89541

Композиционно – логическая структура публичного выступления

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Важно чтобы материал работал на главную идею речи соответствовал намерениям оратора помогал добиться своей цели. Задачи заключения: суммировать сказанное; повысить интерес к предмету речи; подчеркнуть значение сказанного; поставить задачи. В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы ещё раз подчёркиваться главная мысль и важность для слушателей разработанной темы могут использоваться дополнительные сильные аргументы чтобы повысить убедительность речи и оставить хорошее впечатление об ораторе. Завершение речи тоже должно быть...

Русский

2015-05-12

32.82 KB

4 чел.

Композиционно – логическая структура публичного выступления.

Публичное выступление представляет собой процесс передачи информации, основная цель которого – убедить слушателей в правильности тех или иных положений.

Основная часть – главная композиционная часть публичного выступления, в которой излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые предложения, доказывается их правильность, приводятся необходимые промежуточные выводы. Задачи основной части: последовательно разъяснять выдвинутые положения; доказать их правильность; подвести слушателей к необходимым выводам. В главной части реализуется логическая последовательность и стройность изложения материала.

Задача оратора – умело расположить все композиционные моменты, чтобы своим выступлением оказать желаемое воздействие на аудиторию. Важно, чтобы материал работал на главную идею речи, соответствовал намерениям оратора, помогал добиться своей цели. Для большей убедительности необходимо использовать в доказательстве не менее трёх аргументов.

Заключение – важная композиционная часть публичного выступления, где подводятся итоги, формулируются выводы по основному вопросу, проблеме выступления, намечаются пути дальнейшей деятельности.

Задачи заключения: суммировать сказанное; повысить интерес к предмету речи; подчеркнуть значение сказанного; поставить задачи.

В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы, ещё раз подчёркиваться главная мысль и важность для слушателей разработанной темы, могут использоваться дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить убедительность речи и оставить хорошее впечатление об ораторе.

Варианты допустимых концовок: цитата; призыв к действию; крылатое выражение; иллюстрация; комплимент аудитории; благодарность за внимание. Завершение речи тоже должно быть продумано. Заключение – это итог, здесь необходимо закрепить и усилить впечатление, побудить к действию, обобщить сказанное, высказать пожелания, утвердить тезис в доступной форме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22677. Енергетичний спектр атома водню. Правила відбору 67 KB
  Сукупність спектральних ліній спектральні серії. Пізніше були досліджені серії в ультрафіолетовій і інфракрасній обл. Перша лінія кожної серії відповідає мінімальному значеню n і має мінімальну частоту. По мірі збільшення n лінії кожної спектральної серії згущуються частота їх зростає.
22678. Хвильові функції. Системи тотожних частинок. Принцип Паули 65.5 KB
  Системи тотожних частинок. Вони тотожні є симетрія: при перестановці місцями частинок не змінюється. Нехай оператор перестановки частинок: ; Т. Для N частинок N парних перестановок; оператор перестановок .
22679. Розподіл Фермі-Дірака і Бозе-Ейнштейна 132 KB
  Бозони частинки з цілим або або нульовим спіном можуть знаходитись в межах даної системи в однаковому стані і в обмеженій кількості. Тоді енергія системи ; число част в му стані. що знаходяться в стані. Нехай номер енергетичного рівня; кратність його виродження число станів на му рівні що мають одне значення енергії тоді ; позначимосереднє число частинок в одному стані.
22680. Фізичне пояснення періодичної системи елементів 41.5 KB
  При заданому n : = 0 sоболонка 1pоболонка 2dоболонка 3fоболонка. S оболонка 2 ; р оболонка 221=6 d оболонка 10 . Якщо оболонка містить максимальну кількість е то вона заповнена ns2 np6 nd10 nf14 Період. іонів n 1 2 3 4 5 оболонка K L M N O макс.
22681. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Штарка 507.5 KB
  Ефект Штарка Явище розщеплення в електричному полі енергетичних рівнів і повязане з ним розщеплення спектральних ліній називають ефектом Штарка. Розщеплення рівнів спостерігається як в однорідних так і в неоднорідних електричних полях зі складною просторовою конфігурацією.Наявність електричного поля що змінюється з часом також призводить до розщеплення рівнів енергії.Енергетична віддаль між компонентами розщеплення рівня в однорідному електричному полі росте зі збільшенням його напруженості.
22682. Атоми у зовнішніх полях. Ефект Зеємана 340.5 KB
  Суть: розщеплення спектральних ліній обумовлене взаємодією атомів з магнітним полем. Розщеплення спектральних ліній в магнітному полі є наслідком розщеплення енергетичних рівнів. простий ефект : правила відбору: три лінії:лінія двікомпоненти Складний ефект: розглянемо основний і перший збуджений...
22683. Теорія молекули водню. Обмінна взаємодія 72 KB
  Тоді рня Шредінгера для електронів при фіксованих ядрах: Нульове наближення: V΄=0атоми віддалені: R= тоді V=V1 V2 . та теж буде розв΄язком: Ени нерозрізненні тоді тоді буде: сим. Тоді будуть поправки до енергії різні для сим.
22684. Принцип роботи прискорювачів заряджених частинок 42 KB
  2 R радіус орбіти частинки в магнітному полі m маса чки c швидкість світла H напруження магн. Металева сфера заряджена до великого потенціалу і частинки виходять з неї через трубку; енергія частинок десь 28 Мев. Підвищення енергії частинки частинки майже вдвічі можливе при використанні каскадних електростатичних прискорювачів. Циклотрон складається з секторних електродів дуантів перпендикулярно до яких прикладено сильне однорідне магнітне поле яке потрібне для задання циклічної траєкторії частинки.
22685. Сучасні уявлення про ядерні сили. Моделі атомного ядра 43.5 KB
  Моделі атомного ядра. де І момент інерції повний момент ядра враховує деформацію ядра при обертанні. В основі моделі лежить припущення про те що нуклони рухаються в самоузгодженому полі задача стає одночастинковою самоузгодження сили взаємодії між нуклонами замінюють на загально силовий центр тобто вводять середнє для всіх нуклонів ядра поле. Спектр ядра розбитий на групи близьких рівнів з великими проміжками між групами.