8904

Операції банків з готівкою. Емісійно-касова діяльність Національного банку України

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Операції банків з готівкою Операції банків з готівкою для своїх клієнтів. Порядок прогнозування касових оборотів. Емісійно-касова діяльність Національного банку України. 1. Операції банків з готівкою для своїх клієнтів Готівкові оп...

Украинкский

2013-02-19

136.46 KB

33 чел.

Операції банків з готівкою

 1.  Операції банків з готівкою для своїх клієнтів.
 2.  Порядок прогнозування касових оборотів.
 3.  Емісійно-касова діяльність Національного банку України.

1. Операції банків з готівкою для своїх клієнтів

Готівкові операції банків для своїх клієнтів здійснюються на основі оформлення відповідних касових документів.

Касові документи - прибуткові та видаткові документи, за допомогою яких оформляються касові операції.

До касових документів, які оформляються при проведенні касових операцій, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, рахунки на сплату платежів та документи, встановлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його у готівковій формі.

Форми документів, які застосовуються під час приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу у готівковій формі, визначаються відповідною платіжною системою і мають містити обов'язкові реквізити: дата здійснення операції, зазначення платника й отримувача, дані паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює, сума касової операції, підписи платника або отримувача і працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформлюються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім перелічених вище), також належать: номер рахунка отримувача і назва банку отримувача. Крім обов'язкових, касові документи можуть містити й інші реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з готівкою.

Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

У разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунка на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатися додаткові реквізити.

Банк може приймати платежі готівкою за рахунками на сплату платежів (квартплата і комунальні послуги, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ тощо), роздрукованими юридичною особою-отримувачем платежів. Такий документ має містити всі обов'язкові реквізити, які передбачені для виконання цих операцій.

Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються у бухгалтерському обліку в цей самий день, а в післяопераційний час - не пізніше, ніж наступного операційного дня.

Виправлення в касових документах реквізитів, а саме: номера рахунків, найменування клієнта, суми, прізвища, імені, по батькові отримувача (платника) не допускаються.

Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк не приймає касовий документ до виконання.

Порядок приймання банком готівки. Банк приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу. Приймання готівки національної валюти від клієнтів здійснюється через каси банків за такими прибутковими касовими документами:

 1.  за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті у цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунка;
 2.  за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
 3.  за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;
 4.  за документами, встановленими відповідною платіжною системою, від фізичних і юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, встановленому банком отримувача.

Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції), а також підпис працівника банку, який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом системи автоматизації банку (САБ).

Плата за послуги банку готівкою приймається від клієнта за окремим касовим документом, оформленим банком. Після закінчення обслуговування клієнтів підраховуються суми за документами, за якими проведені касові операції, і звіряються з даними бухгалтерського обліку та залишком готівки.

Порядок видачі готівки з каси банку. Банки мають видавати клієнтам відсортовані придатні до обігу банкноти і монети. З каси банку готівка національної валюти видається за такими видатковими документами:

 1.  за грошовими чеками - юридичним особам, їхнім відокремленим підрозділам, а також підприємцям;
 2.  за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних і депозитних рахунків та фізичним і юридичним особам -переказ без відкриття рахунка (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
 3.  за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, встановленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
 4.  за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.

Для одержання грошової чекової книжки клієнт заповнює заяву про видачу чекової книжки в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

Працівник банку до видачі клієнту грошової чекової книжки заповнює на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, номер його поточного рахунка, найменування юридичної особи) і реєструє їхні номери в порядку, визначеному банком.

У видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) працівник банку перевіряє:

 1.  повноту заповнення реквізитів на документі;
 2.  наявність підписів посадових осіб банку, яким надано право підпису касових документів, і тотожність їхнім зразкам;
 3.  належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідальність даних паспорта тим даним, які зазначені в касовому документі;
 4.  у разі отримання готівки за довіреністю - правильність оформлення довіреності на отримання готівки;
 5.  наявність підпису отримувача.

Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими документами з різних рахунків, то готівка видається за кожним документом окремо.

У разі звернення до банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готівкою працівник банку перевіряє наявність інформації про надходження переказу. Виплата частини переказу не допускається.

Після закінчення обслуговування клієнтів працівник банку підраховує суми за документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх з даними бухгалтерського обліку та залишком готівки у касі.

Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток. Операції з унесення на рахунки та отримання з рахунків готівкових коштів за допомогою платіжних та інших карток здійснюються згідно з правилами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, а також відповідними нормативно-правовими актами через каси банку або банкомати.

Банкомат - це пристрій для автоматизованого касового самообслуговування клієнтів. Банкомати входять до системи автоматизації банків і застосовуються з метою:

 1.  скорочення поточних витрат банків на ведення касових операцій;
 2.  розширення спектра банківських послуг для клієнтів;
 3.  розширення частки банку на ринку роздрібних послуг. Досягнення цих цілей виправдовує значні первинні витрати на

придбання банкоматів та на їхнє встановлення, тому вони знайшли широке застосування в розвинутих країнах. Банкомати активно запроваджуються у банківську практику в Україні.

Сучасні банкомати можуть виконувати такі операції:

 1.  інформувати клієнтів про стан їхніх рахунків;
 2.  видавати готівку з рахунків;
 3.  приймати готівку для розміщення на рахунках клієнтів;
 4.  приймати готівку для погашення позичок;

• приймати доручення про переведення грошей з одного рахунка клієнта на інший та ін.

Надання банкоматами вказаних послуг здійснюється за допомогою платіжних ідентифікаційних карток та ПІН-кодів клієнтів. Банкомати можуть встановлюватись як на території банку, так і за його межами.

Видача коштів із застосуванням платіжних карток виконується в межах їхнього залишку на рахунку клієнта чи витратного ліміту або його частки на відповідному картковому рахунку. За договором між клієнтом та комерційним банком про надання кредиту видача коштів може виконуватися в межах залишку коштів на рахунку або визначеного договором ліміту кредитування.

Після завершення операцій з видачі готівки або внесення її на рахунок клієнту видається відповідно оформлений документ на паперовому носії, який складається за місцем проведення операції та має містити реквізити, визначені відповідними нормативно-правовими актами. Чек банкомата може друкуватися і надаватися держателю платіжної картки за його вимогою.

У разі застосування банкоматів у внутрішньобанківських системах автоматизації касових операцій чек може не видаватися. У цьому разі обов'язково з періодичністю, визначеною в договорі між клієнтом і банком, клієнту надається виписка за операціями, здійсненими через банкомат.

Облік прибуткових та видаткових операцій, здійснених із застосуванням платіжних карток через касу банку, формування облікових документів та передавання інформації для відображення операцій на відповідних рахунках здійснюється засобами САБ.

У разі виконання касових операцій можуть застосовуватися САБ, що функціонують автономно. Інформація про здійснені у цих системах операції передається каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Усі операції, що виконуються через касу банку, мають фіксуватися у протоколі (звіті) роботи САБ у формі, що не допускає зміни його змісту.

Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот і монет. У разі виявлення сумнівних щодо справжності банкнот і монет під час приймання, видачі, оброблення грошових знаків національної та іноземної валюти банк має вилучити їх з оформленням довідки про вилучення та прийняття банкнот і монет для дослідження у трьох примірниках.

Банкам категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти або монети національної та іноземної валюти.

У разі виявлення в одного клієнта двох чи більше таких банкнот або монет банк має терміново по телефону та не пізніше, ніж наступного робочого дня письмово повідомити про це у правоохоронний орган за місцезнаходженням банку. До повідомлення в обов'язковому порядку має додаватися копія довідки про вилучення й прийняття банкнот і монет для дослідження.

Банки мають також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти і монети національної та сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку України. Фізичні та юридичні особи, які пред'являють такі банкноти і монети до банку, заповнюють відповідну заяву. На підставі заяви оформляється довідка про вилучення і прийняття банкнот та монет для проведення досліджень у трьох примірниках.

Дослідження сумнівних банкнот і монет національної валюти здійснюється територіальними управліннями, Центральним сховищем та Департаментом готівково-грошового обігу. Дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти здійснює Департамент готівково-грошового обігу. Банки надсилають сумнівні банкноти безпосередньо до Операційного управління Національного банку України. Дозволяється як виняток передавати банкноти на дослідження через територіальні управління Національного банку України.

Сумнівні банкноти і монети мають бути відправлені банками для проведення досліджень до відповідного територіального управління або Операційного управління не рідше, ніж один раз на три дні. Перед відправленням для дослідження сумнівних банкнот і монет банк складає їхній опис у чотирьох примірниках.

Дослідження сумнівних банкнот і монет проводиться безкоштовно протягом п'яти робочих днів з дня їхнього надходження до відповідної установи Національного банку України, якщо немає потреби у додатковому дослідженні іншою установою Національного банку України або банком-емітентом. За результатами досліджень сумнівних банкнот і монет установи Національного банку України оформляють акт про дослідження банкнот і монет.

Установи Національного банку України, які провели дослідження сумнівних банкнот і монет, мають забезпечити таке:

 1.  проінформувати правоохоронні органи про виявлені підроблені банкноти і монети;
 2.  повернути банкам згідно з результатами досліджень другі примірники описів банкнот і монет та надіслати разом з цими описами відповідні акти;
 3.  у разі визнання банкноти або монети національної валюти неплатіжною повернути її банку разом з відповідно оформленими документами (банкноти повертаються із зазначенням з обох боків слова «НЕПЛАТІЖНА»);
 4.  повернути банкам або зарахувати на їхні відповідні рахунки суму платіжних банкнот і монет національної валюти;
 5.  повернути банкам справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня їхньої зношеності (Операційне управління через відповідні територіальні управління Національного банку України повертає банкам справжні банкноти).

Банки, які вилучили сумнівні банкноти і монети або прийняли їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язані на підставі результатів досліджень:

 1.  списати підроблені банкноти і монети з відповідних позабалансових рахунків;
 2.  проінформувати пред'явників про результати досліджень та за їхнім бажанням ознайомити під розпис з відповідним актом;
 3.  повністю відшкодувати пред'явникам суму платіжних банкнот і монет національної валюти;
 4.  повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або за їхнім бажанням прийняти для здійснення операцій з готівкою;
 5.  повернути пред'явникам за їхньою вимогою неплатіжні банкноти і монети протягом шести місяців з дня їхнього прийняття для дослідження. Після закінчення цього терміну відповідна комісія проводить знищення неплатіжних банкнот і монет з оформленням відповідного акта.

2. Порядок прогнозування касових оборотів

Випуск грошей в обіг здійснюється Національним банком України на основі прогнозу касових оборотів. У ньому відображаються кількісні зміни маси грошей, які перебувають в обігу.

Касові обороти - це обороти готівкових грошей, які надходять у каси банків і витрачаються з неї. Прогноз касових оборотів встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків регіону, обсяг та цільове спрямування видачі готівки з кас банків регіону, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу по регіону. Прогноз касових оборотів по регіону складається територіальними управліннями Національного банку України на квартал з розподілом за місяцями.

Прогноз касових оборотів передбачає прогнозування за надходженням готівки у каси банків, видачі готівки з кас банків та визначення емісійного результату. Емісійний результат показує перевищення  видачі  грошей  над  надходженням.

Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямками видачі готівки (табл. 1).

З метою визначення потреби у готівці для забезпечення своєчасності здійснення готівкових розрахунків територіальні управління складають прогнози касових оборотів по регіону за джерелами надходжень, напрямками видач готівки з кас банків та за емісійним результатом, які використовують під час складання заявок на підкріплення готівкою ті вивезення надлишків.

Для обґрунтування прогнозів касових оборотів територіальні управління НБУ отримують від державних, обласних органів виконавчої влади та органів статистики таку інформацію:

а) звітні дані про економічний та соціальний стан регіону, зокрема щодо:

 1.  доходів населення (середньомісячна заробітна плата, розмір пенсій за віком та ін.);
 2.  загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;
 3.  фонду оплати праці;
 4.  заборгованості з виплати заробітної плати загалом і за галузями;
 5.  обсягу вироблених та реалізованих послуг;
 6.  обсягу виплат страхових відшкодувань;
 7.  витрат на виплату пенсій і допомоги;

Таблиця 2

б) прогнозні дані щодо:

 1.  програми економічного і соціального розвитку регіону на короткотерміновий період;
 2.  загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;
 3.  фонду оплати праці робітників, службовців, військових, працівників малих підприємств і галузі сільського господарства;
 4.  обсягів виплат пенсій і допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Державного бюджету України, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, Чорнобильського фонду, Фонду загальнообов'язкового страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Територіальні управління складають квартальні прогнози касових оборотів по регіону зі щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки. Основною статтею (джерелом) надходження готівкових коштів до операційних кас комерційних банків є торговельна виручка.

За основу розрахунку беруться:

 1.  прогнозні дані роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;
 2.  фактичні дані загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які отримуються від органів статистики.

Сума надходжень торговельної виручки у каси банків готівкою коригується на різницю в сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

Якщо у періоді, що прогнозується, кількість днів торгівлі не збігається з кількістю днів, за які банк обліковує за своїм балансом суму надходження виручки, а також якщо кількість днів збігається, але є різниця у сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу, що прогнозується, то робиться поправка на суму перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

Сума виручки, що підлягає здаванню готівкою торговельними підприємствами на їхні поточні рахунки у банку в періоді, що прогнозується, збільшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, який передує прогнозованому, і має проводитися за балансом банку в кварталі (місяці), що прогнозується, й зменшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, який прогнозується, що відображатиметься у балансі банку в наступному кварталі (місяці).

Після здійснення поправок на суми перехідної виручки визначається сума надходжень торговельної виручки, яка здається готівкою, і визначається питома вага обсягу роздрібного товарообороту в загальних надходженнях торговельної виручки.

Особливості складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов'язані з оплатою праці. Видачі на оплату праці і прирівняні до неї виплати - основна стаття видач готівкових грошей із кас комерційних банків.

За основу розрахунку беруться:

 1.  прогнозні дані фонду оплати праці, податку з доходів фізичних осіб, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;
 2.  фактичні обсяги даних фонду оплати праці, які отримуються від органів статистики.

Із загальної суми фонду оплати праці загалом по країні вираховують суми безготівкових утримань і перерахувань:

 1.  податку з доходів фізичних осіб;
 2.  сум заробітної плати працівників, що перераховуються на поточні (вкладні) рахунки, обсяги яких прогнозуються на підставі аналізу їхньої динаміки за попередні роки, з урахуванням факторів, що можуть вплинути на їхню динаміку у прогнозованому періоді;
 3.  інших утримань і виплат із заробітної плати, які визначаються, на підставі аналізу динаміки фактичних даних, що склалися за відповідні попередні роки.

Загальний обсяг фонду оплати праці збільшується на суму депонованої заробітної плати, тобто не виплаченої у встановлений термін окремим працівникам заробітної плати.

Для визначення обсягу депонованої заробітної плати здійснюється аналіз динаміки її обсягів за відповідні попередні роки звітного періоду, змін у співвідношенні обсягів депонованої заробітної плати та виплаченої заробітної плати, а також визначаються фактори, що можуть вплинути на обсяги депонованої заробітної плати у прогнозованому періоді.

Видача готівки на заробітну плату збільшується на суми видачі, що здійснюється в ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв'язку з вихідними днями, і зменшується на суми, виплачені у тому кварталі, який передує прогнозованому.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань. Прогноз касових оборотів за цією статтею видачі на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань здійснюється на підставі аналізу динаміки відповідних виплат у звітному періоді, а також прогнозних даних Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо виплат:

 1.  з Пенсійного фонду України трудових пенсій за віком, за вислугу років та соціальних пенсій згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення», пенсій і грошової допомоги військовослужбовцям строкової служби, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту», пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і фінансування яких проводиться за рахунок коштів Чорнобильського фонду, допомога в разі втрати годувальника, виплати, передбачені Законом України «Про зайнятість населення»;
 2.  з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, допомог при народженні дитини, допомог по вагітності та пологах, допомог з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, допомог на поховання.

Прогнозний розрахунок страхових відшкодувань, що сплачуються населенню, здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних даних за відповідні роки звітного періоду, з урахуванням змін факторів, які можуть вплинути на їхні обсяги у прогнозованому періоді.

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань вираховуються:

 1.  податки, що утримуються в разі виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
 2.  суми бюджетних асигнувань на оплату поштових послуг у разі виплати пенсій через підприємства поштового зв'язку.

Загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань на прогнозований квартал розподіляється за каналами виплат на підставі фактичної структури та відсотка виплат за кожним каналом у кварталі, який передує прогнозованому.

За станом на 01.01.2009 р. обсяг грошей поза банками (М0) становив 154759 млн. грн. і збільшився за рік на 39,3%, що пов'язано з подальшим підвищенням у 2008 р. заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

Слід зазначити, що упродовж останніх років спостерігалася тенденція до зменшення питомої ваги грошей поза банками у структурі грошової маси (М3). Однак за 2008 р. питома вага готівкових коштів поза банківськими установами в структурі грошового агрегату М3 зросла на 2,0% і на 01.01.2009 р. становила 30,0%.

В умовах зростання доходів населення тенденцію до збільшення мали як видача готівки з кас банків, так і їхнє надходження.

Надходження готівки до кас банків у 2007 р. становили 754,5 млрд. грн. і зросли порівняно з 2006 р. на 244,8 млрд. грн., причому збільшення спостерігалося за всіма статтями касових оборотів банків.

У структурі надходжень до кас банків 45,3% становили надходження від підприємств торговельної мережі та підприємств, що надають усі платні послуги, виручка яких порівняно з 2006 р. збільшилася на 82,1 млрд. грн., або на 31,6%. Крім цього, зросли надходження від продажу іноземної валюти (на 59,7 млрд. грн., або на 64,1%), на рахунки за вкладами фізичних осіб (на 48,2 млрд. грн., або на 53,6%), а також за платіжними картками (16,9 млрд. грн., або в 2,1 разу) (рис. 7.1).

Рис. 1. Структура надходжень готівки до кас банків у 2007 р.

Підвищення соціальних виплат у 2007 р. відповідно вплинуло на зростання видач готівки з кас банків України. Обсяг видачі готівки з кас банків у 2007 р. становив 790,7 млрд. грн. і збільшився порівняно з 2006 р. на 266,2 млрд. грн., або на 50,8%.

Порівняно з 2006 р. виплати, пов'язані з оплатою праці, пенсій, з рахунків за вкладами фізичних осіб та платіжними картками зросли на 47,3%, обсяг яких становив 444,5 млрд. грн., або 56,2% від загальних виплат (рис. 7.2). Крім цього, тенденцію до зростання мали видачі банками готівки за придбану іноземну валюту (на 72,0%), на закупівлю товарів та оплату послуг (на 46,5%).

Рис. 2. Структура видач готівки з кас банків у 2007 р.

Загалом за 2007 р. обсяг видач готівки з кас банків перевищував обсяг надходжень, внаслідок чого додатково було випущено готівки в обіг на суму 36,1 млрд. грн.

3. Емісійно-касова діяльність Національного банку України

Порядок проведення операцій з емісійно-касової роботи в національній валюті у територіальних та Операційному управліннях Національного банку України регламентується його власними нормативно правовими актами, які також регулюють взаємовідносини з:

 1.  Центральним сховищем;
 2.  іншими територіальними управліннями;
 3.  комерційними банками;
 4.  клієнтами.

Для організації емісійно-касової роботи в Національному банку України створені:

 1.  резервні фонди у Центральному сховищі. Резервні фонди Національного банку - це запас банкнот і монет національної валюти у Центральному сховищі для забезпечення поточних потреб грошового обігу країни в готівці;
 2.  мобілізаційний фонд;
 3.  запаси готівки у територіальних управліннях. Запаси готівки -банкноти і монети національної валюти України, які зберігаються у грошових сховищах управлінь Національного банку України і використовуються для забезпечення поточних потреб економіки регіонів;
 4.  грошові сховища. Грошове сховище - це спеціально обладнане приміщення, технічний статус якого відповідає вимогам нормативно-правових актів і яке зареєстроване в порядку, визначеному Інструкцією з організації емісійно-касової роботи у системі Національного банку України;
 5.  оборотні каси. Оборотна каса - це комплекс кас, які здійснюють видачу готівки, її приймання та оброблення.

Емісія готівки - випуск Національним банком України в обіг банкнот і монет.

Для забезпечення потреб грошового обігу країни у готівці Національний банк України створює резервні фонди банкнот і монет у національній валюті, які складаються із запасів готівки на поточні потреби, перехідного запасу та страхового фонду.

Формування резервних фондів здійснюється за рахунок надходжень виготовленої на замовлення Національного банку України готівки від Банкнотно-монетного двору та придатної до обігу готівки від територіальних управлінь.

Підкріплення запасів готівки територіальних управлінь із резервних фондів і зарахування прийнятої від територіальних управлінь готівки до резервних фондів проводяться на підставі емісійних дозволів, наданих Департаментом готівково-грошового обігу.

Емісійний дозвіл - це розпорядчий документ Національного банку України, який надає право територіальним управлінням (Центральному сховищу) на одержання (видачу) готівки.

Для своєчасного забезпечення банків, клієнтів готівкою у територіальних управліннях створюються запаси банкнот і монет.

Підкріплення запасів готівки територіальних управлінь здійснюється з Центрального сховища або з інших територіальних управлінь НБУ.

Відділи (управління) готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь проводять аналіз динаміки надходжень готівки від банків, видач готівки у підкріплення банкам, випуску готівки в обіг, структури готівки в обігу тощо і, враховуючи фактичну наявність банкнот та монет у запасах готівки, складають заявку на підкріплення запасів готівки або заявку на вивезення готівки на загальну суму з розподілом за номіналами та ін. Заявка на підкріплення готівкою на наступний місяць подається до 10 числа (включно) поточного місяця.

Департамент готівково-грошового обігу НБУ розглядає заявки на підкріплення запасів готівки (вивезення), аналізує структуру готівки в обігу, потребу територіальних управлінь НБУ в банкнотах та монетах у розрізі кожного номіналу і, враховуючи фактичні залишки банкнот та монет у запасах територіальних управлінь і в резервних фондах, визначає обсяги готівки, що можуть бути надані територіальним управлінням, та надає одержувачам і відправникам відповідні емісійні дозволи.

Відділ (управління) готівкового обігу та касових операцій територіального управління НБУ розглядає заявки на видачу готівки комерційним банкам і клієнтам та на її вивезення, проводить аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу регіону банкнотами й монетами всіх номіналів, забезпечення в регіоні банкнот і монет, що є в обігу, а також, враховуючи фактичну наявність банкнот та монет у запасах територіального управління, визначає обсяги підкріплень банків.

Територіальні управління здійснюють касове обслуговування банків, філій, відділень та інших клієнтів на підставі договорів про касове обслуговування і за картками Національної системи масових електронних платежів.

Проведення операцій з готівкою у територіальних управліннях здійснює відділ (управління) готівкового обігу і касових операцій, який має оборотну касу (або кілька оборотних кас) та грошове сховище (або кілька грошових сховищ).

Оборотна каса може складатися з:

 1.  каси прибуткової, видаткової, прибутково-видаткової, обміну;
 2.  каси для приймання-передавання готівки інкасаторам;
 3.  каси перерахування. Каса перерахування - приміщення у складі касового вузла, в якому здійснюється оброблення готівки;
 4.  кас, що виконують інші операції.

Прибуткові каси здійснюють приймання готівки протягом операційного часу. Видача готівки з видаткової каси здійснюється за видатковими документами.

Ревізія банкнот, монет та інших цінностей, що зберігаються у грошових сховищах і оборотній касі територіальних управлінь, а також перевірка порядку їхнього зберігання проводяться:

 1.  за розпорядженням (наказом) начальника територіального управління;
 2.  за станом на 1 січня кожного календарного року;
 3.  не менше, ніж один раз на півріччя;
 4.  у разі зміни (у зв'язку зі звільненням) матеріально відповідальних осіб.

В інших випадках це відбувається за розпорядженням (наказом) керівництва Національного банку України.

Запитання для самоконтролю

 1.  Які основні завдання установ банків у роботі з готівкового обігу?
 2.  Назвіть вимоги до організації готівкових розрахунків.
 3.  Визначте порядок оформлення касових операцій клієнтів банку.
 4.  Вкажіть порядок ведення касової книги та інвентаризації каси.
 5.  Який порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки)?
 6.  Розкрийте порядок розрахунку ліміту каси.
 7.  Визначте загальні засади контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою на підприємствах.
 8.  У чому суть касових операцій банку?
 9.  Що таке операційна каса? Визначте склад операційної каси банку.
 10.  Визначте порядок забезпечення банків готівкою.
 11.  Вкажіть порядок підкріплення операційної каси банку з Національного банку України.
 12.  Якими касовими документами банки оформляють касові операції?
 13.  Вкажіть порядок приймання банком готівки.
 14.  Визначте порядок видачі готівки з каси банку.
 15.  Розкрийте порядок здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.
 16.  Який порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот і монет?
 17.  Охарактеризуйте основні джерела надходження готівки до кас банків.
 18.  Охарактеризуйте основні напрямки видачі готівки з кас банку.
 19.  Визначте порядок складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.
 20.  Розкрийте особливості складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов'язані з оплатою праці.
 21.  Охарактеризуйте систему емісійно-касового регулювання в Україні.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16951. Перевод ЭБ из состояния горячий останов в состояние реактор критичен 143 KB
  Тема: Перевод ЭБ из состояния горячий останов в состояние реактор критичен. План лекции Введение. Состояние систем и оборудования при нахождении ЭБ в состоянии горячий останов при подготовки к выходу на МКУ. Вывод реактора в критическое состояние...
16952. Перевод ЭБ из состояния реактор критичен в состояние «Работа на мощности» 78 KB
  Тема: Перевод ЭБ из состояния реактор критичен в состояние Работа на мощности. План лекции 1.Увеличение мощности реактора до 5 Nном. 2. Увеличение мощности реактора до 20 39 Nном. 3.Разворот ТГ и включение в сеть. 4.Увеличение мощности РУ до N = 7580Nном и до номин
16953. Работа ЭБ в состоянии «Работа на мощности» 165.5 KB
  Тема: Работа ЭБ в состоянии Работа на мощности. План лекции Введение 1. Состояние систем и оборудования при состоянии ЭБ Работа на мощности. 2. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования РУ в режиме Работа на мощности. 3. Эксплуатация и техническ...
16954. Работа ЭБ с неполным числом петель 1 контура 51 KB
  Тема: Работа ЭБ с неполным числом петель 1 контура. План лекции Введение 1.Последовательность операций при отключении петли в резерв. 2.Подготовка петли к работе. 3.Ввод петли в работу. 4.Эксплуатация ЭБ в режиме продления компании...
16955. Перевод ЭБ из состояния «Горячий останов» в состояние Холодный останов 147.5 KB
  Лекция № 15 Тема: Перевод ЭБ из состояния Горячий останов в состояние Холодный останов. План лекции Введение 1.Подготовка РУ к расхолаживанию. 2.Расхолаживание 1 контура. 3. Расхолаживание 1 контура системой TQ122232. 4.Окончательное расхолаживание 1 контура
16956. Перевод ЭБ из состояния «работа на мощности» в состояние «горячий останов» 81 KB
  Тема: Перевод ЭБ из состояния работа на мощности в состояние горячий останов. План лекции Введение 1. Подготовка к снижению мощности и снижение мощности реактора. 2. Останов турбогенератора. 3. Разгрузка реактор...
16957. Перевод ЭБ из режима «Холодный останов» в режим «останов для ремонта» и «останов для перегрузки» 83 KB
  Тема: Перевод ЭБ из режима Холодный останов в режим останов для ремонта и останов для перегрузки. План лекции Введение 1.Дренирование 1 контура и консервация ПГ. 2.Подготовка ЭБ к ремонту. 3.Подготовка РУ к перегрузке топлива. ...
16958. Задачи и организационная структура управления эксплуатацией АЭС 84.5 KB
  Тема: Задачи и организационная структура управления эксплуатацией АЭС. План лекции Введение 1.Задачи эксплуатации АЭС. 2.Типовая организационная структура управления эксплуатацией АС. Выводы по лекции. Литература: 1.Острековский В.А. Эксплуатация АС. Москв
16959. Эксплуатационно-техническая документация на АЭС 106 KB
  PAGE 12 Лекция №3. Тема: Эксплуатационнотехническая документация на АЭС. План лекции. Введение. 1.Виды эксплуатационнотехнической документации на АЭС. 2.Руководящая документация на АЭС. 3.Пономерная документация на АЭС. 4. Документация опе...