8908

Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Неторговельні операції банків в іноземній валюті Операції з готівковою іноземною валютою. Операції банків з дорожніми чеками. Міжнародні перекази коштів фізичних осіб. 1. Операції з готівковою іноземною валютою Операції з готівково...

Украинкский

2013-02-19

35.01 KB

17 чел.

Неторговельні операції банків в іноземній валюті

 1.  Операції з готівковою іноземною валютою.
 2.  Операції банків з дорожніми чеками.
 3.  Міжнародні перекази коштів фізичних осіб.

1. Операції з готівковою іноземною валютою

Операції з готівковою іноземною валютою є різновидом банківських конверсійних операцій, що охоплюють:

 1.  купівлю у фізичних осіб-резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
 2.  продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;
 3.  зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;
 4.  купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;
 5.  конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;
 6.  прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.

Ці операції здійснюються через обмінні пункти, які переважно є структурними одиницями комерційних банків і мережа яких становить основу функціонування готівкового валютного ринку країни. Організація роботи обмінних пунктів здійснюється з метою забезпечення належного рівня валютного обслуговування фізичних осіб-резидентів і нерезидентів.

Пункт обміну іноземної валюти - це структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою установою), у тому числі на підставі агентських договорів з юридичними особами-резидентами, а також національним оператором поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції для фізичних осіб-резидентів і нерезидентів з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Відкривати пункти обміну для здійснення готівкової торгівлі валютою можуть банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями.

Агент - юридична особа-резидент, внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, яка не є фінансовою установою, котра має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, встановленому законодавством України, і котра уклала агентський договір з банком про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно-обмінних операцій з іноземною валютою через пункти обміну іноземної валюти.

Банк укладає договір про відкриття пункту обміну валюти з агентом-фінансовою установою або юридичною особою, котра не є фінансовою установою, статутний капітал якого становить не менше, ніж 250 000 грн. та установчими документами якого передбачено надавати фінансові послуги з обміну валют, і подає протягом трьох робочих днів з дати укладення договору до територіального управління НБУ нотаріально засвідчену копію цього договору на погодження. До копії договору додаються:

 1.  заява про погодження агентського договору;
 2.  нотаріально засвідчена копія установчих документів агента;
 3.  копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют.

Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження нотаріально засвідченої копії договору з агентом і відповідних документів розглядає їх та приймає рішення про погодження або відмову в погодженні цього договору. Підставою для відмови в погодженні договору з агентом може бути:

 1.  відсутність одного з необхідних документів;
 2.  невідповідність положень договору вимогам законодавства України;
 3.  порушення агентом валютного законодавства протягом останніх шести місяців, які передують дню звернення.

Територіальне управління НБУ на своєму бланку видає банку висновок про погодження або відмову в погодженні договору з агентом.

Банки для реєстрації пунктів обміну валюти подають до територіального управління НБУ такі документи:

 1.  заяву про відкриття пункту обміну валюти;
 2.  інформацію банку про:
 3.  наявність одного або кількох технічних засобів для визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків;
 4.  наявність довідників для визначення справжності банкнот і довідкових матеріалів для визначення справжності дорожніх чеків;
 5.  наявність реєстратора розрахункових операцій (РРО);
 6.  забезпечення сейфом для зберігання валютних цінностей та бланків суворого обліку;
 7.  копію документа, який дає право на розміщення пункту обміну валюти в певному місці (власність, оренда);
 8.  копію висновку територіального управління про погодження агентського договору, укладеного банком з агентом, якщо пункт обміну валюти банку працюватиме на підставі агентського договору;
 9.  інформацію про відповідність приміщення пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо технічного стану й організації охорони.

Територіальне управління протягом 14 робочих днів з дати надходження поданих банком документів розглядає їх і приймає рішення про реєстрацію пункту обміну валюти або про відмову в його реєстрації.

Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні у касі банку, а також у пунктах обміну валюти встановлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом (розпорядженням) керівника банку або відповідним розпорядженням заступника керівника банку. При цьому в касі банку та у пунктах обміну валюти, розташованих за різними адресами, в один і той самий робочий день можуть бути встановлені різні значення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Однак у пункті обміну валюти, в якому працюють одночасно кілька касирів, не може встановлюватися кілька різних значень курсів купівлі та продажу іноземних валют.

Банк один раз протягом робочого дня може змінювати курси купівлі та продажу іноземних валют, що були встановлені на початок робочого дня у власних пунктах обміну валюти, лише за умови зміни касирів і тільки до 20-ї години.

Касир під час здійснення валютно-обмінних операцій повинен перевіряти справжність та наявність ознак платіжності пред'явлених банкнот іноземних держав і дорожніх чеків. Робочі місця касирів для цього мають бути обладнані приладами для контролю за справжністю та для визначення ознак платіжності банкнот іноземної валюти і дорожніх чеків, відповідними нормативно-правовими актами, довідниками та інформацією щодо банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, основних елементів їхнього захисту, про терміни обміну банкнот іноземної валюти, що вилучаються з обігу банками-емітентами. Банкам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу і року емісії банкнот іноземної валюти, що є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції, крім тих, що встановлюються Національним банком України.

Операції з конвертації фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти в іншу іноземну валюту на суму, що перевищує 15 000 гривень за офіційним курсом гривні до цієї валюти на день проведення операції, здійснюються лише через касу банку після пред'явлення документа, який засвідчує особу із зазначенням у квитанції прізвища, імені, по батькові; а на суму, що перевищує 50 000 грн., - із зазначенням у квитанції таких реквізитів: прізвища, імені, по батькові, серії та номера паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дати видачі й органу, що його видав, місця проживання та ідентифікаційного номера.

2. Операції банків з дорожніми чеками

Операції з дорожніми чеками передбачають купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту та купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні.

Дорожній чек - паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Банки, які згідно з чинним законодавством мають спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення бланків дорожніх чеків у нашу державу, мають право укладати угоди з іншими банками-резидентами для подальшої їхньої реалізації в Україні. Операції з купівлі (сплати) та продажу дорожніх чеків (обмін готівкової іноземної валюти на чеки в іноземній валюті) здійснюються банком за іноземну валюту І групи Класифікатора або за гривні.

Основними реквізитами дорожнього чека є:

 1.  назва документа - «дорожній чек» («travelers cheque»);
 2.  назва компанії-емітента, що випустила чек: «American Express», «Visa», «Thomas Cook», «Citi Corp.», «Bank of America», «Swiss Bakers» «Travelers Cheques» тощо;
 3.  підписи уповноважених осіб компанії емітента;
 4.  номінал та назва іноземної валюти;
 5.  серія і номер;
 6.  місце для підпису особи, яка має намір купити чек;
 7.  місце для підпису чекодержателя при сплаті чека.

Термін дії дорожніх чеків не обмежений, дата й місце його заповнення зазначаються в інформаційному повідомленні про продаж дорожнього чека. Дорожні чеки емітуються в певному номіналі та виписуються здебільшого на одного власника, рідше - на двох.

До основних переваг дорожніх чеків відомих емітентів належать такі:

 1.  вони забезпечують максимальну безпеку коштів під час ділових поїздок і подорожей, при зберіганні їх удома;
 2.  дорожні чеки приймаються як гарантія грошового забезпечення при видачі віз посольствами багатьох країн світу;
 3.  вони приймаються до сплати у банках, представництвах компанії «American Express», а також в усіх найбільших туристичних агентствах;
 4.  вони можуть безпосередньо використовуватися для сплати товарів і послуг у готелях, ресторанах та магазинах в усьому світі.

В Україні операції банків з продажу дорожніх чеків клієнтам здійснюються:

а) фізичним особам-резидентам:

 1.  касою банку в межах сум, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;
 2.  пунктом обміну валюти банку на суму до 1000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-резиденту здійснюються після пред'явлення цією особою касиру каси банку або пункту обміну валюти паспорта громадянина України чи довідки на проживання особи, яка мешкає в нашій державі, але не є громадянином України, та проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон або паспорта для виїзду за кордон;

б) фізичним особам-нерезидентам:

 1.  лише касою банку в межах сум, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України.

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються   після   пред'явлення   цією   особою уповноваженому працівнику банку паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента;

в) юридичним особам-резидентам та представництвам юридичних осіб-нерезидентів для їхніх працівників, які від'їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліковуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента і представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.

Після продажу дорожніх чеків клієнти у присутності працівника банку ставлять свій підпис на повідомленні про їхній продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією-емітентом місці («Thomas Cook» - на лінії в нижньому лівому кутку; «American Express» - на лінії у верхньому лівому кутку; «Visa» - на лінії у верхньому правому кутку і т. ін.). Дорожні чеки сплачуються лише власнику чека, зразок підпису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, зазначеній у чеку.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи (резидента і нерезидента) здійснюються на суму:

 1.  до 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті касами банків чи пунктами обміну валюти банку;
 2.  понад 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті тільки касами банків.

У пунктах обміну валюти банку операції з купівлі дорожніх чеків у фізичної особи здійснюються на суму:

 1.  до 1000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті на бажання цієї особи за готівкові гривні або за іноземну валюту;
 2.  понад 1000 дол. США, але не більше, ніж 3000 дол. США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті лише за готівкові гривні.

Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їхнього власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до правил, встановлених емітентом.

Під час купівлі дорожніх чеків уповноважений працівник банку чи пункту обміну валют банку:

1) перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;

 1.  перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії-емітента «Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки» та зразками бланків чеків) і першого підпису чекодавця у відповідному місці;
 2.  перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;
 3.  з'ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає одержати за дорожніми чеками;
 4.  стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий підпис на дорожніх чеках згідно з правилами, встановленими емітентом;
 5.  у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:
 6.  підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та записує паспортні дані;
 7.  надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазначено їх кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номінал і загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя дорожні чеки до сплати не приймаються.

Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку, формуються у пакети і відправляються платникам, з якими укладені угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті І групи Класифікатора. Разом з пакетами чеків відправляються такі супровідні документи: листи, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, та ін. Відшкодування втрачених чекодержателями дорожніх чеків здійснюється банком на підставі укладених угод з емітентом дорожніх чеків.

3. Міжнародні перекази коштів фізичних осіб

Однією з важливих послуг з валютного обслуговування приватних клієнтів є міжнародні перекази коштів фізичних осіб, за допомогою яких здійснюються платежі за неторговельними операціями. Українська банківська практика передбачає здійснення міжнародних переказів коштів фізичних осіб як з використанням поточних рахунків, так і без їхнього відкриття. Згідно з чинним режимом проведення цих операцій, фізична особа для здійснення переказу має подати до банку такі документи:

 1.  платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу;
 2.  паспорт або документ, що його замінює;
 3.  документи, які підтверджують наявність підстав для здійснення переказу за межі України (підтвердні документи).

Підтвердними документами для фізичних осіб-резидентів є договори (контракти), рахунки-фактури, листи-розрахунки чи листи-повідомлення юридичних осіб-нерезидентів, повноважних органів іноземних країн, листи адвокатів або нотаріусів іноземних країн, позовні заяви, запрошення (виклики), документи про родинні стосунки та інші підтвердні документи, що використовуються в міжнародній практиці. Підтвердні документи (крім документів про родинні стосунки) мають містити такі реквізити: повну назву і місцезнаходження отримувача, назву банку та реквізити рахунка, на який здійснюється переказ, назву валюти, суму до сплати й призначення платежу. Для фізичних осіб-нерезидентів підтвердними документами є документи, що підтверджують джерела походження готівки. Не допускається подання підтвердних документів, роздрукованих з мережі Інтернет.

Під час здійснення переказів фізичними особами-резидентами і нерезидентами на оригіналах підтвердних документів робиться відмітка банку, яка має містити дату здійснення переказу, суму перерахованої іноземної валюти і засвідчуватися підписом відповідального працівника валютного підрозділу та відбитком його особистого штампа або штампа цього підрозділу чи печатки банку. Копії з оригіналів документів, на яких зроблена зазначена відмітка, а також копії документів про родинні стосунки зберігаються в документах дня.

Для отримання переказу фізична особа має подати до банку такі документи:

 1.  заяву на видачу готівки або документ, установлений відповідною платіжною системою на одержання переказу;
 2.  паспорт або документ, що його замінює.

Відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі нашої держави перекази іноземної валюти:

а) у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15 000 грн. в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунка в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів;

б) у сумі, що в еквіваленті перевищує 15 000 грн. в один операційний день, - винятково з поточного рахунка в іноземній валюті на підставі підтвердних документів.

У разі виїзду за кордон на постійне місце проживання громадяни можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти з власних поточних рахунків без обмеження суми. Підставою для зазначених переказів є пред'явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (для осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу) з відміткою про виїзд на постійне місце проживання із зазначенням країни виїзду. Копії сторінок паспорта або документа, що посвідчує особу, де зазначені прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та відмітка про виїзд на постійне місце проживання, зберігаються в документах дня банку.

Фізичним особам-нерезидентам дозволяється без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті переказувати за межі України суму, що не перевищує в еквіваленті 15 000 грн. в один операційний (робочий) день, на підставі документів, які підтверджують джерела походження іноземної валюти. Перекази в іноземній валюті за межі України з поточних рахунків фізичних осіб-нерезидентів здійснюються без обмеження суми.

Зарахування на поточні рахунки фізичних осіб-резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їхня виплата з цих рахунків здійснюються без обмеження суми. Іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи-резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 грн. Якщо сума переказу (переказів) перевищує в еквіваленті 50 000 грн. то банк такий переказ (перекази) у повній сумі зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.

Банки зобов'язані здійснювати процедуру контролю в режимі реального часу за дотриманням клієнтами встановлених норм переказів коштів.

Якщо переказ здійснюється без відкриття поточного рахунка, то банк повинен вести журнал обліку здійснених в іноземній валюті переказів за межі України та виплати цих переказів (допускається ведення одного журналу для всіх здійснених (виплачених) переказів в іноземній валюті). Операції з переказу (виплати) коштів обов'язково фіксуються в цьому журналі у день їхнього здійснення.

Журнали ведуться у паперовій або електронній формі. В них обов'язково зазначаються:

 1.  дата, сума і валюта переказу;
 2.  прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює (отримує) переказ, її резидентність;
 3.  адреса й мета переказу.

У разі переказу за межі України зазначаються також країна, у яку перераховуються кошти, найменування отримувача, на користь якого здійснюється переказ.

Якщо журнал ведеться у паперовій формі, то всі його сторінки мають бути пронумеровані прошнуровані, а остання сторінка журналу має засвідчуватися підписом керівника та головного бухгалтера банку (філії банку) відбитком печатки банку. Якщо журнал ведеться в електронній формі, то щодня роздруковуються сторінки з новими записами, які засвідчуються підписом відповідального працівника банку. Щомісяця роздруковані сторінки складаються за датами та формуються у брошури, які прошнуровуються, на першій сторінці зазначаються кількість сторінок, початкова й остання дати, остання сторінка брошури засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера банку.

Сьогодні кошти в міжнародних системах грошових переказів передаються в електронному вигляді сучасними каналами передавання даних, що забезпечує високу швидкість переказу і надійність. Стандартний строк, необхідний для повного здійснення переказу, - від кількох хвилин до однієї доби. Тарифи за ці послуги коливаються, починаючи від 0,25% (у грошовому еквіваленті - від 25 дол.). Комісія за переказ звичайно залежить не від вибраної країни, в яку переказують гроші, а від вибраної клієнтом міжнародної системи переказу і від суми коштів, що переказують. Українським законодавством не встановлено межі мінімальної суми переказу, а максимальна сума обмежується залежно  від  його  цілеспрямованості.  В  кожній  системі переказів передбачена надійна система безпеки, яка гарантує, що гроші будуть виплачені тільки вказаній відправником особі.

Українські банки на протягом останніх років значно активізували операції з міжнародних грошових переказів коштів фізичних осіб. Так, значна кількість банків є учасниками міжнародної платіжної системи «Western Union», яка на сьогоднішній день є найбільшою системою міжнародних грошових переказів у світі, представленою в 196 країнах. Ціла низка вітчизняних банків надає послуги з переказу коштів у системах «Money Gram» і «Анелік». Система «Money Gram» - один з лідерів на світовому ринку міжнародних грошових переказів, що є глобальною мережею, яка об'єднує 125 тис. сервісних точок у 170 країнах світу. Мережа міжнародної системи «Анелік» складається з більше ніж 80 тис. пунктів прийому і видачі переказів в усьому світі. Платня за здійснення грошового переказу в системі «Анелік» стаеновить 3% від суми переказу, комісія у системі «Money Gram» визначається залежно від суми переказу відповідно до встановлених тарифів. Гроші у системі «Анелік» можна отримати протягом 24 годин, а швидкість проведення операції при переказі коштів у системі «Money Gram» займає 15 хвилин.

Запитання для самоконтролю

 1.  Що охоплюють себе операції з готівковою іноземною валютою?
 2.  Яким чином банки здійснюють операції з готівковою іноземною валютою?
 3.  Що таке пункт обміну іноземної валюти?
 4.  Яким чином здійснюється реєстрація пунктів обміну іноземної валюти?
 5.  Яким чином встановлюються курси купівлі та продажу в пунктах обміну іноземних валют?
 6.  Розкрийте зміст поняття "дорожній чек".
 7.  Охарактеризуйте операції банків з дорожніми чеками.
 8.  Які ви знаєте основні реквізити дорожнього чека?
 9.  Які існують обмеження на операції з дорожніми чеками?
 10.  Яким чином можуть здійснюватись міжнародні перекази коштів фізичних осіб?
 11.  Які існують обмеження на операції з міжнародних переказів коштів фізичних осіб?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73678. Стаціонарні поворотні крани 426 KB
  Верхня опора зміцнюється в стіні будівлі або в колоні іноді встановлюється на гнучких розтяжках при повороті крана на 360 градусів. Противага служить для зменшення перекидаючого моменту отже для полегшення опорних елементів крана зменшення ваги і розмірів фундаменту а також колони крана. Залежно від розташування наполегливого підшипника можливі дві схеми навантаження колони крана мал. Якщо ферма крана спирається на верхню шпильку колони в якій встановлений наполегливий підшипник то верхня опора сприймає не тільки горизонтальні...
73679. Двоопорні крани із змінним вильотом 325 KB
  Кран закріплюється на фундаменті, він звичайно виконується повноповоротним. В цьому випадку верхня опора зміцнюється на чотирьох розтяжках. Кран складається з двох симетричних ферм
73680. Мостові крани 527 KB
  До вантажопідйомних машин з подовжньо-поступальною ходою без поворотної відносяться мостові крани, козлині і консольні крани. У вітчизняній промисловості широко застосовуються вантажопідйомні машини мостового типу
73681. Козлові крани 488.5 KB
  Козлині крани загального призначення застосовуються для обслуговування відкритих складів, електростанцій, монтажу промислових і цивільних споруд.
73682. Обєднання земель навколо Москви і становлення Російської централізованої держави 17.2 KB
  Бояри: У справах князі спиралися на бояр. З бояр скаладалася Боярська дума. В думі було 2 типи бояр «бояри-введєние» (радники князя), «бояри путні» (очолювали різні галузі господарства); Наміснки (кормленщики) збирали мито;
73683. Перевірка стійкості пересувних стріловидних кранів 518 KB
  Стійкість монорельсового стріловидного пересувного крана розглядається при двох положеннях стріли коли вона направлена уздовж рейкового шляху і упоперек шляху. Стійкість монорельсового крана при положенні стріли уздовж рейкового шляху мал. Стійкість монорельсового крана при положенні стріли упоперек рейкового шляху...
73684. Динамічні навантаження ГПМ 311 KB
  Науково-технічний прогрес відбувається у всіх країнах світу настійно вимагає підвищення продуктивності, вантажопідйомності і збільшення робочих швидкостей вантажопідйомних машин., що приводить до скорочення перехідних процесів тобто до зменшення часу розгону і гальмування машин.
73685. Прилади безпеки ГПМ 316 KB
  Кожен механізм крана має свої прилади безпеки що мають своє певне призначення. Підвищене тертя між кільцями створює хороше демпфування коливань що виникають при роботі крана.
73686. Екосистема (1935 г. Тенсли) 17.77 KB
  В отдельном организме работа его органов тканей всегда контролируется единым центром наш головной спинной мозг В сообществах компоненты могут быть заменены без большого ущерба для всей экосистемы. Мезоэкосистемы биогеоценозы. Макроэкосистемы это экосистемы природноклиматических зон. Искусственые экосистемы субсидируемые человеком агроценозы Искусственные экосистемы полностью работающие на топливе.