87624

Применение права: понятие и стадии

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Правоприменение особая форма реализации права. В форме применения права государство еще раз после издания нормативноправового акта властно подключается к процессу правового регулирования. Различаются следующие стадии применения права.

Русский

2015-04-21

31.62 KB

0 чел.

Применение права: понятие и стадии.

Правоприменение – особая форма реализации права. В форме применения права государство еще раз (после издания нормативно-правового акта) властно подключается к процессу правового регулирования.

Различаются следующие стадии применения права. Оно начинается с исследования обстоятельств дела и выбора правовой нормы, регулирующей данный случай и отношение. То и другое по существу сводится к состыковке юридических фактов и гипотезы правовой нормы. Выбор правовой нормы, подлежащей применению к данному делу, иногда называют «юридическая квалификация». Следующая стадия – толкование текста нормативного акта. Под толкованием понимаются прежде всего уяснение смысла текста закона, конструирование правовой нормы, подлежащей применению к данному случаю, со всеми ее элементами (гипотеза, диспозиция, санкция).

Реализация права в конкретных отношениях осуществляется в 4 формах: соблюдении, использовании, исполнении и применении.

Соблюдение – это такая форма реализации норм права, когда граждане, иные лица воздерживаются от совершения запрещенных правом действий. Установленные законом уголовные, административно-правовые и иные запреты не реализуются.

Использование права – это такая форма реализации права, когда граждане, иные лица используют предоставленные им субъективные права в виде дозволений или правомочий. Субъект по своему желанию реализует предоставленные права собственными действиями (сочиняет литературные произведения, вступает в конкретные правоотношения: покупает в магазине необходимые товары, совершает поездки в городском транспорте, не забывая при этом оплачивать свой проезд).

Исполнение – это такая форма реализации норм права, когда граждане, иные лица исполняют возложенные на них обязанности. Субъект совершает действия, прямо предусмотренные нормой права либо вытекающие из какого-либо договора, заключенного этим субъектом (юноша призывается на срочную военную службу, ателье мод по договору с гражданином обязуется пошить ему костюм). Обязанность признается исполненной, при условии, что она выполнена вовремя, в надлежащем месте и надлежащим образом. Неисполнение обязанности, равно как и ее ненадлежащее исполнение, признаются правонарушением и влекут за собой применение юридической ответственности.

Правоприменение – это такая форма реализации права, при которой компетентный орган государства или должностное лицо издают специальное решение с целью наделения конкретных субъектов правами и обязанностями (приказ директора предприятия о зачислении гражданина Иванова на работу).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається памяттю. Память є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки памяті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.