8903

Операції банків з готівкою

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Операції банків з готівкою Завдання банків з організації готівкового грошового обігу. Вимоги до організації готівкових розрахунків. Порядок оформлення касових операцій. Порядок здійснення касових операцій у банківських устано...

Украинкский

2013-02-19

82.6 KB

45 чел.

Операції банків з готівкою

 1.  Завдання банків з організації готівкового грошового обігу.
 2.  Вимоги до організації готівкових розрахунків.
 3.  Порядок оформлення касових операцій.
 4.  Порядок здійснення касових операцій у банківських установах.

1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу

Важливою умовою нормального функціонування господарського механізму в умовах ринку і забезпечення постійного прискорення соціально-економічного розвитку суспільства є стійкість готівкового обігу, яка базується переважно на збалансуванні платоспроможного попиту населення з пропозицією товарів та послуг.

Тому Національний банк України як єдиний емісійний банк і касовий центр держави організовує та регулює обсяг і структуру готівкової маси в обігу на підставі основних напрямків грошово-кредитної політики та показників економічного й соціального розвитку України. Установи комерційних банків відповідно до вказівок та вимог Національного банку України здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу, організовують та виконують оперативні функції з реалізації сукупної грошово-кредитної політики на території регіонів.

На основі цього головними завданнями установ банків у роботі з готівкового обігу є:

 1.  Безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних та інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу.
 2.  Періодичний аналіз стану збалансування грошових доходів і витрат населення та збалансованості платоспроможного попиту населення з пропозиціями товарів і послуг у взаємозв'язку із загальним станом економіки України та вироблення на цій основі пропозицій і заходів щодо стабілізації готівкового обігу.
 3.  Прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом та структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного й соціального розвитку країни.
 4.  Раціональна організація готівкового обороту, яка забезпечує повне і якнайшвидше залучення готівки до кас банків, своєчасну видачу готівки підприємствам, організаціям та установам на оплату праці, пенсій, допомог й інші цілі, всебічне сприяння розвитку і впровадженню нових форм безготівкових розрахунків.
 5.  Здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним та цільовим витрачанням готівки в господарстві.
 6.  Дотримання встановленого порядку ведення касової й емісійної роботи, обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимогами зростання обігу готівки.

При організації та проведенні роботи у сфері грошового обігу функціональні завдання між Національним банком України та комерційними банками розділяються таким чином.

Установи Національного банку України виконують такі завдання з організації готівкового грошового обігу:

 1.  проводять і організують роботу з готівкового обігу так, щоб активно впливати на дотримання основних пропорцій економічного й соціального розвитку, зокрема співвідношення темпів зростання грошових доходів населення і роздрібного товарообороту та платних послуг, співвідношення темпів зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати;
 2.  систематизують показники, що характеризують стан готівкового обігу, вивчають і активізують його та контролюють виконання прогнозів касових оборотів;
 3.  вивчають шляхи і причини міграції грошей, територіальне розміщення емісій грошей, економічні пропорції між грошовими доходами та витратами населення по країні, областях, районах;
 4.  здійснюють у встановленому порядку регулювання касових ресурсів, забезпечуючи своєчасність розрахунків готівкою в народному господарстві, та прискорення обіговості касових ресурсів;

• контролюють роботу установ комерційних банків з готівкового обігу. Установи комерційних банків виконують такі завдання з організації

готівкового грошового обігу:

 1.  систематично аналізують стан надходжень і видатків готівки, причини відхилення фактичних надходжень та видач готівки від прогнозів касових оборотів, обсяги виробництва товарів народного споживання, роздрібного товарообороту, надання платних послуг населенню у взаємозв'язку з показниками економічного й соціального розвитку;
 2.  вживають заходів щодо залучення власних коштів населення на вклади,  сприяють  подальшому  розвитку  безготівкових розрахунків населення за товари і послуги, розширенню безготівкових перерахувань грошових доходів населення на вклади (депозити) в установах банків;
 3.  встановлюють підприємствам ліміт залишку готівки у касах, порядок і строки здавання готівкової виручки з метою забезпечення надходження готівки у банк;
 4.  здійснюють контроль за дотриманням підприємствами касової дисципліни і заощадливим, економним та цільовим витрачанням готівки та своєчасно задовольняють потреби народного господарства і населення у готівці.

Важлива роль касових операцій у діяльності банківської системи зумовлює необхідність їхнього централізованого регулювання. З метою його здійснення Національним банком України видаються відповідні нормативно-правові акти, якими визначені основні вимоги до організації банками касового обслуговування клієнтів, а саме:

 1.  дотримання норм чинного законодавства і вимог нормативних актів Національного банку України щодо організації готівкового обігу;
 2.  прогнозування установами Національного банку України готівкового обігу відповідно до вимог основних засад грошово-кредитної політики та контроль за дотриманням прогнозних показників;
 3.  повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових коштах;
 4.  своєчасна видача установами банків готівки в межах наявних на рахунках коштів і на цілі, попередньо визначені клієнтами в їхніх грошових чеках;
 5.  створення умов для залучення готівки до кас банків;
 6.  сприяння скороченню готівкових платежів у розрахунках за товари і послуги.

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації комерційними банками роботи з готівкою визначаються Національним банком України, який своїми нормативно-правовими актами регламентує:

 1.  вимоги до організації готівкових розрахунків;
 2.  порядок оформлення касових операцій;
 3.  порядок ведення касової книги та обов'язки касира;
 4.  порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси;
 5.  особливості організації банками роботи з готівкою;

• контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Готівкові розрахунки -  це   платежі   готівкою підприємств

(підприємців) та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Основними вимогами до організації готівкових розрахунків є:

 1.  Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки у банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно у безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням чинних обмежень) у порядку, встановленому законодавством України.
 2.  Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють підприємницької діяльності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.
 3.  Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться винятково у безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
 4.  Якщо підприємство (підприємець) відповідно до законодавства України приймає до обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом, то таке підприємство може за рахунок готівкової виручки або коштів, отриманих із банку, надавати власнику платіжної картки Національної системи масових електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга передбачена їхніми правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) і відображенням таких операцій у відповідній книзі обліку.

Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за платіжними картками. Обмеження з видачі готівки за платіжними картками можуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банками-членами цієї системи.

 1.  Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунка шляхом внесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів -безготівковими.
 2.  Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткування готівки - це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їхніми касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

 1.  З урахуванням потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їхнього надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, встановлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки). Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
 2.  Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують встановлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад встановлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання строків цих виплат.
 3.  Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовується ними для забезпечення потреб, що виникають у процесі їхнього функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами).
 4.  Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад встановлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки у банку.
 5.  Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження здійснюється відповідно до законодавства України.
 6.  Фізичні особи - довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з карткового рахунка із застосуванням корпоративної платіжної картки або особистої платіжної картки, використовують її за призначенням без оприбуткування у касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами у встановлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з карткового рахунка (чек банкомата, копія видаткового ордера, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.
 7.  Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків зі споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети усіх номіналів, які випускає НБУ в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їхній справжності та платіжності. До того ж підприємства та підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

3. Порядок оформлення касових операцій

Касові операції - це операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, пов'язаними з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.

Книга обліку - це касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій.

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували би факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Касовий ордер - це первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Розрахунковий документ - це документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований або заповнений вручну.

Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки у касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Під час роботи з готівкою касири (особи, які виконують їхні функції) керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замінює. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. В окремих випадках можлива видача грошей за дорученням, оформленим у встановленому порядку.

Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром підприємства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями. В аналогічному порядку може оформлятися також видача депонованих сум.

Депонована заробітна плата - це готівкові кошти, одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені у встановлений строк окремим фізичним особам.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їхнього складання. Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються. Касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

Порядок ведення касової книги та інвентаризація каси. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу, а їхні керівники мають забезпечити належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній.

Каса - це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Усі надходження і видача готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

Касова книга - це документ встановленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки у касі.

Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи).

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір). Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги - «Вкладні аркуші касової книги», залишаються у касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги - «Звіт касира», є документом, за яким касири звітують щодо руху грошей у касі.

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, яка його заміщує.

Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі.

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів.

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у терміни, встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини її виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

Вищі організації (за їхньої наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів під час проведення документальних ревізій обов'язково проводять інвентаризацію кас і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У господарських товариствах, якщо це передбачено їхнім статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють визначені законодавством України органи контролю відповідно до їхньої компетенції, наприклад, вищі організації (за їхньої наявності), аудитори (аудиторські фірми), ревізійні комісії.

Порядок визначення строків здавання готівкової виручки. Готівкова виручка, що надійшла до кас підприємств і перевищує встановлений ліміт каси, має здаватися ними до установ банків для зарахування на їхні поточні рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств-юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) може здаватися до операторів поштового зв'язку для її переказу на банківські рахунки підприємства.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів. Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.

Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки у банках визначаються підприємством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (в якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:

а) для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їхніх кас);

б) для підприємств, в яких час закінчення робочого дня (зміни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

в) для підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше, ніж один раз на п'ять робочих днів.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з банком і визначаються в договорах банківського рахунка між підприємствами та банками. Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке підприємство може в ці дні не здавати у встановлені строки готівку.

Порядок розрахунку ліміту каси. Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) - це граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі в позаробочий час.

Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства або уповноваженою ним особою (табл. 7.1).

Таблиця 1

До розрахунку ліміту каси приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки у банках, визначений відповідним договором банківського рахунка. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Встановлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, встановлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію та ін. Порядок встановлення ліміту каси залежно від особливостей діяльності різних підприємств є таким:

 1.  для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) у банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, ліміт встановлюється у розмірах, потрібних для забезпечення їхньої роботи на початку робочого дня, але не більший від розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);
 2.  для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк не рідше, ніж один раз на п'ять робочих днів, розмір ліміту залежить від встановлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше від п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);
 3.  для підприємств, ліміти каси яким встановлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), ліміт встановлюється у межах не більше від розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого не встановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення, вважається понадлімітною.

Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки (готівки) не рідше, ніж один раз на п'ять робочих днів, мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства у банку не пізніше, ніж наступного робочого дня незалежно від встановленого строку здавання готівкової виручки (готівки).

Встановлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв'язку зі змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об'єктивного характеру (зміни в надходженнях і видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності та ін.). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання виручки підприємствами до банків та дотримання ними лімітів залишку готівки в касі банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки (готівки) в робочі, вихідні й святкові дні та післяопераційний час.

Загальні засади контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Періодичність проведення контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою і строк, протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо органи контролю.

Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здійснюваних ними операцій з готівкою. Під час перевірок з'ясовуються структура підприємства, кількість відкритих поточних рахунків підприємства (підприємця) у банках, наявність у підприємства (підприємця) податкового боргу, результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою. Органи контролю беруть участь у проведенні спільних перевірок.

Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених законодавством України за певний період - квартал, півріччя, рік тощо (але не менше, ніж один раз на три місяці).

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності у встановленому законодавством України порядку.

У разі виявлення порушень встановленого порядку ведення операцій з готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно із законодавством України.

Якщо перевіркою підприємства (підприємця) було виявлено порушення, то за її результатами складається акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою у трьох примірниках, в якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням.

В акті про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою відображаються:

 1.  ведення касової книги і касових документів, їхнє оформлення;
 2.  оприбуткування надходжень готівки;
 3.  дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі;
 4.  одержання підприємством значних сум готівки;
 5.  дотримання порядку витрачання готівки з виручки;
 6.  дотримання  граничних обмежень  на  здійснення готівкових розрахунків;

• інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій. Акт про перевірку має містити висновки про результати перевірки, а

також рекомендації керівництву підприємства (підприємцю) щодо усунення виявлених недоліків. Акт про перевірку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник і головний бухгалтер підприємства (підприємець). Перший примірник надсилається органам державної податкової служби України за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених законодавством України, другий - передається безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю), третій примірник залишається в документах органу контролю. Якщо порушень не виявлено, то службові особи, які проводили перевірку, складають довідку за довільною формою, в якій зазначаються назва підприємства, що перевірялося, термін перевірки, посилання на законодавство України, згідно з яким проводилася перевірка, питання, які перевірялися. Зазначену довідку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства (підприємець).

При проведенні контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою розглядаються:

 1.  виконання підприємством вимог НБУ до ведення касових операцій у національній валюті в Україні, пов'язаних з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів;
 2.  повнота і своєчасність оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції та ін.);
 3.  дотримання підприємством ліміту каси;
 4.  всі випадки одержання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових коштів;
 5.  дотримання підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки;
 6.  дотримання підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт;
 7.  дотримання підприємствами (підприємцями) встановлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків.

Контроль за встановленням і дотриманням підприємствами встановлених лімітів каси та строків здавання готівкової виручки з каси здійснюють органи державної податкової служби України.

4. Порядок здійснення касових операцій у банківських установах

Порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями і відділеннями касових операцій у національній та іноземній валютах встановлюється Національним банком України, регулює взаємовідносини комерційних банків з територіальними управліннями Національного банку України, іншими банками та клієнтами з цих питань. Касові операції проводяться банками лише після одержання ліцензії Національного банку України.

Касові операції - це операції, які здійснює банк і які пов'язані з видачею готівки, прийманням її та обміном непридатних до обігу банкнот і монет на придатні до обігу банкноти й монети, а також банкноти і монети іншого номіналу, вилученням з обігу сумнівних банкнот та монет, здійсненням обміну валют і операцій з банківськими металами.

До касових операцій належать:

 1.  приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки і рахунки інших юридичних та фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;
 2.  видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їхніх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток з їхніх рахунків чи відповідного рахунка банку через його касу або банкомат;
 3.  приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі;
 4.  вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;
 5.  обмін клієнтам не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні.

Таким чином, касові операції банків полягають у прийнятті й видачі готівкових коштів (банкнот і розмінних монет) від клієнтів та клієнтам. Банки здійснюють касове обслуговування клієнтів на договірних засадах. Касове обслуговування банком клієнтів та оброблення готівки має здійснюватися в операційній касі.

Операційна каса - приміщення банку (філії, відділення), в яких здійснюються касові операції.

До складу операційної каси банку залежно від обсягів готівкових операцій можуть входити:

 1.  прибутково-видаткова каса;
 2.  прибуткова каса;
 3.  видаткова каса;
 4.  каса перерахунку грошей;
 5.  вечірня каса.

Прибуткові каси здійснюють приймання і перерахування готівки протягом операційного дня. Приймання готівки після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Видаткові операції вечірні каси не здійснюють.

У банках з невеликими обсягами касових операцій можуть організовуватися об'єднані прибутково-видаткові каси. Якщо установа банку здійснює інкасацію виручки  клієнтів силами інкасаторського апарату, то вона може створити, крім прибуткової каси, ще й касу перерахунку, в якій перераховується вміст інкасаторських сумок.

Плата за послуги банку готівкою приймається від клієнта за окремим касовим документом, оформленим банком.

Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати:

 1.  визначення справжності та платіжності банкнот (монет);
 2.  своєчасне повне оприбуткування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до кас банку, і зарахування її на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;
 3.  своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти;
 4.  обмін клієнтам не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні до обігу банкноти (монети) та вилучення сумнівних банкнот (монет) на дослідження;
 5.  документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі;
 6.  своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;
 7.  належний внутрішній контроль за касовими операціями;
 8.  здавання готівки національної валюти до територіальних управлінь згідно з встановленими відповідним договором умовами;
 9.  створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;
 10.  задоволення потреб клієнтів у готівці;
 11.  систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній валюті;
 12.  ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунка на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Комерційні банки на підставі вимог НБУ щодо організації касових операцій у банках України та з урахуванням переліку операцій, що проводяться, мають розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, в яких слід визначити порядок:

 1.  роботи операційної каси в операційний та у післяопераційний час;
 2.  переміщення та передавання готівки і цінностей під відповідальність працівників банку, здійснення працівниками банку касових операцій з приймання та видачі готівки, у тому числі із застосуванням платіжних карток через касу банку або банкомат;
 3.  роботи з банкоматами, контролю за касовими операціями;
 4.  підкріплення готівкою філій (відділень) і приймання від них готівки;
 5.  зведення операційної каси;
 6.  надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку в індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів цінностей на зберігання;
 7.  організації роботи відповідальних осіб у сховищі цінностей, їхню кількість та посади;
 8.  приймання, видачі й зберігання готівки операційної каси та інших цінностей;
 9.  відкривання і закривання сховищ цінностей;
 10.  роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийняття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та ревізії цінностей та ін.

Банки допускають до роботи з готівкою й іншими цінностями працівників, які склали залік з оформленням відповідного протоколу щодо знання нормативних актів НБУ про касові операції у банках України та внутрішніх положень про організацію роботи зі здійснення касових операцій у межах тих питань, що належать до їхніх функціональних обов'язків. До касової роботи не допускаються неповнолітні особи. Касові працівники мають знати ознаки справжності і платіжності банкнот (монет).

Готівка та інші цінності банку мають зберігатися у сховищах цінностей.

Сховище цінностей - це спеціально обладнане приміщення (сейф, депозитна система), яке використовується для зберігання готівки та інших цінностей і технічний стан якого відповідає нормативно-правовим актам. Депозитна система - це система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку.

Порядок забезпечення банків готівкою. Підкріплення територіальними управліннями Національного банку України комерційних банків та їхніх філій готівкою національної валюти, здавання до них готівки, у тому числі не придатних до обігу банкнот і монет, здійснюється на підставі укладених між ними договорів про касове обслуговування, якими має визначатися порядок здавання готівки, у тому числі доставленої власними силами комерційного банку з урахуванням технічних можливостей територіального управління НБУ.

Для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної та не придатної до обігу) комерційний банк чи його філія завчасно надсилає засобами електронної пошти Національного банку України до територіальних управлінь НБУ відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку з розподілом сум у розрізі номіналів. Форма, строк і час подання заявок обумовлюються територіальним управлінням за домовленістю з комерційними банками в договорах про касове обслуговування, в яких, зокрема, мають передбачатися можливість та порядок коригування банком заявок.

Територіальне управління НБУ розглядає заявки на підкріплення комерційних банків готівкою, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот та монет, що перебувають в обігу, і, враховуючи фактичну наявність банкнот та монет у сховищах територіального управління, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою.

Видача комерційним банкам підкріплень готівкою з оборотних кас територіальних управлінь НБУ здійснюється за умови надходження до територіальних управлінь відповідних сум з кореспондентських рахунків банків в операційний день отримання готівки.

Комерційні банки отримують готівку з доставкою власними силами безпосередньо з видаткової каси територіальних управлінь за довіреністю, у разі доставки готівки службою перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь - за описами цінностей у національній валюті, що перевозяться (опис цінностей).

У день отримання готівки від інкасаторів територіальних управлінь НБУ комерційний банк, що отримав готівку, зобов'язаний надіслати через систему електронних платежів (СЕП) територіальним управлінням електронний інформаційний документ про отримання готівки до завершення операційного дня територіального управління з відповідними реквізитами.

Банк здає готівку, яку він доставляє власними силами, через прибуткову касу територіального управління. Банкноти здаються повними пачками, а банкноти номіналів 50, 100 та 200 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом) без поаркушного перерахування. Пачка банкнот - 1000 банкнот одного номіналу, що складаються з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше, ніж 10 корінців - неповна пачка). Корінець банкнот - 100 (сто) банкнот одного номіналу, спакованих відповідною бандероллю (менше, ніж 100 (сто) банкнот - це неповний корінець). Бандероль - паперова стрічка (кільце) із встановленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот.

Комерційний банк може самостійно передавати готівку своїм філіям, відділенням або іншим банкам незалежно від їхнього місця розташування на території України. Передавання готівки між банками здійснюється на підставі укладених між ними договорів, в яких також визначається їхня відповідальність за виявлення недостач (неплатіжних, підроблених) банкнот (монет).

Видача готівки тим банком, що передає готівку іншому банку, проводиться за прибутково-видатковим касовим ордером та довіреністю (за потреби - описом цінностей). У разі відправлення готівки через службу перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь - за прибутково-видатковим касовим ордером, дорученням і описом цінностей.

У разі передавання готівки національної валюти своїм філіям (відділенням), розташованим за межами області, а також іншим банкам, незалежно від їхнього місцезнаходження, у день її передавання надсилається повідомлення про передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідному територіальному управлінню. У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися найменування банку, що видав готівку, дата її видачі, сума готівки та найменування банку-отримувача.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17928. Платежные системы. Конспект лекций 3.65 MB
  Средством межфилиальных расчетов были авизо по МФО, которые складывались и направлялись в расчетно-кассовые центры (РКЦ) при Центральном банке. Авизо, как правило, пересылались средствами спецпочты (бумажные почтовые авизо) или телеграфом (телеграфные авизо).
17929. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 284 KB
  Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів
17930. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 786.5 KB
  Організаційний механізм – це совокупність правил, організаційно-правових нормативів і стандартів, що визначають та регулюють структуру фінансового управління.
17931. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 72.5 KB
  3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 3.1. Завдання та методи фінансового планування і прогнозування 3.2. Система фінансових планів підприємства 3.3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства 3.4. Розробка бюджетів с...
17932. Управління грошовими потоками на підприємстві 558 KB
  4. Управління грошовими потоками на підприємстві 4.1. Поняття грошового потоку його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу 4.2. Управління грошовими потоками 4.3. Управління грошовими потоками від операційної діяльності 4.5. Управління грошовими потоками ...
17933. Управління прибутком на підприємстві 226 KB
  5. Управління прибутком на підприємстві 5.1. Зміст та завдання управління прибутком підприємства 5.2. Формування прибутку від операційної діяльності 5.3. Управління операційними витратами 5.4. Управління операційним прибутком підприємства 5.5. Роль операційного аналіз
17934. Математичні основи фінансового менеджменту. Прості та складні відсотки 55 KB
  6. Математичні основи фінансового менеджменту. Прості та складні відсотки 6.1. Об'єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі 6.2. Нарахування простих відсотків 6.3. Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом компаундування Література 6. Матем...
17935. Ануїтети. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 60 KB
  7. Ануїтети. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 7.1. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів 7.2. Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку методом дисконтування Література 7. Ануїтети. Визначення вартості грошей у
17936. Термінологія та базові показники фінансового менеджменту. Ефект фінансового важелю 90.5 KB
  8. Термінологія та базові показники фінансового менеджменту. Ефект фінансового важелю 8.1. Базові показникі фінансового менеджменту 8.2. Ефект фінансового важелю 8.3. Розгляд другої концепції ефекту фінансового важеля 8.4.. Взаємодія фінансового і операційного важелю