87652

Теория государства и права как учебная дисциплина

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

ТГП как наука собирает и исследует а как дисциплина рассматривает вопросы становления и развития государства и права. и права. Теория государства и права как учебная дисциплина призвана обеспечить усвоение студентами основ общетеоретических знаний их методологических и политикоюридических начал важнейших правовых понятий; ознакомить с особыми терминами и специфическим языком юридической науки; подготовить студента к усвоению им специальных дисциплин конституционного административного гражданского и др.

Русский

2015-04-21

29.84 KB

0 чел.

Теория государства и права как учебная дисциплина.

ТГП, как наука собирает и исследует, а как дисциплина рассматривает вопросы становления и развития государства и права.

Государство и право – это общественные инструменты, которые регулируют конкретную сферу отношений и возникают в ходе исторического развития общества.

 Дисциплина рассматривает объект на что направлено исследование (т.е. гос. и право.) и субъект (гос. власть, гос. органы, общественные организации, чел.) т.е. конкретные лица участники, которые осуществляют деятельность определенных объектов. В праве субъект (это законные и подзаконные НПА)

 Предметом ТГП является сфера отношений по формированию развитию и деятельности гос. и права.

Теория государства и права как учебная дисциплина призвана обеспечить усвоение студентами основ общетеоретических знаний, их методологических и политико-юридических начал, важнейших правовых понятий; ознакомить с особыми терминами и специфическим языком юридической науки; подготовить студента к усвоению им специальных дисциплин (конституционного, административного, гражданского и др. отраслей права); сформировать у студентов научное юридическое мировоззрение, общеправовую ориентировку, правовую культуру, а также способность принимать компетентные решения в профессиональной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47964. Організації. Об’єктивні причини виникнення та існування організацій 445.5 KB
  Метр польської і світової соціології Ян Щепанський у своїй праці Елементарні поняття соціології 1970 починає розгляд існуючих дефініцій організації з метафори. Спробуємо від метафори перейти до більш точного визначення змісту поняття соціальної організації. Соціологізувати визначення змісту поняття організації спробував Я. Щепанський ілюструє прикладами з організації життя групи студентів.
47965. Трудове право. Конспект лекцій 1.3 MB
  Переведення працівників. Зміна істотних умов праці. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника ст. Розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у тому числі ліквідації реорганізації банкрутства або перепрофілювання підприємства установи організації скорочення чисельності або штату працівників ст.
47966. Цивільне процесуалне право 1000.5 KB
  Цивільне процесуальне право як галузь права – це сукупність правових норм що регулюють діяльність суду загальної юрисдикції осіб які беруть участь у справі та інших учасників цивільного процесу щодо здійснення правосуддя у цивільноправових спорах щодо справ наказного окремого провадження а також такі що виникають у зв’язку із цією діяльністю суспільні відносини щодо розгляду та вирішення зазначених категорій справ1. Цивільний процес – це сукупність процесуальних дій суду інших осіб які беруть участь у справі а також інших...
47967. Українська мова (за професійним спрямуванням) 544.5 KB
  Усі слова що вживаються в якійсь мові становлять її лексику від грецьк. Слова можуть називати предмети явища ознаки дії і стан тощо. Співвіднесеність слова з певним поняттям явищем дійсності називається лексичним значенням слова. Наприклад слово росинка є назвою поняття “крапля води†слово пресумний означає â€œдуже сумний†лексичне значення слова роз’яснювати словник визначає як “робити щонебудь ясним зрозумілим; пояснюватиâ€.
47969. Лекції з анатомії, фізіології дитини з основами генетики 544 KB
  Далі прибавки росту в довжину щороку зменшуються і в дошкільному віці становлять 7 8см а в дітей молодшого шкільного віку ще менше в середньому 4 5см за рік. Неодмінною умовою яка може забезпечити всебічний як фізичний так і психічний розвиток дитячого організму є правильна постановка фізичного виховання навчальних занять ігор та трудової діяльності дітей з урахуванням їх вікових анатомофізіологічних особливостей. Завдання педагогів використати у справі виховання і навчання дітей усі можливості які надають розвитку людського...
47970. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 719.5 KB
  Курс Менеджмент персоналу є складовою частиною циклу професійноорієнтованих дисциплін підготовки магістра спеціальності. Предметом курсу є системно організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації. Метою вивчення дисципліни “Менеджмент персоналу†є формування системи знань з теорії та практики керування персоналом різноманітних організацій функціонуютьу сфері економіки України.
47971. Політична економія 451 KB
  Розширення самостійності підприємств роздержавлення власності поява її різноманітних форм дозволяє перетворити більшість учасників суспільного виробництва в реальних господарів. Предметом політичної економії є сукупність економічних відносин які виникають в процесі виробництва обміну розподілу і споживання благ. Вона аналізує ціни окремих товарів витрати на їх виготовлення оптимальне співвідношення ресурсів...
47972. 1С: Бухгалтерія 7.7 218.83 KB
  Операції і проведення.1 Операції і проведення.6 Параметри операції. Якщо кінцевий користувач має доступ до констант то це вікно може бути викликано будь – яким пунктом меню кнопкою панелі інструментів або через системне меню “Операціїâ€.