88351

Розрахунок стабілізатора напруги варистора

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Варисторами називаються напівпровідникові резистори електричний опір яких істотно залежить від прикладеної напруги тому варистори мають нелінійну вольт амперну характеристику. При збільшенні напруги прикладеної до виводів варистора може відбуватися частковий пробій діелектричних прошарків між частинками.

Украинкский

2015-04-29

488.88 KB

2 чел.

ВСТУП

Радіоелектронна апаратура (РЕА) постійно ускладняється. Ефективність РЕА, її параметри в значній мірі залежать від її компонентів, тобто від параметрів і характеристик використаних у ній дискретних резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, напівпровідникових приладів, інтегральних схем. Питання про застосування тих або інших компонентів є одним з основних при розробці РЕА. Для правильного вибору компонентів РЕА необхідно мати відомості не тільки про характеристики, що містяться в технічних умовах, але і добре уявляти сутність фізичних процесів, які в них відбуваються, їх можливості, а також економічні показники. Крім того, слід знати перспективність тих чи інших компонентів, можливості поліпшення їх характеристик. Особливістю сучасного етапу розвитку РЕА є те, що основою її створення є інтегральні схеми. Однак розвиток і впровадження інтегральних схем не виключає використання в апаратурі дискретних резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, роль яких залишається значною. Це визначається наступними причинами. Низку важливих компонентів, наприклад роз'єми, трансформатори, не може бути замінений інтегральними схемами. Деякі елементи (конденсатори великої ємності, котушки великий індуктивності) не можуть бути реалізовані методами мікроелектроніки. З переходом на інтегральні схеми відбувається подальше ускладнення та збільшення кількості продукції, РЕА, у зв'язку з чим обсяг виробництва дискретних компонентів не зменшується. Вони розвиваються як у кількісному, так і в якісному відношенні.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.


   Варисторами називаються напівпровідникові резистори, електричний опір яких істотно залежить від прикладеної напруги, тому варистори мають нелінійну вольт амперну характеристику. Електричне опір варистора зменшується при збільшенні напруженості електричного поля в матеріалі провідного елемента.

Найбільше поширення отримали варистори з симетрично відносно початку координат вольт амперною характеристикою (рис.1), несиметричні варистори спеціально не виготовляються. В якості несиметричних варисторів можуть бути використані напівпровідникові випрямлячі.

Спочатку в СРСР і за кордоном варистори виготовлялися виключно на основі карбіду кремнію. Спроби використовувати для виробництва варисторів інші напівпровідникові матеріали призвели до створення в останні роки варисторів на основі окисних напівпровідникових матеріалів. Варистори виготовляють методами керамічної технології. Порошок карбіду кремнію або оксидів металів змішують зі зв'язувальними речовинами (глиною, ультрафарфором, легкоплавкими стіклами) пресують і спікають. Поряд з отриманими таким чином варисторами з об'ємним провідним елементом в останні роки пов'язані варистори плівкового типу. При збільшенні напруги, прикладеної до виводів варистора, може відбуватися частковий пробій діелектричних прошарків між частинками. Мікро нагрів в точках дотику окремих частинок також збільшує провідність матеріалу. Ці процеси призводять до нелінійної залежності між струмом варистора і прикладеним до нього напругою. Напівпровідникові варистори знайшли широке застосування в електротехніці.

Спочатку вони використовувалися виключно у вентильних розрядниках для захисту високовольтних ліній електропередачі та високовольтного електрообладнання від перенапруги при грозових розрядах, а згодом і для вирішення інших завдань.

Масштаби виробництва варисторів в технічно розвинених країнах неухильно зростають. Обсяг виробництва варисторів в нашій країні становить кілька десятків мільйонів штук в рік. Виробництвом варисторів займається понад 30 великих фірм в розвинених капіталістичних країнах.

Володіючи різко нелінійної і симетричної вольт амперною характеристикою, варистори дозволяють просто і ефективно вирішувати завдання, пов'язані із захистом елементів і пристроїв від перенапруги і перешкод, стабілізацією напруги. Технологічність і мала вартість забезпечують масове застосування варисторів в техніці і дозволяють їм успішно конкурувати з іншими приладами і пристроями, здатними виконувати аналогічні функції.

2. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИСТОРІВ


   Найважливішою характеристикою варистора є його вольт-амперна характеристика. Вона наближено може бути представлена рівнянням


де U,I - напруга і струм варистора; C,B,α,β - деякі коефіцієнти.
Коефіцієнт не
 лінійності β характеризує не лінійність вольт-амперної характеристики варистора. Для лінійних резисторів β=1, для нелінійних резисторів коефіцієнт не лінійності істотно більше одиниці, причому із збільшенням β не лінійність співвідношення між статичним Rст і динамічним Rд опорами варистора в певній точці вольт-амперної характеристики:

   Величини С і B пов'язані між собою співвідношеннями:


На Рис.1 наведена вольт-амперна характеристика варистора в подвійному логарифмічному масштабі:


     Коефіцієнт не лінійності β в цьому випадку буде числено дорівнювати котангенсу кута нахилу характеристики і осі струмів:


      Ця формула широко використовується при розрахунках β на практиці.

     Для обчислення залежності опору варистора від протікаючому по ньому струму або від прикладеної напруги користуються співвідношенням:

Вид залежності R = f(U) показаний на  Рис.2.

Іноді в практичних розрахунках незручно користуватися аналітичними виразами воль-амперної характеристики. В цьому випадку для варисторів, виготовлених на основі карбіду кремнію, в досить широкому діапазоні напруги можна емпіричним рівнянням:


Де σ0 - електрична провідність робочого струму варистора в слабких полях;

b-постійна.
Тоді коефіцієнт не лінійності β і постійна В приймуть наступний вигляд:


     При конструюванні апаратури з варисторами і в процесі її експлуатації необхідна враховувати, що багато параметрів варисторів змінюються з температурою.

На Рис. 4 наведені вольт-амперні характеристики варисторів при різних температурах.

Так як кут нахилу вольт-амперних характеристик, побудованих в логарифмічному масштабі, не змінюється з темперою (Рис. 3), можна стверджувати, що коефіцієнт не лінійності практично не залежить від температури. Тому при розрахунку схем з варисторами залежність β = f(t) зазвичай нехтують. Температурна залежність постійно може бути виражена рівнянням:


Де С0 значення при 00С; κ - температурний коефіцієнт, значення якого в залежності від матеріалу становить -0,0012-0,0018; t-температура, С0.


      На практиці зміна провідності варисторів при різних температурах характеризують температурною залежністю струму або напруги і висловлюють відповідними температурними коефіцієнтами (KT1 або KTU):


Тут I0 та U0 відповідно значення струму і напруги при температурі t0; І1 та U1-при температурі t1.

Більшість варисторів мають ТКІ = 0,7÷1,0%/0С; ТКU = (0,14÷0,20)%/0С.

Одними з основних параметрів варисторів є класифікаційна напруга і класифікаційний струм. Необхідно відзначити, що класифікаційні параметри умовні. Робоча напруга і струм вибирають виходячи з допустимої потужності розсіювання варистора і гранично допустимого значення амплітуди напруги. Гранично допустима амплітуда вказується звичайно в ТУ і ДСТУ. Потужність Р, що виділяється на варисторі в ланцюзі постійного струму, визначається з виразу:


      Виділена потужність не повинна викликати нагрів варистора вище гранично допустимої температури (зазвичай 1000С).

Для отримання високої робочої напруги варистора необхідно мати високе значення постійної С. Цього можна досягти, включивши послідовно кілька варисторів. При цьому вольт-амперна характеристика схеми виразиться наступним рівнянням:

Якщо послідовна данка складається з n однакових варисторів, то її вольт-амперну характеристику можна представити у вигляді:


      Для низьких робочих напруги необхідні малі значення постійної С. Для цього треба включити паралельно кілька варисторів. Вольт-амперна характеристика паралельно з'єднаних варисторів виражається рівнянням:


при використанні варисторів одного типу:


     

Якщо до варистору прикласти змінну напругу, то форма протікачого через нього струму сильно спотвориться із-за не лінійності вольт-амперної характеристики (рис.4,а). для випадку, коли через варистор пропускається синусоїдальний струм, крива напруги також істотно спотворюється (рис.4,б). що вносяться спотворення залежать від коефіцієнта не лінійності β.

Вони тим сильніші, чим більше β. Спотворені криві залишаються симетричними, що вказує на появу непарних гармонік. Таблиця 1 дає уявлення про співвідношення між першою і третьою гармоніками для різних значень β.

Таблиця 1

Коефіцієнт

Не лінійності

Складові струму

перша гармоніка

третя гармоніка

2

0,83

0,17

3

0,75

0,25

4

0,68

0,29

5

0,62

0,31

5,5

0,6

0,32

6

0,58

0,32

6,5

0,56

0,33


    Діюче значення струму варистора при додатку до нього синусоїдальної напруги визначається з виразу.

Для середнього значення струму, що протікає через варистор при подачі синусоїдального напруги, справедливо вираз:


     Діюче значення напруги на варисторе при протіканні через нього синусоїдального струму визначається з наступного виразу::


При протіканні через варистор синусоїдального струму для виділяючої в варисторі потужності отримаємо:


Застосування варисторів на високих частотах обмежено їх власною ємністю. В залежності від цілей використання граничні частоти варисторів знаходяться в межах 500-5000Гц.

3.КОНСТРУКЦИЯ І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИСТОРІВ.


У нашій країні випускається в даний час більше 20 типів варисторів з широким спектром основних технічних характеристик, що дозволяє успішно вирішувати різноманітні завдання в електротехніці. Варистори можна умовно розділити на три основні групи:

  1.  низьковольтні варистори малої потужності (до 5 Вт),
  2.   низьковольтні потужні варистори (понад 5 Вт),
  3.   високовольтні варистори (понад 1000 Вт).

Позначення варистора  в принципових схемах показано на Рис.6


Конструктивно варистори виконуються у вигляді дисків, шайб, стержнів, а також у вигляді плівок на ізоляційній підставі.
Спочатку виготовлялося кілька типів варисторів з номінальними напругами 5,20 і 50 В. В наступні роки радянськими вченими (В.В. Пасынковым, А.Я. Караченцевим та ін) було розроблена серія низьковольтних варисторів малої потужності: СН1, СН2, ВР. Варистори типів СН1-1, СН1-2 і СН1-3 показані на Рис. 5.

4.ЗАСТОСУВАННЯ ВАРИСТОРІВ

Нелінійна вольт-амперна характеристика варисторів дозволяє використовувати їх для захисту від перенапруги, обмеження імпульсів напруги, захисту від перешкод, стабілізації напруги, іскро гасіння на розривних електричних контактах і колектори електричних машин.

Володіючи нелінійною залежністю струму від прикладеної напруги, варистори є простими і надійними обмежувачами напруги. Особливо високі перенапруги в електричних ланцюгах виникають при комутації індуктивної або ємнісний навантаження.

Серед сучасних приладів і компонентів радіоапаратури варистори займають важливе місце. Вони використовуються в різних галузях радіотехніки і електроніки, успішно конкуруючи в деяких випадках з лампами і транзисторами, а іноді будучи незамінними приладами для вирішення деяких специфічних завдань: захисту від перенапруги і іскроутворення в комутуючих ланцюгах, параметричної та компенсаційної стабілізації, формування напруги складної форми. На основі варисторів конструюються функціональні перетворювачі, детектори і модулятори, різноманітні схеми автоматичного управління і регулювання. Застосування варисторів дозволяє не тільки підвищити якісні показники апаратури, поліпшити надійність і стабільність її роботи, але і забезпечити зменшення споживання електроенергії, зменшити габарити і вартість виробів.

Найпростішим прикладом використання варистора є застосування його в якості параметричного стабілізатора напруги. Принцип роботи такого стабілізатора заснований на тому, що динамічне падіння напруги при загальних змінах режиму роботи апаратури виявляється більшим на лінійних елементах, ніж на нелінійних (у силу меншої динамічного опору останніх). Це призводить до непропорційного зміни напруги на варисторі і навантаженні при зміні напруги на вході пристрою або струму навантаження.

Найбільш проста й поширена схема стабілізатора, що забезпечує коефіцієнт стабілізації напруги до 3-4 і по струму навантаження - до 10, наведена на рис. 7.

Рис.7

Елементи схеми можна розрахувати графічним методом, використовуючи вольт-амперні характеристики, зображені на тому ж рисунку. Пряма аб, що виходить, з ординати U= u вих і паралельна осі абсцис, перетинає вольт-амперні характеристики варисторів. Вибирається той тип варистора, у якого струм при цьому напрузі максимальний, а розсіюється на ньому потужність не перевищує Рном (точка б). З точки в кутом φ, тангенс якого дорівнює Rн, проводять пряму до перетину з прямою аб (точка р). Через точку р проводять пряму так, щоб котангенс кута між нею і віссю ординат дорівнював Rдоп.
    На рис. 8 зображені інші типи стабілізаторів. Стабілізатор, побудований по мостовому принципом (рис. 8, а), має порівняно високими стабілізуючими властивостями, однак його недоліками є не цілком задовільні навантажувальні характеристики та необхідність повного розподілу вхідних і вихідних ланцюгів. Ефективну стабілізацію вихідної напруги, але тільки при зміні струму навантаження, здійснює інший тип стабілізатора, представлений на рис. 8, б.

Низький внутрішній динамічний опір дозволяє використовувати його в якості економічного дільника напруги.

Рис.9 Варіанти побудови варисторних схем параметричної стабілізації: а - мостова схема; б - простий дільник напруги; в - дільник високовольтної напруги.

Якість стабілізації можна поліпшити, застосувавши послідовне з'єднання елементарних ланцюжків стабілізації або їх комбіноване включення. За схемою, наведеною на рис. 9, в, часто виконують дільники високовольтних напруги, коли необхідно забезпечити високий рівень стабілізації вихідної напруги як по вхідній напрузі, так й по струму навантаження.

У ряді випадків варистор можна використовувати як нелінійної баластної навантаження, підключеного безпосередньо до джерела напруги. Цей принцип стабілізації, в поєднанні з симетричністю вольт-амперної характеристики приладу, можна використовувати, зокрема, для стабілізації амплітуди змінних напруги.

Комутація електричних ланцюгів, що знаходяться під навантаженням, нерідко супроводжується перенапругою на комутуючих електродах, виникненням іскрового розряду і пов'язаної з ним ерозією контактів. Ліквідація перенапруги бажана не тільки як засіб, що збільшує надійність і знижує вимоги до електроміцності деталей, але і як спосіб боротьби з радіоперешкодами, особливо в пристроях безперервної комутації (колекторні машини, АТС, побутова техніка тощо). Найбільш ефективним засобом боротьби з ціноутворенням є включення паралельно індуктивного опору або комутованих контактам варисторів. Із зростанням напруги, опір варисторів різко знижується, шунтуючи джерело перенапруги; при цьому надлишкова енергія поглинається варистором.

Аналогічна по суті завдання обмеження імпульсного напруги виникає також і в електронних пристроях. Так, наприклад, для захисту ТВК у телевізорах від імпульсу перенапруги, здатного розвиватися в момент зворотного ходу розгортки променя, паралельно первинній обмотці включають варистор. Критичні до перевантажень напівпровідникові прилади (діоди, могутні транзистори, стабілізатори) також доцільно блокувати варисторами (рис. 10); при цьому підвищується надійність роботи пристрою в цілому.

Рис.10

Для імпульсної, аналогової та телевізійної техніки вельми актуальною є задача формування напруги складної форми.

Вона включає в себе як вирішення питань цілеспрямованого спотворення змінної напруги, так і зворотну задачу - лінеаризацію напруги у нелінійних колах, в тому числі і поліпшення фронтів імпульсного напруги.

Практичний інтерес представляють схеми включення варисторів, що дозволяють отримати параболічні та інші види спотворень лінійного пилкоподібної напруги (рис. 11). Характер і ступінь спотворення визначаються співвідношеннями між параметрами варистора, амплітудою вхідного напруги, а також величиною і знаком керуючого напруги Екер.

Рис.11

З допомогою коригувальних резисторів R1 і R2 і включення конденсаторів вдається отримати змінні напруги заданої форми (S-образні, опукло-увігнуті параболічні, тангенціальні і т. д.). Варисторні схеми формування можуть знайти застосування в системах відомості променів в кольоровому телебаченні, а також для корекції спотворень растра ширококутних кінескопів і сіткових кінескопів з плоским екраном.

Можливе застосування варисторів для зменшення нелінійних спотворень шляхом включення в анодний навантаження підсилювача.

В багатокаскадних підсилювачах з безпосереднім зв'язком варистори можуть служити елементами зв'язку між каскадами.

Використовуючи варистори, вдається створити підсилювачі з логарифмічною амплітудною характеристикою в динамічному діапазоні порядку 20 Дб (рис. 12). Вони можуть застосовуватися у вимірювальній техніці, радіолокації і т. д.

Рис.12

Слід вказати, що при включенні варисторів синусоїдальна вихідна напруга завжди буде спотворено. Це явище може бути використане для одержання гармонік вхідного сигналу. При достатньо високих значеннях коефіцієнта нелінійності та амплітуди сигналу можливо використовувати гармоніки до 5-го порядку.

Очевидно, що внаслідок нелінійних явищ перехідні процеси в колах з реактивними елементами і варисторами будуть мати ряд специфічних особливостей. Наприклад, час заряду (розряду) конденсатора через варистор буде залежати від напруги в силу зміни величини постійної часу. Це призводить, зокрема, до того, що імпульсна напруга П-подібної форми, що подається на вхід пристрою, схема якого зображена на рис. 13, буде детектувати.

Величина напруги на виході прямо пропорційна амплітуді імпульсного напруги і не залежить (в певних межах) від класифікаційного напруги варистора.

Рис.13

Симетричний нелінійний опір, що використовується в якості детектора, має, з точки зору стійкості до шумів і перешкод, дуже важливою властивістю: він пригнічує симетричні сигнали. Ця обставина істотно розширює можливості його застосування для селективного амплітудного детектування, а також у колах зворотного зв'язку пристроїв автоматики і регулювання

Нелінійність вольт-амперної характеристики варисторів дозволяє широко використовувати їх для амплітудної і фазової модуляції, фазочутьєвого детектування, у виборчих фільтри низьких частот і ін. Так в синусоїдальних RC-генераторах і виборчих підсилювачах доцільно застосовувати частотні фільтри з електричним управлінням балансної частоти, здійснюваним включенням в плечі RC фільтра варисторів. Найпростіша схема такого фільтра представлена на рис. 14. Частотно-селективні пристрої на варисторах компактні, прості в налаштуванні і надійні в роботі. Їх діапазон частот досягає кілька десятків кілогерц, напруги - від 5 до 150 ст.

Одним з найбільш перспективних напрямків застосування варисторів є використання їх в різних пристроях автоматичного регулювання. Наприклад, для компенсаційної стабілізації високовольтного напруги живлення кольорових кінескопів варистори використовуються в якості опори (рис. 15).

В даний час варистори типу СН1-8 на діапазон робочих напруги до десятків кіловольт є єдиними напівпровідниковими елементами, які можуть бути використані в схемах високовольтної компенсаційної стабілізації.

Застосування варисторів в даному випадку виявляється економічно і технічно більш ефективним, ніж використання резисторних або баластних лампових схем.

                     Рис.14                                                        Рис.15

У ряді випадків виникає необхідність зрушити вольт-амперну характеристику варистора по осі напруги. Для цього використовується послідовне з'єднання варисторів і напівпровідникових приладів (стабілітронів, діодів, керованих вентилів тощо). Подібні комбінації дозволяють автоматично регулювати величину напруги «включення» варистора, що важливо, наприклад, для систем АРУ, При цьому крутизна характеристики у них виявляється більше, ніж у варисторів з подібною вольт-амперній характеристикою.

Багато схеми автоматичного регулювання будуються за принципом збалансованих мостів, в яких варистор грає роль елемента, відповідного лінійного або нелінійного елемента іншого плеча моста (лампи, транзистори і т. д.) (рис. 16).

Напруга неузгодженості Ероз, що з'являється в діагоналі моста при зміні режиму роботи лампи, є сигналом «помилки».

Цей сигнал можна використовувати для керування режимом роботи відповідних вузлів, що протидіють дестабілізації. Такі схеми знаходять застосування для автопідстроювання частоти гетеродина в телевізійних приймачах, у радіолокації і т. д.

Рис.16

.

5 ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ СТАБІЛІЗАТОРА НАПРУГИ, ЩО МАЄ У СВОЄМУ СКЛАДІ ВАРИСТОР

Схема стабілізатора напруги на варисторі представлена на Рис.10.

Вихідна напруга Uвих не може перевищувати за величиною класифікаційну напруга варистора Uкл. Тому дана схема може використовуватися і як обмежувач напруги, рис.11 а, і як стабілізатор напруги, рис. 11б.

Алгоритм розрахунку стабілізатора напруги:

1) вибираємо варистор з класифікаційною напругою, рівним вихідній напрузі стабілізатора Uвих;

2) визначаємо величину падіння напруги на резисторі R1 як різниця вхідного і вихідної напруги;

3) розраховуємо величину опору резистора R1 використовуючи закон Ома (падіння напруги на резисторі R1 ділимо на величину класифікаційного струму варистора).
Примітка: У розрахунку прийнято допущення: вихідний струм стабілізатора дорівнює нулю. Тому розглянуту схему правильніше було б назвати не стабілізатором напруги, а джерелом стабілізованого або опорної напруги. Зазвичай джерело опорного напруги входить до складу стабілізатора напруги і від нього відбирається дуже малий струм, а весь вихідний струм стабілізатора створюється самим стабілізатором. Якщо потрібно підключити навантаження безпосередньо до схеми, Рис.10, то при розрахунку опору резистора R
1 необхідно врахувати струм навантаження. Тобто через R1 буде протікати струм, рівний сумі струмів класифікаційного струму варистора і струму навантаження.
Приклад розрахунку стабілізатора напруги:

Нехай вхідна напруга дорівнює Uвх = 40 В, вихідна напруга Uвих = 15 В.

Для стабілізатора можна вибрати варистор СН1-2-2,  з параметрами:

  1.  класифікаційна напруга U = 15 В;
  2.  класифікаційний струм I = 3 мА.

Падіння напруги на резисторі :

Опір резистора  :

Отже, остаточно отримуємо резистор R1 з опором 8,2 кОм;

R2 - варистор СН1-2-2.

Потужність резистора R1 дорівнює:

В якості R1 можна взяти МЛТ - 0,25 Вт - 8,2 кОм ± 10%

6 ВИСНОВОК

 Вданій курсовій роботі було розглянуть загальні відомості, де було детально описано загальний принцип роботи варистора, та з якого матеріалів його виготовляють. Також було описано основні параметри і характеристики варисторів, та конструкція і його технічні характеристики. Було приведено застосування варисторів в різних схемах пристроїв. Вище в курсовій роботі також було приведено приклад розрахунку стабілізатора напруги, що має у своєму складі варистор.

    З викладеного вище в курсовій роботі видно, що варистори можуть ефективно вирішувати широкий клас задач сучасної радіоелектроніки. Коротко описані тут різні за своїм функціональним призначенням схеми далеко не вичерпують усіх можливостей застосування цих простих і надійних приладів у сучасній електроніці та електротехніці.

7 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1.  Матвійків М.Д., Когут В.М., Матвійків О.М. Елементна база електронних апаратів. – Львів.: Львівська політехніка. 2007.
  2.  Л.Д. Васильєва, В.І. Медведенко, Ю.І. Якименко Напівпровідникові прилади. – Київ.: Політехніка, 2003.
  3.  Н.В. Никулин, А.С. Назаров Радиоматериалы и радиокомпоненты. - М.:Вища школа, 1986.
  4.  Пасынков В.В., Сорокин В.С., Материалы електронной техники. Учеб.пособие для ВУЗов.-М Высшая школа, 1986.
  5.  Справочник по електротехническим материалам ( в 3-х томах), под ред. Корицкого Ю.В. и др. Л.: Енергоиздат, 1988.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34874. Сутність і показники інфляції 23 KB
  сутність і показники інфляції Інфляція це підвищення загального рівня цін. Дефляція зворотне явище тобто зниження загального рівня цін. В економічній літературі дискусійним є питання про те чи всяке підвищення цін є інфляційним. Більшість економістів вважають що будьяке підвищення цін означає інфляцію.
34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель письмове зобовязання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.