89008

Основи менеджменту: навчально-методичний посібник

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо організації і здійснення самостійної роботи студенів, вимоги до оформлення індивідуальної роботи, які полягають у виконанні кожним студентом комплексного завдання зі складання бізнес-плану підприємства, а саме: аналіз економічного та організаційного плану діяльності.

Украинкский

2015-05-07

217.59 KB

1 чел.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Маркова

С. М. Григор’єв

О. М. Олійник

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчально-методичний посібник

з організації самостійної та індивідуальної робіт студентів

денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент»

Запоріжжя

2012

 


УДК: 658(076.4)

ББК: У210я73

Маркова С. В. Основи менеджменту: навчально-методичний посібник з організації самостійної та індивідуальної робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент» / С. В. Маркова, С. М. Григор’єв, О. М. Олійник. – Запоріжжя : Запоріжський національний університет, 2012. – 80 с.

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо організації і здійснення самостійної роботи студенів, вимоги до оформлення індивідуальної роботи, які полягають у виконанні кожним студентом комплексного завдання зі складання бізнес-плану підприємства, а саме: аналіз економічного та організаційного плану діяльності.

Навчально-методичний посібник розроблений для студентів денного відділення професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика».

Рецензент    Є. В. Маказан

Відповідальний за випуск С. В. Маркова

 


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………

3

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи……….

7

Зміст роботи……………………………………………………………

7

Структура роботи………………………………………………………

7

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи ……………………..

7

Критерії оцінювання …………………………………………………..

9

Зміст індивідуальної роботи

10

Рекомендації щодо виконання індивідуальної роботи ……………...

15

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів

24

Зміст роботи ……………………………………………………………

24

Організація самостійної роботи ………………………………………

25

Контроль самостійної роботи студентів ……………………………..

29

Словник термінів ………………………………………………………

32

Додатки ……………………………………………………………………

39

Рекомендована література ………………………………………………..

75

 


ВСТУП

В сучасних умовах менеджмент набув якісно нових рис, перетворився з діяльності, яку вважалось за необхідне максимально формалізувати, регламентувати в мистецтво управління індивідами, малими соціальними групами та цілими колективами. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.

Виходячи з цього, студент повинен набути навиків в сфері формування культури підприємництва сучасного громадянина України на основі вивчення законів та закономірностей, принципів, функцій, форм, методів менеджменту та вміння застосувати їх на практиці, впровадження передового зарубіжного досвіду у вітчизняну практику управління.

Менеджмент – одна з основних дисциплін, що необхідна для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в області менеджменту і економіки.

Менеджмент для підприємців є тим орієнтиром, який вказує на вірний ефективний шлях діяльності в умовах нестабільності, непередбачуваності, турбулентності зовнішнього середовища. Неврахування теоретичних засад менеджменту у практичній діяльності неодмінно призводить до втрати конкурентних позицій підприємствами та прихильності їх споживачів, і як результат – до зниження обсягів продажу та прибутковості.

Мета курсу «Основи менеджменту» – надання студентам знань про основні категорії та закономірності управління та формування умінь, навичок ефективного використання сучасних управлінських методів та прийомів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

 1.  усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;
 2.  отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;
 3.  розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та інструментів управління;
 4.  створення бази для вивчення спеціальних управлінських дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни «Основи менеджменту» є вивчення теоретичних концепцій та методологічних засад управління підприємством та організацією.

Інструментарій менеджменту застосовується в різних галузях економіки, у різних сферах бізнесу, тому менеджмент є сьогодні філософією бізнесу. Крім того, менеджмент є комплексом різноманітних видів діяльності, концепцією управління, певним типом мислення і образом дії, основною метою яких є підвищення ефективності діяльності підприємств всіх видів власності. Високопрофесійний менеджер має вміти передбачати перспективу.

Основною метою підготовки випускників спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика» в межах курсу «Основи менеджменту» є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та умінь, необхідних в умовах жорсткої конкуренції та майбутній трудовій діяльності; розвиток глибокого економічного мислення та розуміння сучасних проблем менеджменту; вміння застосовувати набуті знання та вміння для аналізу ринкового середовища, чинників, процесів та явищ; формування економічної культури; підготовка студентів до активної участі в економічному житті.

Важливе значення для опанування теоретичним матеріалом має виконання самостійної та індивідуальної робіт студентами. В умовах переходу системи вищої освіти від парадигми навчання до парадигми опанування знаннями важливу роль відграють підходи, що створюють можливості до переведення студентів із статусу пасивних споживачів знань до статусу активних їх розробників, які вміють формулювати проблему, аналізувати шляхи її вирішення, знаходити оптимальні результати і доводити їх доцільність і ефективність.

Навчально-методичний посібник до організації самостійної та індивідуальної робіт студентів в процесі вивчення курсу «Основи менеджменту» мають на меті систематизацію методів і підходів до оволодіння студентами знань з курсу, поглиблення їх теоретичних знань, розвитку творчих та аналітичних здібностей. Вони спрямовані на розвиток у студентів вміння навчатися, формування у них здібностей до саморозвитку, самоосвіти, творчого застосування отриманих знань на практиці як основної передумови адаптації до професійної діяльності в сучасному світі, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці. Виходячи з даних передумов самостійна робота студентів є не стільки формою процесу навчання, скільки його основою, базисом.

Позитивною рисою розроблених завдань для виконання індивідуальної роботи студентів є поглиблення і розширення знань студентів не тільки в межах курсу «Основи менеджмент», а й в межах інших суміжних дисциплін, таких як «Маркетинг», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Рекламна діяльність» тощо.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи менеджменту» розроблений для студентів денної форми навчання факультету менеджменту за професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Логістика».

 


МЕТОДИЧН1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Зміст роботи

Індивідуальне завдання представляє собою науково-практичне дослідження, що орієнтоване на узагальнення теоретичних знань студентів  дисципліни «Основи менеджменту». Робота є однією з основних і ефективних форм самостійної роботи студентів, важливим етапом підготовки бакалаврів професійного спрямування 6.030601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030601 «Логістика».

Мета виконання індивідуального завдання полягає у поглибленні та закріпленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни «Основи менеджменту». Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, навчаються порівнювати, аналізувати та систематизувати інформацію з різних джерел.

При виконанні індивідуального завдання студенти повинні всебічно й глибоко розкрити зміст обраного теоретичного питання, показати знання літературних джерел, вміння здійснювати комплексні дослідження стану підприємств, робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації.

В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен отримати навички самостійного опрацювання різноманітних сучасних інформаційних джерел (наукова та періодична література, законодавчо-нормативна база з досліджуваної проблеми (у тому числі внутрішні нормативні документи організації), дані статистичної і бухгалтерської звітності, матеріали, які розміщені в Інтернеті тощо) та аналізу конкретних ситуацій. Підготовка і виконання індивідуального завдання дасть можливість студенту глибше вивчити основні питання з дисципліни «Основи менеджменту», як курсу професійного спрямування й на підставі цього робити самостійні висновки і прогнози.

Головна вимога до написання індивідуального завдання – це самостійність, особиста ініціативність, обґрунтованість і творчий підхід до написання, використання інноваційних технологій при підготовці і оформленні роботи.

У разі повного списування із літературних та інших джерел індивідуальне завдання (теоретичне завдання) не допускається до захисту.

Структура роботи

Індивідуальне завдання складається з наступних структурних елементів:

- титульна сторінка (Додаток А);

- послідовне висвітлення змісту теоретичного питання, вибір здійснюється з запропонованого переліку (Додаток Б);

- складання тестових завдань відповідно до теми, яку висвітлено під час написання теоретичного питання (Додаток В);

- розробка бізнес-плану (спрощеного) з описанням отриманих результатів, розрахунок основних фінансових показників діяльності підприємства (Додаток Г);

- проведення детального аналізу стану підприємства, основних аспектів його діяльності – SWOT-аналіз (Додаток Д);

- список використаної літератури.

Вимоги до оформлення роботи

Обсяг роботи – не менше 10 сторінок рукописного або комп’ютерного тексту формату А4. Робота, виконана за допомогою ЕОМ має відповідати таким вимогам:

Шрифт        Times New Roman

Розмір шрифту                14 пунктів

Креслення         звичайне

Відстань між рядками               1,5 інтервали

Відступ        1 - 1,25 см

Текст роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку – не менше ніж 20 мм, з правого – не менше ніж 10 мм, зверху та знизу – не менше ніж 20 мм.

Таблиці, графіки, рисунки або цифрові дані повинні супроводжуватися посиланнями на першоджерело (номер позначається в дужках, вказує на порядок переліку літератури, що використовується). Посилання мають містити сторінку, з якої було взято дані (наприклад, [19, с. 35]).

Критерії оцінювання індивідуального завдання, бали

Питання

Пояснення

Бали

Теоретичне питання

Лаконічне та повне викладення теоретичного питання

2

Тести

Відповідність 10 складених тестів теоретичному питанню

(10*0,3)=3

Бізнес-план (спрощений)

Аналіз запропонованих розділів бізнес-плану:

- І. Вступ

- ІІ. Галузь, підприємство та продукція

- ІІІ. Організаційний план (організаційна структура)

- ІV. Фінансовий план

- V. Оцінка ризиків (SWOT-аналіз)

- Резюме

1

1

4

4

4

1

Всього

20

Оцінюючі роботу, викладач зважає на те, наскільки повно розкрито тему, наскільки чітко та послідовно викладено матеріали дослідження, творчий підхід студентів, ґрунтовність висновків, повнота дослідження, чи оформлено роботу у відповідності до вимог.


Зміст індивідуальної роботи

 1.  Вимоги до оформлення теоретичного питання. 

Кожний студент обирає одне теоретичне питання згідно порядкового номеру у журналі групи (Додаток Б):

1 група;

2 група.

Під час виконання даного етапу студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраного питання, проаналізувати декілька літературних джерел, різні підходи до здійснення управляння персоналом на різних підприємствах, навести приклади. Зміст теоретичного матеріалу має відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен глибоко і всебічно висвітлити актуальність проблеми. Особливу увагу слід звернути на періодичні наукові видання. Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з певного теоретичного питання має викладатися логічно, може бути поділений на кілька пунктів і підпунктів. Доцільним є використання наочного матеріалу: таблиць, рисунків, діаграм тощо.

2. Вимоги до складання тестів. 

Студент повинен скласти 10 тестових завдань в рамках тематики обраного теоретичного питання, що було розглянуто в першій частині індивідуального завдання. Тестові завдання мають бути сформульовано у формі короткого судження (висновку), формулюється зрозумілою, чіткою мовою (Додаток В). Рекомендується починати складання завдань з формулювання правильної відповіді, це допомагає уникнути кількох правильних відповідей. Уникайте підказок у завданнях та зразках відповідей. Ці підказки допомагають вгадати правильну відповідь не володіючи достатнім рівнем знань та вмінь. З тексту завдання необхідно виключити усі вербальні асоціації, що сприяють вибору правильної відповіді через вгадування. Такими підказками можуть бути: граматичні підказки, асоціативні слова та визначення (наприклад, у тестових завданнях закритої форми використання однакових жаргонних виразів чи слів у формулюванні тестового завдання і можливій відповіді), систематичне повторення деяких рис правильної відповіді.

У завданнях не повинно бути завідомо хибних варіантів відповідей, що містять підказку, а також варіантів відповідей, що явно виділяються, чи відокремлених. Забороняється застосування усіх правильних чи усіх неправильних варіантів відповідей. Кожне тестове завдання має мати одну правильну відповідь.

Серед варіантів відповіді має існувати лише одна правильна відповідь. Загальна кількість відповідей – чотири. Варіанти відповіді повинні бути короткими, мати приблизно однакову довжину і бути однаково привабливі для тих, хто тестується. У відповідях не рекомендується використовувати слова «усі», «ні одного», «ніколи» «завжди» і висловлювання «усі перераховані», «ні один із перерахованих», тому що вони сприяють вгадуванню правильної відповіді. Тестове завдання складається таким чином, щоб його основний текст та варіанти відповідей не були ключем для інших завдань. При складанні групи завдань, що відносяться до одного розділу, необхідно забезпечити незалежність завдань одне від одного, щоб правильність виконання одного завдання не залежала від правильності виконання іншого.

Приклад:

1. Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час формування стратегії:

а) SWOT-аналіз;

б) PEST-аналіз;

в) “мозковий штурм”;

г) матриця BCG.

Відповідь: а).

3. Вимоги до складання бізнес-плану.

Бізнес-план – це розповсюджений у ринковій економіці інструмент менеджменту, що є основою конкретної маркетингової, финансової, материально-техническої, кадрової політики введення власного бізнесу.

Бізнес-план – ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. Стандартної форми бізнес-плану не існує, але у всіх випадках він повинен містити характерну інформацію, необхідну для ухвалення рішення про можливість фінансування підприємства. Кожний бізнес-план має свої особливі риси в залежності від того, у якій сфері починає працювати підприємець, який капітал він хоче одержати від банку або інвестиційної компанії.

Приблизний склад і коло розв’язуваних питань по розділах бізнес-плану  мають такий вигляд (по розділах):

Титульний аркуш – має коротку назву, дату підготовки. Обов’язкові представницькі дані:

- назва фірми (ім’я підприємця);

- адреса, телефон, факс.

1) резюме (складається після розробки всіх розділів плану) – викладається суть плану, його переваги, підсумки маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків (обсягу продажу, виторгу від реалізації, витрат на виробництво, прибутку, окупності й ін.).

Резюме – ключова частина документа, його «візитна картка», яка  стисло дає уявлення про бізнес-ідею та наслідки її реалізації;

2) опис підприємства – його реквізити, галузева належність, форма власності, прізвище, ім’я, по батькові керівника, основні напрямки і мети діяльності підприємства, історія створення, розвитку і сучасний стан, досягнення і невдачі;

3) продукція і послуги – опис продукції й області її застосування, споживачі, відмітні якості чи унікальність, переваги. Дати конкретний опис товару (включаючи об’ємні й техніко-економічні характеристики);

 1.  описати корисний ефект для споживачів;
 2.  описати можливість удосконалення товару в майбутньому;
 3.  вказати тенденції попиту на аналогічні товари;
 4.  вказати, як вирішуються питання дизайну, упакування і т. п.

4) план маркетингу – виконується аналіз ринку і здійснюється планування маркетингу, що є ключовими моментами для визначення стратегія маркетингу, дається оцінка зовнішнього середовища підприємства.

Найчастіше даний розділ містить відповіді на запитання:

 1.  хто є основним конкурентом;
 2.  яке співвідношення вашої і конкурента часток ринку;
 3.  які характеристики товару, умови організації бізнесу і т.п. вселяють у вас впевненість в перемозі над конкурентами;
 4.  які ваші слабкі сторони;
 5.  чи є  резерви в конкурентній боротьбі.

У цілому вивчення цього розділу повинне обґрунтувати  впевненість у  більш високій конкурентоспроможності вашого товару (послуг), а отже, і стабільності бізнесу.

5) виробничий план – підбивається економічний, технологічний і трудовий потенціал підприємства, матеріально-технічне забезпечення інше;

6) організаційний план підприємством – наводиться схема організаційної структури підприємства. Крім того, приводять чисельність працівників, їхній кваліфікаційний чи склад інші вимоги до персоналу (досвід роботи в зазначеній сфері бізнесу, освіта, рекомендації, знання мови, звичаїв і т.п.). Вирішуються питання організації оплати праці і системи мотивації трудового колективу;

7) фінансовий план – найважливіший розділ бізнес-плану, що підбиває достовірні підсумки його здійснення, де повинні визначатися як інвестиційні, так і виробничі витрати, а тому включає ряд підрозділів, таких, наприклад, як план по прибутку, руху грошових потоків, аналіз беззбитковості, рентабельності й окупності,

8) оцінка ризику (необхідно хоча б орієнтовно оцінити можливі втрати від імовірності їхнього здійснення) і ін.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДАЛЬНОЇ РОБОТИ

Складання бізнес-плану – це складний економічно-організаційний процес реалізації ідеї, розробка якого потребує використання значної кількості часу, знань та досвіду. Метою індивідуального завдання з дисципліни «Основи менеджменту» є розробка спрощеного бізнес плану, що надасть змогу закріпити у студентів теоретичні знання з основ менеджменту  та набути практичних навичок вирішення організаційно-економічних, фінансових та управлінських завдань пов’язаних з започаткуванням бізнесу та впровадженням комерційної ідеї у життя.

У індивідуальному завданні детально розглядаються тільки деякі розділи бізнес-плану, а саме:

 1.  вступ;
 2.  галузь, підприємство та продукція;
 3.  організаційний план;
 4.  фінансовий план;
 5.  можливі ризики (студент складає SWOT-аналіз);
 6.  резюме (короткі висновки, стислий аналіз діяльності Вашого підприємства).

Основні питання та завдання (заповнити таблиці) до кожного розділу наведені нижче.

І. ВСТУП

 1.  Розробка комерційної ідеї бізнес-плану з якою Ваше підприємство виходить на ринок:

а) студент повинен розробити бізнес-ідею згідно заданого ключового слова. Комерційну ідею студент формує згідно номеру прізвища студента за списком у журналі групи (n ).

Значення ключових слів наведено у таблиця 1.

Таблиця 1

Ключові слова для розробки бізнес-ідеї

n

Ключове слово

n

Ключове слово

1

власна ідея

14

гриби

2

сірники

15

косметика

3

білизна

16

меблі

4

мило

17

скло

5

пиво

18

учбова література

6

овочі

19

іграшки

7

фрукти

20

килими

8

молоко

21

будівельні матеріали

9

поліетилен

22

книги

10

квіти

23

парфумерія

11

канцелярське приладдя

24

газети

12

фурнітура

25

цукерки

13

соки

26

побутова техніка

б) Розробити «карту ідей» для ключового слова. Це удосконалений варіант методу мозкового штурму, за яким студент повинен запропонувати потенційні можливості використання ключового слова за трьома напрямками:

- виробництво;

- послуги;

- торгівлі.

Наприклад, карта ідей реалізації бізнесу для ключового слова дерево (деревина) наведена у табл. 2.

Таблиця 2

Карта ідей реалізації бізнесу для ключового слова дерево (деревина)*

Виробництво

Послуга

Торгівля

Двері, паркани, меблі, літні будинки, іграшки

Доставка деревин, підрізання гілок, посадка дерев, догляд за деревами

Дерева, саджанці

* Для подальшого аналізу обирається один вид напрямку (торгівля).


ІІ. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМТСВО ТА ПРОДУКЦІЯ

Студент повинен коротко (1-2 сторінки) відповісти на наведенні нижче питання.

Завдання (допоміжні питання):

Охарактеризуйте галузь до якої належить підприємство:

 1.  Навести узагальненні дані про поточний стан галузі, де планується ведення бізнесу.
 2.  Які масштаби виробництва в галузі нині? Яка динаміка обсягів продажу в галузі за останні роки?
 3.  Які прогнози щодо перспектив розвитку галузі?

Дайте загальну характеристику Вашого підприємства:

1.Сформувати місію підприємства;

2. Де буде розміщено Ваше підприємство? Чому саме це місце було вибрано?

3.Які засади покладено в основу рекламної політики підприємства? Якім засобам розповсюдження реклами буде віддано перевагу (радіо, телебачення, ЗМІ та ін.).

Опишіть продукцію підприємства

 1.  Якими є властивості продукції (послуги), що роблять її унікальною?
 2.  Для задоволення яких потреб визначено продукцію підприємства? Хто є потенційним споживачем Вашої продукції?
 3.  Які спеціальні послуги підприємство запропонує споживачам?


ІІІ. Організаційний план

Оформлюючи ІІІ розділ спрощеного бізнес-плану «Організаційний план» студент повинен навести (накреслити, побудувати) схему організаційної структури підприємства. Також у цьому розділі потрібно надати опис рядового персоналу з вказівкою на те, які фахівці потрібні, рівень їх заробітної плати, сфери відповідальності. Це дасть змогу краще планувати кадрову політику, оцінити чутливість бізнес-плану до проблеми наймання ключових співробітників.

Завдання до розділу ІІІ. Організаційний план:

а) проаналізуйте штатний розклад підприємства та розрахуйте місячний оклад працівників. Запропонуйте та обґрунтуйте додатково посаду, що є потрібної згідно умов ведення Вашого бізнесу на підприємстві :

Таблиця 3

 Штатний розклад підприємства 

Посада

Необхідна чисельність, осіб

Місячний оклад, грн.

 1.  Директор

1

5000+n

 1.  Бухгалтер

2

2700+n

 1.  Секретар

1

1760+n

 1.  Завідувач складу

1

3500

 1.  Прибиральник

1

900+n

 1.  Охоронець

1

2000+n

 1.  Водій

1

2200+n

 1.  Посада (Ваша)

1

2580

б) розподіліть всі 8 посад персоналу за рівнем кваліфікації: фахівці та допоміжні робітники. Додаткова заробітна плата (премія) складе у 2012 році:

- для фахівці – 10% від окладу;

- для допоміжних робітників – 5,8% від окладу.

Заповнити таблицю 4.


Таблиця 4

Розподіл працівників підприємства за рівнем їх кваліфікації

Фахівці

Допоміжні робітники

Посада

Оклад

Додаткова заробітна плата (премія) 10%

Фонд заробітної плати

Посада

Оклад

Додаткова заробітна плата (премія)

5,8%

Фонд заробітної плати

1

2

3=2*10%

4=2+3

5

6

7=6*5,8%

8=6+7

в) розрахувати заробітну плату фахівців та допоміжного персоналу з вирахуванням єдиного соціального внеску (3,6%) та податку з доходів фізичних осіб (15%). Заповніть таблицю 5.

Таблиця 5

Розрахунок заробітної плати фахівців та допоміжного персоналу

Посада

Фонд заробітної плати

Утримання єдиного соціального внеску (3,6%)

База оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб («прибутковий податок»)=15%

Заробітна плата, що отримає працівник

1

2

3=2*3,6%

4=2-3

5=4*15%

6=2-3-5

Фахівці

стр.4 табл.4

….

Допоміжні

стр. 8 табл.4

Всього

г) Проаналізуйте та заповніть таблицю 6, яка визначає якісні характеристики персоналу підприємства та бажаний рівень заробітної плати.

Таблиця 6

Якісні характеристики персоналу

Посада

Якості необхідні для виконання робіт (освіта, кваліфікація, стаж роботи та ін.)

Бажаний рівень заробітної плати

1.

2.

д) розрахуйте баланс робочого часу підприємства на 2012 рік (згідно календаря). Заповнити таблицю 7.

Таблиця 7

План балансу робочого часу на 2012 рік (прогноз за даними минулого року)

Показники

План

дні

години

%

1. Календарний фонд часу

?

Х

Х

 1.  Кількість днів, робота в які не проводиться:

- вихідних;

- свята.

?

?

?

Х

Х

3. Кількість робочого часу підприємства (режимний фонд робочого часу)

?

?

Х

4. Загальна кількість неявок

n

?

100

4.1 чергові та додаткові відпустки (найбільше)

?

?

?

4.2 відпустки по навчанню

?

?

?

4.3 відпустки по хворобі і у зв’язку з пологами

?

?

?

4.4 виконання державних обов’язків

?

?

?

5. Корисний фонд робочого часу (стр.3-стр.4)

?

Х

Тривалість робочого дня, годин

8

Зробити короткі висновки.

IV. Фінансовий план

У фінансовому плані студент повинен проаналізувати поточний фінансовий стан підприємства (згідно номеру прізвища студента за списком у журналі групи (n), спрогнозувати основні фінансові показники його діяльності, а саме визначити рівень рентабельності та точку беззбитковості (в натуральних та грошових одиницях).

Завдання до розділу IV. Фінансовий план:

 1.  Розрахувати прогноз обсягів продажу. Заповнити таблицю 8.

Таблиця 8

Прогноз обсягів продажу з поквартальним розподілом, грн.

Показники

Всього

Прогноз

І квартал

(10 %)

ІІ квартал

(30%)

ІІІ квартал

(40%)

IV квартал

(20%)

1

2

3

4

5

6

 1.  Кількість продукції, що буде реалізована, од.

3000*n*

 1.   Ціна продукції, грн.

15+(n-1)

 1.  Обсяг реалізації (виручка), грн.

 1.  Проаналізувати витрати підприємства. Заповнити табл. 9.

У стовпчику 3 табл. 9 визначте до якого виду витрат належить кожна стаття витрат (Постійні – П; Змінні – З).

Таблиця 9

Витрати підприємства, грн.

Стаття витрат

Пояснення

Вид витрат

Витрати на заробітну плату

табл. 5 «Всього» стовб. 6

Нарахування на заробітну плату

табл.5 («Всього» стовб. 3+5)

Витрати на рекламу

2000

Витрати на зв’язок (телефон)

2000 хв. (0,30 грн.)

Інше

1000

Витрати на покупні матеріали (продукцію, сировину) (вартість *кількість продукції, яка буде реалізована (табл. 8)

8*(3000*n*)

Собівартість, всього

 1.  Проаналізуйте звіт доходів та витрат підприємства згідно табл. 10. Визначте суму чистого прибутку (збитку) діяльності підприємства.

Таблиця 10

Звіт доходів та витрат діяльності підприємства

Показники

Сума, грн.

 1.  Виручка від реалізації продукції, грн.

Табл. 8

 1.  ПДВ (20%)

 1.  Чистий дохід, грн. (стр. 1 – стр. 2)

 1.  Собівартість продукції, грн.

Табл. 9

 1.  Прибуток до оподаткування, грн. (стр. 3 – стр. 4)

 1.  Податок з прибутку (21%) (стр. 3 *21%)

 1.  Чистий прибуток/збиток (стр. 5 – стр. 6)

 1.  Визначте рентабельність діяльності підприємства. Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до собівартості:

Рентабельність = *100 %,   (1)

 1.  Розрахуйте точку беззбитковості реалізації продукції підприємства у натуральних та грошових одиницях. Зробіть висновки.

Точка беззбитковості (ВЕР, break-even point) характеризує обсяг реалізації продукції за якого прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає сумі затрат на її виробництво та реалізацію. Точка беззбитковості (критична точка, точка рівності) – це такий обсяг виробництва (продажу), який забезпечує організації нульовий фінансовий результат, тобто вона вже не несе збитків, але ще не має і прибутку. ВЕР визначається у натуральних та грошових одиницях за наступними формулами:

ВЕР натур.од. = В пост. / (Ц – В змін.од. ),    (2)

де ВЕР – точка беззбитковості продукту, од.;

В пост.  постійні витрати;

Ц ціна реалізації одиниці продукції;

В змін.од. змінні витрати на одиницю продукції.

Точка беззбитковості в грошових одиницях:

ВЕР грош.од. = В пост. / (1 – )    (3)

Після розрахунків студент повинен зробити висновки та рекомендації, лаконічно їх сформулювати потрібно у вигляді останнього розділу бізнес-плану «Резюме» (Додаток Г).


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 Зміст роботи

Самостійна робота студента є однією із важливих складових навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність та стійкість набутих знань і умінь.

Метою самостійної роботи студента є забезпечення засвоєння в повному обсязі навчальної програми шляхом свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних знань, а також опанування навичок роботи з навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Самостіна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній професійній діяльності.

Основними функціями самостійної роботи студентів є:

1) пізнавальна – визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з дисциплін;

2) самостійна – передбачає формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування;

3) прогностична – спрямована на формування у студентів вмінь вчасно передбачати й оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання;

4) корегуюча – визначається вмінням вчасно корегувати свою діяльність;

5) виховна – спрямована на формування самостійності як риси характеру.

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:

- системність знань та засобів навчання;

- володіння розумовими процесами;

- мобільність і критичність мислення;

- володіння засобами обробки інформації;

- здібність до творчої праці.

Для того, щоб студент самостійно працював, він повинен вміти:

 1.  вести інформаційний пошук, вибирати літературу, фіксувати результати і їх обробляти;
 2.  складати конспект, реферат прочитаної літератури, відтворити структуру лекції, складати резюме лекції;
 3.  працювати з довідковим матеріалом.

У студентів повинні бути сформовані такі узагальнені уміння:

- уміння самоконтролю за ходом вирішення пізнавального завдання;

- уміння організувати режим дня.

Самостійна робота – це творча діяльність, вона повинна формувати творчу особистість, сприяти виробленню таких творчих умінь, як:

 1.  виділення проблеми і формування її;
 2.  висунення гіпотези, знаходження і здійснення способу її перевірки;
 3.  збирання даних, вибір або самостійна розробка методики їх обробки;
 4.  аналіз даних, формування висновків;
 5.  бачення можливості використання одержаних результатів.

Організація самостійної роботи

Розрізняють види самостійної роботи:

 1.  самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять, поточного і семестрового контролю знань;
 2.  пошуково-аналітична робота;
 3.  науково-дослідна робота;
 4.  практика на підприємствах та в організаціях, участь в тренінгах.

До основних форм самостійної роботи відносять:

 1.  самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу;
 2.  виконання домашніх завдань;
 3.  підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного контролю;
 4.  підготовка до семестрового, модульного контролю;
 5.  підготовка рефератів; підготовка глосарію та презентацій Power Point тощо.

В рамках вивчення курсу «Основи менеджменту» позааудиторна самостійна робота студентів передбачає виконання наступних видів робіт:

1) вивчення нового матеріалу:

 1.  вивчення навчальної основної і додаткової літератури і складання бібліографії;
 2.  вивчення методичних розробок по темі;
 3.  робота з опорним текстом лекцій;
 4.  самостійний пошук інформації з певної теми (в періодичних наукових і методичних виданнях, джерела Internet);

2) поглиблене вивчення матеріалу:

- підготовка до практичних занять, семінарів;

- виконання контрольних робіт;

- виконання типових задач;

- складання таблиць, їх аналіз;

- складання опорних і структурно-логічних схем;

- виготовлення наочних посібників;

- розв’язання завдань випереджального характеру відповідного теоретичного матеріалу з подальшим його аналізом;

- розбір питань дискусійного характеру.

3) вивчення матеріалу з використанням елементів творчості:

- розв’язання нестандартних задач, кейсів;

- виконання розрахунково-графічних робіт і курсових проектів,

- участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій;

- складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми.

4) організація і проведення виступів студентів:

- підготовка тез доповідей для участі у конференціях, що проводяться кафедрою, університетом чи в інших навчальних закладах;

- з рефератом на лекції або семінарі;

- вивчення окремої теми з мікрогрупою студентів.

5) самоперевірка набутих знань і навичок: розв’язання тестових завдань, складання тестових завдань тощо.

Відповідно до навчального плану і розробленої робочої програми під час вивчення кожної теми з курсу «Основи менеджменту» передбачено перелік запитань для самостійної роботи (табл. 11).

Таблиця 11

Тематика питань для організації самостійної роботи студентів

Назва теми

Питання для самостійної роботи

1

2

3

1

Сутність та методологічні основи менеджменту

1.Менеджмент як наука та мистецтво. Основні категорії менеджменту.

2. Організації та їх загальні характеристики. Формальні та неформальні організації.

3. Методи досліджень менеджменту.

4. Закони та закономірності менеджменту.

5. Принципи менеджменту

6. Процес управління. Функції процесу управління.

2

Еволюція розвитку менеджменту

1. Передумови виникнення науки управління.

2. Класичні теорії менеджменту:

2.1 Школа наукового управління;

2.2 Адміністративна (класична) школа;

2.3 Школа людських відносин, біхевіористський підхід;

3. Інтегровані підходи до управління:

4. Сучасна управлінська парадигма та проблеми теорії менеджменту.

3

Організація як об’єкт управління

1. Організація як відкрита система.

2. Внутрішнє середовище організації: цілі, задачі, люди, технології, структури.

3. Зовнішнє середовище організації:

3.1 Фактори прямої дії, їх взаємозв’язок.

3.2 Фактори побічної дії, їх взаємозв’язок


Продовження табл. 11

1

2

3

4

Функція планування в процесі управління

 1.  Сутність планування, його види та їхній взаємозв’язок.
 2.  Поняття стратегічного планування.
 3.  Визначення місії та цілей організації.
 4.  Оцінка та аналіз зовнішнього середовища.
 5.  Управлінське обстеження внутрішнього середовища.
 6.  Тактика, політика, процедури, правила.
 7.  Бюджети як засіб реалізації стратегії.

5

Функція організації і мотивації управлінні

 1.  Сутність організаційної діяльності.
 2.  Повноваження, обов’язки, відповідальність. Сутність і види координації.
 3.  Побудова організації, класифікація організаційних структур.

4. Поняття мотивації. .

3. Класифікація теорії мотивації.

3.1 Змістовні теорії мотивації.

3.2 Процесуальні теорії мотивації.

4. Стимулювання праці

6

Контроль та регулювання як функції управління

 1.  Поняття, зміст, мета, об’єктивність та необхідність контролю.
 2.  Види та етапи контролю.
 3.  Поведінкові аспекти контролю.
 4.  Характеристики ефективного контролю.

7

Інформація і комунікації в менеджменті. Теорії прийняття управлінських рішень.

 1.  Інформація, її класифікація і роль в управлінні
 2.  Характеристика та види комунікацій.
 3.  Комунікаційний процес, його елементи, етапи.
 4.  Удосконалення організаційних комунікацій.
 5.  Сутність, значення та види управлінських рішень

8

Керівництво та лідерство. Відповідальність та етика у менеджменті

 1.  Поняття та види керівництва. Керівництво і влада.
 2.  Теорії лідерства.

3.Загальна характеристика моделі сучасного менеджера

4.Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

5. Юридична і соціальна відповідальності.

6.Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Важливе значення для перевірки результатів і активізації самостійної роботи студентів має проведення семінарів-дискусій. Дискусія на семінарі може виникнути різними шляхами:

 1.  стихійно, як реакція на неточний виступ, коли відсутні у виступі необхідні і достатні аргументі або якщо у студентів є інші точки зору з обговорюваного питання;
 2.  заздалегідь планується й організується викладачем.

І в першому і в другому випадках велику роль відіграють питання викладача, які можуть бути:

 1.  уточнюючими, щоб примусити виступаючого чітко і певним чином сформулювати свою позицію і у випадку не правильного розуміння проблеми винести помилкову думку на обговорення учасників семінару (ні в якому випадку не підкреслювати її помилку);
 2.  наштовхуючими, щоб вести полеміку в необхідному напрямку, не допускати відхилення в сторону, коли починається суперечка за придатність (деталі) та забувається суть проблеми;
 3.  зустрічними, що спонукають до пошуку додаткової аргументації;
 4.  утрудненні, що містять передумови різних думок, які включають мінливі або дійсні протиріччя.

Контроль самостійної роботи студентів

Основними принципами контролю самостійної роботи студентів є:

- систематичність досягається тим, що контроль здійснюється у відповідності з розробленим графіком, затвердженим кафедрою і факультетом.

- масовість – контролю піддаються всі студенти, здійснюється за рахунок використання різноманітних методів і підходів;

- гласність досягається простотою доступу студентів до результатів контролю, які відображаються в журналі академічної групи. Гласність контролю стимулює більшість студентів працювати по предмету систематично і вносить елемент змагальності в самостійну роботу по дисципліні.

Контрольні заходи включають здійснення різних форм контролю знань студентів (табл. 12), головне значення серед яких має поточний і підсумковий контроль знань студентів.

Таблиця 12

Форми контролю самостійної роботи студентів

№ теми

Завдання

Література

Форма контролю

1

Відпрацювання основної та додаткової літератури з 1 модуля.

Література з 1 модуля

Консульт., опитування, тестування.

2

Ознайомлення зі сторінками Інтернету з тематики першого модуля курсу.

Література з тем І модуля

Консульт., співбесіда.

3

Підготовка до контрольної роботи.

Література з тем І модуля

Консульт.

4

Виконання контрольної роботи першого модуля.

Література з тем І модуля

Контрольна робота.

5

Відпрацювання основної та додаткової літератури з другого модуля.

Література з 2 модуля

Консульт., опитування, тестування

6

Підготовка до контрольної роботи з другого модуля.

Література з тем ІІ модуля

Консульт., співбесіда.

7

Виконання контрольної роботи другого модуля.

Література 2 модуля

Контрольна робота.

8

Підготовка до іспиту

Літер. 1 та 2 модулів

Співбесіда.

Всього                                               18 годин

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій, семінарських, практичних занять.

Форми поточного контролю:

- усне опитування за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів;

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи у кінці лекції;

- перевірка виконання завдань самостійної роботи в зошитах;

- перевірка знань та умінь на семінарських, практичних заняттях;

- тестова перевірка знань студентів;

- перевірка знань і вмінь шляхом використання інтерактивних технологій навчання.

Теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять із певної дисципліни, їх результати враховуються під час виставлення підсумкової оцінки.

Підсумковий контроль самостійної роботи студентів включає:

1. відповідь на контрольні або тестові питання;

2. перевірку повного конспекту;

3. перевірку підготовлених рефератів, доповідей;

4. перевірку розв’язаних задач;

5. перевірку виконаних графічних вправ і завдань;

7. перевірку виконаних індивідуальних завдань.

Найпоширенішим методами перевірки знань студентів, які вони отримали в результаті здійснення самостійної підготовки є:

 1.  проведення диктантів;
 2.  здійснення бліц-опитувань;
 3.  розв’язання тестових завдань (Додаток В);
 4.  рішення задач (Додаток Ж).

Упродовж семестру різні види самостійної роботи студентів оцінюється такою максимальною кількістю балів:

 1.  підготовка рефератів – 10;
 2.  складання атестації (або тестування) – по 10 балів;
 3.  виконання контрольних робіт на семінарських заняттях – 5 балів;
 4.  виступ з теми семінару – 2 балів;
 5.  повідомлення з теми семінару, доповнення виступу, участь у дискусії – 3 бали.
 6.  виконання індивідуального завдання – 20 балів.


Словник термінів

Адміністративна школа управління (класична теорія організації) - система поглядів на менеджмент, що опрацьовували підходи до удосконалення управління організацією в цілому (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Бернард).

Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства.

Аудит – незалежна формальна верифікація фінансових звітів і операційних видів діяльності організації.

Баланс – фінансовий документ, в якому кошти організації (у грошовій формі) згруповано як за їх складом і розміщенням, так і за джерелами надходження.

Бюджет – планові або фактичні показники витрат (грошові кошти, активи, сировина і ресурси, заробітна плата) структурних одиниць організації.

Бюджет доходів – план грошових надходжень, що передбачається отримати в процесі діяльності підрозділу організації.

Бюджетування – процес поділу фінансових ресурсів організації між окремими її підрозділами.

Вертикальний поділ праці – відокремлення роботи з координації дій від самих дій, що координуються.

Винагородження – широкий спектр конкретних засобів, що базуються на системі цінностей людини.

Влада – можливість впливати на поведінку інших людей.

Гігієнічні фактори – фактори, що викликають незадоволення в процесі роботи і здійснюють демотивуючий вплив.

Горизонтальний поділ праці – поділ загальної роботи в організації на її складові частини.

Горизонтальні комунікації – обмін інформацією між членами однієї групи або співробітниками рівного рангу.

Графік Гантта – інструмент розробки графіків виробничих процесів і контролю за їх виконанням.

Делегування повноважень – процес передачі керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.

Децентралізація – передача права прийняття певних рішень з вищих рівнів управління на нижчі.

Діагональні комунікації – комунікації, які перехрещують функції і рівні управління організації, проходять крізь них.

Діапазон контролю – кількість робітників, безпосередньо підлеглих даному менеджеру.

Довгострокові плани – плани, розраховані на перспективу 3-5 років і враховують зміни у зовнішньому середовищі організації та її вчасну реакцію на них.

Ефективність – наслідок того, що вірно (правильно) створюються потрібні речі

Завдання – плани, що мають чіткі, однозначні, конкретно визначені цілі, які не можна тлумачити двозначно.

Задачі організації – це заяви організації про те, як, за допомогою чого вона збирається виконувати свою місію.

Задоволеність – рівень задоволення організацією потреб своїх працівників.

Зворотній зв’язок – процес передачі повідомлення у зворотному напрямку: від одержувача до відправника.

Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів.

Канал комунікації – засіб, за допомогою якого передається інформація.

Керування – поняття, що поширюється на мистецтво тієї або іншої особи (менеджера) впливати на поведінку і мотиви діяльності підлеглих з метою досягнення цілей організації.

Кодування – процес трансформації (перетворення) інформації у повідомлення за допомогою слів, інтонацій голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо.

Комунікації – процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Конкурентні переваги – визначення переваг організації у порівнянні з її конкурентами. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.

Конкурентноздатність – становище організації в галузі, її здатність конкурувати у боротьбі за споживача.

Контроль – процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають.

Контроль випереджаючий – контроль “входів” у систему, що здійснюється до початку трансформаційного процесу.

Контроль заключний – контроль результатів трансформаційного процесу (“виходів” з організації).

Контроль поточний – контроль безпосереднього ходу трансформаційного процесу.

Координація робіт –процес узгодження дій усіх підсистем організації для досягнення її цілей.

Короткострокові плани – плани, які складаються на період до 1 року і, як правило, не змінюються.

Лідерство – здатність чинити вплив на окремі особи та групи осіб в процесі спрямування їх діяльності на досягнення цілей організації.

Менеджер – людина, що займає постійну керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає в їх межах рішення за певними видами діяльності організації.

Менеджмент – поняття, яке використовується переважно для характеристики процесів управління господарськими організаціями (підприємствами).

Менеджмент (у вузькому розумінні) –це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.

Менеджмент (у широкому розумінні) – уміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей.

Мета – кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому.

Мистецтво управління – вміння менеджера-практика пристосувати досягнення науки управління до особливостей власного характеру, особливостей підлеглих, особливостей відповідної сфери бізнесу.

Місія організації – це уявлення про призначення організації з точки зору самої організації.

Мотиваційні фактори – фактори, які спонукають людину до високопродуктивної праці і викликають задоволення від роботи.

Невербальна комунікація – обмін інформацією, який здійснюється без використання слів (натомість застосовуються різні символи).

Неформальна організація –система взаємозв’язків між співробітниками організації, які виникають і розвиваються спонтанно (не санкціоновано).

Одержувач – особа, для якої призначена інформація, що передається.

Оперативні плани – плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий термін рішеннях щодо змісту, виконавців та способів виконання певних дій.

Організаційна діяльність – процес усунення керівником невизначеності та конфліктів між людьми щодо роботи або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності.

Організаційна культура – комплекс цінностей, пріоритетів, неписаних правил, що впливають на ведення справ організацією та в організації.

Організаційна структура – абстрактна категорія, що характеризується трьома організаційними параметрами: 1) ступенем складності; 2) ступенем формалізації; 3) ступенем централізації.

Організація – функція управління, в межах якої здійснюється поділ робіт між окремими працівниками та їх групами і узгодження їх діяльності.

Організація – це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або спільних цілей.

Перешкоди («шуми») – все, що спотворює (викривлює) сутність або зміст повідомлення.

Повноваження – формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглих.

Поділ праці – поділ загальної роботи в організації на окремі складові частини, достатні для виконання окремим працівником відповідно до його кваліфікації та здібностей.

Політика – загальне керівництво для дій та прийняття рішень, своєрідний “кодекс законів організації”, який визначає, у якому напрямку слід діяти.

Потреба – особливий стан психіки індивіда, відчуття нестачі (браку) чогось, відображення невідповідності між внутрішнім станом і зовнішніми умовами.

Правила – опис змісту дій, які вимагаються від виконавця. Це найбільш вузька форма планів, що повторюються. Сутність будь-якого правила полягає у тому, що воно вказує: слід чи не слід виконувати певні дії.

Продуктивність – здатність організації забезпечувати кількість та якість продукту у відповідності до вимог зовнішнього середовища.

Проекти – плани, які за своєю сутністю схожі на програми, але відрізняються від них за своєю широтою та складністю. Звичайно, проекти є складовою частиною більш широкої програми.

Результативність – наслідок того, що робляться потрібні слушні речі.

Розвиток – спосіб забезпечення ефективності, що полягає в інвестуванні коштів у задоволення майбутнього попиту зовнішнього середовища.

Розподіл ресурсів – спосіб розподілу обмежених ресурсів організації між окремими підрозділами. Пропорції розподілу ресурсів визначаються вибором сфери стратегії.

Синергія – це ефект цілісності, можливість отримання додаткового ефекту за рахунок інтеграції всіх можливостей організації. Синергічний ефект виникає як результат інтегрованої реалізації всіх елементів стратегії.

Системний підхід до управління – система поглядів на менеджмент, що розглядають організацію як систему у єдності частин, з яких вона складається, та зв’язків з її зовнішнім середовищем.

Ситуаційний підхід до управління – система поглядів на менеджмент, що одночасно визнає подібність загальних процесів управління та специфічність прийомів управління, вибір яких залежить від конкретної ситуації.

Спонукання – потреба, усвідомлена з точки зору необхідності здійснення конкретних цілеспрямованих дій.

Стратегічні плани – плани, які визначають головні цілі організації, стратегію придбання та використання ресурсів для досягнення цих цілей.

Стратегія – генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей.

Технологія (у широкому розумінні) –процес конверсії (перетворення) входів в організацію (людських, фінансових, фізичних та інформаційних ресурсів) у виходи з організації (продукція, послуги, прибутки/збитки).

Управління – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів(технічні системи, господарські системи, суспільні системи, державні системи тощо).

Управлінське рішення – первісний, базовий елемент процесу управління, що забезпечує функціонування господарської організації за рахунок взаємозв’язку формальних та неформальних, інтелектуальних та організаційно-практичних аспектів менеджменту.

Формалізація – ознайомлення нового працівника у процесі прийому в організацію з письмовим описом його роботи.

Центр витрат – підрозділ організації, керівник якого контролює потоки витрат (відділ досліджень і розробок, відділ заробітної плати тощо).

Центр доходів – підрозділ організації, бюджет якого формується на отримуваних доходах або групових надходженнях (відділ збуту, відділ реалізації послуг тощо).

Школа людських відносин – система поглядів на менеджмент, що досліджували переважно проблеми індивідуальної психології працівників організації.

Школа наукового управління – система поглядів на менеджмент, що спрямовані на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (безпосередніх виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці (Френсіс Тейлор, Френк та Ліліан Гілбрет, Генрі Форд, Генрі Гант).

Школа організаційної поведінки – система поглядів на менеджмент, що концентрували увагу на вивченні типів групової поведінки, на розумінні організації як складного соціального організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо.

Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг.


Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Виконав

ст. групи

 

(шифр)

(підпис)

   (ім’я, по-батькові, прізвище)

Перевірив

ст. викладач

  Маркова С. В.

(посада)

(підпис)

   (ім’я, по-батькові, прізвище)

Запоріжжя

2012


Додаток Б

Перелік теоретичних запитань

Група 1

 1.  Вимоги до менеджменту у сучасній Україні.
 2.  Основні результати Хоторнського експерименту.
 3.  Сучасні теорії мотивації.
 4.  Заробітна плата та стимулювання праці.
 5.  Стиль керівництва і ступінь відповідальності сучасного керівника.
 6.  Управлінська культура. Основні елементи культури управлінської праці.
 7.  Конфлікт та його типи. Причини виникнення конфліктів.
 8.  Поняття стресу. Основні причини стресу. Менеджмент в умовах стресу.
 9.  Роль стратегічного планування в умовах переходу до ринкової економіки. Аналіз конкуренції за М.Портером.
 10.  Аналіз стратегій провідних корпорацій світу.
 11.  Організаційні структури провідних корпорацій світу.
 12.  Ситуативна теорія організаційних структур управління.
 13.  Ефективна мотивація персоналу в умовах ринкової економіки.
 14.  Організація та стратегічна спрямованість контролю у провідних корпораціях світу.
 15.  Система контроллінгу на вітчизняних підприємствах.
 16.  Організація комунікаційного процесу в провідних компаніях світу.
 17.  Застосування неформальних каналів для підвищення ефективності комунікаційного процесу.
 18.  Методи боротьби з комерційним шпигунством. Сучасні методи захисту інформації.
 19.  Роль інформаційних систем в забезпеченні функціонування підприємств.
 20.  Методи та моделі розробки управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику.
 21.  Управління ризиками як передумова забезпечення ефективного функціонування підприємства.
 22.  Харизматичні лідери ХХ століття.
 23.  Психологічні аспекти проблеми лідерства.
 24.  Управління інформаційними потоками в організації.
 25.  Формування оптимального соціально-психологічного розвитку фірми.
 26.  Особливості управління персоналом на спільному підприємстві.
 27.  Розробка конкурентної стратегії фірми.
 28.  Аналіз та прогнозування організаційно-технічного розвитку фірми.
 29.  Засоби вдосконалення комунікацій в організації.
 30.  Вплив рис особистості менеджера на ефективність його праці.
 31.  Визначення економічної та соціальної ефективності менеджменту в організації.
 32.  Планування реалізації стратегії фірми в сучасних умовах.
 33.  Бізнес-план як засіб реалізації стратегії фірми.
 34.  Модель оцінки працівників та їх праці.
 35.  Комплексна оцінка керівників і спеціалістів.


Продовж. додаток Б

Перелік теоретичних запитань

Група 2

 1.  Системний аналіз в стратегічному плануванні.
 2.  Стратегії конкуренції на ринку України.
 3.  Аналіз конкурентних стратегій провідних корпорацій світу.
 4.  Оцінка ефективності галузі у стратегічному плануванні.
 5.  Аналіз ефективності застосування стратегії мінімізації витрат.
 6.  Аналіз ефективності стратегії диверсифікації у вітчизняних умовах.
 7.  Аналіз ефективності стратегії оперативного реагування.
 8.  Особливості розробки та реалізації стратегічних планів в організації в умовах ринкової економіки.
 9.  Створення ефективних механізмів контролю реалізації стратегічних планів.
 10.  Застосування матричного аналізу для розробки організаційної стратегії.
 11.  Управління запасами на підприємстві.
 12.  Розробка оперативно-календарних виробничих планів на рівні підрозділу.
 13.  Розробка програми випуску продукції за плановими періодами року на рівні цеху.
 14.  Сучасні методики управління проектами.
 15.  Управління ресурсозбереженням на підприємстві.
 16.  Аналіз застосування конкурентних стратегій на різних етапах життєвого циклу галузі.
 17.  Нормативно-правове забезпечення та фактори розвитку малого бізнесу в Україні.
 18.  Методичні аспекти фінансування інноваційного процесу.
 19.  Підвищення ефективності використання персоналу в умовах ринкової економіки.
 20.  Управління мотивацією персоналу в спільних підприємствах.
 21.  Організаційно-економічні проблеми розвитку малого бізнесу.
 22.  Система методів управління, їх сутність та механізми реалізації.
 23.  Стратегічне управління інноваціями на підприємстві.
 24.  Інноваційні та інвестиційні проекти як основні напрями стратегічного управління діяльністю організації.
 25.  Принципи та методи побудови системи управління персоналом підприємства.
 26.  Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку.
 27.  Стратегічне управління персоналом організації.
 28.  Економічні методи управління персоналом організації.
 29.  Фінансова оцінка стратегічних планів.
 30.  Оцінка ефективності управління персоналом.
 31.  Критерії оцінки ефективності управління персоналом.
 32.  Показники оцінювання ефективності.
 33.  Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.
 34.  Корпоративна культура у роботі з кадрами.
 35.  Типи, етапи і цілі кар’єри.


Додаток В

Тестові завдання з дисципліни «Основи менеджменту»

1. Детальний, всебічний, комплексний план, набій дій і рішень, які керівництво розробляє та приймає для досягнення цілей фірми:

а) стратегія;

б) місія;

в) політика;

г) тактика.

2. Забезпечення впровадження інновацій і змін в організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої координації та забезпечення майбутніх змін у діяльності – це основне завдання, яке вирішує:

а) політика;

б) тактика;

в) стратегія;

г) планування.

3. Стратегію підприємства здебільшого розробляє:

а) найвище керівництво;

б) керівники всіх рівнів управління;

в) керівники функціональних служб;

г) всі бажаючі.

4. Прагненням до поліпшення якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців характеризується:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

5. Забезпеченням максимізації збуту за допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою примусити його здійснити покупку характеризується:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

6. Відбір товарів найвищої якості, що мають найбільший попит і забезпечують максимальний продаж передбачає:

а) товарна орієнтація ринку;

б) збутова орієнтація;

в) ринкова орієнтація діяльності фірм;

г) маркетингова орієнтація діяльності фірм.

7. Головна, загальна ціль організації, яка визначає причину її існування:

а) місія;

б) стратегія;

в) стратегічний план;

г) отримання прибутку.

8. Конкретизує статус фірми і забезпечує напрям та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях:

а) стратегічний план;

б) місія;

в) довгострокова ціль;

г) прогноз.

9. Формулювання місії має охоплювати:

а) завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів, ринків і технологій, тобто якою підприємницькою діяльністю займається фірма;

б) зовнішнє середовище стосовно фірми, яке визначає її робочі принципи;

в) культуру організації, тобто який робочий клімат існує в середині фірми і яких людей він приваблює;

г) всі відповіді правильні.

10. Процес, який допомагає розпізнати можливості та загрози для досягнення цілей організації:

а) аналіз зовнішнього середовища;

б) аналіз внутрішнього середовища;

в) прогнозування;

г) реалізація стратегії.

11. В процесі аналізу зовнішнього середовища спеціалісти повинні:

а) виявити внутрішні слабкі сторони організації;

б) розкрити внутрішні можливості і той потенціал, на якій може розраховувати фірма у конкурентній боротьбі;

в) вирішити у якому стані знаходить організація, чого вона має досягти і що для цього треба зробити;

г) всі відповіді правильні.

12. Аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації:

а) своєчасно дати прогноз появи загроз і можливостей;

б) розробити ситуаційні плани на випадок виникнення непередбачуваних обставин;

в) розробити стратегію, яка дозволить організації досягнути цілей і перетворити потенційні загрози на вигідні можливості;

г) всі відповіді правильні.

13. До економічних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) митна, кредитна політика місцевої влади;

б) рівень зайнятості, платіжний баланс країни, середньорічний темп інфляції, стабільність валюти;

в) зміна демографічних умов, рівень конкуренції;

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів.

14. До політичних чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) середньорічний темп інфляції, рівень розвитку фінансової системи держави;

б) показники податкової системи та зовнішньоекономічної діяльності країни, дефіцит бюджету країни;

в) угоди щодо тарифів і торгівлі між країнами, нормативні акти місцевих органів влади й уряду;

г) життєві цикли різних товарів і послуг, рівень доходів населення.

15. До ринкових чинників, які враховують в процесі аналізу зовнішнього середовища належать:

а) легкість виходу на ринок, рівень конкуренції, життєві цикли різних товарів і послуг;

б) кредитна політика місцевих органів влади, дефіцит бюджету;

в) середньорічний темп інфляції, платіжний баланс країни;

г) оцінка поточних стратегій конкурентів, аналіз майбутніх цілей конкурентів.

16. Чинники зовнішнього середовища, які містять багато характеристик, що впливають безпосередньо на ефективність роботи організації, і їх аналіз дозволяє керівництву фірми уточнити стратегію організації та закріпити її позиції на ринку:

а) соціальні чинники;

б) чинники конкуренції;

в) економічні чинники;

г) ринкові чинники.

17. Аналіз цих чинників набув важливого значення для вітчизняних організацій після відмови від державної монополії на зовнішню торгівлю:

а) ринкові чинники;

б) міжнародні чинники;

в) чинники конкуренції;

г) технологічні чинники.

18. Процес, за допомогою якого проводиться діагноз внутрішніх проблем організації:

а) внутрішній аудит;

б) аналіз зовнішнього середовища;

в) аналіз внутрішнього середовища;

г) PEST-аналіз.

19. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) виробнича;

г) організаційна.

20. Сфера внутрішнього середовища організації, яка охоплює технологію виготовлення продукції. постачання і ведення складського господарства, здійснення досліджень і нових розробок:

а) організаційна;

б) фінансова;

в) виробнича;

г) маркетингова.

21. Сфера внутрішнього середовища організації, яка включає в себе процеси, пов’язані із забезпеченням ефективного використання і руху грошових потоків фірми:

а) фінансова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

22. Сфера внутрішнього середовища організації, яка складається з таких процесів, як взаємодія керівників і виконавців, наймання, навчання персоналу, оцінка результатів праці і стимулювання:

а) кадрова;

б) виробнича;

в) організаційна;

г) маркетингова.

23. Сфера внутрішнього середовища організації, яка містить комунікаційні процеси, організаційну структуру, норми, правила, процедури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпорядкування:

а) кадрова;

б) маркетингова;

в) організаційна;

г) виробнича.

24. Метод, який дозволяє провести вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища організації, виявити спочатку сильні та слабкі сторони, а так же загрози і можливості, а далі – встановити зв’язки між ними і визначити як їх можна використати під час формування стратегії:

а) SWOT-аналіз;

б) PEST-аналіз;

в) “мозковий штурм”;

г) матриця BCG.

25. За рівнем управління, на якому розробляють стратегію, розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

26. За стадією “життєвого циклу” підприємства розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

27. За характером поведінки організації на ринку розрізняють:

а) корпоративну, ділову, функціональну, оперативну стратегію;

б) стратегію зростання, стабілізації, скорочення;

в) активну, пасивну стратегію;

г) фінансову, соціальну, адаптивну стратегію.

28. Активна стратегія характеризується:

а) диверсифікацією, технологічною орієнтацією, наступальністю;

б) концентрацією діяльності фірми на визначеному сегменті ринку;

в) ринковою орієнтацією, оборонною стратегією;

г) використанням вже перевірених управлінських рішень і методів.

29. Основний напрям дій, слідування якому в довгостроковій перспективі має привести організацію до мети – це:

а) стратегія;

б) місія;

в) тактика;

г) управління.

30. Основні сфери вироблення стратегії поведінки фірми на ринку (за М.Портером):

а) лідерство у мінімізації витрат виробництва;

б) спеціалізація у виробництві продукції;

в) фіксація сегменту ринку і концентрація зусиль фірми на ньому;

г) всі відповіді правильні.

31. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

а) соціальне утворення, яке виконує певні завдання, і діє постійно на конкретно визначених умовах;

б) виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету;

в) група однодумців, які мають спільну визначену мету, що виникає спонтанно;

г) соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою, а умови функціонування закріплені документально.

32.  Які основні загальні риси має організація?

а)наявність всіх видів ресурсів, поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від зовнішнього середовища;

б) вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього середовища;

в) наявність всіх видів ресурсів, здійснення певних видів діяльності і незалежність від зовнішнього середовища;

г) наявність вертикального поділу праці, використання різних видів ресурсів, здійснення різних видів діяльності..

33. 3 чого складається організація?

а) керованої підсистеми;     в) керуючої системи;

б) керуючої та керованої підсистем;  г) керуючої та виробничої системи.

34. Що слід розуміти під організацією?

а) групу людей, які об'єднались для отримання прибутку;    

б) групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління;

в) групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети;

г) групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

35. Важливим внеском "школи наукового управління" у практику управління є:

а) створення універсальних принципів управління виробничим персоналом підприємств;

б) перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

в) систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці;

г) застосування в управлінні математики, статистики, тощо.

36. Засновниками школи людських стосунків вважаються:

а) М.Фоллет та А.Файоль;  в) М.Фоллет та Е.Мейо;

б) А.Файоль та Г.Гант;  г) Ф.Тейлор та А.Файоль.

37. Які напрямки управління виділяються в рамках школи людських відносин і поведінкових наук:

а) раціоналістичний і поведінковий;  в) індивідуальний і колективний;

б) емпіричний і теоретичний;  г) виробничий і невиробничий.

38. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління було:

а) перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми;

б) створення універсальних принципів управління виробничим персоналом підприємств;

в) систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва;

г) застосування в управлінні прийомів таких наук, як математика, статистика, кібернетика тощо.

39. Бажаний стан об’єкта або бажаний кінцевий результат діяльності організації – це:

а) місія підприємства;  б) ціль підприємства;   

в) технологія виробництва;    г) економічний ефект.

40. Цілі організації мають задовольняти такі основні вимоги:

а) досяжність, конкретність, орієнтація у часі;

б) досяжність, орієнтація у часі і дублювання;

в) орієнтація у часі і конкретність;

г) недосяжність, орієнтація на споживачів.

41. Що являє собою ціль організації?

а) кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;

б) результат діяльності організації;

в) конкретний результат діяльності;

г) конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності фірми.

42. Під місією організації розуміють:

а) причину створення організації;  в) основні завдання організації;

б) причину існування організації;             г) політику організації.

43. Функція планування -  це:

а) встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення;

б) встановлення цілей організації;

в) визначення шляхів і засобів виконання завдань;

г) визначення способів досягнення цілей організації.

44. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

а) на досягнення певної мети організації;

б) на виконання виробничих завдань;

в) на досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації;

г) на досягнення запланованих прибутків.

45. Що повинні відображати функції менеджменту?

а) основні закономірності управління системами;

б) відносини, які складаються між керуючою та керованою системами;

в) основні властивості, зв'язки та відносини управління;

г) основні завдання керуючої та керованої системи.

46. Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі відносять до функції:

  а) координації;    б) організації;    в) планування;      г) мотивації.

47. На яких умовах базується успішне прийняття рішень в організаціях?

а) відповідальність, повноваження і компетентність;

б) право, відповідальність, повноваження  та обов'язковість;

в) повноваження, обов'язковість, компетентність, відповідальність;

г) відповідальність, обов’язковість та компетентність.

48. Що собою являють певні стандарти, за якими відбувається оцінка альтернатив при прийнятті управлінських рішень:

а) критерій;    б) обмеження;   в) результат;   г) ймовірність.

49. Як можна класифікувати управлінські рішення за сферою охоплення?

а) загальні та індивідуальні; в) перспективні і колективні;

б) поточні і стратегічні; г) загальні та часткові.

50.  Що є результатом реалізації певної послідовності кроків чи дій, подібних до тих, що приймаються при розв’язанні математичних завдань:

а) організаційне рішення;    б) алгоритмічне рішення;  

в) управлінське рішення;      г) компроміс.

51. Які організації слід вважати складними?

а) ті, які мають багато взаємопов’язаних цілей та завдань;      

б) ті, які мають багато завдань;

в) ті, які мають одну мету і завдання;             

г) ті, які мають багато цілей.

52. Яким чином поділяються організації?

а) формальні, неформальні, прості, складні;  

б) формальні, неформальні, складні;

в) формальні та неформальні, прості;             

г) складні і формальні, виробничі

53. Що слід розуміти під методами менеджменту?

а) способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань і досягнення поставлених цілей;

б) способи виконання функцій менеджменту і відповідно досягнення ефективності діяльності будь-якого підприємства на ринку;

в) способи здіснення управлінської діяльності, за допомогою яких ви-конуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей та задач;

г) способи виконання виробничих завдань, які стоять перед працівниками організації, як основної умови досягнення запланованих цілей організації.

54. Як умовно класифікуються методи менеджменту?

а) економічні, організаційно-розпорядчі та психологічні;

б) економічні, організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні;

в) соціальні, економічно-розпорядчі та економічні;

г) економічні, організаційні та соціально-психологічні.

55. Найвідомішим представником адміністративної (класичної) школи управління є:

а) Ф.Тейлор;    б) А Файоль;                   в) Е.Мейо;                    г) М.Фоллет.

56. Який з перелічених елементів не входить в концепцію “7 – S”:

а) structure - структура;  в) style - стиль;

б) strategy - стратегія;  г) suggestion - пропозиція.

57.  На чому базується системний підхід до управління?

а) на використанні теорії систем;          

б) на використанні закономірностей управління;

в) на використанні принципів менеджменту;      

г) на використанні сучасних методів менеджменту.

58. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:

а) поведінковим підходом;  в) ситуаційним підходом;

б) процесним підходом;  г) системним підходом.

59. Що являє собою завдання?

а) види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період для досягнення загальних цілей;

б) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні;

в) робота з предметами праці;

г) робота, яку виконують робітники.

60. Що являє собою технологія?

а) процес побудови системи управління організацією;

б) перетворення вхідних елементів у вихідні;

в) процес використання ресурсів, які є в організації;

г) засіб перетворення вихідних елементів.

61. Які види технологій виділяє Дж. Вудворд:

а) безперервного виробництва;   в) посередницькі;

б) багатоланкові;  г) інтенсивні.

62. Складна композиція важливих припущень, які часто не підлягають формулюванню, бездоказово приймаються й поділяються всіма членами колективу – це:

а) організаційна структура;  в) дерево цілей;

б) організаційна культура;  г) організаційна технологія.

63. Які функції визначають вид управлінської діяльності незалежно від місця його виникнення:

а) загальні;           б) спеціальні;       в) окремі;              г) конкретні.

64. Наукою про управління управлінські функції розглядаються як:

а) незалежні один від одного види діяльності;

б) застосування методів наукового дослідження до виникаючих проблем;

в) серія безперервних взаємопов'язаних дій;

г) надання допомоги працівникові в усвідомленні власних можливостей щодо виконання дорученого завдання.

65. Що слід розуміти під організацією взаємодії, як функцією менеджменту?

а) стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок;

б) вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством;

в) відносини, які складаються між органами управління та окремими працівниками;

г) поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей та стратегії.

66. Методи менеджменту – це:

а) сукупність заходів щодо здійснення управлінської діяльності, за допомогою яких виконуються функції менеджменту і забезпечується реалізація його цілей і завдань;

б) способи впливу керуючої системи на керовану з метою виконання певних завдань та досягнення цілей;

в) спосіб впливу на підлеглих з метою забезпечення раціонального функціонування даної системи;

г) засоби впливу керівників на своїх підлеглих.

67. Середовище прийняття управлінських рішень, поведінкові обмеження, інформаційні обмеження, негативні наслідки – це:

а) етапи, які відбуваються в процес;

б) підходи, що використовуються при прийнятті рішення;

в) методи, що використовуються при прийнятті рішення;

г) фактори, що впливають на прийняття рішення.

68. Які існують види обмежень в процесі прийняття рішення:

а) інформаційні, матеріальні, духовні;      в) економічні, соціальні, технічні;

б) поведінкові, інформаційні, духовні;      г) фізичні, фінансові, ділові;

69. Як можна класифікувати рішення за рівнем прийняття?

а) на середньому і вищому рівнях управління;

б) на вищому, середньому і нижчому рівнях управління;

в) на найвищому і вищому рівнях управління;

г) на найвищому і середньому рівнях управління.

70. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?

а) термін "менеджмент" означає керувати якоюсь системою;

б) під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь економічною системою;

в) термін "менеджмент" означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі;

г) під терміном "менеджмент" розуміють завідувати та керувати якоюсь системою.


Додаток Г

ПРИКЛАД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

І. ВСТУП

Виробництво морозива – відносно молода галузь харчової промисловості. Морозиво – заморожений солодкий десертний продукт. Морозиво виготовляється звичайно з молока, вершків, масла, цукру з додаванням смакових та ароматичних речовин.

Морозиво відноситься до одного з найбільш популярних видів десерту. Так, в США кожен мешканець щорічно споживає 15 кг морозива, в Європі – 5-7 кг, а в Україні протягом року одна людина з’їдає 4-7 кг морозива. Високі споживчі якості цього продукту визначають постійний попит на нього. Вчені встановили, що компоненти, котрі входять до складу морозива, сприяють виробленню в організмі серотоніну - речовини, яка відповідає за хороший настрій і бореться зі стресами. У молочному морозиві багато триптофану – природного транквілізатора, що заспокоює нервову систему

Сьогодні ринок морозива – один з найбільш розвинених ринків харчових продуктів України. Говорячи про специфіку ринку, варто відзначити, що в Україні найбільшою популярністю серед споживачів користується порційна група морозива. Для сучасного етапу розвитку ринку морозива характерно збільшення щільності конкурентного середовища.

Таблиця 1

Карта ідей реалізації бізнесу для ключового слова «морозиво»

Виробництво

Послуга

Торгівля

Морозиво в асортименті різної ємності

Доставка морозива

Морозиво, торти з морозивом


ІІ. ГАЛУЗЬ, ПІДПРИЄМТСВО ТА ПРОДУКЦІЯ

Дослідження ринку України з виробництва та продажу, імпорту-експорту морозива за 2006-2011 роки не характеризуються стабільністю. Обсяги виробництва морозива у 2011 році в Україні скоротилися, але виробники як і раніше надають споживачам свою продукцію в широкому асортименті. Імпорт морозива виріс, але він все ж складає мізерний відсоток ринку, левову частку якого продовжують утримувати провідні українські оператори.

За 2011 р. обсяги виробництва морозива склали 100,588 тис. т; у грошовому еквіваленті – більше $273 млн. В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року ринок продемонстрував негативну динаміку виробничих показників – за оперативними даними обсяги виробництва морозива по Україні склали 87,92%.  

Як відзначають в Асоціації українських виробників морозива і заморожених продуктів, в 2010 році українці з’їли морозива на $ 310 млн. При цьому до докризових обсягів вітчизняні споживачі «недоїли» як мінімум ще на $10 млн. – у 2007 році ринок морозива оцінювався в грошовому вираженні більш ніж в $320 млн. Одна з причин падіння – ціни на морозиво з початку кризи виросли в 2-3 рази. При цьому виробники стверджують, що ціни так сильно не піднімали. Інтерес покупців до морозива відбивають продавці. «Поступливість» виробників споживач не зміг оцінити, тому що істотно підвищила свою маржу роздрібна торгівля. Якщо раніше кожна ланка в торговельній мережі встановлювала націнку на морозиво в 20-30%, то тепер торгові мережі збільшили свою частку до 50% -100%. 

Експорт морозива скоротився: з січня по жовтень 2011 року за кордон було відвантажено 2,499 тис. т. Продукції, що на 7,75% меньше, ніж за аналогічний період 2010 року. Хоча експорт в минулому році в 3,38 разу перевищив імпорт, показники обсягу постачань за кордон залишаються низькими: їх доля в загальному обсягу не перевищує 2,5%. Це доводить, що потенціал розвитку продажів в даному продуктового ринку досить великий, а також підтверджує той факт, що морозиво в Україні виробляється в основному для внутрішнього споживання: до експорту виробники прибігають лише у тому випадку, коли український покупець проявляє недостатньо високу лояльність до бренду.

Навіть в умовах після-кризового періоду виробники прагнуть нарощувати обсяги експорту, щоб збільшувати виробництво і домінувати на ринку, незалежно від настроїв українського споживача. В 2011 року середня експортна ціна на українське морозиво виросла на 3,7%. Основна маса експортного потоку продукції пішла в країни СНД (2,043 тис. т): Казахстан, Молдову і Росію (0,767 тис. т). (табл. 1).

Таблиця 1

Темп приросту імпорту, експорту та виробництва морозива

2006-2010 рр., %

Показник

Темп приросту по відношенню до попереднього року, %

2006

2007

2008

2009

2010

Імпорт

11,4

-3,3

36,2

-70,6

62,1

Експорт

-58,0

20,8

-18,5

23,2

25,3

Виробництво

-2,1

9,6

-6,7

-11,0

6,3

Джерело: Держкомстат України

Показники наростаючого імпорту є для морозивників тривожним сигналом. Але незважаючи на це, доля зарубіжного морозива на українському ринку не перевищує 1% від його загального обсягу. Середня ціна морозива, що імпортується до України скоротилася на 12,5% і склала 3,331 $ тис./т. Таким чином, імпортери (рис. 1) посилюють конкуренцію на нашому ринку шляхом здешевлення своєї продукції.

Рис. 1. Найбільші країнани-імпортери морозива до України у 2011 р., т.

У 2011 р. провідні позиції за обсягами виробництва на українському ринку морозива займала компанія «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод»). Окрім неї в групу лідерів увійшли ЧАТ «Геркулес», ПОТ АПОТ «Фірма Ласька», ТОВ «Ласунка», ПАТ «Львівський хладокомбінат» і ТОВ «Еліт».

В найближчому майбутньому очікується зростання попиту на морозиво, виготовлене на основі натурального пломбіру. Перспективним залишиться сегмент родинного морозива, яке реалізується на ринку в зручних полімерних лотках і картонних відерках. Структура асортименту що випускається українськими морозивниками продукції в порівнянні з минулим роком не змінилася. Вафельний стаканчик як і раніше популярний і морозиво в нім тримає 50-55% ринку. Останні 45-50% доводяться на ескімо (25-30%), родинне (до 10%) і вагове (до 10%) морозиво. Специфіка асортиментної політики на підприємствах, що виробляють морозиво, полягає в тому, що кожен завод, практично кожен сезон зобов'язаний пропонувати ринку щось новеньке. Тому багато українських морозивників щорік оновлюють свої прайс-листи на чверть. Причому багато виробників копіюють асортимент конкурентів. Наприклад, якщо торік морожене з йогуртом робив один завод, в нинішньому сезоні такий або подібний продукт обов'язково запропонують ринку ще півдесятка виробників.

Підприємство «Морозко» одне з найкращих українських виробників морозива.

Місія підприємства «Морозиво»: як національний товаровиробник вважаємо своєю місією не тільки виробництво продукції, яка задовільняє смаки найвибагливіших споживачів, але й зміцнення позитивного іміджу нашої країни в світі.. Підприємство розташоване у місті Запоріжжя.

У компанії працює команда висококваліфікованих менеджерів вищої ланки, які мають профільну освіту та великий досвід роботи. Зважена стратегія, надійна команда та високий рівень менеджменту дозволяють компанії досягти значних результатів. Традиційне прагнення підприємства «Морозива» до високих стандартів забезпечило підприємству розробку, впровадження та сертифікацію систем екологічного менеджменту, якості та харчової безпеки. Освоєні працівниками сучасні методи управління дозволяють планомірно працювати над вдосконаленням діяльності компанії, що в кінцевому підсумку веде до підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Підприємство постійно модернізує свої виробничі потужності. Так, у 2006 р. було встановлено 6 нових ліній виробництва Tetra Pak по розфасовці морозива. Сучасні площі модернізованих холодильних ємкостей дозволяють підприємству одночасно зберігати до 15 тис. т замороженої продукції.   Сьогоднішній асортимент морозива налічує близько 90 видів продукції.

Портфель продукції включає 12 лінійок морозива:

-ріжок, ескімо, вафельний стакан, брикет, десерт в стакані полістиролу, фруктовий лід, морозиво у відерках, вагове, в контейнерах, морозиво-торт, морозиво-рулет і моноліт.   

На сьогоднішній день все фабричне устаткування оновлене – технологічні і виробничі лінії складає новітня техніка провідних зарубіжних виробників. Як сировину підприємство використовує виключно натуральні продукти: скажімо, молоко для потреб підприємства виробляється на власному молокопереробному заводі, де встановлена лінія по пастеризації молока, а також цех по виробництву молока, що згущує, і вершкового масла. Як стабілізатори (містяться в морозиві для збереження його структури) на комбінаті застосовують натуральні інгредієнти – гуаровую камель і камель ріжкового дерева. Ми вважаємо, що, не дивлячись на кризу, споживач вибиратиме лише краще, і тому робимо ставку на виробництво виключно високоякісного морозива.

Крім того, підприємство «Морозиво» приділяє велику увагу просуванню своєї продукції. Орієнтація стимулювання збуту, пов’язана, як з учасниками каналів товароруху, так і з кінцевим споживачем. У першому випадку «Морозиво» повинен забезпечувати підтримку реалізації, шляхом надання устаткування (холодильні прилавки, лари) для морозива, пропонувати винагороду за збут і націлити на збільшення співробітництва і продуктивності. Тому цього року підприємству потрібно надати своїм дилерам і партнерам, з метою просування своєї торгової марки і стимулювання обсягів продажів – постери, фірмові парасолі, урни та ін. У другому випадку, слід використовувати метод визнання торгової марки за рахунок заохочення імпульсивних і великих покупок та шляхом проведення рекламних компаній (реклама в метро, радіо, телебаченню, участі в благодійних програмах, святах, а так само широким використанням конкурсів та  розіграшів призів).

Для того, щоб залучити більшу кількість споживачів своєї продукції, керівництво повинно розробити систему знижок. Також ефективним є впровадження акцій таких наприклад: якщо покупець купує три упаковки морозива  четверту він отримує в подарунок. Окрім того, можна організувати дегустації морозива на підприємствах продажу кінцевому споживачу. Це є ефективним для просування не лише відомих марок морозива, а й нових видів продукції. Для підвищення попиту населення потрібно застосувати такі види реклами, як: реклама на телебаченні, радіо і т.д.;  реклама в транспорті. Необхідно заохочувати найбільш активних дилерів і партнерів, надаючи їм фірмові зонти та іншу рекламну продукцію.

Цього сезону (2011 р.) споживачів «потягнуло» на морозиво в креативному оформленні. Так, високою популярністю користувалося морозиво, розфасоване в незвичайну для українського ринку упаковку, – преміум, типа Squeeze up (дуже популярну в Європі). Наприклад, саме в таких картонних тубах презентувала ряд своїх новинок компанія «Геркулес»:

2011 рік порадував популярністю незвичайних смаків. Була введена на ринок новинка – пінаколада: вона, на перший погляд, з морозивом не асоціюється, але продажі морозива з даним наповнювачем в східному регіоні України говорять про зворотний. Також великим успіхом користуються наповнювачі з підвищеним вмістом шматочків фруктів.

З метою розширення асортименту морозива нами було запропонована розробка нового морозива з додаванням цикорлакту – «Морозиво цико». Цикорлакт являє собою висушену суміш екстракту цикорію та знежирене коров’яче молоко

ІІІ. Організаційний план

а) штатний розклад підприємства та місячний оклад працівників наведено у табл. 3:

Таблиця 3

 Штатний розклад підприємства 

Посада

Необхідна чисельність, осіб

Місячний оклад, грн.

1

2

3

 1.  Директор

1

5000+35=5035

 1.  Бухгалтер

2

(2700+35)*2=5470

 1.  Секретар

1

1760+35=1795

 1.  Завідувач складу

1

3500

 1.  Прибиральник

1

900+35=935


 1. Охоронець

1

2000+35=2035

 1.  Водій

1

2200+35=2235

 1.  Кондитер

1

2580

б) розподіліть персоналу за рівнем кваліфікації: фахівці та допоміжні робітники наведено у таблиці 4. Додаткова заробітна плата (премія) складе у 2012 році:

- для фахівці – 10% від окладу;

- для допоміжних робітників – 5,8% від окладу.

Таблиця 4

Розподіл працівників підприємства за рівнем їх кваліфікації

Фахівці

Допоміжні робітники

Посада

Оклад

Додаткова заробітна плата (премія) 10%

Фонд заробітної плати

Посада

Оклад

Додаткова заробітна плата (премія)

5,8%

Фонд заробітної плати

1

2

3=2*10%

4=2+3

5

6

7=6*5,8%

8=6+7

Директор

5035

503,50

5538,50

та інші

в) розрахунок заробітної плати фахівців та допоміжного персоналу з вирахуванням єдиного соціального внеску (3,6%) та податку з доходів фізичних осіб (15%) наведений у таблиці 5.

Таблиця 5

Розрахунок заробітної плати фахівців та допоміжного персоналу

Посада

Фонд заробітної плати

Утримання єдиного соціального внеску (3,6%)

База оподаткування податком на доходи фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб («прибутковий податок»)=15%

Заробітна плата, що отримає працівник

1

2

3=2*3,6%

4=2-3

5=4*15%

6=2-3-5

Фахівці стр.4 табл.4

Директор

5535,00

181,36

5035,00-181,36=4853,74

728,06

4125,68

Ішні

Допоміжні стр. 8 табл.4

Прибиральник

989,23

33,66

935-33,66=901,34

135,20

766,14

Інші

Всього

24918,77

897,08

24021,69

3603,25

20418,44

г) заповнимо таблицю 6, яка визначає якісні характеристики персоналу підприємства та бажаний рівень заробітної плати.

Таблиця 6

Якісні характеристики персоналу

Посада

Якості необхідні для виконання робіт (освіта, кваліфікація, стаж роботи та ін.)

Бажаний рівень заробітної плати, грн.

1.

Вища освіта, досвід роботи на аналогічній посаді 5 років та більше

5000-6000

2.

д) розрахуємо баланс робочого часу підприємства на 2011 рік. Результат розрахунку занесемо у табл. 7.

Таблиця 7

Баланс робочого часу на 2011 рік

Показники

План

дні

години

%

1. Календарний фонд часу

365

Х

Х

 1.  Кількість днів, робота в які не проводиться:

- вихідних;

- свята.

115

105

10

Х

Х

3. Кількість робочого часу підприємства

250

2000

Х

4. Загальна кількість неявок

35

280

100

4.1 чергові та додаткові відпустки

25

200

71

4.2 відпустки по навчанню

5

40

14

4.3 відпустки по хворобі і у зв’язку з пологами

3

24

9

4.4 виконання державних обов’язків

2

16

6

5. Корисний фонд робочого часу

218

1744

Х

Тривалість робочого дня, годин

8

Робочий час підприємства використовується не ефективно, оскільки, корисний фонд робочого часу складає 218 днів (1744 годин), що складає 60% від календарного фонду часу. Загальна кількість неявок на підприємстві складає 14% від загальної кількості робочого часу.

IV. Фінансовий план

 1.  Розрахуємо прогноз обсягів продажу. Результат занесемо у таблицю 8.

Таблиця 8

Прогноз обсягів продажу з поквартальним розподілом, грн.

Показники

Всього

Прогноз

І квартал

(10 %)

ІІ квартал

(30%)

ІІІ квартал

(40%)

IV квартал

(20%)

1

2

3

4

5

6

 1.  Кількість продукції, що буде реалізована, од.

3000*35*26250

2625

7875

10500

5250

2. Ціна продукції, грн.

15+(35-1)=49

4,9

14,7

19,6

9,8

3.Обсяг реалізації (виручка), грн.

26250*49=1286250

128625

385875

514500

257250

 1.  Проаналізуємо витрати підприємства. Заповнимо таблиця 9.

Таблиця 9

Витрати підприємства, грн.

Стаття витрат

Пояснення

Сума, грн.

Вид витрат

1

2

3

Витрати на заробітну плату

табл. 5 «Всього» стовб. 6

20418,44

Нарахування на заробітну плату

табл.5 («Всього» стовб. 3+5)

4500,33

Витрати на рекламу

2000

2000

П

Витрати на зв’язок (телефон)

2000 хв. (0,30 грн.)

Інше

1000

1000

Витрати на покупні матеріали (продукцію, сировину) (вартість *кількість продукції, яка буде реалізована (табл. 8)

8*(3000*n*)

210000

Собівартість, всього

сума

238 518,77

Х

 1.  Звіт доходів та витрат підприємства згідно таблиця 10. Визначимо суму чистого прибутку (збитку) діяльності підприємства.


Таблиця 10

Звіт доходів та витрат діяльності підприємства

Показники

Сума, грн.

 1.  Виручка від реалізації продукції, грн. в тому числі:

1 286 250,00

 1.  ПДВ (20%)

257 250,00

 1.  Чистий дохід, грн. (стр. 1 – стр. 2)

1 029 000,00

 1.  Собівартість продукції, грн.

238 518,77

 1.  Прибуток до оподаткування, грн. (стр. 3 – стр. 4)

790 481,23

 1.  Податок з прибутку (21%) (стр. 3 *21%)

166 001,06

 1.  Чистий прибуток/збиток (стр. 5 – стр. 6)
 1.  0,17

 1.  Визначимо рентабельність діяльності підприємства.

Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи підприємства, котрий у загальній формі обчислюється як відношення прибутку до собівартості:

Рентабельність = *100 %= *100%=261,82%

Згідно умовних даних підприємство працює ефективно (262%).

 1.  Розрахуйте точку беззбитковості реалізації продукції підприємства у натуральних та грошових одиницях.

ВЕР натур.од.= В пост. / (Ц – В змін.од.)==5122 шт.

Точка беззбитковості в грошових одиницях

ВЕР грош.од. = В пост. / (1 – )==28518,95 грн.  

Таким чином, беззбитковий рівень виробництва підприємства складе 5122 одиниці продукції (даного обсягу достатньо для покриття всіх витрат виробництва, за умови випуску 5123 та більше одиниць підприємство почне отримувати прибуток).

РЕЗЮМЕ

Бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації виробництва з випуску морозива з метою залучення інвесторів для кредитування частини витрат на технологічне устаткування.

Асортимент продукції, яка випускається, морозиво десертне, вершкове, молочне і щербет.

Сировина база. Запорізька область максимально сприяє розвитку виробництва морозива: приступність і відносна низька вартість основних компонентів дозволяє досягти високої рентабельності виробництва - 236% (умовні значення). Беззбиткове виробництво 5122 од. або 28518,95 грн.

Ринком збуту продукції є підприємства оптової і роздрібної торгівлі, підприємства громадського харчування м. Запоріжжя та Запорізької області, а також власна торгова мережа фірми.

Персонал фірми укомплектований висококваліфікованими фахівцями, які зайняті виготовленням морозива та його реалізацією.

Конкурентоздатність підприємства забезпечується: низькими внутрівиробничими витратами внаслідок організації виробництва фірми за замкнутим технологічним циклом; представлені всі технологічні стадії (відсутня лише власна сировинна база); переробка сировини, її збереження, доставка і реалізація готової продукції через власну торгову мережу.


Додаток Д

Загальний вигляд матриці SWOT

                      Макросередовище

Мікросередовище

Можливості

Загрози

Сильні сторони

СіМ

СіЗ

Слабкі сторони

СлМ

СлЗ

Приклад оформлення матриці SWOT

         

                            

                             Ринок

 Підприємство

Можливості:

 1.  пріоритетна галузь;
 2.  збільшення доходів населення
 3.  впровадження нових технологій.

Загрози:

 1.  гальмування економічних реформ;
 2.  зниження обсягів ВВП;
 3.  зниження фінансування наукомістких галузей;
 4.  недостатній рівень освіти.

Сильні сторони:

 1.  висока якість і надійність продукції;
 2.  інноваційний потенціал продукції;
 3.  високий імідж підприємства на ринку;
 4.  наявність цінових конкурентних переваг.

СиМ

СиЗ

Слабкі сторони:

 1.  збільшення кількості активних конкурентів;
 2.  психологічний бар’єр керівників вищої ланки;
 3.  нестача інформації для про ведення комплексного аналізу
 4.  низька чутливість споживачів до стимулювання збуту.

СлМ

СлЗ


Додаток Ж

Приклад розв’язання задачі

Власнику магазина «Фавор-IT» потрібно прийняти рішення, як йому потрібно вести свій бізнес на наступні п’ять років. Обсяг продажу значно збільшився за осанні два роки, але якщо в районі магазини, як планується, буде побудована велика електрона компанія, обсяг продажу продукції може значно збільшитися. Власник «Фавор-IT» розглядає три можливості зміни потужностей. Перша полягає у переміщені торгівельної точки на нове місце, друга – у розширенні торгівельного магазина, а третя – у тому щоб нічого не міняти та зачекати. Перші два рішення можна реалізувати значно швидко і, відповідно, магазин, не втратить прибутку. Якщо не будуть відбуватися ніякі дії протягом першого року у цей період відбудеться значне збільшення обсягу продажу, то варіант розширення потрібно буде розглядати знову. Якщо чекати дальше одного року, то на ринку можуть з’явитися сильні конкуренти, в результаті чого розширення бізнесу стане економічно невигідним.

Існують певні припущення.

Значний ріст обсягу продажів як наслідок різкого збільшення кількості користувачів комп’ютерної техніки, які будуть працювати в новій електронній компанії, можливий з вірогідністю 55%.   

Значний ріст за умови розширення магазина призведе до збільшення грошових надходжень у розмірі 190 тис. дол. США за рік, а не значний ріст за таких же умов – 100 тис. дол. США.  

Якщо магазин залишиться без змін, тоді доходи складуть 170 тис. дол. США за умови значного росту обсягів продажів та 105 тис. дол. США при не значному.

Розширення торгівельного магазину обійдеться власнику у 87 тис. дол. США. Для переміщення магазина на нове робоче місце потрібно 210 тис. дол. США. Якщо обсяги продажу значно збільшаться, а розширення торгівельної точки буде здійснено протягом другого року, розширення буде коштувати 87 тис. дол. США.

Експлуатаційні витрати згідно кожного варіанту будуть однакові.

Рішення:

Для того щоб допомогти власнику магазина «Фавор-IT» прийняти оптимальне рішення, побудуємо дерево рішень (рис. 1).

Результати альтернатив розрахуємо за допомогою таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок альтернатив (тис. дол. США)

Альтернатива

Збільшення (ріст) обсягу продажу

значне

не значне

 1.  Переїзд на нове місце:
 1.  дохід

195*5 років=975

115*5 років=575

 1.  витрати

210

 1.  прибуток

975-210=765

575-210=365

 1.  Розширення магазину:
 1.  дохід

190*5 років=950

100*5 років=500

 1.  витрати

87

 1.  прибуток

950-87=863

500-87=413

 1.  Бездіяльність власника за умови:

3.1 розширення магазина протягом наступного року:

 1.  дохід

170*1+190*4=930

Х

 1.  витрати

87

Х

 1.  прибуток

930-87=843

Х

3.2 відмови від розширення магазина наступного року:

 1.  дохід

170*5=850

105*5=525

 1.  витрати

0

 1.  прибуток

850-0=850

525-0=525


850

843

Додаткові умови

Умови

(можливі)

Прийняття рішення

525

0,55

413

863

365

765

0,55

Незначний ріст обсягів продажів

Значний ріст обсягів продажів

Власник магазину «Фавор-ІТ»

Значний ріст обсягів продажів

0,55

переїзд

Незначний ріст обсягів продажів

0,45

розширення

Незначний ріст обсягів продажів

0,45

Розширення

Значний ріст

обсягів продажів

0,45

0,55

Бездіяльність

бездіяльність

0,45

Рис. 1 Дерево рішень

 1.  Визначимо ймовірний дохід власника магазину «Фавор-ІТ» за умови його переїзду на нове місце:

765*0,55 + 365*0,45 = 420,75+164,25 = 585 тис. дол. США

 1.  Визначимо ймовірний дохід власника магазину «Фавор-ІТ» за умови розширення його магазину:

863*0,55 + 413*0,45 = 474,65+185,85 = 660,5 тис. дол. США

 1.  Визначимо ймовірний дохід власника магазину «Фавор-ІТ» за умови бездіяльності:

(843*0,45+850*0,55)*0,55+525*0,45 = (379,35+467,5)*0,55 + 236,25 =

= 846,85*0,55 + 236,25 = 465,77 + 236,25 = 702,02 тис. дол. США

Відповідь: таким чином, найкращим варіантом для власника магазину «Фавор-ІТ» буде утриматися від жодного рішення, оскільки за умови бездіяльності дохід підприємця буде найбільшим та складе 702,02 тис. дол. США.


РЕКОМЕНДОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1.  Бай С. І. , Жуковська В. М., Тривайло А. Ю., Юшин С. О. Менеджмент. Ситуаційні вправи: навч. посібник / С. І. Бай, В. М. Жуковська, А. Ю. Тривайло, С. О. Юшин ; [за заг. ред. С. І. Бай]. – К., 2008. – 75 c.
 2.  Беличенко А. Г. Менеджмент: курс лекций / А. Г. Беличенко, Т. К. Киселева. – Запорожье : ЦНТЕИ, 2010. – 124 с.
 3.  Басовский Л. Е. Менеджмент : учеб. пособ. / Л. Е. Басовский. – М. : Инфра-М, 2008.– 216 с.
 4.  Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб. / В. Г. Васильков. – К. : КНЕУ, 2006. – 524 с.
 5.  Веснин В. Р. Стратегическое управление : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации". / В. Р. Веснин. – М. : ТК Велби; Проспект, 2006. – 328 с.
 6.  Єрмошенко М. М. Менеджмент : навч. посіб. / М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, О. А. Стороженко / Національна академія управління. – К. : НАУ, 2006. – 656 с.
 7.  Ермаков В. П. Менеджмент для студентов вузов / Ермаков В. П., Макиев З. Г. – Ростов – н/Д : Феникс, 2009. – 192 с.
 8.  Исаев Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р. А. Исаев. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 400 с.
 9.  Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підруч. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник ; [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
 10.  Менеджмент : учеб. для вузов / Под ред. М. М. Максимцова, М. А. Комарова ; [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. :ЮНИТИ, 2008. – 320 с.
 11.  Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. В. І. Крамаренко. – К. : ЦНЛ, 2010. – 248 с.
 12.  Менеджмент: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Міжрегіональна академія управління персоналом / Г. В. Щокін. – К. : МАУП, 2007. – 816 c.
 13.  Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2007. – 702 с.
 14.  Олійник О. М. Основи менеджменту : навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів. / О. М. Олійник, А. С. Татаринцева. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 108 с.
 15.  Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика : навч. посіб. / О. А. Подсолонко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 370 с.
 16.  Стадник В. В. Менеджмент: підруч. / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; [2-ге вид., випр. и доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 472 с.
 17.  Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального) : навч. посіб. / В. С. Сухарський ; [2-ге вид., доп., перероб.]. – Тернопіль : Астон, 2008. – 352 с.
 18.  Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга перша: Організація бізнесу. Навчальний посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2010. – 820 с.
 19.  Шегда А. В. Менеджмент : підруч. / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2008. – 687 с.
 20.  Хміль Ф. І. Основи менеджмену : підруч. / Ф. І. Хміль ; [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Академвидав, 2009. – 576 с.

Додаткова література

 1.  Адизес И.  Менеджмент: Стратегии, с которыми побеждают / И. Адизес, Е. Вольская, С. Гвоздев, Ю. Наврузов, К. Облой. – К. : Максимум, 2009. – 315с.
 2.  Армстронг М. Менеджмент: методы и приемы / М. Армстронг, Д. Ланкастер, Д. Уотерс, Д. Йорк, Н. Ленгли ; пер. с англ. О. О. Чистяков. – К. : Знання-Прес, 2006. – 876с.
 3.  Баєва О. В., Новальська Н. І., Згалат-Лозинська Л. О., Лайко Г. П. Практикум з менеджменту: навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом / Олена Вікторівна Баєва (ред.). – К. : МАУП, 2010. – 178 с.
 4.  Балабанова Л. В. Управління персоналом. Підручник /
  Л. В.
  Балабанова, О. В. Сардак.  К. : Центр Учбової літератури, 2011.  468 с.
 5.  Виноградський М. Д. Управління персоналом: Навч. посіб. /
  М. Д.
  Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська, О. М. Шканова.  К. : Центр навчальної літератури, 2009.  504 с.
 6.  Веснин В. Р. Управление персоналом в схемах. Учебное пособие /
  В. Р. Веснин. – М. : Проспект, 2011. – 96 с.
 7.  Ємельяненко Л. М. Управління конфліктами: Підручник. /
  Л.
   М. Ємельяненко, О. В. Сімоходська. – К. : КНЕУ, 2011. – 327 с.
 8.  Гончаров В. Н., Радомский С. И., Радомская М. С., Додонов О. В., Галигузов А. Г. Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) / В. М. Гончаров (ред.). – Донецк, 2007. – 210 с.
 9.  Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: Навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Х.: Видавництво ХНЕУ, 2009. – 212 с.
 10.  Друкер Питер Ф. Менеджмент в некоммерческой организации: принципы и практика: пер. с англ.. – М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. – 295 с.
 11.  Егоршин А. П. Управление персоналом: Учеб. для студ. ВУЗов, обуч. по спец. «Управление персоналом» и «Менеджмент организации» / А. П. Егоршин. – Нижний Новгород : НИМБ, 2008.– 720с.
 12.  Крушельницька, О. В. Управління персоналом: Навч. пос./ О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2010. – 296с.
 13.  Лапыгин Ю. Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» / Ю. Н. Лапигин. – М. : Инфра-М, 2007. – 235с.
 14.  Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посіб. / Т. І. Лук’янець.  – 3-те вид., доп. – К: КНЕУ, 2009. – 440 с.
 15.  Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: навч. посібник / В. М. Куценко. – К. : МАУП, 2006. – 296с.
 16.  Спивак В. А. Менеджмент: учеб. пособие / В. А. Спивак. – СПб. : Вектор, 2006. – 251с.
 17.  Трикер Р. И. Карманный справочник директора. Основы корпоративного управления: от А до Я / Р. И. Трикер. – М. : Олимп-Бизнес, 2009. – 110 с.
 18.  SWOT-анализ – основа формування маркетингових стратегій підприємства: Навчальний посіб. / Під ред. д.е.н., проф., академіка АЕН України, зав. кафедри маркетингового менеджменту Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського Балабанової Л. В. – Донецьк: Дондует, 2008. – 180 с.

Періодичні видання:

“Проблемы теории и практики управления”, “Персонал”, “Бізнес”, “Менеджмент в России и за рубежом” та ін.

Джерела Internet

 1.  http://www.finansy.ru/ – економіка і фінанси: публікації, статті, огляди, аналітика тощо;
 2.  http://ek-lit.agava.ru/ – Бібліотека економічної і ділової літератури;
 3.  http://eup.ru – науково-освітній портал «Економіка і управління на підприємстві»;
 4.  http://www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»
 5.  http://www.vopreco.ru«Вопросы экономики»: всеросійський щомісячний журнал
 6.  http://www.cisstat.com/rus/index.htmбаза даних “Статистика СНД”;
 7.  http://www.cfin.ru/press/marketing/журнал «Маркетинг в России и за рубежом»;
 8.  www.business.kiev.ua – Інтернет-портал газети «Бізнес»;
 9.   http://dictionary.economicus.ru/словники; 
 10.  http://www.econline.h1.ru/index.htmСайт Economics online.


Навчально-методичне видання

(українською мовою)

Маркова Світлана Вікторівна

Григор’єв Станіслав Михайлович

Олійник Олександр Миколайович

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Навчально-методичний посібник

з організації самостійної та індивідуальної робіт студентів

денної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент»

Рецензент Є. В. Маказан

Відповідальний за випуск С. В. Маркова

Коректор О. М. Олійник


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27240. Обґрунтуйте теоретично, алгебраїчно та графічно правило граничного випуску і правило закриття. Охарактеризуйте механізм їх дії на ринку досконалої конкуренції 39.34 KB
  конкурентної фірми для монополії існують також умова беззбитковості коли і умова закриття коли . Тому правило граничного випускуMR = MC яке ми визначили для конкурентної фірми є універсальною не обхідною умовою максимізації прибутку для всіх типів ринкових структур. Як і для конкурентної фірми для монополії існує закриття .Зясувавши таким чином як зростає доход конкурентної фірми по мірі продажу додаткової одиниці товару можна перейти до розгляду того якими є умови визначення конкурентною фірмою обсягу пропозиції її продукції що...
27241. Виведіть рівновагу конкурентної фірми в короткому періоді при загальному та граничному підходах. За яких умов конкурентна фірма максимізує прибуток 33.33 KB
  Максимізація прибуткуконкурентною фірмою Мета фірми максимізація прибутку. Максимізація прибутку це максимізація різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК ТС. Передбачається що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг який дасть максимум прибутку що і буде відповідати максимальній різниці ТR ТС. Основні підходидо визначеннямаксимізаціі прибутку Сукупнийаналіз використовує зіставлення сукупних величин.
27242. Проаналізуйте наступні варіанти вибору конкурентною фірмою оптимального випуску та оптимальної ціни: а) максимізації прибутку; б) мінімізації збитків; в) випадок незбитковості 32.41 KB
  Якщо ціна не менше від середніх змінних витрат Р =АVС то фірма повинна виробляти оптимальний рівень випуску. графік Максимізації прибутку конкурентною фірмою Максимізація прибутку досягається коли відрізок між TR і ТС найбільший відрізок АВ TR TC обсяг випуску Q. Точки С і D точки критичного обсягу випуску продукції коли ТС = TR.
27243. Виведіть рівновагу на ринку досконалої конкуренції в довгому періоді. Яка умова цієї рівноваги? Як співвідносяться досконала конкуренція та ефективність 31.98 KB
  Вільний вхід і вихід з галузі; 5. Якщо умови діяльності несприятливі для фірми то вона може піти з ринку галузіДосконала конкуренція припускає рівний доступ всіх фірм до ресурсів у тому числі і до технологічної інформації. Тому в довгостроковому періоді кожна фірма може вибрати і реалізувати найефектніший варіант виробництва внаслідок чого криві загальних витрат всіх фірм однієї галузі буде ідентичний і можна говорити що в довгостроковому періоді галузь складається з однакових або типових фірм. Довгострокова крива галузі в цьому...
27244. Охарактеризуйте ознаки і причини існування монополії. Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії 15.67 KB
  Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії Економічна монополія є найпоширенішою. Коли монополіст вирішує підвищите ціну продукту йому нема чого турбуватися про конкурентів які знизивши ціну можуть захопити більшу частину ринку. Але це не означає що монополіст може призначати ціну яку він захоче. Призначаючи ціну нижче ціниконкуруючих фірм той або інший продавець може розраховувати на деякийзбільшення обсягу продажів.
27245. Як співвідноситься монополістична конкуренція з монополією та досконалою конкуренцією? Охарактеризуйте монополістичну конкуренцію і покажіть, як визначаються ціна та обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції 18.2 KB
  монополі сти чно конкурентні фірми випускають подібні товари які мають багато замінників то попит на продукт кожної фірми є еластичний і подібно до монополії фірма займається пошуком оптимальної ціни і обсягу виробництва продукту які забезпечують їй максимальний прибуток Досконала конкуренція форма організації ринку яка передбачає конкуренцію великої кількості продавців і покупців і при цьому змагання між суб´єктами господарювання з метою отримання завдяки власним досягненням переваг над іншими суб´єктами господарювання відбувається...
27246. Визначте характер попиту на ресурси. Розкрийте механізм розподілу доходів у відповідності з теорією граничної продуктивності 24.8 KB
  Визначте характер попиту на ресурси. Попит на ресурси на відміну від попиту на споживчі блага пов'язаний з виробництвом яке здійснює конкретне підприємство фірма. Оскільки метою підприємства є максимізація прибутку то нею визначається й обсяг попиту на ресурси. Для розуміння процесу формування попиту на ресурси необхідно враховувати два моменти: 1 попит на ресурси залежить від попиту на економічні блага вироблені з цих ресурсів тобто попит на ресурси має похідний характер від попиту на продукти; 2 ціни на ресурси залежать від типу...
27247. Механізм ціноутворення на ринку праці. Проаналізуйте модель монопсонії і наведіть приклади монопсонічного ринку з української дійсності. Охарактеризуйте форми і системи заробітної плати 27.01 KB
  График спроса на труд монопсониста это снижающаяся часть кривой предельной доходности труда D = MRPL. Для получения максимальной прибыли монопсонист должен нанять такое количество рабочих при котором предельная доходность труда равна предельным издержкам труда MRPL = MRCL Для получения максимальной прибыли монопсонист должен нанять такое количество рабочих при котором предельная доходность труда равна предельным издержкам труда MRPL = MRCL. Однако монопсонист не будет устанавливать рабочим ставку заработной платы соответствующую...