89194

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТРЕНІНГ» У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Научная статья

Психология и эзотерика

У статті розкрито поняття тренінг як основи технології тренінгового навчання що сприяє інтенсивності навчання результат якого досягається завдяки активній роботі майбутніх фахівців з пожежної безпеки. Охарактеризовано тренінг як систематизований спеціальний процес який спрямований на відпрацювання...

Украинкский

2015-05-10

83.5 KB

2 чел.

УДК 371.134:614.84(07)

Шаповал Ольга Іванівна,

аспірант

Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТРЕНІНГ» У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація: У статті розкрито поняття «тренінг» як основи технології тренінгового навчання, що сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки активній роботі майбутніх фахівців з пожежної безпеки. Охарактеризовано тренінг як систематизований, спеціальний процес, який спрямований на відпрацювання запланованих дій засобами певних інструкцій та повторення у вигляді спеціально організованого заняття (у ВНЗ) або системи вправ (тренування) з метою набуття чітко визначених умінь, навичок, компетенцій працівника. Зазначено, що тренінг у роботі з працівниками пожежної безпеки може поставати специфічним середовищем особистісного та групового розвитку, своєрідним психолого-професійним полігоном ігрового моделювання фахових і життєвих ситуацій, отримання різноманітного досвіду пізнавального та емоційного плану. Діагностичні, навчальні, розвивальні, психокорекційні та інші функції тренінгу можуть сприяти досягненню загальних цілей і виконанню спеціальних завдань підготовки працівників з пожежної безпеки.

Ключові слова: тренінг, тренінгові навчання; технологія тренінгового навчання, професійна підготовка, професійна діяльність, майбутні фахівці з пожежної безпеки; ризиконебезпечні професії, компетенції працівників.

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТРЕНИНГ» В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Шаповал Ольга Ивановна,

аспірант

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Аннотация: В статье раскрыто понятие «тренинг» как основы технологии тренингового обучения, что способствует интенсивности обучения, результат которого достигается благодаря активной работе будущих специалистов по пожарной безопасности. Охарактеризировано тренинг как систематизированный, специальный процесс, направленный на отрабатывание запланированных действий средствами определенных инструкций или повторений в виде специально организованного занятия (в ВУЗ) или системы упражнений (тренировок) с целью приобретения четко определенных умений, навыков, компетенций работника. Указано, что тренинг в работе с работниками пожарной безопасности может быть специфической средой личностного и группового развития, своеобразным психолого-профессиональным полигоном игрового моделирования профессиональных и жизненных ситуаций, получения разнообразного опыта познавательного и эмоционального плана. Диагностические, учебные, развивающие, психокорекционные и другие функции тренинга могут способствовать достижению общих целей и выполнению специальных заданий подготовки специалистов по пожарной безопасности.

Ключевые слова: тренинг, тренинговое обучение, технология тренингового обучения, профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, специалисты по пожарной безопасности, рискоопасные профессии, компетенции работников.

THE ESSENCE OF THE CONCEPT «TRAINING»

IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS ON FIRE SAFETY

Shapoval Olga Ivanovna,

graduate student

Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Abstract: The article deals with the concept of «training» as a basis for technology training that contributes to the intensity of training, the result of which is achieved through the active work of future specialists in fire safety. Characterized as systematic training, a special process that aims at testing the planned actions by means of specific instructions and repetition in the form of specially organized classes (in high school) or a system of exercises (training) for the acquisition of clearly defined skills, competencies employee. It has been indicated that the training in work with personnel of fire safety may occur the specific environment of personal and group development, a kind of psychological and professional testing ground of gaming simulation of professional and life situations, it obtains different experience a cognitive and emotional plane. The diagnostic, educational, developmental and other features of the training can contribute to achieving common objectives and fulfilling special tasks of preparation of specialists on fire safety.

Keywords: training, training education; the training technology, the professional training, professional activity, the future specialists on fire safety; threat professions, employee competence.

Постановка наукової проблеми та її значення. Збільшення кількості видів загроз та небезпек у сучасному світі зумовлюється, насамперед, антропогенним фактором, тобто розвитком науки і техніки (техногенні катастрофи), які водночас впливають на глобальні зміни клімату (стихійні лиха), що робить актуальними способи попередження, захисту та ліквідації надзвичайних подій та катастроф. На забезпечення заходів, пов’язаних із попередженням пожеж та техногенних катастроф, спрямована професійна діяльність державних інспекторів з пожежної безпеки [1]. Це визначає спеціальну мету, конкретні завдання навчальної діяльності, найбільш ефективні шляхи і пріоритетні напрями удосконалення організації процесу формування професійно важливих якостей спеціалістів цієї галузі.

Нині є недостатньою наукова і прикладна розробленість проблем особистісного та професійного формування майбутніх фахівців з пожежної безпеки, неповною мірою реалізується розвивальний потенціал у процесі професійної підготовки, зокрема підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки до застосування сучасних технологій навчання у професійній діяльності. Саме це зумовлює потребу впровадження у систему підготовки зазначеного профілю та їхнього професійного зростання ефективних технологій навчання. Однією з таких технологій навчання є тренінгова технологія, сутність якої полягає у активному застосуванні тренінгу як у професійній підготовці, так і професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Особистісний і професійний розвиток фахівців ризиконебезпечних професій вивчається в рамках психології праці, військової, юридичної психології, психології діяльності в особливих умовах. Питання психологічного забезпечення діяльності та розвитку фахівця такого профілю має достатньо відпрацьовані теоретичні основи і практичні результати завдяки дослідженням К. Абульханової-Славської, Г. Балла, Е. Зеєра, В. Знакова, М. Костицького, Г. Кудрявцева, Г. Ложкіна, С. Максименка, В. Моляко, В. Москальця, К. Платонова, Л. Перелигіної, В. Потапової, О. Сафіна, В. Синьова, В. Соболєва, В. Татенка, Т. Титаренко, О. Тімченка, Ю. Швалба та ін. Над розробкою теоретико-практичних засад навчання за допомогою тренінгів працювали вітчизняні фахівці, такі як: І. Агєєва, І. Осадченко, Л. Пироженко, О. Пометун, М. Фіцула та ін. Специфіку застосування тренінгу у процесі професійного навчання в якості технології відображено в роботах С. Бойко, А. Грішина, Г. Ковальчук, О. Кисільової, С. Корабльової, Ю. Любчик, Л. Мороз, Н. Самоукіної, В. Стрельнікова, Н. Терентьєвої, В. Федорчук, О. Чуйко, А. Щербакова та ін.

Водночас питання підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки у відповідних профільних ВНЗ України до застосування технології тренінгового навчання не було предметом окремих наукових досліджень, як і сутності самого поняття «тренінг» у цьому контексті.

Формулювання мети та завдань статті. Мета статті – охарактеризувати на основі аналізу наукових джерел сутність поняття «тренінг» як ключового у контексті підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки до застосування технології тренінгового навчання.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Упродовж XX ст. тренінг, як засіб адаптації до професійної діяльності, перепрограмування поведінки та діяльності людини, отримав широке визнання і впровадження у різні сфери людської діяльності [1]. Нині у наукових джерелах та практичній роботі термін «тренінг» трактується набагато ширше, ніж він розумівся всього лише кілька років тому.

Існує багато тлумачень цього поняття, окремі з яких ми подаємо у таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Тлумачення поняття «тренінг» у наукових джерелах

Тлумачення поняття «тренінг»

Наукове джерело

Від англ. Training – як тренування, а також спеціальний тренувальний режим, навчання, виховання, тренування тощо.

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. ; з дод., допов. та СD. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – С. 1472.

2. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. –  С. 685.

3. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Б. Шапар. – Харків, Прапор, 2007. –С. 548.

Синтетична антропотехніка, «що поєднує в собі навчальну й ігрову діяльність, яка проходить в умовах моделювання різних ігрових ситуацій ...».

Cитников А. П. Акмеологический тренинг: Теория. Методика. Психологии. / А. П. Ситников. – М.: Texнoлoгическая школа бизнеса, 1996. – С. 144.

Спеціальний вид заняття, переважно – у вищій школі (або ж у системі підвищення чи корекції кваліфікації працівників), який складається із ретельно дібраних, взаємодоповнюваних структурних компонентів.

Осадченко І. І. Сутність та класифікація тренінгів як занять у вищій школі / Осадченко І. І. // Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. – Серія : Педагогічка і психологія / ред. кол.:

Продовження табл. 1

М. І. Сметанський (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2009. – Випуск 27. – С. 301–308.

Достатньо уніфікований процес, який спрямований на відпрацювання однотипних і передбачуваних схем поведінки засобами стандартних інструкцій і багаторазового повторення й тренування здобувачів.

Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондарєва Любов Іванівна. – Київ, 2007. – С. 115–116.

Тренінг визначається і як засіб перепрограмування моделі управління поведінкою та діяльністю, що вже існує в людини. Сучасна педагогічна наука нараховує більше 100 різних видів тренінгів. Нині існує декілька найбільш застосовуваних видів: тренінг партнерського спілкування, тренінг сенситивності та тренінг креативності, що пов’язані з психогімнастичними вправами, які націлені на формування та розвиток умінь, навичок і настанов ефективного спілкування та тренінг професійного спрямування [6, с. 10–15].

Мета використання тренінгів – інформування слухачів, розвиток їхніх умінь і навичок, осмислення почутого, переглянутого досвіду, якщо було використано інтерактивні засоби навчання (відеоматеріали, аудіо-матеріали). На жаль, нині такі готові матеріали відсутні. Якщо ж вони десь і з’являються, то зміст і якість цієї продукції не відповідає вимогам самого процесу навчання [7].

На наш погляд, слушною є думка Т. Сулими: «Особливістю тренінгу, є те, що його можна здійснювати як на лекційних, так і на практичних, семінарських та інших заняттях. Головним у цьому сенсі є спосіб, суть, що полягає не в «передаванні» викладачем певної суми правильних знань студенту, а в пошуку і «виробленні» ним власного знання, можливості бути творцем самого себе, своїх відносин з іншими людьми» [4, с. 468].

Отже, тренінг – систематизований, спеціальний процес, який спрямований на відпрацювання запланованих дій засобами певних інструкцій та повторення у вигляді спеціально організованого заняття (у ВНЗ) або системи вправ (тренування) з метою набуття чітко визначених умінь, навичок, компетенцій працівника.

Нині тренінги є дієвим, визнаним у світі засобом підготовки працівників ризиконебезпечних професій. Інтенсивні тренінги дозволяють за короткий термін опанувати великий обсяг інформації та закріпити отримані знання й уміння на практиці [6].

Так, характеризуючи психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України до професійної діяльності, В. Павлушенко підкреслює цілеспрямованість застосування таких видів тренінгових занять:

тренінг професійно важливих якостей з метою розвитку спеціальних здібностей – для курсантів з недостатнім рівнем розвитку професійно важливих якостей [4, с. 129];

соціально-психологічний тренінг з метою формування необхідного стилю поведінки – для курсантів з низьким значенням за шкалою «моральна активність», що вказує на можливі проблеми щодо сприйняття вимог, зумовлених специфікою військової служби [4, с. 131];

тренінг комунікативних умінь [4, с. 151].

У наукових джерелах також характеризують застосування тренінгів у професійній діяльності. Наприклад, основними методологічними вимогами до тренінгів у професійній діяльності працівників внутрішніх справ В. Ліфтєровим визначено: концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, відповідність етичним нормам та принципам [1–2].

Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників за напрямом «Пожежна безпека» та спеціальностями «Пожежна безпека», здатностей, що вимагаються, системи умінь, що їх відображає напрям цієї підготовки, згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників Оперативно-рятувальної служби України, показують наявність одного суттєвого протиріччя: між насиченістю цих вимог та недостатньою кількістю розроблених тренінгів у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки [3].

Проте застосування тренінгів не передбачені змістом дисциплін вищих навчальних закладів напряму підготовки «Пожежна безпека», кваліфікації «Фахівець з протипожежної безпеки». Також аналіз навчальних планів їхньої підготовки показує, що, є недостатня кількість навчальних дисциплін, у процесі викладання яких передбачене застосування відповідних видів фізичних вправ та психофізичного тренінгу для профілактики захворювань, зміцнення здоров'я та підвищення розумової і фізичної працездатності майбутнього фахівця з пожежної безпеки.

Водночас тренінг у роботі з працівниками пожежної безпеки України може поставати специфічним середовищем особистісного та групового розвитку, своєрідним психолого-професійним полігоном ігрового моделювання фахових і життєвих ситуацій, отримання різноманітного досвіду пізнавального та емоційного плану. Крім цього, діагностичні, навчальні, розвивальні, психокорекційні та інші функції тренінгу можуть сприяти досягненню загальних цілей і виконанню спеціальних завдань підготовки працівників з пожежної безпеки, орієнтуючись на збереження їхньої працездатності у професійній діяльності.

Отже, тренінг – основа технології тренінгового навчання, яка дає змогу залучати майбутніх фахівців з пожежної безпеки до творчої співпраці, активізувати їхнє ставлення до набуття знань, умінь і навичок за той короткий час, упродовж якого вони проходять курсове функціональне навчання за програмами постійно діяльних семінарів. Тренінг передбачає сприяння інтенсивності навчання, результат чого досягається завдяки активній роботі майбутніх фахівців з пожежної безпеки. У центрі уваги – самостійне навчання курсантів та їхня інтенсивна взаємодія. Знання під час тренінгу не подаються в готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності майбутніх працівників з пожежної безпеки.

Водночас подальшого дослідження потребує питання цілісної характеристики технології тренінгового навчання у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки.

Список використаних джерел

  1.  Лефтеров В. О. Психологічні тренінгові технології в органах внутрішніх справ: монографія: в 2 т. / Лефтеров В. О. – Донецьк: ДЮІ, 2008. – 356 с.
  2.  Лефтеров В. О. Психотренінг в ОВС: практичний досвід, організація проведення та перспективи подальшого впровадження / Лефтеров В. О. Т 2 – 2008. – 286 с.
  3.  Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з 01.12.2009 № 808 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України» [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.38208.1&nobreak=1 
  4.  Павлушенко В. М. Психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Павлушенко Валерій Михайлович. – Хмельницький, 203. – 250 с.
  5.  Сулима Т. С. Психолого-педагогічні умови підготовки компетентного педагога професійного навчання у світлі Болонських домовленостей / Т. С. Сулима // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Редакція КДПУ, 2010. – Випуск 30. – С. 464–469.
  6.  Тренінгові технології – найсучасніша методика навчання 19 квітня 2012 р., [Електронний ресурс] Навчально-методичний центр цивільного захисту Волинської області :http://www.nmc-volyn.com.ua/newsView/28
  7.  Шепелева Л. Н. Программы социально-психологических тренингов / Л. Н. Шепелева. – СПБ. : Питер, 2006. – 160 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84626. Создание хозяйства по выращиванию грибов 6.69 MB
  Настоящим бизнес-планом предусматривается открытие хозяйства, занимающегося выращиванием, уборкой и последующим сбытом сельскохозяйственной продукции (грибов). Самоокупаемость (точка безубыточности) и рентабельность.
84627. Статьи конфедерации 1781 года – первая конституция США 261 KB
  Именно в настоящее время чрезвычайно важно изучение процессов формирования конституционного государства, опыта упрочения федеративной формы государственного устройства ведущих зарубежных стран. США как независимое государство возникли в результате освободительной воины 1775—1783 гг.
84628. Методические указания: Гидравлический и пневматический привод 255 KB
  Обязательно изображение схем цилиндров при прямом и обратном ходах с нанесением движущих сил и сил сопротивления движению. Возможно что для обеспечения заданных скоростей движения придётся предусмотреть ограничение потока поступающего в цилиндр расхода цилиндра.
84629. Система менеджмента организации 129.46 KB
  Самой важной составляющей частью работы всего коллектива является обеспечение высокого качества своей продукции. У предприятия сложились долголетние связи с поставщиками основных видов сырья. Все сырье, поступающее на завод, сертифицировано, соответствует требованиям Госстандарта, проходит контроль качества.
84630. Инженерное проектирование многофункционального устройства Еpson Stylus TX119 с функцией голосового управления 564.95 KB
  Цель исследования - изучение инженерных методик на всех этапах жизненного цикла продукции. В работе отражены все этапы ЖЦП в которых было рассчитано оптимальное значение параметров при которых будет обеспечиваться качество готового продукта и качество сервисного обслуживания после продажи продукции потребителю.
84632. Монтаж электрооборудования и электропроводок в гражданских зданиях 814.57 KB
  Характерной особенностью воздушной линии напряжением до 1000 В является использование опор для одновременного крепления на них проводов радиосети наружного освещения телеуправления сигнализации.
84633. Элементарные электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда 323.5 KB
  Если в пространстве обнаруживается действие сил на электрические заряды то говорят что в нем существует электрическое поле. Поле также реально как и вещество. Электрическое поле изучают с помощью пробного точечного положительного заряда величина которого своим действием заметно не искажает исследуемое поле.
84634. Энергетическая характеристика электрического поля 140 KB
  Потенциал электрического поля. Для характеристики электростатического поля вводят две величины: а силовая векторная характеристика напряженность; б энергетическая скалярная характеристика потенциал. 1 Потенциал электростатического поля.