88370

Бухгалтерський облік на підприємстві

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп’ютерних систем – таким є шлях розвитку облікової техніки

Украинкский

2015-04-30

93.37 KB

0 чел.

23

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. АК. В. ЛАЗАРЯНА

КАФЕДРА  обліку і аудиту ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Робота допущена до захисту

_________________________

на доопрацювання

_________________________

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік»

Варіант № 4

Студента(ки)

Бельмега Єлизавети Сергіївни

Спеціальність Облік та аудит,

група  1-БО-тв

Керівник роботи_____________________

 Булгакова Ю.В.    

                                              к.е.н., доцент каф. «Облік, аудит та

                              інтелектуальна власність»

Дніпропетровськ

2014

                                                         ЗМІСТ

1. Вступ 3

2. Теоретична частина 5

3. Практична частина…………………………………………………………………………..….15

4. Баланс ……20

5. Висновок…………………………………………………………………………………………22

6. Список літератури …………………………………………………………24


Вступ

     Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV століття. В 1391 році італійський історик Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господарської операції записується двічі.

     Автором подвійного запису господарських операцій протягом сотень років вважається монах-італієць – математик Лука Пачолі (1445-1515 рр.), який у своєму науковому трактаті ( його назва  «Трактат про рахунки та записи») розглядав облік як універсальну методичну науку, дав конкретне визначення поняттям «подвійний запис» , «рахунок»  та «облік».

Виходячи із вищесказаного, господарський облік – це  спосіб кількісного відображення і якісної характеристики господарської діяльності з метою управління цією господарською діяльністю.

      Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп’ютерних систем – таким є шлях розвитку облікової техніки. [1.8]

        Тема даної курсової роботи є вкрай актуальною для дослідження, оскільки невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватне відображення (облік) господарської діяльності суб’єктів господарювання. Його зміст і завдання обумовлені способом виробництва, рівнем розвитку продуктивних сил та станом виробничих відносин.

      Для адаптації до загальноприйнятих у світовій практиці принципів та

методів ведення обліку в Україні здійснюється його реформування,

започатковане “Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із

застосуванням міжнародних стандартів”, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706.

Необхідність цього процесу  в Україні викликана:

- об’єктивними факторами реформування всього економічного сектора

держави;

- формуванням нових економічних стосунків між суб’єктами господарювання;

- підтримкою курсу України, як європейської держави, на всебічну

інтеграцію у світове товариство.

    Останнє і стало головним чинником розробки і прийняття законодавчих

актів, направлених на реформування системи бухгалтерського обліку в

Україні та приведення її до міжнародних стандартів.

      За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні” від 16 липня 1999 р. № 291 бухгалтерський облік — це процес

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,

зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім

та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

       Разом з галузевими курсами, в яких висвітлюються особливості організації обліку в окремих ланках народного господарства (промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівля тощо), теорія бухгалтерського обліку розкриває економічну сутність фактів господарської діяльності, зміст і

взаємозв'язок між економічними і юридичними категоріями, за допомогою

яких ці факти пізнаються.

     Бухгалтерський облік можна визначити як організований цілеспрямований процес одержання і передавання інформації про факти господарської діяльності. Мета цього процесу — надання інформації користувачам для прийняття оптимальних управлінських рішень. Отже, бухгалтерський облік має як науковий (теоретичний), так і практичний (прикладний) бік.[5.8]

                                   1 Теоретична частина

1.1 Предмет бухгалтерського обліку та основні його об’єкти [1.19-27]

          Предмет бухгалтерського обліку включає реальні господарські процеси, явища, які відображаються в бухгалтерському обліку (на підставі нормативних документів), що зумовлюють рух активів, а  також джерел їх утворення – пасивів. Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення – тобто виробництво, розподіл, обіг та споживання. Так, на цукровому заводі предметом бухгалтерського обліку є процес виробництва, реалізації цукру, тощо. Таким чином, предмет бухгалтерського обліку визначає стан і використання активів підприємства в процесі господарської діяльності та джерел їх утворення – пасивів.

             Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результатів діяльності й рух грошових коштів підприємства.

             Об’єктами бухгалтерського обліку підприємства є:

I. Активи.

II. Пасиви.

III. Витрати.

IV. Доходи і результати діяльності.

             

             АКТИВИ – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, які за складом і розміщенням групують за трьома ознаками:

             Необоротні активи – нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

             Оборотні активи – запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторська заборгованість за виданими авансами, дебіторська заборгованість за нарахованими доходами, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

             Витрати майбутніх періодів – здійснені витрати, що мали місце протягом звітного періоду, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

                 Необоротні активи та групи вибуття – вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».

                 ПАСИВИ (джерела утворення активів) :

                 Власний капітал, до якого належать: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

                 Забезпечення майбутніх витрат і платежів – це сума нарахованих витрат на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо, величина яких може бути визначена тільки шляхом попередніх оцінок, а також залишки коштів цільових надходжень, цільового фінансування, які отримані з бюджету та інших джерел.

                 Довгострокові зобов’язання, до яких належать:

Довгострокові кредити банків;

Інші довгострокові фінансові зобов’язання;

Відстрочені податкові зобов’язання;

Інші довгострокові зобов’язання.

                 Поточні зобов’язання, об’єктами обліку є:

Короткострокові кредити банків;

Поточна заборгованість за поточними зобов’язаннями;

Векселі видані;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 1.  з одержаних авансів;
 2.  з бюджетом;
 3.  з позабюджетних платежів;
 4.  зі страхування;
 5.  з оплати праці;
 6.  з учасниками;
 7.  із внутрішніх рахунків;
 8.  інші поточні зобов’язання.

                 Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані, протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів.

                  ВИТРАТИ

                  Об’єктами обліку є витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям та ліквідацію їх наслідків.

                  ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

                  Об’єктами обліку є доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також доходи від надзвичайних подій та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

                 

                 Метод бухгалтерського обліку – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, головні з яких:

 1.  документація;
 2.  інвентаризація;
 3.  рахунки;
 4.  подвійний запис;
 5.  оцінка;
 6.  калькуляція;
 7.  баланс;
 8.  звітність.

           Документація являє собою відображення господарських операцій у визначених носіях інформації – на паперових бланках або технічних носіях; це письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

           Інвентаризація – це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку.

           Бухгалтерські рахунки – призначені для обліку наявності активів і пасивів.

           Подвійний запис – це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

            Оцінка – це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству.

            Калькуляція – це латинський термін, що означає «набирати», тобто набирати витрати з метою визначення собівартості продукції та послуг як у цілому, так і поодинці.

            Бухгалтерська фінансова звітність – це система взаємопов’язаних та взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову діяльність підприємства, організації, установи за визначений період і є завершальним етапом бухгалтерського обліку.

            Таким чином, під методом бухгалтерського обліку потрібно розуміти систему способів і прийомів, за допомогою якої відображають об’єкти бухгалтерського обліку з метою контролю і управління ними.

 

   1.2  Рахунки бухгалтерського обліку їх призначення і будова [2.88-89]

   Рахунки бухгалтерського обліку - спосіб отримання показників про однорідні елементи господарських засобів і джерел їх утворення. В процесі господарської діяльності виникають зміни в складі засобів і джерел. Для того, щоб врахувати усі зміни, використовують систему рахунків бухгалтерського обліку. Кількість і назва рахунків визначається планом рахунків. Побудова рахунків і їх вигляд залежать від об'єктів, форми і організації обліку.

   Однак кожний рахунок поділяється на дві частини, з яких одна призначена для відображення збільшення, а друга - зменшення об'єкта обліку. Ці частини називають дебетом і кредитом, які в свою чергу залежно від потреб можуть мати деталізацію за статтями, елементами і так далі.

  Рахунок - це спосіб групування економічно-однорідних засобів підприємства, джерел їх формування та господарських процесів і поточного відображення операцій з ними.

  Рахунок забудовою - це двостороння таблиця, ліву сторону якої позначають умовним терміном дебет, а праву -кредит. Назву рахунка пишуть посередині таблиці.

  Термін "дебет" походить від лат. debet, що означає "він винен", а "кредит" - від лат. credit, що означає "він вірить". Тепер дебет і кредит - це умовні технічні позначення сторін рахунку. Таку форму застосовують і розуміють однаково бухгалтери усього світу. Схематично рахунок має таку форму (рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1. Схема рахунку бухгалтерського обліку

 Відкриття рахунків - це здійснення записів в рахунках про їх найменування і початкові сальдо. Відкрити рахунок - це значить дати йому найменування (проставити шифр) і записати початкове сальдо, якщо таке є. Відкриття синтетичних і аналітичних рахунків проводиться звичайно на  початку року у відповідних облікових регістрах.

 Закриття рахунків - записи, після яких рахунки бухгалтерського обліку не мають сальдо. Рахунки можуть закриватися в залежності від стану об'єкта обліку. Наприклад, рахунок № 39 "Витрати майбутніх періодів" закриється після списання всіх цих витрат за призначенням. Періодичне закриття деяких рахунків передбачається діючими положеннями бухгалтерського обліку. Деякі рахунки закриваються шляхом перерахунку сальдо по них на другі рахунки.

 По відношенню до балансу рахунки є активні і пасивні.

 Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і відкриваються для статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського балансу ("Основні засоби", "Нематеріальні активи", "Виробничі запаси", "Товари", "Каса", "Рахунки в банках", "Розрахунки з покупцями та замовниками" тощо).

 Пасивні рахунки призначені для обліку наявності та зміни джерел утворення і відкриваються для статей балансу, що містяться в пасиві балансу ("Статутний капітал", "Резервний капітал", "Нерозподілені прибутки", "Довгострокові позики", "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", "Розрахунки з оплати праці" тощо).

 При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу. Оскільки господарські засоби розміщені в лівій стороні балансу - активі, то і сальдо в активних рахунках записують зліва в дебеті рахунка. Так як джерела господарських засобів відображають у балансі з правої сторони, то і сальдо в пасивних рахунках записують справа у кредиті рахунка. Отже, активні рахунки завжди мають дебетове сальдо, а пасивні рахунки - кредитове, що засвідчує тісний взаємозв'язок між балансом і рахунками.

Побудову активних і пасивних рахунків зображено на рис. 3.2.

Обороти по рахунках - підсумки записів за дебетом і кредитом рахунків бухгалтерського обліку за визначений період (місяць, квартал, рік). Обороти по рахунках відповідно називаються дебетовими і кредитовими. Обороти підраховуються в кінці кожного місяця. Дебетовий оборот означає в активному рахунку збільшення, а в пасивному - зменшення об'єкта обліку за місяць. Кредитовий оборот показує в активному рахунку зменшення, а в пасивному - збільшення об'єкта обліку за місяць. Для того, щоб визначити сальдо по рахунку, потрібно спочатку визначити по ньому обороти.

Рис. 3.2. Побудова активних і пасивних рахунків

В активних рахунках, де залишок завжди дебетовий, збільшення коштів відображається за дебетом, а зменшення - за кредитом. У пасивних рахунках, де залишок завжди кредитовий, збільшення джерел відображають за кредитом, а зменшення - за дебетом.

Для визначення залишку (сальдо) на кінець місяця на активному рахунку необхідно: до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий оборот і відняти кредитовий оборот. На пасивному рахунку залишок (сальдо) на кінець місяця визначається додаванням до початкового кредитового залишку (сальдо) кредитового обороту і відніманням дебетового обороту.

Синтетичні і аналітичні рахунки

Синтетичними називають рахунки призначені для обліку економічно однорідних груп, засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому вимірнику. Облік, який здійснюють на підставі таких рахунків, називається синтетичним обліком. Дані синтетичного обліку використовують при складанні бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

Для оперативного управління підприємством потрібна детальна інформація про конкретні види засобів, їх джерел, а також господарських процесів. Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних рахунків.

Термін "аналітичний" походить від лат. analysis - розкладання, розчленування цілого на складові (елементи). Облік, здійснюваний на підставі аналітичних рахунків, називається аналітичним. Це облік, в якому, крім грошового, застосовують натуральні й трудові вимірники. Наприклад, до синтетичного рахунку "Розрахунки з оплати праці" відкривають аналітичні рахунки за прізвищами працівників, "Адміністративні витрати" - за видами витрат, "Готова продукція" - за видами готової продукції тощо.

Взаємозв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками характеризується таким чином.

1) На рахунках синтетичного й аналітичного обліку залишок (сальдо) розміщується на одній і тій же стороні рахунка.

2) Якщо дебетується чи кредитується синтетичний рахунок, то однаково дебетуються чи кредитуються його аналітичні рахунки.

3) Кожну операцію на рахунках синтетичного обліку записують загальною сумою, а на відповідних аналітичних рахунках - частковими сумами.

4) Сума залишків (сальдо) і оборотів за всіма аналітичними рахунками має дорівнювати залишку (сальдо) й оборотам, відповідно, синтетичного рахунка. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських записах.

Субрахунки - це спосіб додаткового групування однорідних аналітичних рахунків у межах синтетичного рахунка для отримання узагальнених показників. Так, на синтетичному рахунку "Виробничі запаси" аналітичні рахунки групують за субрахунками: "Сировина і матеріали", "Паливо", "Тара і тарні матеріали", "Будівельні матеріали", "Запасні частини" тощо; синтетичний рахунок "Розрахунки з різними дебіторами" включає субрахунки "Розрахунки за виданими авансами", "Розрахунки з підзвітними особами", "Розрахунки за нарахованими доходами" тощо.

Взаємозв'язок синтетичного й аналітичного обліку є результатом деталізації і узагальнення в інформаційній системі бухгалтерського обліку і включає: синтетичні рахунки, субрахунки, аналітичні рахунки.

     

                       

                     

                    2 Практична частина

                  Рахунок 42 «Додатковий капітал»                    Рахунок 26 «Готова продукція»

п.с.

1080,00      п.с.

п.с.    18450,00

                    п.с.

10000,00

           3800,00

об.

10000,00    об.

об.       3800,00

                     об.

к.с.

11080,00    к.с.

к.с.     22250,00

                    к.с.

              Рахунок   207 «Запасні частини»                          Рахунок 131 «Знос ОЗ»

п.с.          980,00

                  п.с.

п.с.

2840,00      п.с.

2600,00

об.

                   об.

об.

2600,00        об.

к.с.          980,00

                  к.с.

к.с.

5440,00        к.с.

                     Рахунок  30 «Каса»                            Рахунок  60 «Короткострокові кредити банків»

п.с.           58,00

                  п.с.

п.с.

5590,00      п.с.

            2650,00

2300,00

200,00

150,00

          1200,00

об.      2650,00

2650,00      об.

об.       1200,00

                     об.

к.с.           58,00

                  к.с.

к.с.

4390,00       к.с.

                     Рахунок 22 «МШП»                            Рахунок 201 «Матеріали»

п.с.      1060,00

                  п.с.

п.с.      12300,00

                    п.с.

10500,00

об.        

                   об.

об.

10500,00       об.

к.с.       1060,00

                  к.с.

к.с.      1800,00

                    к.с.

        Рахунок  23 «Основне виробництво»                         Рахунок 10 «Основні засоби»

п.с.      8482,00

                  п.с.

п.с.      43000,00

                    п.с.

          10500,00

            2500,00

            2600,00

              600,00

           

3800,00

           10000,00

об.     16200,00

3800,00       об.

об.      10000,00

                     об.

к.с.    20882,00

                  к.с.

к.с.      53000,00

                    к.с.

                Рахунок  203 «Паливо»                                 Рахунок 44 «Нерозподілений прибуток»

п.с.       2530,00

                  п.с.

п.с.

2559,00       п.с.

                70,00

об.            70,00

                   об.

об.

                     об.

к.с.        2600,00

                  к.с.

к.с.

2559,00       к.с.

     Рахунок 377 «Розрах. з іншими дебіторами»       Рахунок 685 «Розрах. з іншими кредиторами»

п.с.        1800,00

                  п.с.

п.с.

1890,00       п.с.

190,00

               180,00

об.

                   об.

об.           180,00

                     об.

к.с.        1610,00

                  к.с.

к.с.

1710,00        к.с.

   Рахунок  372 «Розрах. з підзвітними особами»           Рахунок 63 «Розрах. з постачальниками»

п.с.          42,00

                  п.с.

п.с.

11700,00      п.с.

             150,00

70,00

          2000,00

об.         150,00

70,00          об.

об.      2000,00

                     об.

к.с.        122,00

                  к.с.

к.с.

9700,00        к.с.

    Рахунок 66 «Розрах. за виплатами прац.»                 Рахунок 65 «Розрах. за соц.страхуванням»

п.с.

958,00       п.с.

п.с.

600,00          п.с.

            2300,00

2500,00

            

600,00

об.       2300,00

2500,00      об.

об.        

1200,00       об.

к.с.

1158,00      к.с.

к.с.    

                    к.с.

            Рахунок 311 «Поточний рахунок»                          Рахунок 40 «Статутний капітал»

п.с.      10750,00

                  п.с.

п.с.

75835,00      п.с.

             3600,00

               200,00

               190,00

2650,00

2000,00

180,00

1200,00

об.       3990,00

6030,00     об.

об.

                     об.

к.с.      8710,00

                  к.с.

к.с.

75835,00      к.с.

      

        Рахунок 36 «Розрах. з покупцями та замовн.»                     

п.с.      3600,00

                    п.с.                

3600,00

об.

                    об.

к.с.

                   к.с.

Журнал господарських операцій

№ з/п

Зміст запису

Сума

Дт

Кт

1

Відпущено у виробництво основні матеріали

10500

   23

  201

2

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

2500

   23

  661

3

Отримано в касу з поточного рахунка

2650

   30

  311

4

Виплачена заробітна плата робітникам

2300

  661

   30

5

Перераховано з поточного рахунку постачальникам за матеріали

2000

   63

  311

6

Випущена із виробництва готова продукція

3800

   26

   23

7

Перераховані під-твом внески до фонду соціального страхування

600

   23

   65

8

Зараховано на пот. рах. під-ва кошти за реалізовану продукцію

3600

  311

   36

9

Безоплатно одержані основні засоби

10000

   10

   42

10

Нарахована амортизація ОЗ об'єктів виробничого призначення

2600

   23

  131

11

Повернута на поточний рахунок невидана заробітна плата

      200

  311

   30

12

Видано з каси підзвітній особі

150

  372

   30

13

Підзвітною особою придбанно паливо

70

  203

  372

14

Перераховано з поточного рахунку кредиторам

180

  685

  311

15

Повернута дебіторська заборгованість

190

  311

   377

16

Перераховано з пот. рах. установі банку в оплату заборгованості

1 200

   60

  311

Оборотно-сальдова відомість по рахункам синтетичного обліку

за вересень місяць 2014 р.

Назва рахунку

рахунку

Сальдо

на початок періоду

Обороти за місяць

Сальдо

на кінець періоду

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Додатковий капітал

42

88

1080,00

10000,00

11080,00

Готова продукція

26

18450,00

3800,00

22250,00

Запасні частини

207

980,00

980,00

Знос основних засобів

131

2840,00

2600,00

5440,00

Каса

30

58,00

2650,00

2650,00

58,00

Короткострокові кредити банків

60

5590,00

1200,00

4390,00

МШП

22

1060,00

12300,00

1060,00

Матеріали

201

12300,00

84

10500,00

1800,00

Основне виробництво

23

8482,00

16200,00

3800,00

20882,00

Основні засоби

10

43000,00

10000,00

53000,00

Паливо

203

2530,00

70,00

2600,00

Нерозподілений прибуток

44

2559,00

2559,00

Розрах. з іншими дебіторами

377

1800,00

190,00

1610,00

Розрах. з іншими кредиторами

685

1890,00

180,00

1710,00

Розрах. з підзвітними особами

372

42,00

150,00

70,00

122,00

Розрах. з постачальниками

63

11700,00

2000,00

9700,00

Розрах. за виплатами працівникам

66

958,00

2300,00

2500,00

1158,00

Розрах. за соц. страхуванням

65

600,00

600,00

1200,00

Поточний рахунок

311

10750,00

3990,00

6030,00

8710,00

Статутний капітал

40

75835,00

75835,00

Розрах. з покупцями та замовн.

36

3600,00

3600,00

Всього:

103052,00

103052,00

42540,00

42540,00

113072,00

113072,00

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на вересень 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

первісна вартість

1001

накпичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

43000

й

первісна вартість

1011

знос

1012

( 2840 )

( 5440 )

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методо участі в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

40160

47560

II. Оборотні активи

Запаси

1100

35320

28690

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3600

3600

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

у тому числі з податку на прибуток

113

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1842

1922

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

10808

8168

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

38920

42380

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

91730

89940

 

Пасив

Код
рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

75835

75835

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

1080

11080

Резервний капітл

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

( 5923 )

( 14123 )

Неоплачений капітал

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

70992

72792

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

5590

4580

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

11700

9700

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

625

600

розрахунками з оплати праці

1630

958

1158

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов'язання

1690

1890

1710

Усього за розділом III

1695

20738

17148

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс

1900

91730

89940

Висновок

 Курсова робота з дисципліни "Облік,аудит та інтелектуальна власність" виконується в процесі вивчення дисципліни. Вона є підсумковою роботою, яка передбачає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни, вироблення навичок використання цих знань на практиці з залученням конкретних матеріалів. Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок. Виконання роботи важливе для підготовки виступів, доповідей студентських наукових робіт. Курсова робота також може стати основою для написання дипломної роботи. Курсова робота - результат поглибленого дослідження однієї із тем дисципліни.

     Метою написання курсової роботи є:

- закріплення, систематизація і поглиблення науково-теоретичних, практичних знань, вивчення передового науково-практичного світового досвіду бухгалтерських фінансових відносин;

- оволодіння навиками самостійної науково-дослідної роботи, методикою дослідження актуальних проблем фінансової сфери;

- набуття практичних навиків економічної, аналітичної роботи з плановою, звітною, статистичною документацією;

- формування власного погляду щодо вивчених проблем фінансових відносин, напрямів їх вирішення.

    Конкретна мета кожної курсової роботи залежить від обраної теми та об’єкта дослідження.

Основні завдання курсової роботи:

1) вивчення, поглиблення та узагальнення теоретичних, методологічних засад обраної теми та напряму її дослідження;

2) проведення всебічної діагностики практичної сторони теми та її сучасної проблематики із використанням сучасних інструментів;

3) оцінка альтернативних підходів, особливостей розв’язання визначених проблем та  зарубіжного досвіду у вирішенні цих проблем;

4) обґрунтування запропонованих рішень з використанням аналітики.

У процесі виконання курсової роботи необхідно досконало вивчити, проаналізувати законодавчий, нормативно - інструктивний, статистичний матеріал, літературні джерела, думки вчених, фахівців, керівників владних структур, теоретично та практично обґрунтувати тему курсової роботи, сформулювати проблематику та висновки, дати обґрунтовані пропозиції по проблемах, що зазначені в роботі.[5.9]

Список літератури

 1.  Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність» : Підручник.  – 5-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2011. – 976 с.
 2.  Сопко В.В. «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» :Навч. пос. К.:КНЕУ  2009. – 526 с.
 3.  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996
 4.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений Міністерством фінансів України 30.11.99 р., № 291. // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №28.
 5.   Бутко С.Д., Гурін М.І., Рогаченко С.М., Цейтлін М.Я. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах. — Київ: “Урожай”, — 1968. — 424 с.
 6.   Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах/ Саблук П.Т., Моссаковський В.Б., Сук JI.K. та ін.; за ред. Саблука П.Т., Моссаковського В.Б. —K.: “Урожай”, 1998. — 416 с.
 7.   Бухгалтерський словник./ за ред. Ф.Ф. Бутинця. —Ж.: “Рута”, 2001. — 224 с.
 8.  Бухгалтерський фінансовий облік /Бутинець Ф.Ф., Бородкін О.C., Герасимович А.М., Кірейцев Г.Г. та інші/ Під ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир.: ПП “Рута”, 2000. — 608 с.
 9.   Грабова H.H. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие. — K.:“Учетинформ”, 1996. — 327с.
 10.   Должанський M.I., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. — ЛЛьвівський банківський інститут НБУ, 2003. — 494 с.
 11.   Журнали-ордери та методичні рекомендації з їх застосування// Все про бухгалтерський облік № 24 (570) (спецвипуск 62). 19 березня 2001 р.
 12.   Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — K.: “Ваклер”, — 1997. — 976 с.
 13.   Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. І доп. — K.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. —327 с.
 14.   Котенко JI. Бухгалтерский учет в общественном питании. — Харьков: Фактор, 1998. — 80 с.
 15.   Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — K.:вид-во КНЕУ, 2001. — 331 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82677. Заболевания верхних дыхательных путей и их осложнения 31.46 KB
  Провоцируются эти заболевания как правило местным или общим переохлаждением на фоне ослабленного иммунитета или перенапряжения организма. Причиной заражения при этих заболеваниях может быть инфицирование от больного человека вирусной и бактериальной инфекцией.
82678. Our Homeland – Kazakstan 22.31 KB
  The Constitution defines the state system as a form of presidential republic considering it the most flexible version in conditions of today. The President ensures coordinated performance of all the branches of state power and accountability of power bodies to the people.
82679. Торговые и неторговые автоматы. Промышленные роботы и манипуляторы 25.61 KB
  Промышленный робот - автономное устройство состоящее из механического манипулятора и перепрограммируемой системы управления которое применяется для перемещения объектов в пространстве и для выполнения различных производственных процессов.
82680. Робота з колективом учнів 124 KB
  Народна педагогіка зосереджувала увагу на тому, щоб соціальний колектив виступав джерелом всебічного розвитку кожного його члена, був надійним захисником інтересів, прав особистості. Оскільки характерними рисами менталітету українців були гуманізм, демократизм, не допускалось використання колективу...
82681. Особые экономические зоны 41 KB
  Для мировых хозяйственных связей особые экономические зоны предстают в основном как фактор ускоренного экономического роста за счет активизации международного товарооборота мобилизации инвестиций углубления интеграционных экономических процессов.
82682. Организационное поведение 56.47 KB
  При всей сложности и противоречивости происходящих общественно-политических процессов мы имеем и принципиально важные достижения: переход от административно-командных методов к рыночным отношениям, от тоталитаризма к демократическим принципам управления.
82683. Приемы развития познавательного интереса на уроках закрепления изучаемого материала по биологии 99.91 KB
  В системе уроков, составляющих единство в раскрытии содержания темы, имеется большое разнообразие. Учителю важно знать, чем один урок отличается от другого и какие закономерности он должен учитывать в построении того или иного урока. Чтобы разобраться в этом, необходимо знать типологию уроков.
82684. Реинжиниринг и бизнес-процессы 37.61 KB
  Принципы, сформулированные Смитом и революционные для его времени, не соответствуют требованиям современной индустрии, так как продукция в наше время должна быть ориентирована в основном на узкие группы потребителей, исполнители хорошо образованны, не боятся ответственности и стремятся...
82685. Производство текстильных материалов 128.5 KB
  Цель этапа: настрой учащихся на предстоящие исследования на получение новых знаний создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебный процесс приветствие проверка явки учащихся заполнение учителем классно журнала проверка готовности учащихся к уроку настрой учащихся...