87893

Основы работы на персональном компьютере в системе Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой: с помощью командной строки; с помощью манипулятора мышь; с помощью клавиатуры; с использованием одного из файловых менеджеров.

Русский

2015-04-24

21.03 KB

14 чел.

Лабораторная работа №1
Тема: «Основы работы на персональном компьютере в системе
Windows»
Работу выполнила: Татаркина Юлия, группа ТК-14.

Задание:
1. Изучить (знать и уметь выполнять) основные элементы работы, указанные в Приложении.
2. Конспективно описать все изучаемые действия. При этом описать четыре альтернативных способа выполнения указанных действий при работе с файловой системой:
-с помощью командной строки;
-с помощью манипулятора «мышь»;
-с помощью клавиатуры;
-с использованием одного из файловых менеджеров.
Приложение
 Включение, выключение, перезагрузка ПК, аварийное завершение программ, функциональные возможности клавиатуры, общее назначение клавиш и их комбинаций, основы работы с манипулятором «мышь».
 Понятие текущего (рабочего) диска (каталога). Как сделать диск (каталог) текущим? Понятие «Горячие клавиши».
 Основные действия по работе с дисками, файлами и каталогами: создание, переименование, копирование, перемещение, просмотр содержимого, уничтожение файлов и каталогов, запуск на выполнение исполняемых файлов, слияние нескольких текстовых файлов в один, их редактирование и сохранение на диске, форматирование дискеты, создание системной дискеты; использование шаблона (*,?) при работе с группами файлов (каталогов); сохранение информации о содержимом каталога в файле. Назначение клавиш
F1-F10, а также комбинаций Alt-F1, Alt-F2, Ctrl-U, Ctrl-O, Ctrl-L, Ctrl-Q, Ctrl-Enter в FAR (VC, NC, WC).


С помощью командной строки

С помощью манипулятора «мышь»

С помощью клавиатуры

С помощью файлового менеджера

Включение

-

-

-

-

Выключение

shutdown -s -t 0

Пуск

->Завершение работы

Клавиша Windows

->завершение работы

Перезагрузка

shutdown -t 0 -r

Пуск

->Перезагрузка

Клавиша Windows

->перезагрузка

Аварийное завершение программ

shutdown -s -t 0 -f 

Создать->ярлык

->taskkill/F?F1 «STATUS eq NOT RESPONDING»

->далее

Создание

md d:\ "новая папка" - создать «Новая папка»

Правая кнопка мыши->создать

Ctrl-N

F7 -папка, Shift-F4 – текстовый документ

Переименование

d:\123 "Новая папка" – переименовать "123" в "Новая папка"

Правая кнопка мыши
->переименовать

F2

Shift-F2 – сохранить под другим именем

Копирование

copy d:\ "новая папка"\файл.txt d:\" - копировать "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\"

Правая кнопка мыши

->копировать

Ctrl-C

F5

Перемещение

move d:\"новая папка"\"файл.txt" "d:\" - переместить "файл" из "Новая папка" в диск "D:\\ "

Выбрав нужный файл, зажать левую кнопку мыши и переместить его

Перетаскивание с Shift

Просмотр содержимого

type

Правая кнопка мыши->открыть

Выбрать нужный файл и нажать Enter

F3

Уничтожение файлов и каталогов

del d:\"новая папка" - удалить все файлы, находящиеся в этой папке

Правая кнопка мыши->удалить

Delete

Alt-Del

Запуск на выполнение исполняемых файлов

start

Запускаем файл двойным щелчком левой кнопкой мыши

Запускаем выбранный файл нажатием клавиши Enter

Слияние нескольких текстовых файлов в один

copy "d:\"new folder"\abc.txt"+"d:\new folder\123.txt" "d:\new folder\new.txt" - файл  abc и файл 123 слиты в один файл new

Редактирование и сохранение на диск

F4

Форматирование дискеты

format

Создание системной дискеты


? – 1 случайный символ ;

?? – 2 случайных символа…

* - любое (рандомное =random) количество случайных символов…

Пример : del *.txt – удаление всех текстовых файлов. Copy ???.doc – копирование документов с 3 рандомными символами в названии)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31618. ГІПОКСІЯ 82 KB
  І Екзогенний тип гіпоксії гіпоксична гіпоксія виникає внаслідок зменшення парціального тиску кисню у повітрі. При підйомі в гори з врахуванням ознак гіпоксії що розвивається виділяють наступні зони: I. Висотна хвороба гостра чи блискавична форма гіпоксичної гіпоксії яка виникає під час висотних польотів у літальних апаратах з кабінами відкритого типу чи при порушенні герметичності кабін закритого типу. Патогенетичною основою екзогенного типу гіпоксії у всіх випадках є артеріальна гіпоксемія тобто зменшення тиску кисню в...
31619. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СТАНИ 132.5 KB
  Велика кількість крові скопичується в розширених венозних і артеріальних судинах черевної порожнини легень підшкірної клітковини що значно зменшує ОЦК і АТ і отже приплив крові до серця. Обумовлене цим зниження серцевого викиду крові приводить до ще більшого зменшення ОЦК і АТ що ускладнює стан пацієнта. У результаті зазначених змін розвивається комплекс закономірних стереотипних взаємозалежних змін в організмі до яких відносять тріаду характерних порушень: 1 Розлади і недостатність функцій органів і фізіологічних систем:...
31620. ЗАПАЛЕННЯ. Фагоцитоз 78 KB
  Потім в ділянку запалення виходять мононуклеарні фагоцити моноцити які фагоцитують не тільки мікроорганізми а і зруйновані клітини. Головне завдання лейкоцитів в зоні запалення фагоцитоз мікроорганізмів і продуктів розпаду пошкоджених клітин. □ Рецептороопосередковані механізми обумовлюються існуванням на поверхні фагоцитів спеціальних рецепторів для молекул які входять до складу мікробної стінки наприклад для вуглеводню зімозану або для молекул які з‘являються на поверхні власних нежиттєздатних клітин зони запалення.
31621. Запалення. Етіологія запалення 99.5 KB
  Крім того запалення є важливою захиснопристосувальною реакцією яка сформувалася в процесі еволюції як засіб збереження цілого організму за рахунок втрати його якоїсь певної частини. Запалення ушкоджує цілу структурнофункціональну одиницю тканини або органа яка носить назву гістіон і включає в себе: 1 специфічні для даної тканини чи органа клітини паренхіматозні клітини; 2 елементи сполучної тканини: а клітини фіброцити фібробласти моноцити гранулоцити тканині базофіли б сполучнотканинні волокна колагенові еластичні...
31622. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК 85.5 KB
  Гломерулонефрит двохстороннє дифузне захворювання нирок алергійної природи. Гострий гломерулонефрит ГГН найбільш розповсюджене захворювання нирок особливо у молодому віці 2040 років має тривалий сезонний перебіг загострюється з жовтня по березень і є причиною розвитку ХНН. гіпертензивний синдром виникає у звязку із гіпоксією юкстагломерулярного апарату нирок що веде до активації ренінангіотензинальдостеронвазопресинної системи і супроводжується виникненням реноваскулярної гіпертензії.
31623. ІНФЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 81.5 KB
  Розвиток і перебіг інфекційного процесу викликаного різними патогенними мікроорганізмами характеризуються в цілому однотипністю але разом з тим існують визначені відмінні риси цього процесу обумовлені насамперед характером інфекційного фактора а також реактивністю макроорганізму і впливом на нього умов навколишнього середовища. Усі збудники інфекційних хвороб відбулися від вільно живучих мікроорганізмів сапрофітів що набули в ході еволюції здатність до паразитизму існуванню за рахунок живильних речовин організму хазяїна. Надходження...
31624. ПАТОГЕННА ДІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 77.5 KB
  Крашсиндром це патологічний процес який розвивається в потерпілих у результаті тривалого 48 г і більше роздавлювання мяких тканин кінцівок уламками зруйнованих будинків споруджень брилами ґрунту при обвалах у шахтах і ін. Головною ознакою стадії декомпенсації є зниження температури ядра тіла що закономірно приводить: а до зменшення швидкості всіх біохімічних реакцій в організмі у тому числі і процесів біологічного окислювання; б при цьому різко зменшується споживання кисню й утворення АТФ у клітинах; в дефіцит...
31625. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ НИРОК 85 KB
  Ниркову недостатність класифікують наступним чином: 1 У залежності від причин розвитку недостатність нирок може бути: а преренальною порушення кровопостачання нирок б ренальною порушення функції клубочків клубочкової фільтрації і ниркових канальців канальцевої реабсорбції і секреції в постренальною порушення що виникають на шляху відтоку сечі і г аренальною порушення обумовлені відсутністю нирок. Причиною цього є перешкоди відтоку фільтрату чи сечі при ушкодженні канальців закупорка канальців некротчними...
31626. ПАТОЛОГІЯ ВІНЦЕВОГО КРОВООБІГУ 77 KB
  Перш ніж розглянути коронарну недостатність слід зупинитися на особливостях вінцевого кровообігу який характеризується: 1 Високим рівнем екстракції кисню в капілярах серця 7075 у головному мозку 25 у скелетних мязах і печінці 20 що пояснюється значною довжиною капілярного русла серця і у звязку з цим тривалим часом контакту крові із стінкою капілярів. Тому при збільшенні потреби серця в О2 вона не може бути забезпечена шляхом збільшення екстракції О2 як у скелетних мязах оскільки остання і так є максимально можливою в...