89270

Аналіз організаційно-економічної діяльності СВК «Перемога»

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Основною провідною галуззю СВК «Перемога» є сільське господарство – первинне, а також вирощення твариництва джерело незамінних видів продукції і життєвих благ людини. Продукція галузей рослинництва і тваринництва не може бути замінена іншою і не відтворюється.

Украинкский

2015-05-11

418 KB

1 чел.

Зміст

Вступ.....................................................................................................4.

   РозділІ: Організаційна-економічна характиристика господарства та організація бухгалтерського обліка на підприємстві……………...  

   Розділ ІІ. Облік розрахунків з оплати праці на підприємства.........

2.1 Економічний зміст і завдання обліку затрат праці та її оплати в умовах ринку………………………………………………………………….

2.2 Облік особового складу прцівників підприємства……………..

2.3 Форми і види оплати праці………………………………………..

2.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці.....

2.5. Види і порядок утримання із заробітної плати………………….

2.6. Облік відрахування на оплату праці………………………………

   Розділ ІІІ. Аналіз організаційно-економічної діяльності підприємства….

3.1 Показники продуктивності праці……………………………………

3.2 Статистика структури та розміщення населення................................

3.3. Автоматизована система обробки економічної інформації………….

3.4. Охорона праці та безпека життєдіяльності на підприємстві...............

   Висновок.........................................................................................................

Список використаних літературних джерел................................................

Додаток


Вступ

Основною провідною галуззю СВК «Перемога» є сільське господарство – первинне, а також вирощення твариництва джерело незамінних видів продукції і життєвих благ людини. Продукція галузей рослинництва і тваринництва не може бути замінена іншою і не відтворюється. Тому сільське господарство є центральною ланкою, що зв'язує відповідні галузі в єдине ціле. Як постачальник незалежної сировини для переробної промисловості і споживач великого обсягу промислової продукції воно значною мірою визначає темпи розвитку всіх галузей.

3 переходом до ринкової економіки і ускладненням господарських зв'язків на підприємстві зростають, вимоги до, управління економікою. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень і забезпечення їх реалізації неможливе без раціональної організації всієї економічної інформації на основі використання сучасної обчислювальної техніки. Рівень управління економікою підприємств і об'єднань значною мірою залежить від повноти, обґрунтованості і достовірності інформації, яка міститься в бухгалтерському обліку і звітності.

Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято Закон України “Про підприємства в Україні” і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці.

У 1992р. затверджено декрет Кабінету Міністрів України “Про оплату праці”, на підставі якого у 1995р. прийнято Закон України “Про оплату праці”, що регламентує питання тарифікації та оплати праці.

З 1993р. введено в дію Закон України “Про колективні договори і угоди”, якими передбачено порядок укладання угод і договорів з питань організації праці, визначення умов та порядку встановлення розміру оплати праці.

Праця – це цілеспрямована свідома діяльність людини в результаті якої утворюються споживчі вартості: продуктом праці є створення всіх матеріальних і духовних цінностей. Вона спрямована на здійснення процесу виробництва і на доведення продукту до споживача.

Зарплата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникам за виконану ним роботу.

Для написання дипломної роботи використовувалися дані підприємства СВК ''Перемога'' Хорольського району Полтавської області.

При написанні даної роботи використовувалась: нормативно-правова база, що регулює відносини у розрахунках по оплаті праці та організацію обліку, дані первинних та зведених документів, регістри синтетичного і аналітичного обліку, дані річних звітів, статистична звітність (форма № 50СГ), фінансова звітність (баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, звіт про фінансові результати, примітки до фінансової звітності).      

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

СВК «Перемога» здійснює господарську діяльність на засадах з підприємства з метою одержання доходів, він є юридичною особою і діє на підставі чинного законодавства і статуту, форма власності підприємства є колективна.

Сільськогосподарський виробничий кооператив  розташований у Полтавській області Хорольському району в селі Клепачі він розміщений за 15 км від районного центру – м. Хорол, за 110 км від обласного м. Полтави та за 25 км від залізничної дожньої станції м. Хоролу.

Як наслідок колективізації у 1930 році в селі Клепачі було створено колгосп «Перемога». 18 лютого 2000 р. в наслідок реформи був створений сільськогосподарський виробничий кооператив «Перемога» і зареєстрований Хорольською державною адміністрацією.

Територія землекористування СВК «Перемога» межує:

 •  На півдні із землями СВК «Зоря» та «Лубенського лісгоспу»
 •  На півночі із землями ВАТ «Оріхівцукор»
 •  На заході із землями Шишацької сільської ради які передані в оренду СВК «Перемозі» і ДП «Нафкорм Агро»
 •  На сході із землями «Лубенського лісгоспу»
 •  Основними видами діяльності кооперативу є:
 •  виробництво продукції рослинництва, вирощування с-г та технічних культур.
 •  виробництво продукції тваринництва, вирощування поголів’я ВРХ, свиней, овець, курей, гусей, коней та інші галузей.
 •  оптова та роздрібна торгівля с-г продукцією.
 •  проведення робіт по оранці на земельних ділянках населення
 •  зовнішня діяльність, з метою запозичення зарубіжного досвіду ведення господарської діяльності підприємства.

Обсяг виробництва впливає на рівень собівартості продукції, прибуток і рівень рентабельності, а також на фінансовий стан підприємства, на формування фінансово-ресурсного потенціалу та на створення умов відтворення основних, оборотних засобів.

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції є одним з основних показників, що характеризує діяльність сільськогосподарського підприємства. Від обсягу виробництва продукції залежить обсяг реалізації продукції, ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.  

Для нагромадження коштів, спрямованих на оплату праці, необхідно: знижувати витрати матеріалів, енергії, палива; переходити на погодинну оплату праці; відновити нормування праці; збільшувати рентабельність виробництва через механізм зниження собівартості продукції;підвищувати продуктивність праці;використовувати сучасні мотивації та стимулюючі механізми високопродуктивної праці.

Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції підприємстві додаток 1.

По середнім даним додатку 1 ми взнаємо яку кількість продукції на даному підприємстві ми реалізували, і на скільки наше підприємство уважається потрібним для населення. Підприємство вирощує зернові, та велика кількість іншої продукції рослинництва. Ми бачимо ситуацію, яка склалася на підприємстві за три роки, як змінився стан та напрямки підприємства. Отже з додатку 1 видно що підприємство СВК «Перемога» прибутковим та стабільним.

В сільському господарстві земля є основним головним засобом виробництва, тому результати виробництва залежать як від кількості і якості обробленої землі, так і від кількості і кваліфікації виконаних робіт.

Результативність підприємства у значній мірі залежить від рівня використання всіх видів ресурсів, які задіяні в виробничому процесі. Наявність трудових, матеріальних, фінансових, земельних ресурсів і рівень їх використання – визначальні фактори, без яких практично неможливо здійснювати сільськогосподарське виробництво.  

Земля – один з найважливіших основних засобів, незалежна основа сільськогосподарського виробництва. Раціональне використання, підвищення

родючості є необхідною умовою зростання виробництва сільськогосподарської продукції і рентабельності виробництва, зміцнення економіки господарства.

Земле користування СВК «Перемога» у таблиці 1.1.


Види угідь

2 006р.

2 007р.

2 008р.

Площа, га

Питома вага,%

Площа, га

Питома вага,%

Площа, га

Питома вага,%

В тому числі

взято в

оренду в

2008

році, га

Відхилен

(+,-) 2008

до 2006р Площа, г;

 

 

Всього с.-г. угідь

5678,5

100,0

5842,0

100,0

5964,0

100,0

5964,0

285,5

-в т.ч.  рілля

3029,0

53,3

4923,5

84,3

5111,0

88,4

5111,0

2082,0

-сінокоси

154,7

2,7

173,8

3,0

173,8

2,9

1173,8

1019,1

-пасовища

177,6

3,1

189,6

3,2

189,6

3,3

189,6

12,0

-багаторічні насадження

313,3

5,5

313,3

5,4

313,3

5,3

313,3

0,0

 Рівень розораності

3029,0

53,3

4923,5

84,3

5111,0

88,4

5111,0

2082,0

Земле користування СВК «Перемога». Таблиця 1.1.


По даним в таблиці 1.1. я визначила, що підприємство СВК«Перемога»  раціонально, і ефективно використовує свої земельні ресурси. Кількості земельних угідь в них вистачає для підтримання підприємства в гарному та стабільному стані. Всі землі на підприємстві орендовані. З кожним роком площі землі підприємства збільшуються. В зв’язку з цим доходи та витрати підприємства збільшується та потребує більше працівників.

РОЗДІЛ ІІ: ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Економічний зміст і завдання обліку затрат праці та її оплати в умовах ринку

У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки визначень заробітної плати. Найпоширенішими є визначення заробітної плати, як частки суспільного продукту (національного доходу), що розподіляється за працею між окремими працівниками.

Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з`єднувальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з другого – засобом досягнення певних якісних показників. Ці елементи організації оплати праці є способом установлення залежності величини заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів.

Організація оплати праці проводиться на основі:

 •  законодавчих та інших нормативних документів;
 •  генеральної угоди на державному рівні;
 •  галузевих, генеральних угод;
 •  трудових договорів.

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою організації оплати праці є тарифна  система оплати праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Тарифна система оплати праці – це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці.

Як зазначалося вище тарифна система оплати праці включає:

а) тарифну сітку – коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності від кваліфікації;

б) тарифні ставки – суми, які нараховуються за певний проміжок часу (година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду). Наприклад, працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна гривня, а працівнику шостого розряду – шість гривень.

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в залежності від їх складності, а робітників – в залежності від їх кваліфікації та відповідальності по розрядах тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, перевищеним законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок.

Відповідно до статті 1 Закону України “ Про оплату праці” заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Завдання обліку праці та її оплати є:

 •  точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахування оплати праці відповідно до кількості та якості затраченої праці;
 •  правильне нарахування оплати праці кожному працівникові згідно з чинним положеннями;
 •  дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;
 •  повний і своєчасний розрахунок з працівниками з оплати праці;
 •  своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності з оплати праці

2.2 Облік особового складу працівників підприємства

Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особливого складу. Однією із складових виробничого процесу є наймані працівники, які називаються персоналом. Від кількісного і якісного складу персоналу значною мірою залежить продуктивність праці, випуск і реалізація продукції, фінансові результати. Облік персоналу забезпечує інформацію про склад у розрізі категорій, професій, кваліфікації, освіти, стажу роботи, віку, національності та інших показників. Аналіз даних про персонал дає можливість виявити основні кількісні та якісні характеристики трудового колективу, знайти

резерви для подальшого поліпшення щодо чисельності та якості його складу, цілеспрямовано сформувати команду управлінців та виконавців високого рівня, які здатні забезпечити успішне функціонування й тривале існування підприємства. Особовий склад персоналу обліковується відділом кадрів, який фіксує його наявність, зміни у складі працівників та їх причини.

Відділ кадрів відкриває особову справу на кожного працівника, веде облік, приймання, переміщення та звільнення особового складу, оформляє надання відпусток, присвоєння кваліфікації, змін тарифних ставок і окладів та інші оперативні дані. Такі дані відображаються в особових справах на основі записів про приймання, переміщення чи звільнення, наказів і розпоряджень адміністрації та інших документів. Накази щодо руху персоналу обов’язково доводяться до відома працівників бухгалтерії, які ведуть облік розрахунків з оплати праці. Персонал підприємства поділяється на промислово-виробничий і персонал неосновної діяльності. До промислово-виробничого відносять працівників основних і допоміжних цехів, підсобних виробництв, заводських лабораторій. До непромислового персоналу відносяться працівники, зайняті обслуговуванням житлово-комунального господарства, торгівлі, закладів дошкільного виховання, культури, музичного обслуговування. Праця обумовлюється трудовим договором

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, зазначену цією угодою, а власник зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умовами праці. Особливою формою трудового договору є формою трудового договору є контракт, в якому строк дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, а також умови розірвання договору можуть встановлюватися угодою сторін. Право прийому працівників на умовах контракту надане усім підприємцям незалежно від форм власності і характеру діяльності. За трудовою угодою між сторонами визначається перелік робіт, послуг, що підлягають оформленню та здачі виконавцем замовнику на окремих етапах виконання та по закінченні договору, а також технічні, економічні та юридичні вимоги до виконуваних робіт. Крім цього трудовою угодою обумовлюється порядок здачі та приймання робіт, форма розрахунків та оплата.

У випадку розірвання угоди з ініціативи замовника або припинення робіт

при з’ясуванні неможливості одержання позитивного результату, замовник сплачує витрати на підставі звітних документів виконавця. Всіх працюючих на підприємстві поділяють на списковий і не списковий персонал. Загальна кількість працюючих, яка значиться в списках підприємства називається списковою. В склад списків не включаються працівники, які тимчасово залученні для виконання окремих робіт. На кожну особу відкривається трудова книжка й алфавітна картка (ф.П-3).На працівників з вищою освітою відкривається особова картка (ф.П-2), а на спеціалістів, що виконують науково-дослідні, технологічні роботи –особова картка (ф.П-4), наказ про приймання (ф.П-1), наказ на переведення на іншу роботу (ф.П-5), наказ про припинення трудового договору (ф.П-8), список про надання відпусток (ф.П-7) та інші документи.

2.3 Форми і види оплати праці

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, прафесійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. При нарахуванні основної заробітної плати робітникам, яким установлена відрядна оплата праці, повинен бути табель, а також відомість про виробіток та розцінки за виконану роботу.  

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Статтею 105 КЗпП передбачено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією або обов`язок тимчасово відсутнього працівника без увільнення від своєї основної роботи, здійснюється доплата за поєднання професій або виконання обов`язків тимчасово відсутнього працівника.

Існують такі види додаткової заробітної плати:

 •  робота  у сверх урочний час;
 •  сумісництво професій;
 •  робота в нічний час.

Також існують надбавки, доплати по тарифним ставкам та посадовим окладам: кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальній роботі, за високу кваліфіковану майстерність, як правило, встановлюється диференційовані надбавки до тарифних ставок робочих. Наприклад: - третій розряд          – до 12%

- четвертий розряд    - до 14%

         - п`ятий розряд           - до 18%    

Конкретний відсоток надбавки визначається в колективному договорі, який повинен враховувати що відповідає мінімуму по такій надбавці, визначені в генеральній або галузевій угоді.

Мінімальна заробітна плата  - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи). З 01.07.2000р – 118 грн.

До мінімальної заробітної плати не включаються:

 •  доплати;
 •  надбавки;
 •  заохочувальні і компенсаційні виплати.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

На підприємстві застосовують дві форми оплати праці: погодинна та відрядна.

1)Погодинна – нарахування заробітної плати залежить від фактично відпрацьованого часу і встановленої норми оплати за одиницю часу. Погодинна оплата праці одна з форм оплати праці і передбачає проведення нарахування заробітної плати працівникам виходячи з погодинної тарифної ставки, яка встановлюється за домовленістю сторін або в колективному договорі, і фактичної кількості відпрацьованих ними годин за розрахунковий період. Інженерно-технічні працівники отримують заробітну плату, нараховану згідно з встановленим окладом пропорційно відпрацьованого часу. Дні, в які робітник виконує державні або суспільні обов`язки, оплачується в загальному порядку.

Погодинна заробітна плата – форма оплати праці, коли обсяг виконаної роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинної оплати праці – проста та погодинно-преміальна.

При простій погодинній оплаті заробіток визначається виходячи з кількості відпрацьованого часу та кваліфікації працівника. Робітникам з погодинною заробітною платою сума заробітку визначається виходячи з годинної тарифної ставки та кількості відпрацьованих годин.

При погодинно-преміальній оплаті додатково вводиться преміювання за якісне та своєчасне виконання завдань. Обов`язковою умовою преміювання є виконання місячного плану по технологічних етапах та обслуговування робітниками робочих місць, а також відсутність браку та простоювання машин та обладнання. Премії робочим нараховуються по місячних результатах роботи пропорційно відпрацьованого часу. Їх межовий розмір не повинен перевищувати 70% заробітку по тарифних ставках.

       2)Відрядна – нарахування заробітної плати проводиться за вироблену якісну продукцію по установлених розцінках за оплату одиниці продукції. Тому заробіток залежить від обсягів виконаної роботи і потребує якості роботи.

У відповідності до форм оплати праці підприємство може встановлювати систему оплати праці.

Система оплати праці – це сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці й мірою винагороди працівників:

А) пряма відрядна. При прямій відрядній формі оплаті праця працівника винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки. Заробіток визначається помноженням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку.

Непряма відрядна система праці – застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують.

Б) відрядно-преміальна – до прямої заробітної плати нараховується премія за окремі якісні показники роботи.

В) відрядно-прогресивна – об’єм робіт виконаний зверх норми сплачується по збільшених розцінках.

Відрядна заробітна плата може бути індивідуальною та груповою (бригадною). При останній заробітна плата за виконані роботи розподіляється між членами бригади пропорційно розрядах робітників та кількості відпрацьованих ними годин.

Г) акордна – заробітна плата нараховується за комплекс виконаних робіт у встановлений термін по відповідних розцінках. Існує також акордно-преміальна оплата праці, при якій виплачуються премії за досягненні показники в роботі.

При погодинній оплаті праці при розрахунку заробітної плати робітників по тарифу годинну тарифну ставку потрібно помножити на кількість годин зміни. Розподіл заробітної плати при відрядній оплаті праці здійснюється трьома засобами: по коефіцієнту виробітку; по відпрацьованому часу, приведеного до першого розряду; по коефіцієнту трудової участі (КТУ).

2.4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.

Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та звітності. Для обліку розрахунків по оплаті праці застосовується рахунок  66  “Розрахунки з  оплати праці”. Цей рахунок пасивний, балансовий, розрахунковий. На рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до не облікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

 Рахунок 66 “Розрахунки з  оплати праці “ має такі субрахунки:

 661 – “Розрахунки за заробітною платою”

  662 – “Розрахунки з депонентами”

       Розглянемо журнал-ордер по рахунку 661«Розрахунки за заробітною платою»,в котрому відображені господарські операції з обліку утримань із заробітної плати.

     Обороти із журналу-ордера по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» переносяться у Головну книгу по рахунку 661 В кінці місяця після того, як залишки по дебету і по кредиту рахунків були занесені до Головної книги, дані із Головної книги переносяться до Балансу підприємства за січень Суми відображаються у четвертому розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання», у таких колонках, як поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування та з оплати праці.

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок «Розрахунки з  оплати праці» й дебетуються рахунки в залежності від видів виробництв (основного, допоміжного), де виконувались роботи, характер цих робіт, категорії робітників, а також від виду заробітної плати (основна, додаткова). Тому за кредитом рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці” відображається нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом – виплата заробітної плати, премії, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

 Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк (через нез’явлення одержувачів) суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” та кредитом субрахунку 662  ”Розрахунки з депонентами”.

Вилучені з банку грошові кошти на видачу вказаної заробітної плати, але не виплачені у встановлений термін повертаються у банк, який видає їх потім на першу вимогу підприємства (організації).

Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться у книзі (картках) обліку депонованих сум або безпосередньо в реєстрах невиданої заробітної плати, які складаються касиром.

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці”.

По кредиту субрахунку  661 “Розрахунки за заробітною платою” відображається нарахована заробітна плата працівникам за звітній місяць. При утворенні у встановленому порядку резерву на оплату відпусток працівникам і винагород на вислугу років  (які виплачуються один раз на рік) нараховані в рахунок цього резерву суми відносяться з кредиту субрахунку 661 “Розрахунки за заробітною платою” у дебет рахунка 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів ”.

2.5. Види і порядок утримання із заробітної плати

Із заробітної плати робітників та службовців  можуть проводитися утримання дозволені законодавством: прибутковий податок (з суми вище неоподатковуваного  мінімуму доходів); утримання збору, підлягаючого перерахуванню до Пенсійного фонду (в розмірі 1% заробітку, якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 грн. і до 5% - якщо такий дохід перевищує 501 грн.); збір на соціальне страхування на випадок безробіття (в розмірі 0,5% заробітку); по судово-виконавчих документах (аліменти, штрафи та ін.). У відповідності до  Законів України “ Про оплату праці) загальна сума утримань на повинна  перевищувати 20% (а в окремих випадках, передбачених законодавством, - 50%) суми заробітку, який залишається після вирахувань прибуткового податку, відрахувань  до Пенсійного фонду та соціального страхування на випадок безробіття. Ці обмеження не розповсюджуються на утримання із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт, а також при стягненні  аліментів на неповнолітніх дітей. Не дозволяються утримання із вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат.

Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної плати у додатку 2.

Прибутковий податок з доходів  громадян утримується у відповідності з Декретом Кабінету Міністрів України “ Про прибутковий податок з громадян” від 26.12.92 № 13-22 та Інструкцією про прибутковий податок з громадян від 21.04.93 № 12, а також Законом України від 13.02.98 № 129  «Про внесення змін у Декрет Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 № 13-22 та Законом України від 23.03.99 № 539-XIV “Про внесення змін в деякі законодавчі акти України”.

Згідно зі ст. 128 КЗпП при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх утримань не може перевищувати 20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством, — 50% заробітної плати, яка належить до виплати працівникові. При утриманнях із зарплати за декількома виконавчими листами за працівником у будь-якому разі повинно бути збережено 50% зарплати.

  З суми доходів, отриманих працівниками не по місцю основної роботи, а також тими, що не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується в розмірі 20% без врахування пільг по місцю його виплати.

2.6. Облік відрахувань на оплату праці

        Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із оплати праці.

       Розглянемо журнал-ордер по рахунку 661«Розрахунки за заробітною платою»,в котрому відображені господарські операції з обліку утримань із заробітної плати.

 •  Відображено утримання із оплати праці збору до пенсійного фонду:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кт 651 «За пенсійним забезпеченням»

 •  Відображено утримання із оплати праці збору до фонду соціального страхування:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кт 652 «За соціальним страхуванням»

 •  Відображено утримання із оплати праці збору до фонду зайнятості:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кт 653 «За страхуванням на випадок безробіття»

 •  Відображено утримання із оплати праці суми податку на доходи фізичних осіб:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кт 641/3 «Прибутковий податок»

     Обороти із журналу-ордера по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» переносяться у Головну книгу по рахунку 661 В кінці місяця після того, як залишки по дебету і по кредиту рахунків були занесені до Головної книги, дані із Головної книги переносяться до Балансу підприємства за січень Суми відображаються у четвертому розділі пасиву балансу «Поточні зобов’язання», у таких колонках, як поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування та з оплати праці.

     Інформація, представлена у лицьових картках, надалі використовується для розрахунку середньої заробітної плати (при нарахуванні відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інше), а також при представленні різного роду довідок.

     По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир постійно перевіряє у платіжній відомості підписи в одержанні та підраховує осіб, котрі своєчасно не отримали заробітну плату. У колонці «Підпис в одержанні» здійснюється від руки надпис «Депоновано», або проставляється відтиск штампу з позначкою «Депоновано», який використовується спеціально для таких цілей.

     Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у «Книзі обліку розрахунків з депонентами».

     Задепоновані суми не включаються до відомостей на видачу заробітної плати у наступні місяці. Щоб їх отримати, працівнику необхідно особисто звернутися до бухгалтерії.

       За фактом отримання задепонованих сум із каси у «Книзі обліку розрахунків з депонентами» робиться відповідна відмітка про номер видаткового касового документа, а також зазначається видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату.

       Через три роки, якщо задепоновані суми не були отримані, то вони перераховуються у бюджет.

        В нашому випадку, ми розглянули приклад занесення невиданої заробітної плати у книгу обліку розрахунків з депонентами.

         В бухгалтерському обліку така депонована заробітна плата оформлюється записом:

Дт 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кт 662 «Розрахунки з депонентами».

 

Розділ ІІІ. Аналіз організаційно-економічної діяльності підприємства

3.1. Показники продуктивності праці

Оцінка рівня продуктивності праці персоналу підприємства персоналу підприємства здійснюється за допомогою таких показників.

Показники продуктивності праці.

Прямий показник – виробіток (W) розраховується за формулою

                                                   

Де Q- обсяг виробництва продукції підприємства за певний період;

     T- загальні витрати праці на виробництва продукції, які вимірюються  в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях або людино-роках.

     Виробіток характеризується кількість продукції, виробленої одним працівників за одиницю робочого часу ( за годину, день, місяць або рік).

    Залежно від того, в яких одиницях вимірюються витрати праці, розрізняють такі види виробітку:

 •  годинний:

                 

 •  денний:

               

 •  місячний:

                

 •  річний:

                   

На підприємстві, аналізують рівень продуктивності праці, розраховують річний виробіток за формулою

                     

Де Q-річний обсяг продукції;

    Ч- середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу.

3.4 Статистика структури та розміщення населення

     При обліку населення в межах кожного населеного пункту або окремої території розрізняють наявне і постійне населення. До наявного населення належать особи які на момент обліку перебувають на даній території незалежно від того проживають вони тут постійно чи тимчасово. До постійного населення належать особи які постійно проживають на даній території незалежно від того перебувають вони на момент обліку чи ні.

    До осіб які тимчасово проживають на певній території належать особи які прибули у відрядження, на тимчасову або сезону роботу, на виробничу практику, на канікули якщо вони відсутні в місцях постійного проживання не більше як шість місяців.

Клепачівська сільська рада має 3 населених пункти : с. Клепачі, с. Вергуни, с.Іващенки. Станом на 01.01.2009року населення складає 1449 людей.(табл.3.2.)

Таблиця 3.2: Склад населення Клепачівської сільської ради

Назва населеного пункту

код

Кількість дворів

Кількість населеного пункту всього

В том числі

Дорослого

дітей

В т.ч. до 1р

15-18р.

До 14р.

Село Клепачі

01

295

796

625

38

133

7

Село Вергуни

03

188

518

421

22

75

7

Село іващенки

05

54

135

111

3

21

-

Всього по с/раді

537

1449

1157

63

229

14

   

3.3. Автоматизована система обробки економічної інформація

        Первинна інформація вводиться у комп'ютерну систему програмістом або самим бухгалтером, який здійснює візуальний і машинний контроль, веде діалог, виправляє помилки, опрацьовує за допомогою комп'ютера інформацію; за допомогою друкуючого пристрою отримує відповідні машинограми (документів, регістрів синтетичного й аналітичного обліку, оборотних і сальдових відомостей, балансу та інших форм звітності).

Таким чином, діалогово-автоматизована форма забезпечує повноту автоматизованої обробки і систематизацію облікової інформації та видачу вихідної інформації як у вигляді друкованих документів, так і відеограм. Вихідна інформація повинна, оформлятися в порядку, який забезпечує:

 •  достовірність, тобто безпомилкове формування облікової, контрольної і звітної інформації відповідно до методології бухгалтерського обліку і звітності;
 •  - своєчасність;
 •  - системність, тобто взаємозв'язок інформації хронологічного і систематичного обліку, синтетичного й аналітичного обліку, облікової і звітної інформації;
 •  - обгрунтованість, тобто відповідність даних перевіреним і опрацьованим первинним документам;
 •  - повноту, тобто отримання всієї облікової і звітної інформації, необхідної для обліку і контролю;
 •  - юридичну повноцінність інформації, що формується.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення господарських операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведуться в одному регістрі — Книзі обліку господарських операцій за формою № К-1. Ця книга містить усі застосовувані малим підприємством рахунки, є комбінованим регістром хронологічного і систематичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність засобів та їхніх джерел на відповідну дату, скласти бухгалтерську звітність.

Поряд з Книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом по прибутковому податку малі підприємства ведуть Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. За наявності у малого підприємства основних засобів, матеріальних цінностей, готової продукції і товарів рекомендується для ведення обліку такого майна використовувати Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за формою № В-1 та Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою № В 2.

Форма бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства передбачає обов'язкове ведення таких облікових регістрів:

- Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за формою № В-1;

- Відомість обліку виробничих запасав, готової продукції ті товарів за формою № В-2;

- Відомість обліку грошових коштів і фондів за формою №В-4;

- Відомість обліку розрахунків та інших операцій за формою № В-5;

- Відомість обліку реалізації за формою № В-6 (плата);

- Відомість обліку реалізації за формою № В-6 (відвантаження);

- Відомість обліку розрахунків з постачальниками за формою № В-7;

- Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8.

Кожна відомість застосовується, як правило, для обліку розрахунків по одному з використовуваних рахунків. Сума будь-якої операції записується у двох відомостях одночасно: у першій — по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, який кредитується (у графі "Кореспондуючий рахунок"), а у другій — по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується.

3.4. Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

           На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва оснащеність технікою велика, застосування нових хімічних речовин, що потребують знань фізіології трудових процесів, поняття їхнього впливу на стан організму людини, уміння правильно організувати захист від шкідливого впливу. Тому важливе значення має всебічне підготування спеціалістів., що ведуть керівників сільськогосподарського виробництва з питань гігієни праці, виробничої санаторії, технологічної безпеки використання земельних ресурсів.

      У Хорольському районі контроль за станом безпеки життєдіяльності здійснює інженер по охороні праці, що стежить за чітким дотриманням Закону України "Про охорону праці" і Положенням про організацію робіт з охорони праці в системі Державної аграрної політики".

      У обов'язку інженера по охороні праці входить:

 •  ведення обліку виробничого травматизму і професійних захворювань;
 •  заборона проведення робіт у випадку виникнення погрози життя і здоров'ю робітників;
 •  контроль за своєчасністю і якістю проведення інструктажів на робочому місці;
 •  упорядкування заявок на засоби індивідуального захисту і контроль за видачею спецодягу.

     Інженер по охороні праці веде часопис реєстрації по проведенню інструктажу. Інструктаж проводиться з кожним новим робітникам і на робочих місцях щорічно незалежно від стажу роботи що інструктується.

     У загальному організацію безпеки життєдіяльності в по району можна вважати задовільної тому, але є недоліки, наприклад;

     останні чотири роки майже цілком відсутнє відновлення засобів по охороні безпеки життєдіяльності, а багато основних засобів вже відслужили свій термін;

      допуск до самостійної роботи фіксується з великим запізненням;

      відсутній позаплановий інструктаж.

     Основними причинами нещасливих випадків є порушення організації санітарно-гігієнічних і технічних норм по безпеці життєдіяльності.

     Отримані дані про стан рівня безпеки життєдіяльності подані в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Показники травматизму і захворювання по району.

Показники

2001

2002

2003

Середньосписочна чисельність чол. .

458

418

382

Кількість нещасних випадків

10

6

8

Асигновано на охорону праці на одного працюючого, грн.

78

80

79

Фактично витрачено на одного працюючого, грн.

75

79

81

В рослинництві, чол.

230

272

250

Витрачено на спецодяг, грн.

5038

2926

1672

Витрачено на спец харчування, грн.

19

18

15

Витрачено на протипожежні заходи, грн.

17

21

14

    Вплив сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище значне і різноманітне. Воно виявляється через декілька обумовлених факторів: утворювані агрофітоценози; хімічні речовини і препарати, застосовувані при вирощуванні сільськогосподарських культур; машини і механізми, використовувані при здійсненні технологічних операцій. Головним завданням при здійсненні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарської продукції є відтворення ґрунтової родючості, збільшення утримання і запасу гумусу і пов'язаних із ним живильних речовин, утримання агрономічних цінностей, водостійкої структури і поліпшення фізичних і інших властивостей ґрунту.

РОЗДІЛ ІV. СИСТЕМИ ТАБЛИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ

4.1. Загальна характеристика систем табличної обробки даних, можливості їх застосування в фаховій діяльності для здійснення розрахунків і створення документів

Багато обчислень, пов’язаних iз повсякденною дiяльнiстю людини, доцiльно виконувати в табличному виглядi. До таких обчислень належать, скажiмо, бухгалтерські розрахунки, облiк обороту матерiалiв i продукцiї на заводi, товарів на складi, рiзнi iнженернi i статистичні розрахунки. У виглядi таблиць можна  оформляти дiловi документи: рахунки, накладні, вiдомостi тощо. Взагалі зображення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним i звичним. Ще у початковій школі ви познайомилися з таблицями множення, таблицями спостереження за погодою. Табель-календар на рік також можна розглядати таблицю.

Розвиток програмного забезпечення комп’ютерів вплинув i на галузь табличних обчислень. Для оперування табличними даними є сучасні програми названі електронними таблицями (ЕТ).

Електронна таблиця (англ.  spreadsheets) — це програма, що
моделює на екрані двовимiрну таблицю, яка складається з рядків  і стовпців. Основним призначенням електронної таблицi є введення даних до комiрок й обробка їх за формулами.

Комірки ЕТ утворюються із рядків i стовпців, причому кожна з них має свою адресу. До одних комірок вводяться дані (числа, текст, логiчнi змiннi), а до інших записуються формули. У формулах вказуються адреси комірок завдяки чому виконується обробка даних.

  Призначення і функції електронних таблиць

Ехсеl  потужна програма загального призначення, що входить в інтегрований пакет Microsoft Office. Іншими відомими програмами електронних таблиць є Lotus 1-2-3, Quattro Pro, SuperCalc.

Наведемо основні функції програми ЕТ Ехсеl або, як її ще називають, табличного процесора Ехсеl:

 •  введення і редагування даних, автоматизація введення (автозаповнення, тощо); форматування табличних даних із використанням стандартних засобів, стилів, шаблонів;
 •   виконання обчислень за формулами (тут може використовуватися великий набір використовуваних функцій);
 •  аналіз табличних даних (виведення проміжних i загальних пiдсумкiв, створення зведених таблиць, добір параметрів, прогнозування розв’язків);
 •  графічне зображення даних (побудова графiкiв, діаграм; уведення малюнків, географічних карт);
 •   робота зі списками (упорядкування й фільтрація записів, пошук даних);
 •   колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання i захист даних, обмін iнформацiєю через Інтернет);
 •   розробка програмних додатків, заснованих на вбудованій мові програмування (Visual Ваsiс fог Аррliсаtiоns).

Опанувавши Ехсеl, ви зможете використовувати ЕТ для виконання досить складних обчислень із застосуванням вбудованих математичних функцій. Табличний процесор містить також розвинені засоби аналізу i презентації допомогою яких у документах можна створювати діаграми, графіки, географічні карти. Крім цього, Ехсеl можна використовувати як невелике настільне видавництво, ефектно оформлюючи результати дослiдженъ i комерційні пропозиції, вiтальнi листівки i прайс-аркушi.

4.2.Елементи вікна. Інтерфейс користувача в Ехсеl: меню, панелі інструментів, довідкова система, майстра діаграм, засоби автоматизації введення даних і обчислень, сервісні функції

Після завантаження Ехсеl ви побачите у вiкнi (мал.4.4) такі елементи: рядок заголовка, позначку системного меню, групу кнопок керування
вікном (
), рядок меню, панель iнструментiв, рядок стану, смуги прокручування й обрамлення вікна.
Рядок заголовку програми об’єднує імена програми й активного документа. Новому документу за замовчанням надасться ім’я Книга 1 (у таблицях Ехсеl усі документи прийнято називати робочими книгами). Якщо рядок заголовка виділений інтенсивним кольором, то вікно в даний момент є активним.

У вiкнi містяться також спецiальнi компоненти, властиві саме вікну Ехсеl.

 •  рядок формул — це панель у верхній частині вікна Ехсеl, що використовується для введений i редагування змісту комірки. Змістом комірки може бути як постійне значення (скажімо, число або текст), так i формула.
 •  поле iменi — це текстове поле ліворуч від рядка формул, у якому
  відображається ім’я виділеної комірки або елемент діаграми. У цьому полі можна швидко перевизначити ім’я комірки.
 •  робоча частина аркуша - це графічне зображення електронних таблиць. Робоча частина складається з комірок i заголовків рядків i стовпців.
 •  вкладки аркушів — ці елементи розташовані в нижній частині вікна. Вони нагадують вкладки в каталожній шухляді. Клацання мишею по будь-якій з вкладок відкриває вiдповiдний аркуш робочої книги.
 •   межа вкладок аркушів - вертикальна риска праворуч від вкладок аркушів, що визначає розмір ділянки вкладок. Потягнувши за цю межу, можна змінити розмір ділянки вкладок.


Мал.4.4. Вікно програми
Ехсеl

Після запуску програми Ехсеl за умовчанням буде розкритий документ Книга1. Інтерфейс Ехсеl багатодокументний, тобто ви можете відкривати iншi документи електронних таблиць, однак у певний момент часу працювати можна з одним, активним, документом.
Кожний документ у
Ехсеl називається робочою книгою. Книга в Ехсеl є файлом, призначеним для збереження й обробки даних.
Файли робочих книг мають розширення . х
ls, скажімо, ім’ям файлу може бути Книга 1. хls. У Ехсеl передбачене також розширення х1t для шаблонів документів.

Будь-яку робочу книгу можна відкрити за допомогою команди меню Файл – Открыть  або клацанням по кнопці Открыть на панелі iнструментiв. На екрані з’явиться стандартний діалог Открытие документа, у якому вам слід обрати папку i потрібний файл, потім клацнути по кнопці Открыть.

Коли в Ехсеl відкрито кілька робочих книг, переходити від однієї до іншої можна за допомогою меню Окно (клацання по iменi книги в спадаючому меню) або допомогою клавішних команд Сtr1+F6 або Сtr1+ТаЬ.

Робоча книга складається з пронумерованих аркушів (Лист1, Лист2 тощо) i
розмічених сіткою лiнiй. Імена аркушів відображаються на вкладках (ярличках) у нижній частині вікна книги над рядком стану.

       Працюючи з книгою, ви зможете переходити з одного аркуша на інший. Для цього клацніть мишею по ярличку потрібного аркуша. Той аркуш, що у даний не відкритий у вiкнi Ехсеl, називається активним. Вкладка активного аркуша пiдсвiчена яскравіше інших вкладок. Ехсеl за умовчанням надає всім аркушам імена Лист1, Лист2, … . Ви можете змінити ці імена на змiстовнiшi, якщо клацнете двiчi по ярличку аркуша i введете повне ім’я.
Нова робоча книга в
Ехсеl містить за умовчанням три аркуші. Ви можете збільшити їхню кiлькiсть, якщо клацнете правою кнопкою мишi по вкладці будь-якого аркуша й оберете команду контекстного меню Добавить. У наступному дiалозi вам потрібно зазначити піктограму Лист i клацнути по
кнопці ОК. Видаляється аркуш іншою командою контекстного меню
Удалить.

Робочий аркуш являє собою сукупність рядків i стовпців, які, у свою чергу, складаються з комірок.

Комірка — це мiнiмальний елемент електронної таблиці. Вона має адресу, яка складається з iменi стовпця й iменi рядка, на перехресті яких розташована дана комірка.

Наприклад, у записах А1, В2, С6 літерами позначаються стовпці, а цифрами рядки. Максимальне число стовпців на аркуші 256. Перші стовпці позначаються одним буквеним символом А, В, С, ... тощо, потім йдуть стовпці з двома літерами АА,АВ,АС.... Максимальне число рядків також обмежене i дорівнює 65536 (=216) .

До комірки може вводитися різна iнформацiя, що відображається у вигляді тексту або числа: цілого, десяткового або звичайного дробу, відсотка, грошової суми тощо. Для введення iнформацiї потрібно клацнути по комiрцi мишею. Комірка при цьому буде виділена, тобто обведена жирною рамкою, а в правом нижньому куті рамки з’явиться маленький квадратик маркер заповнення. Виділена комірка називається поточною або активною.
Коли ви активізуєте комірку, заголовки рядка i стовпця, на перехресті яких розташована комірка, виділяються напівжирним шрифтом. Адреса поточної
комірки відображається в полі iменi.

Чимало операцій в Ехсеl можна виконувати не тільки над окремими, а над багатьма комірками. До таких операцій належать копіювання і  
переміщення даних, форматування комірок, обробка даних різних комірок за
однією формулою (наприклад, додавання або знаходження максимального
значення).
Сукупність комірок електронної таблиці ё кнопки, протягніть покажчик до іншої кутової комірки (наприклад,
F8), розташованої по діагоналі прямокутника. Виділений прямокутний діапазон буде обведений жирною ракою, що містить маркер заповнення.
Прямокутний діапазон комірок позначається записом адрес кутових комірок (лівої, верхньої, i нижньої правої), що роздiленi двокрапкою, наприклад:
С2:F8, В16:АD32, А3:А12, D1:G1
Запам’ятайте такий спосіб позначення дiапазонiв, тому що він постійно буде використовуватися при запису посилань i формул.

     Є два основних засоби отримання довідки: помічник і вікно довідки. Помічник

Помічник має вигляд різних анімаційних персонажів і виводиться на екран командою Справка - Показать помощника.

Для введення запитання потрібно клацнути по його зображенню ї у текстовому полі діалогу помічника вести запитання. Після набору запитання треба клацнути по кнопці Найти. Пошукавши, помічник виведе у вікно знайдені розділи довідкової системи. Обрати у наданому списку розділ, що потрібний. Щоб прибрати його потрібно виконати команду Справка - Скрьіть помощника. Вікно довідки

Звернутися до довідкової системи МІСГ050Й Ехсеї можна обравши команду меню Справка - Справка по Місгозой Ехсеї, після чого з'явиться вікно довідки, що надає такі можливості.

 •  пошук відповіді за списком Содержание. Відкрити вкладку Содержание, на якій розташований список розділів довідки, організований у вигляді папок
 •  використання майстра відповідей. Перейти на вкладку Мастер ответов і введіть своє запитання до поля Вьіберите действие. Після виведення довідковою системою списку знайдених розділів довідки у нижнє поле вікна клацнути по розділу, що цікавить. У правій частині вікна зявиться зміст цього розділу.
 •  пошук за ключовими словами. Відкрити вкладку Указатель і ввести у верхньому полі ключове слово. Клацнути по кнопці Найти і виконати пошук потрібних розділів довідки. Результат буде виведений у нижньому вікні під назвою Вьіберите раздел. Після вибору розділу ви можна прочитати його вміст у правій частині вікна.

Для побудови діаграм у Ехсеї передбачено кілька засобів: від найпростіших до найскладніших. Розпочавши з майстра діаграм, оскільки саме цей засіб дозволяє простежити етапи створення діаграми. Для побудування діаграм для таблиць потрібно:

 •  На робочому аркуші виділить комірки з даними, що мають бути відбиті на діаграмі.
 •  Клацнуть по кнопці Мастер диаграмм на панелі інструментів або скористатись командою меню Вставка - диаграмма.
 •   У першому діалозі майстра слід обрати тип і вид діаграм. Усього в Ехсеї є чотирнадцять типів стандартних діаграм, а також двадцять типів нестандартних діаграм. Можна попередньо переглянути майбутню діаграму, клацнувши по кнопці Просмотр результате. І натиснути кнопку Далее.
 •  У другому діалозі майстра на вкладці Діапазон данньїх буде зазначено діапазон комірок із даними для побудови діаграми. У разі потреби цей діапазон можна відкоригувати, а потім клацнути по кнопці Далее.
 •   У третьому діалозі є шість вкладок, на яких можна задати назву діаграми і підпис осей, підписи значень, виведення значень на осях та інші параметри . Натиснути кнопку Далее.
 •  В останньому, четвертому, діалозі майстра потрібно задати розміщення діаграми ( наприклад, на окремому аркуші). Установити перемикачі розміщення потрібне положення. І натиснути кнопку Готово.

4.3. Графічні можливості Ехсеl. Настроювання параметрів друкування

       Зображення інформації за допомогою діаграм і графіків. Інформація, записана за допомогою діаграм і графіків, має більшу наочність і зручна для сприйняття. Діаграмами і графіками зручно ілюструвати функціональну залежність однієї величини від іншої, виявляти тенденції зміни певного параметра в часі, порівнювати характеристики різних об'єктів, виявляти взаємозв'язки різних величин і вплив певних чинників на протікання досліджуваних процесів.

Для відображення таких складних інформаційних взаємозв'язків Ехсеl має понад 14 різноманітних типів діаграм, кожна з яких має кілька різновидів (рис.4.5.). Будь-який тип діаграми відображує залежність однієї чи кількох величин від іншої. Незалежні змінні (аргументи) називаються категоріями, а залежні — значеннями. Відповідно, горизонтальна вісь (вісь X) називається віссю категорій, а вертикальна (вісь У) — віссю значень.

Рис. 4.5

ЕхсеІ передбачає два варіанти відображення: «за рядками» і «за стовпчиками». У першому випадку заголовки рядків відображуються на осі категорій (осі X), а вміст клітинок певного стовпчика — на осі значень (осі У), у другому ж — на осі категорій відображуються заголовки стовпчиків, а на осі значень — вміст клітинок певного рядка.

Типи діаграм. Для відображення залежностей в ЕхсеІ можна будувати діаграми таких стандартних типів:

 •  гістограма;
 •  лінійна;
 •  графік;
 •  кругова;
 •  кільцева;
 •  точкова;
 •  пелюсткова;
 •  поверхнева та ін.

Складний процес побудови діаграм в ЕхсеІ автоматизується за допомогою спеціальної програми — Майстра діаграм. Створення діаграм будь-якого типу починається з виділення діапазону даних електронної таблиці, які підлягають відображенню. Потім потрібно активізувати програму Майстер діаграм за командою Вставка-Діаграма або за допомогою кнопки Майстер діаграм панелі інструментів. Робота програми Майстра діаграм здійснюється за чотири етапи (кроки), причому на кожному етапі діалогове вікно цієї програми має різний вигляд.

Перший етап після запуску Майстра діаграм — етап вибору типу діаграми. Діалогове вікно, що виводиться на екран на цьому етапі, має дві вкладки: Стандартні й Нестандартні типи діаграм (рис. 1). На вкладці Стандартні в списку Тип користувачеві запропоновано вибрати один з таких типів. На транспаранті Вид справа наводиться зовнішній вигляд різновидів діаграм даного типу, який можна вибрати, клацнувши на ньому мишею. Натискуючи на кнопку Далі у нижній частині вікна, здійснюють перехід до наступного етапу побудови — вибору рядка і діапазону даних електронної таблиці, що будуть відображені на діаграмі. Вибравши діапазон і ряд даних, за допомогою кнопки Далі переходять до етапу встановлення параметрів діаграми в однойменному діалоговому вікні, що має шість вкладок: Заголовки, Осі, Лінії сітки, Легенда (назва), Підписи даних, Таблиці даних. Вибравши параметри діаграми, зрозумілі з назв вкладок, переходять до етапу розміщення діаграми. Діаграму можна розміщувати на одному з аркушів робочої книги або відкрити власний аркуш у робочій книзі.

        Вставлення графічних об'єктів. Для більшої наочності до аркуша або діаграми можна додавати рисунки. Наприклад, можна розташувати у робочому аркуші емблему або блок-схему, а на діаграмі як маркери даних використовувати рисунки. Для формування інтерактивної сторінки використовують графічні об'єкти як гіперпосилання або шляхом закріплення рисунків за кнопками макросів,

Друкування аркуша робочої книги. Перед друкуванням вмісту аркуша робочої книги необхідно встановити основні параметри, а саме: формат сторінки, поля відступу, колонтитули тощо. Для виконання вказаних дій необхідно обрати команди меню Файл/ Параметры страницы. З’явиться відповідне діалогове вікно (рис.4.6).

Рис.4.6

У ньому слід:

 •  у рамці Ориентация визначити режим горизонтального або вертикального положення сторінки;
 •  використати кнопку Просмотр для перегляду розміщення інформації на умовному аркуші паперу;
 •  встановити параметри полів сторінки в опції Поля;
 •  Клацнути на кнопці Печать.

  Друкування діаграм і графіків. Щоб надрукувати побудований графік чи діаграму, потрібно його переглянути, клацнувши на кнопці із зображенням лупи, потім закрити режим перегляду за допомогою кнопки Закрыть. Якщо графік введено в таблицю, слід клацнути на ньому для виділення, потім виконати команди Файл/Печать. За замовучуванням друкується діаграма у форматі сторінки А4. Для зміни формату діаграми слід виконати команди Файл/Параметры страницы/Диаграмма.

На підприємстві СВК «Перемога» у вигляді таблиць за допомогою програми ЕхсеІ оформляють ділові документи: ( рахунки, накладні, відомості тощо) та здійснюють різні бухгалтерські розрахунки.

ВИСНОВОК

Заробітна плата – це точка перетину інтересів  багатьох: підприємства; працівника, податкової, фондів  тощо. Кожна  з цих  сторін  оцінює  значення заробітної плати , якщо не як найважливіших . У зв’язку  з цим  важко переоцінити значення  роботи бухгалтера , пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона , як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні  заробітної плати автоматично призводить  до цілої серії помилок і порушень, які  є найважчими за своїми наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок-абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки, - пов’язані із заробітною платою.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства

На СВК «Перемого» організація заробітної плати визначається трьома елементами: тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники.

     Техніка підрахунку заробітної плати складається з трьох етапів: нарахування, утримання із заробітної плати та визначення зарплати до видачі на руки. При погодинній заробітній платі сума нарахованої зарплати визначається як добуток відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку. При відрядній сума нарахованої зарплати визначається множенням встановленої розцінки за одиницю виробітку на кількість виробів (якщо це пряма відрядна), визначається норма виробітку (якщо це відрядно-преміальна).

В даній дипломній роботі проведений аналіз ефективності виробництва, виявлені фактичні витрати виробництва, проведений аналіз собівартості виробленої продукції та запропоновані шляхи її зниженням, на основі чого можна зробити наступні висновки:

В цілому функціонування господарства та його робота відповідає основам законодавства, але є певні недоліки, які необхідно усунути:

 •  порушуються строки проведення посівів і збирання культури, в зв’язку з цим господарство несе великі витрати та погіршуються якісні характеристики сировини;
 •  не раціонально використовується в господарстві земельні, трудові, матеріальні ресурси, за рахунок й чого йдуть перевитрати коштів,
 •  не вчасно заповнюються і подаються до бухгалтерії первинні документи.

Тому необхідно внести такі пропозиції в цілому по господарству:

 •  запровадити автоматизовані інформаційні системи, які сприятимуть обґрунтованому регулюванню витрат у виробничій і комерційній діяльності підприємства,
 •  посилити контроль за організацією праці в господарстві,
 •  забезпечити типовими формами бухгалтерію підприємства,
 •  встановити контроль за правильним списанням витрат по структурі собівартості продукції.

Надавши комплекс організаційних, економічних, агротехнічних і технологічних міропідпририємств  дане господарство має можливість підвищити виробництво і на цій основі підвищити рівень його ефективності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 р., №108/95-ВР зі змінами і доповненнями

2.Адамчук В.В., Ромашова О.В., Сорокіна М.Е. Економіка і соціологія праці: Посібник для вузів. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 352 с.

3.Бухгалтерскнй учст, контроль й аудит в системо управлення пред-приятием. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.

4.Вареня В.М. Про витрати на оплату праці та методи виявлення незаконних витрат коштів на оплату праці / Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №69, с. 23-26

5.Григорович Н. Інструкція зі статистики заробітної плати: коментар фахівця / Бухгалтерия. – 2004. - №7, с.10-14

6. Кір”zн Т. Проблемні питання реформування оплати праці в україні // Україна: аспекти праці. – 2003. - №2. – с.32-37

7. Концепція подальшого реформування оплати праці в Україні // Праця і зарплата. – 2001. - №2. – с.4-6

8. Курс бухгалтерского учета. - М.: Финансы, 1 97 1 . -416с.

9.Оплата труда: бухгалтсрский учет и расчеты. - М.: «Бухгалтерскнй учет», 1997.- 111с.

    10. овська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 304 с.

   14. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Урожай, 1994.

   15.Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит. 1998.

   16.Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997. -392 с                                                                                                          

 1.     Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. -350 с.


   

Об'єм  та структура продукції господарства

Назва галузі та видів продукції

2006р

2 007р.

2 008р.

виручка тис. грн.

питома вага,%

виручка тис. гри.

питома вага,%

виручка тис. грн.

питома вага,%

Зернові і зернобобові

1058.2

10.1

17737,9

14.0

4056,0

18.9

Цукровий буряк

1698.6

16.1

790

6.3

1586,5

7.4

Соняшник

1707.5

16.2

39,3

0.3

2080,6

9.7

Плоди зерняткові кісточкові

52,1

0.5

149,8

1.2

49,9

0.2

Інша продукція рослинництва

40,3

0.4

27

0.2

32,7

0.2

Разом по рослинництву

5258,2

43.3

3326,8

26.7

9612,8

44.7

Молоко    

3338,3

31.7

5508,9

44.3

6916,3

32.2

Приріст ВРХ

726,6

6.9

1199,2

9.6

2101,7

9.8

Приріст свиней

1002,2

9.5

2256,4

18.1

2176,7

10.1

Інша продукція тваринництва

177,7

1.7

157,9

1.3

675,0

3.1

Разом по тваринництву

5266,5

56.7

9122.4

73.3

11871,6

55.3

Разом по тваринництву і рослинництву

100,0

14449.2

100,0

21484.4

100,0

Промислова продукція та продукція переробних і допоміжних підприємств

4,2

Всього по господарству

10528.9

12449.2

21484.4

Додаток 1.


Додаток 2

Основні проводки по нарахуванню та утриманню із заробітної плати

№     п/п

         Найменування господарської операції         

Бухгалтерська проводка

Дт

Кт    

 1       

Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного й допоміжного виробництв та ін. .

23

661

 2

Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу.

91,92

661

 3

Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів.

39

661

 4

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції.

93

661

 5

Нарахована оплата, пов‘язана з виправленням браку продукції.

24

661

 6

Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам посередницьких підприємств.

92,93,

94

661

 7

Нараховані суми оплати праці, пов‘язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів.

972

661

 8

Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за лікарняними листками та ін.).

652

661

 9

Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані  за рахунок підприємства.    

92

661

10

Нараховані суми оплати праці робітникам основного виробництва.

23

661

11

Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування.

48

661

12

Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних платежів.

47

661

13

Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо).

65

661

14

Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством.

23,91,

92

661

15

Депонована заробітна плата

661

662

16

Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов‘язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо.  

991

661


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28781. Начало самодержавия в России. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Альтернативы развития страны: «Избранная Рада » и опричнина 17.93 KB
  Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Царствование Ивана Грозного принято условно делить на две части сильно отличающиеся друг от друга по внутренней политике. Это знаменовало формирование на Руси нового типа традиционного общества сословнопредставительной монархии Постоянным же совещательным органом при царе служила еще со времен Ивана III Боярская дума состоявшая из бояр. Первый Земский собор орган сословного представительства обеспечивающий связь центра и мест речь Ивана IV с лобного места: осуждение неправильного боярского...
28782. Смута: социальная катастрофа или время альтернатив? Причины и последствия смутного времени. Начало династии Романовых 18.58 KB
  Смутное время началось после смерти Федора Ивановича последнего царя из рода Рюрика 6 января 1598 г. Русская армия в это время готовилась выйти на помощь Смоленску который с сентября 1609 года был осаждён войсками польского короля Сигизмунда III. Поляки и запорожцы овладели городами северской земли; население Стародуба и Почепа полностью погибло во время вражеского штурма; Чернигов и НовгородСеверский сдались.
28783. Понятие модернизации, ее виды и циклы. Особенности петровской модернизации 14.86 KB
  Первым этапом такой модернизации в России стали реформы Петра I Великого Основными предпосылками реформ были: 1 тупик развития 2 необходимость выхода к морям для развития экономики. Именно с этой даты ведется отсчет истории России как великой державы. Превращение России в великую и морскую державу символизировало принятие Петром Великим наследственного императорского титула.
28784. Реформы Петра I. Каково соотношение модернизационных и традиционных начал в политике Петра 13.47 KB
  Каково соотношение модернизационных и традиционных начал в политике Петра Модернизация в России догоняющая.
28785. В чем заключалась политика «Просвещенного абсолютизма» Екатерины II 21.04 KB
  Таким образом Екатерина стремилась достигнуть союза между монархом и обществом не на принуждении абсолютизм а на добровольном осознании своих прав и обязанностей. Екатерина поощряла развитие образования и науки торговопромышленной деятельности способствовала зарождению журналистики. В идеях просвещенного абсолютизма Екатерина руководствовалась трудами французских просветителей Вольтер Дидро.
28786. Выделите основные тенденции и противоречия развития российского государства и общества в первой половине 19в. 14.04 KB
  Главными особенностями развития России в 1й половине XIX века были: 1 рост удельного веса бюрократии гражданской военной и полицейской; 2 замедление экономического развития по сравнению с Европой как следствие тупикового пути крепостного права; 3 противоречие между экономической и политической отсталостью с одной стороны и мощным расцветом культуры и науки с другой 4 начало идейного и духовного разрыва между монархией и формирующейся интеллигенцией.
28787. Общественная мысль и общественное движение в России в первой половине 19в (декабристы; западники и славянофилы) 20.16 KB
  Источником идей для многих декабристов служили сочинения французских просветителей в которых доказывалась необходимость политических реформ и управления государством на основании твердых и установленных законов а не воли монарха. С другой стороны огромную роль в формировании мировоззрения декабристов сыграла Отечественная война 1812 г. Организации декабристов возникли в 1816 г. Однако в условиях консервативной политики которую проводил Александр I в последние годы своего царствования в организациях декабристов произошел раскол.
28788. Какие предпосылки отмены крепостного права существовали в 50-гг 19в в России? Как готовилась и осуществлялась крестьянская реформа, каковы ее итоги 15.54 KB
  Интенсивное развитие капитотнй начало пром переворота в России В 185758 гг во всех губерниях были созданы двор комитеты кот должны были рассм вопрос о низвержении кр права. В России было отменено рабство крво получило личную свободу 2. рефма способствовала развитию кап отнй в России Негативные последствия: 1.
28789. Какое влияние реформы Александра II оказали на становление рыночных отношений и гражданского общества в России? Дайте характеристику основным направлениям реформирования страны 16.23 KB
  Александр 2 18551881 Предпосылки великих реформ: 1поражение России в Крымской войне 2несоответствие тупикового характера крепостного хозяйства новым потребностям экономического развития стран 3экономическое и военнотехническое отставание от Европы 4необходимость компенсации неудовлетворительного как для дворян так и для крестьян компромисса расширением их гражданина и политических прав Содержание Великих Реформ: 1стала отмена крепостного права 1861 Содержание крестьянской реформы: Крестьяне были освобождении от крепостной зависимости...