87932

Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Причини виникнення НС у техногенній сфері: зношеність виробничих фондів, застаріле технологічне обладнання, відсутність контролю за небезпечними виробничими процесами, слабка дисципліна, недбале ставлення до своїх обов’язків. Як правило, саме ці причини призводять до виникнення аварій і катастроф.

Украинкский

2015-04-25

123.5 KB

0 чел.

Тема 3. Надзвичайні ситуації техногенного характеру

Причини виникнення НС у техногенній сфері: зношеність виробничих фондів, застаріле технологічне обладнання, відсутність контролю за небезпечними виробничими процесами, слабка дисципліна, недбале ставлення до своїх обов'язків. Як правило, саме ці причини призводять до виникнення аварій і катастроф. Україна: катастрофи: до 50 тис. смерт/ рік

Аварія - ушкодження машини, обладнення, будівель, спорудження. Відбуваються на комунально-енергетичних мережах, промислових підприємствах. У результаті аварій на виробництві можливі вибухи й пожежі, а їх наслідки - руйнування й ушкодження будівель, споруджень, техніки й обладнення, затоплення території, вихід з ладу ліній зв'язку, енергетичних і комунальних мереж.

Катастрофа - велика аварія, що призвела до великих людських жертв, збитків здоров'ю людей, руйнування або знищення об'єктів, матеріальних цінностей у значних розмірах, а також суттєвих збитків довкіллю.

НС техногенного характеру поділяються на аварії (катастрофи):  транспортні; з викидом АХОР; з викидом радіоактивних речовин; викидом біологічно небезпечних речовин; на електроенергетичних системах; у комунальних системах життєзабезпечення; на очисних спорудженнях; гідродинамічні (прориви гребель); а також пожежі й вибухи.

РАДІАЦІЙНА АВАРІЯ - це втрата контролю над джерелом іонізуючого випромінювання, спричинене несправністю обладнення, неправильними діями обслуги, стихійними лихами або іншими причинами, які призвели або могли призвести до опромінення людей вище встановлених норм або до радіоактивного забруднення довкілля.

Іонізуюче випромінювання — це будь-яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до іонізації.

За своєю природою ядерне випромінювання може бути електромагнітним, (напр. гама-випромінювання) або являти собою потік елементарних часток з ненульовою масою і великою швидкістю (нейтронів, протонів, бета й альфа-частинок). Будь-які ядерні випромінювання, взаємодіючи з різними матеріалами, іонізують їхні атоми й молекули. Іонізація середовища тим сильніша, чим більше потужність дози проникаючої радіації або радіоактивного випромінювання та довготривалий їх вплив.

Розглядаючи іонізаційну проникність, можна сказати, що альфа-випромінювання має високу іонізаційну здатність та слабку іонізаційну проникність. Звичайний одяг повністю захищає людину. Найнебезпечнішим є потрапляння альфа-частинок усередину організму з повітрям, водою та їжею. Бета-випромінювання має меншу іонізуючу здатність, ніж альфа-випромінювання, але більшу проникаючу здатність. Захист від нього потребує використання якого-небудь укриття. Гама- і нейтронне випромінювання мають дуже високу проникність. Захист від них можуть забезпечити тільки сховища, протирадіаційні укриття, спеціально обладнані підвали й льохи.

Поглинена доза D - кількість енергії іонізуючого випромінювання, поглинута одиницею маси речовини:

,

У приблизних розрахунках беруть повну енергію, передану об’єму речовини і ділять на масу цього об’єму D  /m. Використовувана раніше позасистемна одиниця 1 рад = 0,01 Гр.

Еквівалентна доза (зиверт - Зв) - поглинена доза в органі або тканині, помножена на відповідний ваговий коефіцієнт для даного виду випромінювання.

Дослідження окремих наслідків опромінення живих тканин показало, що за однакових поглинених доз різні види радіації по різному впливають на організм. Зумовлено це тим, що важча частинка (напр., протон) продукує на одиниці шляху в тканині більше іонів, ніж легкий електрон. За однієї й тій же поглиненій дози (енергії) радіобіологічний руйнівний ефект тим вищий, чим густіша йонізація, яку створює випромінювання. Аби врахувати цей ефект, введено поняття еквівалентної дози. Эквивалентная доза рассчитывается путем умножения значения поглощенной дозы на специальный коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) или коефіцієнт якости.


Коэффициент относительной биологической эффективности

для различных видов излучений

Вид излучения

Коэффициент, Зв/Гр

Рентгеновское и γ-излучение

1

β-излучение(электроны, позитроны)

1

Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ

3

Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ

10

Протоны с энергией меньше 10 МэВ

10

α-излучение с энергией меньше 10 МэВ

20

Тяжелые ядра отдачи

20

Одиниця вимірювання еквівалентної дози в СИ – зиверт (Зв). Величина

1 Зв = эквивалентній дозі будь-якого виду випромінювання, поглиненій в 1 кг біологічної тканини, що творить такий же біо эфект, як і поглинена доза в 1 Гр електромагнітного випромінювання.

За наявности різних видів випромінювання з різними коефіцієнтами еквівалентна доза визначається як сума еквівалентних доз для цих видів випромінювання

Ефективна дозавеличина, використовувана як міра ризику виникнення віддалених наслідків опромінення всього тіла людини й окремих його органів і тканин з урахуванням їх радіовразливости. Вона являє собою суму добутків еквівалентної дози в органах і тканинах на відповідні вагові коефіцієнти.

Ефективна доза (еквівалентна) річна — сума ефективної (еквівалентної) дози зовнішнього опромінення, отриманої за календарний рік, і очікуваної ефективної (еквівалентної) дози внутрішнього опромінення, обумовленої надходженням в організм радіонуклідів за цей же рік. Одиниця річної ефективної дози - зиверт (Зв).

Ефективна доза колективнаміра колективного ризику виникнення стохастичних ефектів опромінення; вона дорівнює сумі індивідуальних ефективних доз. Одиниця ефективної колективної дози - людино-зиверт (люд.-Зв).

Експозиційну дозу на практиці зазвичай вимірюють у рентгенах (Р). Це позасистемна одиниця. При дозі 1 Р у сухому повітрі обсягом 1 см3 при 0°С и тиску 760 мм рт. ст. утвориться 2,08 • 10е пара іонів. Поняття "експозиційна доза" відноситься тільки до фотонного випромінювання (гама- або рентгенівському), а поглинаючим середовищем є повітря. У зв'язку із цим застосування зазначеного параметру носить обмежений характер.

Активністьміра радіоактивності. Одиницею активності в системі СІ є бекерель (Бк). 1 Бк дорівнює 1 ядерному перетворенню (розпаду) за 1 секунду: 1 Бк = 1 розп./сек. Використається й позасистемна одиниця активності — кюрі (Ки). 1 Ки = 3,7 • 1010 Бк. Активність при визначенні різних норм відносять до одиниці маси (питома активність, Бк/кг), до одиниці об'єму (об'ємна активність, Бк/л, Бк3) або до одиниці поверхні (густина потоку, Бк/див2, розп./с•см2, розп./хв•см2, Ки/км2 — густина забруднення).

Ступінь променевих (радіаційних) уражень залежить від отриманої дози й часу, протягом якого людина піддавалася опроміненню. Якщо доза опромінення не перевищує 50 Р, то променева хвороба виключається. Доза в 200- 300 Р, отримана за короткий проміжок часу, може викликати важкі радіаційні ураження. Але якщо цю же дозу одержати протягом декількох місяців — це не призведе до захворювання. Доза опромінення може бути: Одноразовою - опромінення, отримане за перші четверо діб (100 Р і більше називають гострим опроміненням); Багаторазовоюотримане за більш тривалий період.

Радіаційний захист - комплекс організаційних, інженерно-технічних і спеціальних заходів із попередження й послаблення впливу іонізуючого випромінювання на життя й здоров'я людей, стан с/г тварин, рослин, навколишнього середовища. Він включає: дозиметричний контроль, оповіщення, укриття, використання профілактичних лікарських засобів (антидотів), регулювання доступу в зону радіаційної небезпеки, використання засобів індивідуального захисту, спеціальну санітарну обробку людей, лікувально-евакуаційні заходи, евакуацію й переселення людей, санітарно-гігієнічний контроль за харчуванням, водопостачанням, розміщенням населення.

Конкретні дії сил і засобів ЦО, населення, а також ухвалення рішення на проведення рятувальних робіт здійснюються на основі оцінки обстановки за даними, отриманими від реально діючої на місцевості розвідки.

Використовуючи їх, визначаються конкретні режими радіаційного захисту населення, установлюються початок і тривалість роботи змін рятувальників на забрудненій території, розв’язуються питання проведення дезактивації техніки, транспорту, харчів. Основний спосіб оповіщення при виникненні небезпеки - передача інформації з мереж провідного віщання (через квартирні радіоточки), а також через місцеві радіо- і телевіщальні станції.

Радіоактивному забрудненню піддається все: місцевість, рослинність, людина, тварини, будинки й споруди, транспорт і техніка, прилади й обладнання, харчі, вода. Заражаються як зовнішні поверхні, так і все те, що знаходиться всередині житлових і виробничих приміщень.

Особливо небезпечне забруднення харчоблоків, медичних установ, підприємств харчової промисловості. Найбільші радіоактивні частинки осідають на землю, а потім колесами транспорту, сільськогосподарської техніки, на ногах людей і тварин переносяться з одного місця на інше, розширюючи тим самим зону зараження. Частки поменше у вигляді пилу розносяться потоками повітря в усі мислимі й немислимі місця: у квартири, на горища, у підвали, склади, подвір’я, кабіни авто, вуличні туалети та ін. Частки ще більш дрібні у вигляді аерозолів парять у повітрі, а отже, потрапляють в органи дихання людини й тварин. Видалити ці частки надзвичайно важко й тому вони являють собою досить серйозну небезпеку.

Дезактивація - видалення радіоактивних речовин із заражених об'єктів, що виключає ураження людей і забезпечує їхню безпеку. Об'єкти дезактивації - житлові й виробничі будинки, ділянки території, обладнення, транспорт і техніка, одяг, предмети домашнього побуту, продукти харчування й вода. Кінцева її мета - забезпечити безпеку людей, виключити або зменшити шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

ХІМІЧНА АВАРІЯ - аварія на хімічно небезпечному об'єкті (ХНО), що супроводжується протокою або викидом небезпечних речовин, здатна привести до загибелі й хімічного зараження людей, продовольства, харчової сировини й кормів, с/г тварин і рослин. Велики запаси отруйних речовин розташовані на підприємствах хімічної, целюлозно-паперової, оборонної, нафтопереробної й нафтохімічної промисловості, чорної й кольорової металургії, мінеральних добрив. У значній  кількості зосереджені на об'єктах харчової, м'ясо-молочної промисловості, холодильниках, торговельних базах, у житлово-комунальному господарстві.

Найпоширенішими з них є хлор, аміак сірководень, двоокис сірки (сірчистий газ), нітрил акрилової кислоти, синильна кислота, фосген, бензол, фторчастий водень.

У більшості випадків за звичайних умов АХОР перебувають у газоподібному або рідкому стані. Однак при виробництві, використанні, зберіганні й перевезенні газоподібні, як правило, стискають, приводячи в рідкий стан. Це різко скорочує займаний ними обсяг. При аварії в атмосферу викидається АХОР, що утворює хмару зараження. Рухаючись за напрямком приземного вітру, хмара АХОР може сформувати зону зараження глибиною до десятків кілометрів, викликаючи ураження людей у населених пунктах.

Для характеристики токсичних властивостей АХОР використовуються поняття: гранично припустима концентрація (ГПК) шкідливої речовини й токсична доза (токсодоза). ГПК – концентрація, яка при щоденному впливу на людину протягом тривалого часу не викликає патологічних змін або захворювань, що виявляються сучасними методами діагностики. Під токсодозой розуміється кількість речовини докладніше властивості деяких АХОР.

Захистом від АХОР служать фільтруючі промислові й цивільні протигази, промислові респіратори, ізолюючі протигази, сховища ЦО. Неприпустимо застосовувати промислові протигази для захисту від низьких-киплячих, погано сорбіруючих органічних речовин (метан, ацетилен, этилен і ін.).Якщо склад газів і пару невідомий або їхня концентрація вище максимально припустимої, застосовуються тільки ізолюючі протигази (ІП-4, ІП-5).

Для населення рекомендуються підручні засоби захисту шкіри в комплекті із протигазами. Це можуть бути звичайні непромокальні накидки й плащі, а також пальто із щільного товстого матеріалу, ватяні куртки. Для ніг - гумові чоботи, боти, калоші. Для рук - всі види гумових і шкіряних рукавичок і рукавиці.

У крайньому разі при поширенні газів, важчих за повітря, що стеляться по землі, як хлор і сірководень, можна рятуватися на верхніх поверхах будинків, щільно закривши всі щілини у дверях, вікнах, задраївши вентиляційні отвори. Виходити із зони зараження потрібно в один з боків, перпендикулярну напрямку вітру, орієнтуючись на флюгер, розвівання прапора або будь-якого іншого шматка матерії, нахил дерев на відкритій місцевості.

Наслідком аварій є ВИБУХИ Й ПОЖЕЖІ. При вибухах внаслідок ударної хвилі не тільки руйнуються будови, але й можливі величезні людські жертви. Ступінь і характер руйнувань залежать від потужності вибуху, а також від технічного стану споруджень, характеру забудови й рельєфу місцевості. Частіше відбуваються вибухи на виробництві, де в більших кількостях застосовуються вуглеводородні гази (метан, етан, пропан). Можуть вибухати казани в котельнях, газова апаратура, продукція й напівфабрикати хім.заводів, пари бензину й інших компонентів, борошно на млинах, пил на елеваторах, цукрова пудра на цукрових заводах, деревний пил на деревообробних підприємствах.

Вибухи на газопроводах відбуваються при поганому контролі за їх станом і недотриманні вимог безпеки експлуатації. До важких наслідків приводять вибухи рудничного газу в шахтах, що викликають пожежі, обвали, затоплення підземними водами.

Вибухи можливі в житлових приміщеннях, коли люди забувають виключити газ.

Більшу тривогу викликає не знижуюча кількість пожеж, які відбуваються всюди: на промислових підприємствах, об'єктах сільського господарства, у навчальних закладах, дитячих дошкільних установах, у житлових будинках.

Вони виникають при перевезеннях пального всіма видами транспорту. Самозаймаються такі хімікати, як скипидар, камфора, нафталін. У процесі горіння поролону виділяється отрутний дим, що приводить до небезпечних отруєнь,

У процесі виробництва за певних умов стають небезпечними й займаються деревний, вугільний, торф'яний, алюмінієвий, борошняний, зерновий пил, а також пил бавовни, льна, пеньки.

Важливо вчасно сповістити й організувати захист робітників та службовців, а також проживаючого поблизу населення. Необхідно організувати рятувальні роботи, надати постраждалим першу долікарську допомогу й доставити в лікувальні установи. Ділянка рятувальних і відбудовних робіт повина бути обгороджена, виставлена охорона й спостерігачі.

У результаті аварії можуть розтікатися горючі й агресивні рідини. Це треба врахувати при організації робіт.

Загоряння й пожежі можуть бути попереджені або значно ослаблені завдяки проведенню профілактичних протипожежних заходів. Проводитися вони повинні постійно.

У будинках (квартирах) - очищення дворів і всіх приміщень від спаленного сміття, звільнення сходових кліток, кори-дорів і горищ від громіздких і легкозаймистих предметів, забезпечення будинків первинними засобами пожежогасіння та запасами води. На підприємствах - очищення від горючого сміття території, відмова від дерев'яних будівель, застосування негорючих матеріалів, зведення вогнестійких перешкод: металевих дверей, капітальних стін. Украй бажано будівництво водойм із зручними під'їзними коліями. Пристрій на берегах рік і озер (ставків) площадок і пирсів для установки пожежних машин. Обладнення щитів із протипожежним інвентарем, ящиків з піском, ємностей з водою. Забезпечення вільного під'їзду до пожежних гідрантів. Установка автоматичних засобів повідомлення й гасіння пожеж.

Основні правила пожежної безпеки: Балкони й лоджії не заставляти, не зберігати каністри з бензином та іншими горючими рідинами. Відвикайте від звички палити на балконі й кидати недопалки вниз на чужі балкони або голови перехожих. Не палити в ліжку. Забирати подалі сірники, не давати їх дітям. Не ставити поруч із телевізором легкозаймисті предмети. Не залишати його ввімкненим надовго й без догляду. Стежити за справністю електропроводки. Не вмикати в одну розетку кілька побутових електричних приладів, особливо великої потужності. Пом’ятати: "жучки" замість нормальних пробок - це потенційна пожежа. Не розігрівайте на відкритому вогні фарби, лаки, мастики, гудрон - швидко спалахують. Різні нагрівачі, плити вимагають постійної уваги. При найменшому запаху газу на кухні або у квартирі не запалюйте світло, не чіркайте сірниками - негайно відкрийте вікна, двері, кватирки, закрийте газовий кран і викличте службу "04". Закривати електролампи й інші світильники папером і тканинами - злочинна недбалість і зневага до себе. Якщо вам треба заправити гасову лампу, спочатку погасіть її, потім вийдіть із приміщення й на вулиці проробіть потрібну операцію. При готуванні їжі пом’ятайте, що багато жирів запалюються самі при нагріванні до 450°. Палаюче масло й жир не можна гасити водою. Це призведе до поширення вогню по всій кухні. Застосовуйте мокру ганчірку. При виникненні пожежі негайно наберіть "101", чітко повідомите, що горить, адресу й своє прізвище. Найпростішим засобом гасіння загорянь і пожеж є пісок. Його можна використати в абсолютній більшості випадків. Він прохолоджує горючу речовину, ускладнює доступ повітря до нього й механічно збиває полум'я. Біля місця зберігання піску обов'язково треба мати не менш 1-2 лопат.

Найпоширенішим і універсальним засобом гасіння пожежі є вода. Однак її не можна використовувати, коли у вогні перебувають електричні проведення й установки під напругою, а також речовини, які, стикаючись із водою, запалюються або виділяють отрутні й горючі гази. Не слід застосовувати воду для гасіння бензину, гасу й інших рідин, тому що вони легше води, спливають, і процес горіння не припиняється.

Для ліквідації пожеж у початковій стадії можна застосовувати азбестове або повстяне полотно, що при щільному покритті ними палаючого предмета запобігають доступу повітря в зону горіння.

Внутрішні пожежні крани розміщаються, як правило, у спеціальних шафках, пристосованих для їхнього опломбування й візуального огляду без розкриття. У кожного повинен бути пожежний рукав довжиною 10,15 або 20 м і пожежний стовбур. Один кінець рукава примкнуть до стовбура, інший до пожежного крана. Розгортання розрахунку подачі води до джерела пожежі відбувається в складі 2 чоловік: один працює зі стовбуром, другий подає воду від крана.

Особливе місце приділяється вогнегасникам - сучасним технічним пристроям, призначеним для гасіння пожеж у їхній початковій стадії виникнення. Вітчизняна промисловість випускає вогнегасники, які класифікуються за видом пожежогасячих засобів, обсягу корпусу, способу подачі пожежогасячого складу й виду пускових пристроїв. За видом пожежогасячі засоби бувають рідинні, пінні, вуглекислотні, аерозольні, порошкові й комбіновані. За обсягом корпусу вони умовно підрозділяються на ручні малолітражні з обсягом до 5 л, промислові ручні з обсягом 5-10 л, стаціонарні й пересувні з обсягом понад 10 літрів.

Локалізація й гасіння пожежі. Небезпечні фактори пожежі: відкритий вогонь та іскри, підвищена температура оточуючого середовища, токсичні продукти горіння, дим, знижена концентрація кисню, падаючі частини будівельних конструкцій, агрегатів, установок. Найбільша небезпека - вдихання нагрітого повітря, що приводить до ураження верхніх дихальних шляхів, задусі й смерті (під впливом t більш 1000 С людина непритомніє й гине через кілька хвилин). Небезпечні й опіки шкіри - опіки другого ступеня (30% поверхні тіла) мало шансів вижити.

При пожежі в сучасних будинках із застосуванням полімерних і синтетичних матеріалів можуть впливати токсичні продукти горіння. Основна причина загибелі людей - отруєння оксидом вуглецю. Він активно реагує з гемоглобіном крові, внаслідок чого червоні кров'яні тільця втрачають здатність постачати в організм кисень. Тому в 50- 80% випадків загибель людей на пожежах викликається отруєнням оксидом вуглецю й недоліком кисню.

Існує 3 основних способи гасіння вогню: охолодження палаючої речовини (напр. Водою); ізоляція його від доступу повітря (землею, піском, ковдрою) і, нарешті, видалення горючої речовини із зони горіння (перекачування горючої рідини, розбирання спаленних конструкцій).

Гасіння пожеж у будинках і спорудженнях складається із двох періодів: локалізація - запобігання його подальшого поширення, і ліквідація - повне припинення процесу горіння. У першому періоді основним завданням є обмеження поширення вогню й порятунок людей, у другому - здійснюється безпосередня ліквідація вогню.

Починати боротьбу з пожежею потрібно з ділянки, де вогонь може створити загрозу життю людей, викликати вибух або руйнування конструкцій. При гасінні пожежі треба зупинити поширення вогню, подаючи струмінь не на полум'я, а на палаючу поверхню. При гасінні вертикальної поверхні струмінь потрібно направляти на її верхню частину, поступово опускаючись.

В умовах поширення пожежі потрібно вживати заходів, щоб вогонь не поширився на суміжну частину будинку або сусідні будови: розбирають уламки палаючих конструкцій і забирають із зони горіння; забирають горючі матеріали зі шляхів поширення вогню; поверхні сусідніх будинків поливають водою, на дахах ставлять спостерігачів для гасіння іскор, що розлітаються, і палаючі зовнішні поверхні гасять водою, віконні плетіння гасять зовні й зсередини будинку. У першу чергу гасять гардини, фіранки, штори, щоб запобігти поширенню вогню усередині приміщення.

При порятунку людей під час пожежі використають основні й запасні входи й виходи, стаціонарні й переносні сходи. Люди, захоплені пожежею в будинку, прагнуть знайти порятунок на верхніх поверхах або намагаються вистрибнути з вікон і з балконів. В умовах пожежі багато хто з них неправильно оцінюють обстановку, допускають недоцільні дії. При виході із задимленого приміщення накиньте рушник або хустку, змочені водою.

Дотримання заходів безпеки при пожежі надзвичайно важливо. У задимленому й палаючому приміщенні не слід пересуватися по одинці. Двері в задимлене приміщення відкривати обережно, щоб швидкий приплив повітря не викликав спалаху полум'я. Щоб пройти через палаючі кімнати, необхідно накритися з головою мокрою ковдрою, товстою тканиною або верхнім одягом. У сильно задимленому просторі рухатися поповзом або зігнувшись із надягнутої на ніс і рот пов'язкою, змоченою водою. Не можна гасити водою газ, що запалився, горючі рідини й електричні дроти.

Затоплення низинних районів може відбутися при РУЙНУВАННІ ГРЕБЕЛЬ, ДАМБ І ГІДРОВУЗЛІВ. Стрімкий і потужний потік води затопляє й руйнує будинки й спорудження, змітає все на своєму шляху, приводить до жертв серед населення. Висота й швидкість хвилі прориву залежать від розмірів руйнування гідроспорудження й різниці висот у верхньому й нижньому б'єфах. Для рівнинних районів швидкість руху хвилі прориву коливається від 3 до 25 км/ч, у гірських місцевостях доходить до 100 км/ч. Значні ділянки місцевості через 15-30 хв. звичайно виявляються затопленими шаром води товщиною від 0,5 до 10 м і більше. Час, протягом якого території можуть перебувати під водою, коливається від декількох годин до декількох діб. За кожним гідровузлом є схеми й карти, де показані границі зони затоплення й дається характеристика хвилі прориву, У цій зоні заборонене будівництво житла й підприємств.

В випадку прориву греблі для оповіщення населення використаються: сирени, радіо, телебачення, телефон і засоби гучномовного зв'язка. Одержавши сигнал, треба негайно евакуюватися на найближчі піднесені ділянки. У безпечному місці перебувати, поки не спаде вода або не буде отримане повідомлення про те, що небезпека минула. При поверненні на колишні місця потрібно остерігатися обірваних проводів. Не можна вживати продукти, які перебували в контакті з водними потоками, брати воду з відкритих колодязів. Перш ніж увійти в будинок, треба уважно оглянути його й переконатися, що немає небезпеки руйнування. Перед входом у будинок обов'язково провітрити його. Сірниками не користуватися - можливо присутність газу. Прийняти всі міри для просушування будинку, підлог і стін. Забрати все вологе сміття.

Основними причинами АВАРІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ є несправності шляху, рухливого состава, засобів сигналізації, централізації й блокування, помилки диспетчерів, неуважність і недбалість машиністів. Найчастіше відбувається схід рухливого составу з рейок, зіткнення, наїзди на перешкоди на переїздах, пожежі й вибухи безпосередньо у вагонах. Не виключаються розмиви залізничних колій, обвали, зсуви, повені. Під час перевезення небезпечних вантажів (гази, легкозаймисті, вибухонебезпечні, їдкі, отрутні й радіо-активні речовини) відбуваються вибухи, пожежі цистерн і інших вагонів. Ліквідувати такі аварії досить складно.

При найменших ознаках несправності рухливого составу необхідно терміново повідомити провідникові. Людині, що потрапила в аварійну ситуацію, необхідно терміново покинути вагон через тамбур або аварійні виходи. При сильному задимленні вагону потрібно рухатися якнайнижче до підлоги (там менше накопичується дим).

АВІАЦІЙНІ АВАРІЇ - це авіаподії, що не призвели до людських жертв, але викликали руйнування літака різного ступеня. Катастрофа - це аварія з людськими жертвами. До важких наслідків приводять руйнування окремих конструкцій літака, відмова двигунів, порушення роботи систем керування, електроживлення, зв'язку, пілотування, недолік палива, перебої в життєзабезпеченні екіпажа й пасажирів. На сьогодні, мабуть, найнебезпечнішою трагедією й частими на борті літака є пожежа й вибух.

Рятувальні й аварійні роботи бувають двох видів: перші - проведені членами екіпажа, другі – ті, що організовані наземними службами. Екіпажу для вживання заходів, як правило, бракує часу. Все відбувається вкрай швидко. Екіпаж подає сигал нещастя й приземляється в найближчому аеропорті. Перед самою посадкою відкриваються всі вхідні двері й люки, звільняються проходи до них. Як тільки літак зупинився, організується негайна евакуація людей на безпечну відстань. До місця посадки прибувають аварійно-рятувальна команда, медичні працівники, пожежні, підрозділи охорони, які й проводять основні роботи з надання допомоги людям, ліквідації наслідків аварій.

Більшість великих АВАРІЙ І КАТАСТРОФ НА СУДАХ відбуваються під впливом ураганів, штормів, туманів, зледеніння, а також з вини людей. Багато аварій відбувається через промахи й помилки при проектуванні й будівництві судів. Половина з них є наслідком недотепної експлуатації. Наприклад, часті зіткнення й перекидання судів, посадка на мілину, вибухи й пожежі на борті, неправильне розташування вантажів і погане їхнє кріплення.

До робіт з ліквідації наслідків аварій і порятунку потопаючих залучаються всі члени екіпажа, за необхідністю капітан може звернутися до інших осіб, що перебувають на судні. Загальне керівництво всіма роботами здійснює капітан як начальник ЦО. Основні завдання: порятунок людей, що терплять нещастя, боротьба за живучість корабля, ліквідація пожежі, пробоїн. До робіт з порятунку судна залучаються спеціальні суднорятувальники, буксири, пожежні катери, екіпажі інших плавзасобів, спеціальні підрозділи аварійно-рятувальних, суднопіднімальних і підйомно-технічних робіт. У випадку аварійних ситуацій на нафтоналивних судах (танкерах) припиняються всі роботи з наливу або відкачки нафтопродуктів, задраюються кришки люків всіх ємностей, проводиться охолодження палаючих ємностей, бортів корабля. Порожні ємності наповнюються водою. Застосовуються заходи щодо запобігання розтікання палаючих рідин по акваторії.

Причини ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ пригод найрізноманітніші. Це порушення правил дорожнього руху, технічна несправність автомобіля, перевищення швидкості руху, недостатня підготовка осіб, які керують автомобілями, слабка їхня реакція, низька емоційна стійкість. Нерідко причиною аварій і катастроф стає керування автомобілем особами в нетверезому стані. До серйозним шляхово-транспортних пригод призводять невиконання правил перевезення небезпечних вантажів і недотримання при цьому вимог безпеки, а також незадовільний стан доріг. На проїзній частині - відкриті люки, неогороджені й неосвітлені ділянки ремонтних робіт, відсутність попереджуючих про небезпеку знаків. Все це в сукупності приводить до величезних втрат.

Якщо трапилася аварія, кожний водій проїжджаючої машини, кожний пішохід зобов'язані негайно відреагувати на лихо, прийняти всі можливі заходи щодо порятунку людей, наданню їм найпершої медичної допомоги, особливо зупинку кровотеч. До місця події прибувають працівники ДАЇ, "швидка допомога", рятувальники. Місце аварії огороджується попереджувальними знаками. Водій і пасажири частіше одержують травми поранення голови, кінцівок і грудної клітини від ударів конструкціями дверей, кермової колонки, передньої стінки кузова й вітровим склом.

Постраждалі після надання їм першої долікарської допомоги доставляються в найближчі лікувальні установи.

Для ліквідації наслідків аварій з автомобілями, що перевозять хімічно небезпечні, вибухові, отрутні, радіоактивні речовини, залучаються спеціалізовані формування ЦО, сили протипожежної служби.

Головна умова безпеки на дорогах - дотримання  учасниками дорожнього руху встановлених правил.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17532. Базові поняття С++ 184.5 KB
  Лабораторна робота №1 Базові поняття Мета роботи вивчити правила синтаксису мови програмування С особливості використання різних типів даних операції потокового введення / виведення. Теоретичні положення 1.1 Правила синтаксису Множина символів ...
17533. Реалізація розгалужених обчислювальних процесів в С++ 109 KB
  Лабораторна робота №2 Реалізація розгалужених обчислювальних процесів. Мета роботи вивчити особливості використання: умовного оператора; стандартних математичних функцій. Умовний оператор Умовний оператор має наступний формат: ...
17534. Дослідження операторів ітерації (циклів) в С++ 58 KB
  Лабораторна робота №3 Дослідження операторів ітерації циклів Мета Набути практичних навичок щодо використання циклів у програмного коду. Теоретичні відомості Цикл оператор ітерації це різновид керуючої конструкції яка призначена для організації багат
17535. Індексований тип (одновимірні масиви) в С++ 77 KB
  Дослідження індексованого типу одновимірні масиви Мета лабораторної роботи дослідити опис ініціювання індексованого типу та навчитися виконувати практичні завдання над ним. Завдання Написати програму на мові Сі яка складається
17536. Дослідження індексованого типу (одновимірні масиви) в С++ 55.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Дослідження індексованого типу одновимірні масиви Мета лабораторної роботи дослідити опис ініціювання індексованого типу та навчитися виконувати практичні завдання над ним. Мета: набути умінь і навичок роботи зі статичними масивами
17537. ДОСЛІДЖЕННЯ ВКАЗІВНИКІВ ТА ДИНАМІЧНОЇ ПАМ’ЯТІ в С++ 85 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 ДОСЛІДЖЕННЯ ВКАЗІВНИКІВ ТА ДИНАМІЧНОЇ ПАМЯТІ Мета роботи дослідити механізми створення та використання вказівників та механізми роботи з динамічною памяттю. Завдання Вивчити поняття вказівників та методи виділення динамічної п...
17538. Дослідження багатовимірних масивів на С++ 184 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 Дослідження багатовимірних масивів на С. Мета лабораторної роботи ознайомитися з основними принципами роботи з багатовимірними масивами. Теоретичні положення Багатовимірний масив це масив який має дві чи більше розмірност
17539. Робота з рядками символів. Обробка масивів на С++ 71.5 KB
  Основи програмування та алгоритмічні мови Лабораторна робота №8 Лабораторна робота №8 Робота з рядками символів. Обробка масивів Мета роботи вивчити особливості опису і використання символьних маси...
17540. Системи числення (позиційні, непозиційні) 1.16 MB
  Лабораторна робота №1 Тема: Системи числення позиційні непозиційні. Мета: Виконати переведення чисел між різними системами числення та основні алгебраїчні операції між числами двійкової системи. Теоретичні відомості Сукупність прийомів та правил найменування й...