89533

Функциональное расслоение языка

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Функциональное расслоение русского языка проявляется в том что в определённых коммуникативных ситуациях активизируются разные наборы языковых средств. Функциональное расслоение русского языка предполагает существование трёх групп языковых единиц...

Русский

2015-05-12

32.39 KB

1 чел.

Функциональное расслоение языка.

Функциональное расслоение русского языка проявляется в том, что в определённых коммуникативных ситуациях активизируются разные наборы языковых средств. Так, в протоколах частотны уточняющие конструкции (причастные и деепричастные обороты; обстоятельства места, времени, образа действия, выраженные существительными с предлогами): «Мотоцикл, управляемый С., двигался в направлении улицы Удмуртской по Московскому проспекту в третьем ряду со скоростью, превышающей 45 км / час». Функциональное расслоение русского языка предполагает существование трёх групп языковых единиц:

1. Специфические языковые единицы, типичные для какого – либо одного стиля и употребительные лишь в пределах данной сферы общения (в основном лексические единицы, некоторые синтаксические конструкции). Например, в официально – деловом стиле: проживать по адресу (ср. жить), выдать ордер на занятие жилого помещения (ср. получить квартиру, дать квартиру), назначить дело слушанием и др.;

2. Относительно специфические звуковые единицы. Они могут принадлежать нескольким стилям, использоваться в разных коммуникативных сферах. Это некоторые морфологические формы и синтаксические конструкции: инфинитивы, причастные и деепричастные обороты, страдательные конструкции (в официально – деловом и научном стиле), неполные предложения (в разговорном и публицистическом стиле);

3. Неспецифические единицы языка, в одинаковой степени свойственные разговорному и книжным стилям; межстилевые или нейтральные. Это в основном слова и словосочетания, обозначающие самые общие процессы, действия, признаки, состояния: работа, городской, занятый, иметь, быстро, очень, белый.

В каждом из стилей наблюдается определённое соотношение специфических, относительно специфических и неспецифических языковых единиц. Использование специфических или относительно специфических средств языка в неподходящем для них стиле расценивается как ошибка. Так, неправильна фраза: «Он фигурировал на суде в качестве свидетеля», употреблённая в разговорной речи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48413. Регіональна економіка 328.3 KB
  Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Паливноенергетичний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 75 ЛЕКЦІЯ 6. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення Хімічний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення 93 ЛЕКЦІЯ 7. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 128 ЛЕКЦІЯ 9.030509 ОА 1 2 4 144 52 20 32 90 36 екзамен Мета: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної...
48414. Базові поняття Системного програмування та СПЗ 924.9 KB
  Системні програмні засоби виконують такі завдання як передача даних з памяті довільного доступу на диск або відтворення тексту на дисплеї. Через ці обмеження часто використовуються моніторинг та реєстрація даних; операційні системи мають бути забезпечені дуже якісними підсистемами реєстрації даних. Базові відомості Поняття операційної системи напряму пов'язане з такими поняттями як: Файл іменований впорядкований набір даних на пристрої зберігання інформації; операційна система забезпечує організацію файлів в файлові системи. Файлова...
48415. Державна мова — мова професійного спілкування 652.5 KB
  Правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети
48416. Лінійне програмування 112.29 KB
  При дослідженні різноманітних економічних процесів і явищ виникають задачі знаходження таких управлінських рішень які б давали змогу оптимізувати хід процесу явищ. До задач лінійного програмування належать ті задачі в яких функція мети лінійно залежить від керованих параметрів а також співвідношення між керованими і некерованими параметрами мають лінійний вигляд. Обмеження на сировину і її витрати на виготовлення 1 плити кожного виду а також прибуток від реалізації 1 плити задані в таблиці: Тип сировини Витрати на 1 плиту Запаси сировини...
48417. Лекції з історії світової та вітчизняної культури 4.76 MB
  ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ Поняття культури ПОНЯТТЯ СВГГОВОЇТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КУЛЬТУРА І СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ Регіональна типологія світової культури
48418. Кримінально-процесуальне право України 837.42 KB
  Для захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, забезпечення того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, необхідно встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, винуватість особи у його вчиненні та інші обставини
48419. Лекції з курсу програмування 233.39 KB
  Мови програмування Pscl Bsic Сі. 3 Алгоритмічною мовою або мовою програмування. Алгоритмічною мовою Мовою програмування Turbo Bsic алг Площа progrm squre; дійсн а b S...
48420. Слідчі дії та кримінальне судочинство 207.37 KB
  Підстави проведення негласних слідчих розшукових дій. Засоби що використовуються під час проведення негласних розшукових дій Лекція 3. Негласні слідчі розшукові дії законодавець визначив як різновид слідчих розшукових дій відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню за винятком випадків передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України ч. В звязку з цим авторським колективом Національної академії внутрішніх справ підготовлено курс лекцій за актуальними питаннями організації та тактики проведення...
48421. ТЕОРІЯ ТЕКСТУ 191.71 KB
  ТЕОРІЯ ТЕКСТУ Ознаки тексту. Функції тексту. Функції журналістського тексту.