8960

Творческие задачи и проблемные ситуации (Ф. Бэкон, Р. Декарт)

Доклад

Логика и философия

Творческие задачи и проблемные ситуации (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Можно выделить два больших класса исходных ситуаций - это Задачи и проблемные ситуации. Задачи характеризуются наличием у субъекта преобразованной исходной ситуации, необходимого и доста...

Русский

2013-02-20

26 KB

2 чел.

Творческие задачи и проблемные ситуации (Ф. Бэкон, Р. Декарт).

Можно выделить два больших класса исходных ситуаций - это Задачи и проблемные ситуации. Задачи характеризуются наличием у субъекта преобразованной исходной ситуации, необходимого и достаточного объема информации о технологии преобразования исходных параметров. Ситуации, которые характеризуются либо недостаточностью, либо недостоверностью информации о технологии преобразования исходной ситуации называется проблемной ситуацией. Если в истории попытаться найти два имени, которые противоположно подходили κ решению творческой задачи, то это будут Френсис Бэкон и Рене Декарт.

Френсис Бэкон. Метод индукции.

Φ. Бэкон считал, что для нашей же пользы мир следует познавать таким, каким он оказывается, а не таким, каким подсказывает каждому его мышление. В естественной природе мышления он видел препятствие, лежащее на пути познания.

Рене Декарт. Метод дедукции.

Критерием истины является интуиция. Истинно все то, что воспринимается в очень ясном и отчетливом виде. Каждую сложную вещь, ради успеха ее изучения, следует делить  на простые составляющие.

Резюме:

Обобщая единой формулой творческое наследие Бэкона и Декарта в области поисков методов усовершенствования мышления можно сделать вывод, что для увеличения продуктивности и истинности мышления необходимо:

  1.  Очистить сознание от заблуждений, стереотипов, тормозящих процесс продуктивного мышления.
  2.  Вооружить сознание эффективным инструментом, методом, ускоряющим процесс мышления.

Эта формула творческого успеха Бэкона-Декарта (метод индукции-дедукции) не потеряла своей ценности и сегодня.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний звязок це такий звязок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний звязок це такий звязок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розвязання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...