88373

Розробка плану маркетингу на підприємстві «ТОВ Турман Експрес»

Курсовая

Маркетинг и реклама

Маркетинг відіграє важливу роль в плануванні діяльності будь-якого підприємства і «Турман» Експрес» не є виключенням. План маркетингу потрібен для того, щоб керівництво автотранспортної фірми мало стратегічний напрямок діяльності, чітку програму дій відносно збуту послуг і методів розподілу...

Украинкский

2015-04-29

245 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT27

Форма № Н-6.01

ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ                       

Кафедра Менеджменту організацій і логістики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни  «Маркетинг»

на тему:

«Розробка плану маркетингу на підприємстві «ТОВ Турман Експрес»

                                  

Студента 3 курсу МО-1 групи

Напряму підготовки«Економіка і менеджмент»

Спеціальності«Менеджмент організацій»

Єгоров. Д.В.

Керівник: к.е.н., доцент, Карась О.О.

Національна шкала ________________    

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

Члени комісії         

________________  ___________________________

            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

________________  ___________________________

            (підпис)                        (прізвище та ініціали)

м. Київ 2012 рік

ЗМІСТ

[1] 2.2.  Резюме

[2] 2.3.  SWOT-aналіз

[3] ВИСНОВКИ

ВСТУП

Маркетинг відіграє важливу роль в плануванні діяльності будь-якого підприємства і «Турман» Експрес» не є виключенням.

План маркетингу потрібен для того, щоб керівництво автотранспортної фірми мало стратегічний напрямок діяльності, чітку програму дій відносно збуту послуг і методів розподілу, тарифної та комунікаційної політики.

Зазвичай підприємства складають річні, довгострокові та стратегічні плани. В даній курсовій роботі ми розглядаємо річний план маркетингу автотранспортного підприємства, основним видом діяльності якого є перевезення вантажів по Україні.

Для досягнення поставлених цілей у курсовій роботі будуть вирішені наступні задачі:

 1.  буде проведений ситуаційний аналіз внутрішньої і зовнішньої діяльності підприємства;
 2.  проаналізовані сильні та слабкі сторони «Турман» Експрес»   і конкурентів;
 3.  визначені стратегії маркетингу і розроблена програма маркетингу;
 4.  буде проведене зведення контрольних показників, до яких прагне підприємство (частки ринку, доходи, прибуток);
 5.  на останньому етапі плану маркетингу будуть розроблені та запропоновані заходи, шляхи їх реалізації, календарні терміни, для досягнення поставлених цілей, а також розрахований бюджет маркетингу.

Метою виконання даної курсової роботи є закріплення знань з методики планування маркетингової діяльності в автотранспортному підприємстві.

Завданням курсової роботи є набуття практичних навичок стосовно оцінки цільового ринку, можливих ризиків, формуванні цілей і задач плану маркетингу, а також розробки стратегій і програми маркетингу в «Турман» Експрес».

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти контролю маркетингової діяльності на підприємстві

 1.  Сутність та основні завдання контролю маркетингу

Контроль маркетингу — це завершальний етап процесу управління, на якому визначаються та оцінюються здобуті (порівняно із запланованими в маркетингових програмах) результати і виробляються коригуючи дії з метою досягнення поставлених цілей.

Реалізація конкретних заходів повинна супроводжуватися тривалим і постійним аналізом діяльності — як позитивної, так і помилкової. Це вимагає відповідної його методики з мстою поточного коригування прийнятої стратегії, а також тактики її реалізації, яка, як правило, охоплює часові інтервали.

Контроль маркетингу звичайно має п´ять етапів:

 •  визначення планових показників, які підлягають контролю;
 •  замірювання фактичних показників;
 •  порівняння фактичних показників із плановими;
 •  аналіз і оцінка можливих відхилень фактичних даних;
 •  розробка коригуючих заходів для прийняття управлінських рішень.

По суті контроль маркетингу — це оцінювання поточних та остаточних результатів виконання маркетингових планів, що дає змогу: по-перше, своєчасно реагувати менеджменту підприємства як на зміни чинників макро- і мікросередовища, так і на зміни внутрішнього середовища підприємства; по-друге, створювати найбільш сприятливі умови для виробничо-збутової діяльності.

Порівняння досягнутого рівня з плановим вимагає застосування конкретних показників, які можуть мати синтетичний та аналітичний характер. Перші використовуються для оцінки діяльності стратегічного виміру, другі — діяльності тактичного характеру.

На практиці маркетинговий план виглядає як план, в якому визначають цілі фірми і па цій основі маркетингові дії з прив'язкою до конкретних цілей та часу реалізації окремих етанів та елементів плану.

Розрізняють оперативний (тактичний, адміністративний) контроль, або контроль результатів (за місяць, квартал, рік) і стратегічний (загальний, управлінський), основним елементом якого є маркетинговий аудит.

Концепція стратегічного контролю виходить з того, що точне визначення ринкової ефективності підприємства є ускладнене через високі затрати праці та часу і значні витрати. Охопити контролем усі аспекти діяльності фірми неможливо навіть на малих підприємствах. Отже, підприємець чи керівник певного відділу повинен вибрати ті ділянки, які вимагають спеціальної уваги й, спостерігаючи за ними, переконуватися, що всі його дії здійснюються відповідно до плану.

Ідея обговорюваної форми контролю полягає у виборі показників, які характеризують синтетичні досягнення, і не служить подальшій виробничій активності. Остання також є предметом контролю, але непрямого. Спостереження за "життєво важливими пунктами" дозволяє виявити упущення в роботі фірми, а водночас може вказати на необхідність більш деталізованого контролю.

З поняттям "стратегічного і поточного контролю" пов'язуються відповідні їм так звані стратегічний і поточний шаблони визначників мір і норм, за допомогою яких виконують порівняння. До найбільш вживаних показників належать:

— відношення фактичних витрат у межах певного маркетингового плану до витрат планових (так званий бюджетний контроль);

— рівень продажів;

— загальна частка ринку, а також галузевого ринку;

— частка ринку порівняно з основними конкурентами;

— норма та динаміка прибутку.

Усі ці показники можна використати для виконання контролю щодо продукту, простору та часу.

Не можна сформулювати жодних загальних рекомендацій щодо складання стратегічного шаблону контролю, оскільки його потрібно опрацювати дещо по-іншому для кожного підприємства. Зосередження уваги на визначених ділянках залежить від профілю і покриття фірмою певної території, прийнятої стратегії впливу па ринок. Окрім показників кількісного виміру, у стратегічному контролі використовують слушні поради, висловлення думок про роботу фірми та її відділів.

Якщо стратегічний контроль показує незадовільні результати або недоопрацювання, необхідно перевірити ефективність маркетингових заходів. Періодично цей контроль потрібний для виявлення не тільки слабких сторін, а й переваг підприємства. Поточний контроль може неодноразово збігатися зі змістом маркетингових досліджень. Його предметом може бути ефективне використання маркетингових інструментів. Наприклад, досліджуючи ефективність реклами, аналізують обсяг збільшення продажів у результаті впровадження рекламних акцій, кількість споживачів, які запам'ятали зміст реклами, думку респондентів щодо переконливості використаних рекламних аргументів тощо. Предметом дослідження якості роботи туристичних агентів є: кількість укладених угод, вартість договорів на одного агента, кількість обслужених клієнтів, зростання продажів послуг для визначеної категорії туристів.

Для ефективної маркетингової діяльності важливіше передбачити недоліки, які можуть з'явитися з тих чи інших причин, ніж аналізувати вже наявні проблеми. Контроль повинен сприяти коригуванню відхилень від плану ще перед їхнім виникненням. Ефективність контролю зменшується за тривалих термінів планування. Чим більший період планування, тим важче передбачити кон'юнктуру ринку, зміни в політиці, організаційно-економічний поступ в обслуговуванні туристів та інші чинники, які визначають можливості й способи функціонування підприємства. З цієї причини довгострокові стратегічні плани порівняно з операційними планами охоплюють вужчу сферу досліджень і обмежену кількість інструментів для їх реалізації. Отже, неможливість передбачення майбутнього вимагає від маркетолога більшої еластичності у сфері планування, створення можливостей постійного пристосування підприємства до мінливих умов оточення. Чим більша ця мінливість, тим менш вірогідні плани та результати контролю і тим більшого значення набуває стратегічний контроль, який полягає в постійному дослідженні шансів і загроз, що виникають.

Напрямками оперативного контролю маркетингу на виробничо-комерційному підприємстві є контроль:

 •  виконання виробничої програми;
 •  збутової діяльності;
 •  частки ринку;
 •  прибутковості;
 •  умовно неекономічних показників.

Контроль виробничої програми передбачає оцінку:

 •  виконання плану виробництва традиційної для підприємства продукції; реалізації плану виробництва нових і модифікованих товарів;
 •  виконання плану розробки нових товарів;
 •  виконання плану по витратах виробництва.

Контроль збуту слід здійснювати в контексті аналізу результатів діяльності служби збуту підприємства. Такий контроль передбачає оцінку показників, які характеризують результативність маркетингу, а саме:

 •  продажу (в натуральному або грошовому виразі) обсягів та в розрізі окремих товарів;
 •  темпів росту (зниження) продажу в цілому, та за окремими товарними позиціями, %;
 •  структури окремих товарних позицій в обсягах продажу, %;
 •  кількості оборотів товарних запасів, разів;
 •  обороту товарних запасів у днях.

Оцінкою показників збуту підприємства не вичерпується контроль результативності функціонування маркетингу на підприємстві. Адже на збут в цілому і в розрізі окремих товарних позицій можуть впливати чинники зовнішнього оточуючого середовища, які не контролює підприємство. Отже, доцільно здійснювати контроль частки ринку за такими показниками:

 •  частка ринку підприємства як відношення обсягу продажу товарів підприємства до загальногалузевого обсягу продажу ;
 •  частка підприємства в окремому регіональному ринку;
 •  частка ринку підприємства відносно лідера (найпотужніших конкурентів).

Основним критерієм ефективності діяльності підприємства в цілому і маркетингової діяльності зокрема є продуктивність. Отже, до завдань контролю маркетингу стосовно прибутковості належить оцінка:

 •  валового доходу за обсягом та в розрізі окремих товарів, грн;
 •  темпів росту (зниження) валового доходу, %;
 •  рівня валового доходу в цілому та в розрізі окремих товарів, %;
 •  витрат обігу за обсягом та в розрізі окремих статей, грн;
 •  питомої ваги витрат обігу в загальних витратах і в розрізі окремих статей, %;
 •  чистого прибутку в цілому та в розрізі окремих товарів, грн.;
 •  коефіцієнта чистого прибутку, %;
 •  коефіцієнта окупності інвестованого капіталу, який показує, скільки отримано доходу на одну інвестовану грошову одиницю.

Контроль маркетингової прибутковості дає можливість отримати відповідь на питання, які саме маркетингові об’єкти є джерелами прибутків і де підприємство втрачає прибутки.

Серед зазначених напрямів, по яких здійснюється контроль маркетингової діяльності, важливе значення має контроль умовно неекономічних показників. До останніх, зокрема, належать:

 •  якість товару порівняно з конкурентами;
 •  якість роботи персоналу підприємства;
 •  питома вага незадоволених покупців у загальній їх кількості;
 •  темпи росту нових покупців;
 •  темпи зниження втрачених покупців;
 •  імідж товару;
 •  імідж підприємства;
 •  задоволеність (незадоволеність) споживачів.

Важливість цих показників безперечна. Аналіз кожного з них дає змогу оцінити, наскільки вдало менеджмент підприємства реалізує основний принцип маркетингу — віднайти потреби і задовольнити їх. Адже, якщо покупці задоволені якістю товарів і наданими послугами, то це створює високий імідж підприємства, що є запорукою не лише збереження завойованої частки ринку, а і його розширення. Таким чином, підприємство досягає збільшення обсягів продажів, валових доходів, а зрештою і прибутків. Отже, постійний контроль умовно неекономічних показників та своєчасне вироблення і впровадження коригуючих впливів є досить важливою маркетинговою функцією.

Останнім часом на підприємствах країн з розвинутою ринковою економікою впроваджується система контролінгу. По своїй суті це функціонально обумовлений напрямок економічної роботи на підприємстві, який пов’язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в маркетинговому менеджменті для вироблення і прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень.

Знаходячись на стику обліку, маркетингового інформаційного забезпечення, контролю і координації, контролінг займає особливе місце в маркетинговому менеджменті підприємством. Він інтегрує і координує загальні і спеціальні функції менеджменту підприємства, поліпшує на ньому якість саморегулювання, забезпечуючи зворотний зв’язок у механізмі управління і переходу на якісно новий рівень.

 1.  Поняття маркетингового аудиту і його зміст

Аудит маркетингу — це цілеспрямоване управлінське консультування щодо виявлення упущених вигод від недостатнього застосування комплексу маркетингу й розроблення адекватної маркетингової стратегії фірми.

Аудит маркетингу становить собою всеосяжну, систематичну, незалежну й періодичну перевірку зовнішнього середовища маркетингу, цілей, стратегій і окремих видів маркетингової діяльності для організації в цілому або для окремих господарських одиниць.

Метою аудиту маркетингу є виявлення ділянок, де існують проблеми й нові можливості, та видача рекомендацій щодо розроблення плану підвищення ефективності маркетингової діяльності.

Розглянемо чотири принципові характеристики аудиту маркетингу.

Всеосяжність. Аудит охоплює всі головні види маркетингової діяльності й не обмежується аналізом лише окремих критичних моментів.

Аудит називається функціональним, якщо він охоплює діяльність збувальників, ціноутворення та інші функції маркетингу. Хоча функціональний аудит є корисним, однак часом він дезорієнтує керівництво щодо його реальних проблем. Наприклад, проблеми з реалізацією товару можуть бути наслідком не слабкої підготовленості збувальників або поганої системи стимулювання їхньої праці, а наслідком слабкості продуктів і системи їхнього просування.

Систематичність. Аудит маркетингу включає впорядковану послідовність діагностичних кроків, які охоплюють зовнішнє середовище маркетингу для цієї організації, внутрішні системи маркетингу й окремі функції маркетингу. Після діагнозу йде розроблення плану коригувальних дій, що включає як короткотермінові, так і довготермінові пропозиції щодо поліпшення загальної ефективності маркетингової діяльності.

Незалежність. Аудит маркетингу може бути реалізований шістьома способами: самоаудит, перехресний аудит, аудит з боку вищих підрозділів або організацій, аудит з боку спеціального аудиторського підрозділу, аудит, проведений спеціально створеною групою, і зовнішній аудит. Самоаудит, заснований на використанні спеціального опитувального аркуша керівником підрозділу для оцінки ефективності своєї діяльності, може бути корисним, однак у ньому може не бути незалежності й об'єктивності.

У найкращий спосіб аудит здійснюють незалежні консультанти, які мають необхідну об'єктивність і незалежність, більший досвід аудиту в подібних галузях і можуть цілком присвятити себе цій роботі.

Періодичність. Зазвичай аудит маркетингу ініціюється після того, як обсяг продажу почав падати, мораль збувальників - знижуватися, й організація зіткнулася з іншими проблемами. Але криза організації могла бути зумовлена частково тим, що керівництво не аналізувало ефективність маркетингу ще в той час, коли організація функціонувала ефективно. Таким чином, аудит маркетингу може бути корисним як для організацій процвітаючих, так і для тих організацій, які переживають труднощі.

Процес аудиту зазвичай асоціюється з фінансовою стороною виробничо-господарської діяльності. У цьому випадку він здійснюється відповідно до визначених стандартів, які добре документовані, їх легко можна зрозуміти й тому добре вписуються в процес аудиту. Загальний процес бізнесу, включаючи маркетинг, хоча й є більш складним та інноваційним, заснованим більшою мірою на судженнях керівників і фахівців, ніж на жорстких правилах, також може бути підданий аудиторській перевірці.

Будь-яка організація, здійснюючи аудит, зіткнеться з двома групами змінних. По-перше, зі змінними, над якими організація не має прямого контролю. До цієї групи входять насамперед ті змінні, що характеризують зовнішнє середовище маркетингу. До другої групи входять показники, над якими організація має контроль. Це передусім показники виробничо-господарської діяльності. Виходячи з викладеного, розрізняють зовнішній і внутрішній аудит.

Аудит маркетингу спрямований на оцінку таких аспектів маркетингової діяльності організації: зовнішнє макро- і мікросередовище маркетингу, стратегії маркетингової діяльності, організація маркетингової діяльності, системи маркетингу (інформаційна, планування, розроблення нових продуктів, контролю), ефективність маркетингової діяльності в цілому та за окремими елементами комплексу маркетингу.

 1.   Моделі аудиту

Оскільки аудит — це докладний аналіз усіх сторін діяльності маркетингу від сегментації ринку до просування товару, то він має опиратися на продуману процедуру виконання. Розглянемо докладніше етапи здійснення маркетингового аудиту.

Аудит маркетингу має опиратися на визначену послідовність дій. Найдоцільніше в практичному плані використати таку модель аудиту, що складається з п'яти фаз: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження й завершення.

Підготовка

На першій стадії консультант розпочинає свою роботу з організацією-клієнтом. Ця стадія включає перший контакт із вищим керівництвом організації; обговорення того, що саме замовник бажав би змінити в організації та як консультант може допомогти йому— попередній діагноз проблеми; підготовку плану завдання на підставі попереднього аналізу проблеми; переговори й укладання тимчасової угоди (контракту) на консультативну допомогу. Фаза підготовки є надзвичайно важливою, тому що попередньо проведена теоретична робота задає всю конструкцію подальшого аналізу маркетингової діяльності підприємства. На цій же фазі керівництво фірми-замовника визначає відділи підприємства, які повинні надати необхідну інформацію для консультанта або його команди. Для виключення витоку комерційно важливої інформації може бути підписана двостороння угода про конфіденційність.

Діагноз

Друга фаза включає насамперед виявлення існуючих фактів та їхній ретельний аналіз. Під час аналітичної роботи необхідно встановити, наскільки взаємозалежні й виконуються на даному підприємстві всі необхідні розділи маркетингу: маркетингові дослідження, сегментація ринку, розроблення продукту, політика ціноутворення, рух товарів і різні види просування товару. Зазначимо, що, збираючи дані, консультант уже починає впливати на систему замовника, оскільки працівники даної фірми можуть перебудовувати стиль своєї роботи вже в присутності маркетингового аудитора під впливом його напрямних питань і бесід.

Планування дій

Мета третьої фази — знайти прийнятні рішення для отримання упущених вигод від нереалізованих маркетингових дій або від відсутності маркетингової стратегії фірми-замовника. Найважливішим моментом у плануванні дій є розроблення спільно з фахівцями замовника, обговорення й прийняття обґрунтованої та цілеспрямованої маркетингової стратегії фірми.

Впровадження

Четверта фаза навіть за найсприятливішого ставлення замовника й консультанта має включати участь аудитора в підготовці й виконанні наміченого плану дій із реалізації прийнятої маркетингової стратегії фірми. Якщо ж замовник вважає, що він сам може виконати запропонований план дій, тоді функції аудитора можуть бути зведені до консультування вищих керівників фірми та навчання фахівців відповідних відділів.

Завершення

Остання стадія включає, насамперед, оцінку результатів проведеної роботи замовником. На цьому етапі консультант представляє кінцевий звіт про проведений аудит і відбувається розрахунок відповідно до взаємних зобов'язань. У разі наявності перспектив подальшого співробітництва доцільним є проведення переговорів щодо майбутніх контактів і подальшої роботи.

Широта охоплення всього комплексу маркетингу при управлінському консультуванні може забезпечити для аналізованої фірми значне підвищення прибутковості виготовлюваного продукту, збільшення збуту й, як наслідок, поліпшення рентабельності самої фірми.

Зовнішній маркетинговий аудит в основному спрямований на дослідження та аналіз макро- та мікросередовища. Макросередовище підприємства цікаве такими чинниками, що безпосередньо впливають на його маркетингову стратегію:

1) демографічними (якісно-кількісні зміни у структурі населення);

2) економічними (зміни у доходах населення, цінах продукції, рівні зайнятості, кредитуванні та заощадженні, рівні інфляції тощо);

3) екологічними (зміни рівня забруднення навколишнього середовища, доступність ресурсів та енергії );

4) технологічними (технічні та технологічні нововведення, зміни у способах виробництва тієї чи іншої продукції, нові товари, винаходи тощо);

5) політичними (набуття чинності нових законів та постанов);

6) культурними (ставлення громадськості до даного підприємства, продукції чи послуг; зміни стилів життя та цінностей).

Об’єктами детального вивчення мікросередовища підприємства є ринки, покупці, конкуренти, канали розподілу, постачальники, допоміжні та маркетингові компанії, громадськість.

Внутрішній маркетинговий аудит спрямований на вивчення та аналіз маркетингової стратегії,

організації маркетингу, маркетингових систем, маркетингових функцій та маркетингової продуктивності підприємства.

Маркетинговий аудит проводять у три основні етапи. На першому етапі проводиться вивчення фактичного стану маркетингу підприємства, на другому - оцінювання виявлених фактів і, як підсумок, на третьому - підготовка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової роботи на підприємстві.

У процесі проведення маркетингового аудиту використовують наступні показники:

а) вербальні (описові) показники – застосовують для описання довготривалих цілей підприємства або явищ, кількісний вираз яких важко здійснити;

б) кількісні показники – використовуються найчастіше і поділяються на абсолютні, відносні, індексні;

в) якісні показники – використовуються тоді, коли кількісні характеристики взагалі не застосовуються ( наприклад, при характеристиці споживачів, їх звичок, переваг);

г) універсальні показники – використовуються не тільки для контролю маркетингу, а й для загального аналізу діяльності підприємства (показники обсягу продажів, прибутку, витрат, доходу, втрат, продуктивності тощо);

Проведення будь-якого аудиту неможливе без його планування. Процес планування маркетингового аудиту є важливою процедурою в організації та проведенні аудиторської перевірки силами маркетингової діяльності на підприємстві. Планування маркетингового аудиту передбачає такі етапи:

а) попереднє планування маркетингового аудиту;

б) розроблення загального плану маркетингового аудиту;

в) складання програми проведення маркетингового аудиту;

г) формування програми профілактичних заходів у системі маркетингу.

Аудитор на протязі здійснення маркетингового аудиту повинен:

1) оцінити ступінь відповідності місця, яке займає клієнт на ринку, фактичного стану та стратегії розвитку його підприємства;

2) перевірити та оцінити ефективність маркетингової стратегії;

3) визначити вплив маркетингової стратегії на продуктивність праці, ефективність виробництва;

4) проаналізувати різні функції маркетингу (організація збуту, реклама, розміщення товарних запасів, транспорт тощо);

5) встановити ефективність діючих на підприємстві систем обслуговування клієнтів, ціноутворення;

6) визначити місце клієнта на ринках збуту, в т.ч. на експортних .

Маркетинговий аудитор на початку процесу аудиту вже повинен знати ринок фірми, її історію та фірму загалом. Перед початком проведення перевірки та аналізу діяльності підприємства оговорюється між замовником та виконавцем предмет договору (сфери аудиту, його комплексний чи частковий характер), мету аудиту, терміни виконання та вартість послуги. Тільки після цього аудитор може збирати та аналізувати необхідну інформацію і готувати звіт з аудиту.

Звіт про результати роботи маркетингового аудиту має включати наступну інформацію:

1) важливі маркетингові ресурси підприємства та перелік визначальних маркетингових потреб підприємства, добре і погано виконаних маркетингових робіт;

2) інформацію про маркетингову позицію фірми по відношенню до споживачів, конкурентів, постачальників та інших осіб;

3) оцінку сучасної маркетингової діяльності;

4) перелік маркетингових ресурсів і компетенцій, які, на думку аудитора, повинно отримати підприємство;

Таким чином, маркетинговий аудит є ефективним та ключовим механізмом у регулюванні та контролі діяльності підприємства. Він дає можливість вчасно виявити нечітко визначені цілі, неефективну стратегію, недоліки в організації маркетингу, усунути недоліки у плануванні чи контролі маркетингової активності тощо.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПланУ маркетингу ПІДПРИЄМСТВА

«ТОВ Турман Експрес»

2.1. Відомості про підприємство

Компанія «Турман» Експрес» заснована 31 травня 2002 року.  

Знаходиться за адресою: місто Київ, Дарницький р-н, мкр-н Бортничи, вул. Геофізиків,12.

Основна мета компанії «Турман Експрес» - висока якість обслуговування у сфері вантажних перевезень. Надання доступних тарифів на послуги вантажних перевезень сприяє розвитку підприємців-початківців та вигідній логістиці великого бізнесу. «Турман Експрес» - це зручний сервіс та швидке обслуговування.

За 10 років роботи компанія, що займається вантажними перевезеннями по території України зайняла лідируючі позиції на ринку вантажних перевезень. Компанія «Турман Експрес» займається перевезенням вантажу вагою від 100 грам до 10 тонн у будь-який населений  пункт України. Клієнтів компанії обслуговує більше 200 представництв, і їх кількість постійно збільшується. На сьогоднішній день служба доставки «Турман Експрес»» - це повний комплекс послуг, що включає в себе доставку вантажів, послуги складського зберігання, упаковку вантажів різних типів, доставку документів та ін. Компанія «Турман Експрес» постійно вдосконалює свої послуги по безпечних, зручних і оперативних вантажних перевезеннях.  Серед її клієнтів як найбільші мережі супермаркетів, виробничі компанії, так і невеликий приватний бізнес, фізичні особи.

2.2.  Резюме

Сучасна діяльність різних організацій неможлива без тісної співпраці з транспортними компаніями. Для багатьох з них своєчасна та якісна доставка вантажів є одним з найбільш важливих факторів, що впливають на стабільність і розвиток.  Для приватних замовників належний рівень надання транспортних послуг не менш важливий, оскільки він є запорукою спокою і впевненості в дбайливості перевезення майна. Тому інтерес до представників сфери вантажоперевезень зростає з кожним роком.

Компанія «Турман Експрес» пропонує не просто перевезення генеральних або збірних партій вантажу, а також страхування об'єктів, які перевозяться та підготовку повного комплексу документів на товар (товарно-транспортної накладної та сертифікатів відповідності).

Підприємство «Турман Експрес» надає своїм клієнтам все більш широкий спектр послуг, гарантуючи при  цьому їх якість. Шлях вантажу починається з розробки концепції та оптимального маршруту, його доставки, підготовки документації та розрахунку вартості перевезення. При цьому визначаються необхідні транспортні та вантажні засоби, оформляються необхідні дозволи, виконується моніторинг руху вантажу з моменту початку відвантаження до моменту доставки його до місця призначення.

2.3.  SWOT-aналіз

Передумови:

- стабільність економічної ситуації в країні до позиції національної валюти по відношенню до євро та долара США;

- орієнтація на високу якість, швидкість доставки вантажу замовнику ( у цьому ми маємо найбільші переваги над конкурентами). 

Аналіз сильних та слабких сторін «Турман Експрес»

Таблиця 2.1.

Фактори, що визначають успіх

ОЦІНКА

Погано

Посередньо

Добре

7

8

1. Ступінь відомості, "імідж"

 

 

 

хх

 

х 

2. Частка ринку

 

 

 

 

хх 

х 

 

3. Місце розташування підприємства

 

 

 

 

 

 х

4. Рівень якості послуг

 

 

 

 

 

 х

5. Тарифна політика

 

 

 

 х

 

 

6. Виробнича програма

 

 

 

 

 

х

 

 

 

7. Фінансовий потенціал

 

 

 

 х

 

 

8. Потенціал клієнтури

 

 

 

 

 

 

 х

 

9. Виробничій потенціал

 

 

 

 

 х

 

 

10. Доходи

 

 

 

 

 х

 

11. Рівень видатків

 

 

 

х

 

12. Прибуток чистий

 

 

 

 х

 

 

13. Рентабельність

 

 

 

 

 

 х

 

 

14. Система управління

 

 

 

 

 

 

 х

 

15. Персонал

 

 

 

 х

 

 

16. Продуктивність

 

 

 

х

 

 

17. Ефективність реклами

 

 

 

 

х

 

 

 

18. Інноваційна політика

 

 

 

 

х 

19. Стимулювання збуту

 

 

 

 

 

 х

 

 

20. Особистий продаж

 

 

 

 х

 

 

 

 

21. PR

 

 

 

 х

 

 

 

 

Первісна інформація про ринок вантажних перевезень, а також показники роботи даного підприємства «ТОВ Турман Експрес»  та трьох основних його конкурентів, наведені у таблиці 2.2.

Дані до аналізу ситуації на ринку вантажних перевезень

Таблиця 2.2

Показники

Одиниця виміру

Умовне позначення

Розрахункова

формула

Звіт

Місткість ринку

тис. грн

М

-

63000

Попит

тис. грн

С

М

63000

Пропозиція

тис. грн

П

Датп + ΣДконк.

62895,4

Співвідношення попиту і пропозиції

С/П

1,002

Доходи:

Д

- Автоекспрес

тис. грн

ДАТП

LАТП × TАТП

16981,8

- Конкурент 1

тис. грн

Дк1

Lк1 × Tк1

13969,52

- Конкурент 2

тис. грн

Дк2

Lк2 × Tк2

17686,33

- Конкурент 3

тис. грн

Дк3

Lк3 × Tк3

13257,75

Частка ринку:

D

- Автоекспрес

%

dАТП

ДАТП

27,96

- Конкурент 1

%

d к1

ДК1

22,17

- Конкурент 2

%

d к2

ДК 2

28,66

- Конкурент 3

%

d к3

ДК 3

21,08

Незадоволений попит

%

dн

100-Σdi

0,13103

Рівень тарифів:

Т

-

- Автоекспрес

грн

ТАТП

-

1,66

- Конкурент 1

грн

Тк1

-

1,64

- Конкурент 2

грн

Тк2

-

1,69

- Конкурент 3

грн

Тк3

-

1,65

Середній тариф

грн

Тср

АТП к1к2к3)/4

1,66

Обсяг послуг:

L

- Автоекспрес

тис. км

LАТП

-

10230

- Конкурент 1

тис. км

Lк1

-

8518

- Конкурент 2

тис. км

Lк2

-

11057

- Конкурент 3

тис. км

Lк3

-

8035

- Конкурент 1

тис. грн

Дд к1

Dк1×Дк1/100

4470,25

- Конкурент 2

тис. грн

Дд к2

Dк2×Дк2/100

3550,40

- Конкурент 3

тис. грн

Дд к3

Dк3×Дк3/100

1988,66

Всього

тис. грн

ДАТПк1к2к3

14424,58

На основі вихідної інформації, викладеної у вищенаведеній таблиці, можна зробити наступні висновки:

а) лідером на ринку є Конкурент 2, так як його доходи складають 17686,33 тис. грн., в порівнянні з іншими конкурентами - це найвищій дохід, і він займає перше місце;

б) найнижчий рівень тарифу, а саме 1,64 грн. має Конкурент 1, про що свідчить його перше місце при ранжуванні;

в) найвищий відсоток по портфелю замовлень має також Конкурент 1, він становить 32%. А портфель замовлень - це обсяг замовлень по договорах з постійними клієнтами.

г) також існує незадоволений попит на ринку (0,131%). Незадоволений попит це попит, що потенційно існує на ринку, але в силу різних причин (якість послуг, ціна і т.д.) не задовольняється .

Стратегічні ринки:

При виборі стратегії надання послуг підприємство приймає рішення про звернення до одного з чотирьох варіантів по даному напрямку: розширення меж ринку, більш глибоке проникнення на ринок, розширення сфери послуг або ж диверсифікація виробництва.

Розширення меж ринку

Дана стратегія передбачає безперервний пошук нових споживачів, нових можливостей використання товару (послуги), а також розширяти його вживання. Стратегія розширення меж ринку в більшості випадків орієнтується на потенційну клієнтуру, яка має бажання і можливість користуватися товарами (послугами), але в силу ряду причин не робить цього.

Більш глибоке проникнення на ринок.

Цей стратегічний підхід, як і попередній, має три варіанти свого застосування: завоювання споживачів конкурентів, завоювання власне конкурентів або ж завоювання відданості споживачів.

Завоювати споживачів конкурентів – справа не з легких. Стимулювання збуту і зниження тарифів дозволяють швидко проникнути вглиб ринку, але такий приріст може бути отриманий тільки за рахунок зниження прибутковості, крім того, він втрачається як тільки припиняється стимулювання.

Стосовно завоювання власне конкурентів, то цей підхід може використовувати не кожне підприємство, а тільки лідер ринку, який володіє достатньою потужністю.

В наш час схеми завоювання відданості споживача неймовірно розрослись. Кращим з того, що існує, можна назвати спроби встановлення взаємовідносин зі споживачем на основі задоволення їх нужд на протязі тривалого часу.

Узагальнюючи усі етапи проведеного ситуаційного аналізу, можна зробити наступні висновки:

 1.  «Турман Експрес»,  займаючись перевезеннями вантажу по Україні, охоплює достатньо велику частку цільового ринку, маючи за цим показником друге місце;
 2.  на даному ринку найбільш привабливими є: постійні клієнти, співпраця з якими приносить підприємству високий дохід;
 3.  сильними сторонами «Турман Експрес» є: рівень якості послуг,  місце розташування підприємства та інноваційна політика;

2.4.  Цілі маркетингу

Ціль плану маркетингу на плановий рік підвищення частки ринку на 3,4%, у тому числі: за рахунок зміни тарифу на 0,9%; використання каналів розподілу послуг на 1,1%,методів маркетингової комунікації-на 1,4%.

Для досягнення цілі плану маркетингу необхідно вирішити шість наступних задач:

 •  вибрати найбільш перспективну стратегію охоплення ринку;
 •  вибрати стратегію надання послуг;
 •  вибрати стратегію ціноутворення;
 •  вибрати стратегію конкуренції;
 •  прийняти рішення про стратегічний підхід до розподілу послуг;
 •  прийняти рішення у відношенні стратегії комунікації

2.5. Стратегії маркетингу

Після оцінки різних сегментів компанія повинна ухвалити рішення, скільки і які сегменти вона обслуговуватиме. Це задача вибору цільового ринку. Цільовий ринок складається з сукупності покупців із загальними потребами або характеристиками, які компанія вирішила обслуговувати. На цьому етапі компанія повинна прийняти одну з трьох стратегій обхвату ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг або концентрований маркетинг.

Найбільш перспективною стратегією охоплення ринку у нашому випадку вбачається стратегія диференційованого маркетингу. Застосовуючи стратегію диференційованого маркетингу, компанія ухвалює рішення про те, що орієнтуватися слід відразу на декілька ринкових сегментів і для кожного з них розробляє окрему пропозицію. Диференційований маркетинг, як правило, породжує великі об'єми продажів,  Ефективність цієї стратегії зводиться до того, що «Турман Експрес»  прагне надавати послуги клієнтам з різним достатком, з різними вимогами до послуг. Пропонуючи послуги, які за змістом, якістю і, відповідно, за ціною орієнтовані на різноманітні класи клієнтів, «Турман Експрес»  сподівається досягти зростання збуту і глибше проникнути на кожен сегмент ринку вантажних перевезень. Більш того, «Турман Експрес»  розраховує на зростання кількості випадків повторних звернень споживачів за послугами фірми, оскільки послуги саме її відповідають їх вимогам та побажанням.

2.6. Підтримка збуту

Сьогодні у розпорядженні підприємства— комплексна система маркетингових комунікацій. Компанія спілкується зі своїми посередниками, а також із споживачами продукції і різними контактними аудиторіями. Посередники обмінюються інформацією зі своїми клієнтами і іншими споживачами. Споживачі розповідають про товари іншим споживачам і тим, хто не користується даними товарами або послугами. В цілому кожен компонент цієї системи є джерелом інформації для інших.

Загальна програма маркетингової комунікації компанії, звана комплексом просування, є специфічним поєднанням засобів реклами, особистого продажу, стимулювання збуту і пропаганди. Всі ці інструменти компанії використовують для досягнення рекламних і маркетингових цілей. Нижче дані визначення чотирьох основних засобів просування.

•Реклама. Будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг, яку замовляє і фінансує відомий спонсор.

•Особистий продаж. Представлення товару одному або декільком потенційним клієнтам, здійснюване в процесі безпосереднього спілкування і має на меті продаж і встановлення тривалих взаємовідносин з даними клієнтами.

•Стимулювання збуту. Одноразові спонукальні заходи, що заохочують придбання тих або інших товарів і послуг.

•Пропаганда (Public relations). Налагодження відносин між компанією і різними контактними аудиторіями за допомогою створення вигідної для компанії репутації, позитивного "корпоративного іміджу", з одного боку, і усуненням або попередженням небажаних чуток, пліток і дій – з іншого.

Стимулювання збуту товарів включає рекламу в місцях торгівлі, премії, знижки, купони, конкуренцію, спеціальну рекламу і демонстрації. В числі засобів прямого маркетингу – каталоги, телемаркетинг, факс, Internet і т.д. Завдяки досягненням інформаційних технологій споживачі мають нагоду одержувати інформацію не тільки за допомогою традиційних носіїв — газет, радіо, телефону і телевізора, — але і за допомогою нових, наприклад факсів, стільникових телефонів і комп'ютерів.

2.7. Бюджет та облік прибутків і витрат

Реклама являється найбільш потужним засобам просування послуг на ринку за рахунок доведення інформації про них до більшої кількості потенційних клієнтів. Вивчення потреб потенційних клієнтів, а також їх особливостей дозволяє визначити, хто з них стане клієнтом, як послуги даної фірми ними сприймаються, яка відносна сила мотивів, що впливає на їх вибір, і як правильно розробити рекламну компанію, щоб отримати найбільший ефект.

Для того, щоб мета рекламної компанії була реалізована, необхідно розрахувати рекламний бюджет. Розрахунок рекламного бюджету наведений у таблиці 2.3. що наведена нижче.

Розрахунок рекламного бюджету

Таблиця 2.3.

Показники

Умовні познач.

Розрахункова формула

Значення

Доходи звітні, тис. грн.

Д

-

16981,8

Бюджет реклами звітний, тис. грн.

СР

-

44

Витрати на рекламу в % від доходу, %

0,26

Плановий бюджет реклами, тис. грн.

СРпл

49,73

Аналізуючи дану таблицю, ми бачимо, що у звітному році витрати на рекламу склали 0,26 % від доходу. У такому ж співвідношенні плануємо бюджет реклами і на наступний рік. Максимальна сума витрат на рекламу у плановому 2009 році становить 49,73тис. грн. Рекламна компанія буде проводитися по наступним засобам масової інформації: телебачення, радіо, газети.

На підставі розрахунків, зроблених по окремим напрямках маркетингу, складемо загальну програму маркетингу «Турман Експрес»  на 2013 рік.

Програма маркетингу на 2013 рік

Таблиця 2.4.

Напрямок

Мета

Реалізація мети

Бюджет

Календарні терміни

Послуги

Покращення якості послуг, розширення клієнтурної мережі

Використання передових технологій

перевезення вантажів. Обновлення

парку РС.

23

1.01-1.04

Тарифна політика

Знайти прийнятний рівень тарифів, як з позиції клієнтів, так і з позиції «Автоекспрес»

Розрахунок тарифу на

основі попиту і пропозиції по кожному клієнту, аналіз

динаміки тарифу

76

Протягом

року

Канали розподілу

Зробити послугу доступною для клієнтів з позиції зручності часу та місця її замовлення

Вибір найбільш

ефективного каналу

та організація його роботи

574,72

1.01-1.03

Реклама

Роз тлумачення вигідності послуг  «Автоекспрес» на ринку перевезень цементу

Використання ефективних носіїв реклами

49,73

1.01-1.08

Стимулювання збуту

Пропозиція клієнтам додаткових стимулів, аби підштовхнути їх до негайних дій

Надання знижок,

пільг клієнтам

35,7

Протягом

року

Особистий продаж

Налагодження і підтримка зв’язків з клієнтами

Розробка системи

комерційних агентів

92,6

1.01-1.05

PR

Створення і підтримання доброзичливих відносин між підприємством та громадськістю

Розробка комплексу

доходів

623,9

1.01-1.11

Враховуючи дані розрахунків, можна зробити висновок про те, що розробка плану маркетингу для «Турман Експрес»  є доцільною, адже вона дозволяє розширити клієнтурну мережу за рахунок збільшення меж ринку, робить продукцію підприємства більш конкурентноспроможною на ринку транспортних послуг, підвищує обізнаність населення про фірму в загалі і про її послуги зокрема, створює та підтримує на високому рівні позитивний імідж «Турман Експрес»

2.8. Контроль за виконанням плану

У процесі реалізації маркетингових планів виникає безліч не передбачених обставин. У зв`язку з цим відділ маркетингу постійно повинен здійснювати контроль маркетингових заходів (контроль маркетингу). Контроль маркетингу є процес кількісного визначення і аналізу результатів реалізації маркетингових стратегій і планів, а також здійснення дій з коригування для досягнення поставлених цілей. На сьогоднішній день виділяють чотири види контролю маркетингової діяльності: контроль щорічних планів; контроль прибутків; контроль ефективності; стратегічний контроль. Перш за все, керівник встановлює межу у вигляді системи контрольних показників. Потім ведеться контроль за ринковою діяльністю підприємства. Серйозні відхилення, якщо вони виникають, визначаються керівником, знаходяться їхні причини. На завершальному етапі починаються коригувальні дії, що скорочують розриви між реальними і запланованими показниками.

ВИСНОВКИ

Контроль — це процес визначення, оцінки та інфор-мування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень.

Контроль маркетингової діяльності підприємства — це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків і резуль-татів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підпри-ємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприяти такому:

 •  досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);
 •  дотриманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).

У процесі реалізації маркетингових планів виникає безліч не передбачених обставин. У зв`язку з цим відділ маркетингу постійно повинен здійснювати контроль маркетингових заходів (контроль маркетингу). Контроль маркетингу є процес кількісного визначення і аналізу результатів реалізації маркетингових стратегій і планів, а також здійснення дій з коригування для досягнення поставлених цілей. На сьогоднішній день виділяють чотири види контролю маркетингової діяльності: контроль щорічних планів; контроль прибутків; контроль ефективності; стратегічний контроль. Перш за все, керівник встановлює межу у вигляді системи контрольних показників. Потім ведеться контроль за ринковою діяльністю підприємства. Серйозні відхилення, якщо вони виникають, визначаються керівником, знаходяться їхні причини. На завершальному етапі починаються коригувальні дії, що скорочують розриви між реальними і запланованими показниками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 4. вид., доп. - К.: Лібра, 2006.
 2.  Гермогенова Л.Ю. Ефективна реклама в Україні. Практика і  рекомендації.  
 3.  Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002.
 4.  Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.:Вищашк., 1994.
 5.  Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.: Междунар. коммерческие отношения, 1996.
 6.  Голубков Е. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 1995.
 7.  Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. — М.: Гарда-рика, 1996.
 8.  Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998.
 9.  Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 1998.
 10.  Лудченко О. А., Лудченко Я. О., Примак Т. А. Планирование технической подготовки автомобилей: Учеб. пособие. — К., 1999.
 11.  Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. Харків: Студцентр, 2002.
 12.  Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вища шк, 1994.
 13.  Примак Т. А. Планирование деятельности предприятий: Конспект лекций. — К.: МАУП, 1998.
 14.  Примак Т. А. Руководство по планированию деятельности предприятия. — К.: Влад и Влада, 1998.
 15.  Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К.: Експерт, 2001.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60777. Спостереження за будовою тіла та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума 49.5 KB
  Мета: Систематизувати знання учнів про особливості будови процесів життєдіяльності найпростіших на прикладі прісноводних морських і паразитичних форм; провести лабораторну роботу зі спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших акваріума...
60779. База данных для работы таможенной службы 2.34 MB
  Выполнить анализ предметной области автоматизации процесса обработки данных о таможенной службе, описать постановку задачи для разработки автоматизированной системы; выполнить проектирование автоматизированной системы обработки данных о таможенной службе, этапы которого отразить в техническом проекте...
60781. Чтение отрывка из произведения Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» 176.5 KB
  Крокодил Гена Чебурашка и их друзья прославили Эдуарда Успенского. За этой книгой были написаны и другие сказочные детективные приключенческие и фантастические произведения...
60783. Моделирование лица (основы) 60 KB
  На мой взгляд Surfce это один из самых удобных средств для создания более сложных моделей. Конечно же можно будет применить и NURMS если нужна будет более подробная модель но для лица чистого Surfce достаточно но только при высоких знаниях и при имении больших навыков за спиной но это только моё мнение. Я буду объяснять как работать с Surfce по собственному готовому лицу.