87784

Определить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья

Контрольная

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Изучить правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам, – увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. Вычислить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в соответствии с вариантом №9.

Русский

2015-04-23

51 KB

1 чел.

Работа №5

Определить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья

1. Вопросы задания

  1.  Изучить правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам, увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

  1.  Вычислить сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в соответствии с вариантом №9.

2. Рассчитать сумму возмещения вреда пострадавшему или его семье в результате несчастного случая по варианту №9

  1.  Пособие по временной нетрудоспособности.

Месяцы

9

1

17890

2

17750

3

17640

4

16980

5

16990

6

18130

7

18220

8

17990

9

18030

10

18340

11

18450

12

18560

Процент возмещения

50

Группа инвалидности

-

Σ= 214970 руб.

Среднемесячная зарплата = 214970/12 = 17914,17 руб.

С учетом ограничения Федеральным законом от 19.12.2006 г.. № 234-ФЗ установлено, что максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц не может превышать 16 125 рублей.

Степень вины машиниста бульдозера Саулевича Н.П. составляет 50%. Но независимо от степени вины, снижение выплат может быть произведено до 25%.

С учетом ограничения и вины:

Средний заработок = 16215/21 = 767,86 руб.

Срок временной нетрудоспособности составил 60 дней.

Пособие по временной нетрудоспособности = 767,86*60 = 46071,43 руб.


  1.  Ежемесячная страховая выплата пострадавшему (застрахованному) или членам его семьи.

Федеральным законом от 19 декабря 2006 г. № 234-ФЗ установлено, что размер ежемесячной страховой выплаты, не может превышать 36 000 рублей.

Среднемесячная зарплата = 214970/12 = 17914,17 руб.

Степень вины машиниста бульдозера Саулевича Н.П. составляет 50%. Но независимо от степени вины, снижение выплат может быть произведено до 25%.

(17914,17/100)*75 = 13435,625 руб.

(13435,625/21)*60 = 38387,5 руб.

3. Оплата дополнительных расходов.

Пострадавший не нуждается в дополнительных расходах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка “Неможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ€.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции
36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає звязок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .
36511. Загальне рівняння для явищ переносу 184.28 KB
  Запишемо кількість молекул які налітають за одиницю часу на площадку із швидкостями у інтервалі і у межах полярних кутів . Тому записуючи кількість молекул ми додаємо ще два імовірнісні множники . Позначимо кількість величини що переноситься зліва направо через площадку тими молекулами які летять у межах кутів з відстані . Ця кількість буде визначатись добутком значення величини що переносить кожна молекула на кількість молекул : .
36512. Ергодична гіпотеза 175.19 KB
  3 Фазові перетворення ІІ роду. Поглянемо на класифікацію фазових перетворень І і ІІ роду не з точки зору наявності чи відсутності теплообміну а з точки зору стрибкоподібної зміни параметрів стану речовини. Фазові перетворення при яких перші похідні функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями І роду. Фазові перетворення при яких перші похідні функції залишаються неперервними а другі похідні тієї ж функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями ІІ роду.
36513. Закон зростання ентропії. Обчислення зміни ентропії при різних процесах 162.99 KB
  Обчислення зміни ентропії при різних процесах Якщо термодинамічна система адіабатно ізольована то і зміна ентропії у результаті протікання оборотних процесів а під час необоротних процесів які власне тільки і існують у природі як показує досвід і теорія ентропія зростає. Рівність має місце лише для оборотних процесів за означенням ентропії. Властивість зростати притаманна ентропії так само як енергії зберігатись.