89619

Базова модель Кейнса. Кейнсіанська теорія

Реферат

Экономическая теория и математическое моделирование

Методи активізації і стимулювання сукупного попиту. Кейнсіанська теорія ставить під сумнів класичне положення про високу еластичність цін і заробітної плати особливо в бік зниження останньої при зменшенні сукупного попиту. зниження цін та заробітної плати не викличе зростання сукупного доходу працюючих і тому не забезпечить відновлення попиту на рівні потенційного ВВП.

Украинкский

2015-05-15

99 KB

0 чел.

План

Вступ……………………………………………………………………..3

І. Кейнсіанська теорія. Основні поняття………..…………………………..4

ІІ. Базова модель Кейнса: роль споживання та заощадження……………..6

ІІІ. Методи активізації і стимулювання сукупного попиту. Застосування Кейнсіанської теорії на практиці…………………………………………….11

Висновок………………………………………………………………….13

Список використаної літератури………………………………………..14


ВСТУП

Тема даної роботи є досить актуальною в сучасних умовах через те, що в даний час немає точно сформульованої програми стабілізації економіки.

Ідея макроекономічного моделювання і регулювання виникла тоді, коли стало зрозуміло, що ринкових механізм сам не в змозі подолати наростаючі диспропорції, відновити втрачену економічну рівновагу. Переломним моментом стала найглибша в історії ринкової економіки 1929-33 рр. так звана «велика депресія». У деяких країнах (США, Великобританія, Швеція) під її впливом намагались застосувати нетрадиційні методи стабілізації, адже методи, які застосовувались за неокласичними рецептами – маневрування ставкою процента і рівнем заробітної плати, перестали давати ефект. Держава змушена була більш глибоко втручатися у процеси відтворення. Проте відчувалась нагальна необхідність створення нової економічної теорії, яка б пояснила причини порушень економічної рівноваги і дала рекомендації по її досягненню, тобто створила загальну модель економічного розвитку в нових умовах. Таку теорію створив Кейнс - видатний англійський економіст. Основні положення даної теорії викладені в його праці «Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей». Кейнс створив нову науку – макроекономіку, виявивши її категорії і закони, економічні фактори, які ніяк не проявляються на мікроекономічному рівні, а тому не були досліджені, адже до Кейнса економічна теорія зосереджувалася на мікроекономічних аспектах.

Об'єкт роботи: Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання.

Предмет роботи: проблема застосування Кейнсіанської теорії в економіці держави.

Мета роботи: визначити та обґрунтувати основні положення, переваги та недоліки Кейнсіанської теорії макроекономічного регулювання.


І. Кейнсіанська теорія. Основні поняття

Дж. Кейнс в книзі “Загальна теорія, зайнятості, відсотка та грошей” (1936) вперше піддав конструктивні критиці класичну теорію макроекономічного регулювання. На противагу класичної теорії ринкового саморегулювання та державне невтручання в економіку він запропонував альтернативну теорію, в основі якої лежить державне регулювання економіки. [1, c.423]

Прихильники кейнсіанської теорії відстоюють думку, що ринковий механізм самостійно не може гарантувати досягнення в економіці повної зайнятості. Вони стверджують, що завдяки ринковим регуляторам економіка може бути врівноважена, тобто в ній може забезпечуватися рівновага між сукупним попитом і сукупною пропозицією, але водночас може існувати неповна зайнятість, вимушене безробіття та високий рівень інфляції.

Кейнсіанська теорія відкидає положення про те, що відсоткова ставка гарантує забезпечення рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. Власники заощаджень та інвестори – це зовсім різні економічні групи, які в процесі прийняття рішень про заощадження та їх перетворення у інвестиції керуються неоднаковими мотивами: [1, c.425]

 •  Відсоткова ставка;
 •  Одержання доходів від заощаджень;

Досить часто заощадження здійснюються для вирішення інших проблем:

 •  з метою накопичення грошей для здійснення великих закупок, вартість яких перевищує розмір поточних доходів;
 •  для створення резерву з метою здійснення непередбачених витрат;
 •  з метою нагромадження, щоб забезпечити майбутні потреби.

Кейнсіанці, на відміну від класиків, уявлення про роль поточних заощаджень як джерела інвестицій вважають надмірно спрощеним. На їх думку, крім поточних заощаджень на грошовому ринку існують інші джерела інвестицій: готівкові заощадження, тобто населення зберігає гроші не лише в банківській системі, але й у готівковій формі на руках; кредитні установи, які здатні мультиплікативно примножувати заощаджені гроші, внаслідок чого величина інвестицій може перевищити величину заощаджень.

Кейнсіанська теорія ставить під сумнів класичне положення про високу еластичність цін і заробітної плати, особливо в бік зниження останньої при зменшенні сукупного попиту. Причини:

 •  наявність монополій, які стримують зниження цін і профспілок, які стримують зниження заробітної плати, що перешкоджає адекватному зниженню цін і заробітна плата в короткостроковому періоді і протидіє відновленню сукупної пропозиції на рівні потенційного ВВП.
 •  зниження цін та заробітної плати не викличе зростання сукупного доходу працюючих і тому не забезпечить відновлення попиту на рівні потенційного ВВП.

Висновок кейнсіанців – ринковий механізм не здатний самостійно відновлювати повну зайнятість і тому повинен доповнюватись державним регулюванням економіки.

При визначенні об'єктів державного впливу, кейнсіанці виходять з того, що головною причиною падіння виробництва є недостатність сукупного попиту. Фактори відставання сукупного попиту від сукупної пропозиції (на думку кейнсіанців): [1, с.425]

 •  психологія споживачів. Зі збільшенням доходу зменшується частка, що йде на заощадження, і збільшується та, що йде на споживання - “основний психологічний закон” Кейнса;
 •  зниження ефективності капіталу. Зі збільшенням обсягів нагромадження капіталу норма прибутку падає відповідно до закону спадної продуктивності капіталу. Це обумовлюється зниженням можливостей реалізувати вироблені продукти за достатньо високими цінами внаслідок зменшення граничної схильності до споживання. (Зниження граничної схильності до споживання – зниження інвестиційного попиту як компоненту сукупного попиту).


ІІ.
Базова модель Кейнса: роль споживання та заощадження.

Споживання розглядається кейнсіанською теорією у зв’язку з національним доходом, а точніше - з кінцевим доходом суспільства, або доходом після сплати податків. Заощадження - це та частина кінцевого доходу суспільства, яка не споживається. Звідси випливає, що кінцевий доход суспільства (національний доход) дорівнює сумі споживання і заощадження: Y=C+S. Споживання(C) і заощадження(S) тісно пов'язані, їх не можна розглядати ізольовано.

Крім того кейнсіанська модель товарного ринку будується на певних припущеннях. Вони дають можливість абстрагуватися від окремих процесів і зосередитися на тому ,що є суттєвим саме для цього пояснення. Зокрема:

 •  ціни розглядаються як незмінні;
 •  приймається, що рівень процента є величина стала;
 •  об'єктом дослідження виступає закрита економіка.

Кейнсіанський хрест ( кейнсіанська модель рівноваги, або “45-градусна модель”, або “модель доходи-витрати”) передбачає, що сукупний попит (АD) представлено плановими витратами – сумою, яку домашні господарства, фірми і держава мають намір витратити на купівлю товарів та послуг:

С + І + G.

Сукупна пропозиція (АS) представлена фактичними витратами, Y. Фактичні (реальні) витрати відрізняються від планових тоді, коли фірми змушені здійснювати незаплановані інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) в умовах неочікуваних змін у рівні продажів, тобто:

Факт. Інвестиції = План. Інвестиції + Незаплановані Інвестиції в ТМЗ.

Планові і фактичні інвестиції в моделі є функцією від доходу і не залежать від рівня цін, який залишається фіксованим. В наведеному графіку лінія планових витрат перетинає лінію фактичних витрат в точці А, де реальні та планові витрати дорівнюють одне одному(С + І + G) = Y. Наведений графік отримав назву кейнсіанського хреста.

Рис.1.1. Кейнсіанський хрест. [5]

  На лінії Y=Y завжди дотримується рівність фактичних інвестицій та заощаджень. У точці A, де доход дорівнює плановим витратам, досягається рівність між плановими та фактичними інвестиціями і заощадженнями, тобто встановлюється макроекономічна рівновага.

Якщо фактичний обсяг виробництва Y1, перевищує рівноважний Y, то це означає, що покупці купують товарів менше, ніж фірми виробляють, Нереалізована продукція набирає форми товарно-матеріальних запасів (ТМЗ), які зростають. Таке збільшення запасів примушує фірми скорочувати виробництво і зайнятість, що в результаті зменшує ВВП. Поступово Y1, зменшується до рівня Y, тобто доход і планові витрати вирівнюються. Таким чином, досягається рівновага між сукупним попитом і сукупною пропозицією 

Навпаки, якщо фактичний випуск Y2, менший за рівноважний рівень Y, то це означає, що фірми виробляють менше, ніж покупці готові придбати, тобто AD>AS. Підвищений попит задовольняється за рахунок незапланованого скорочення запасів фірм, що створює стимули до збільшення зайнятості і випуску. В результаті ВВП поступово зростає від рівня Y2 до рівня Y, і знову досягається рівновага: AD=AS.

При будь-якому рівні ЧНП нижче рівноважного сукупні витрати будуть перевищувати обсяг виробництва, викликаючи тим самим непередбачені скорочення інвестицій в товарно-матеріальні запаси, загальний ріст прибутку і, врешті-решт, – ріст ЧНП.

В кейнсіанській макроекономічній моделі застосовуються два методи визначення рівноважного рівня ЧНП: метод вилучень та ін’єкцій і метод співставлення сукупних витрат і обсягу виробництва

Метод вилучень та ін’єкцій (S=I) – це метод визначення рівноважного рівня ЧНП, який дозволяє визначити рівновагу ЧНП в точці А, де сума заощаджень домашніх господарств дорівнює сумі запланованих інвестицій (рис.1.2). Це та точка, в якій перетинаються графіки заощаджень і запланованих інвестицій. Будь-який надлишок заощаджень над запланованими інвестиціями служить причиною недостатності загальних витрат, що викликає падіння ЧНП. Будь-який надлишок запланованих інвестицій над заощадженнями приводить до надлишку загальних витрат, що уможливлюють ріст ЧНП.

Рисунок 1.2 – Модель вилучень та ін’єкцій. [5]

Метод співставлення сукупних витрат і обсягу виробництва (C+In=ЧНП) – метод визначення рівноважного ЧНП, коли сукупні витрати і обсяг виробництва рівні, що на графіку (рис. 1.3) відповідає точці А, де лінія С+Іn перетинає бісектрису. При будь-якому рівні ЧНП вище рівноважного обсяг виробництва буде перевищувати сукупні витрати, що приведе до непередбачених інвестицій в товарно-матеріальні запаси, падіння прибутку і в кінцевому рахунку – до зменшення обсягу виробництва, зайнятості і доходу.

Рисунок 1.3 – Графік рівноважного ЧНП за методом “сукупні витрати-обсяг виробництва”. [5]

Саме сукупний попит є центральною ланкою макроекономічної кейнсіанської моделі (на відміну від класичної, де в центрі уваги була пропозиція).З ефективним попитом Кейнс пов'язував суть своєї теорії. [3]

Сукупний попит знаходиться в оберненій залежності від рівня цін. Подібна залежність уже розглядалась в законі попиту

На поведінку сукупного попиту впливають інші фактори:

1) ефект процентної ставки;

 2) ефект багатства;

 3) ефект імпортних закупівель.

Наголосимо ще раз на наступному: сукупний попит у замкненій економіці складається з двох компонентів - споживання C і інвестиції I, які створюються заощадженнями S, тобто S=I; визначальним є сукупний попит. Позначимо його як AD. Він репрезентує всю сукупність товарів, на придбання яких домогосподарства, підприємства і держава здійснюють свої витрати. Особливістю кейнсіанської моделі є й те, що в ній розрізняються заплановані й фактичні витрати.

Заплановані витрати відрізняються від фактичних на величину непередбаченого перевищення створеної продукції над реалізованою або, навпаки, реалізованої над створеною в межах певного періоду. Перший варіант невідповідності може мати місце тоді, коли підприємства створили більше продукції, ніж здатні реалізувати, і тому змушені її частину перетворити на запаси. Другий варіант характерний для умов, коли відбувається реалізація не лише створеної у певний період продукції, а й тієї, що була в запасах.

Щодо споживання приймається, що воно залежить від граничної схильності до споживання та сукупних доходів.

Кейнс вводить ще один показник: MPS - гранична схильність до заощадження.

Сума MPC і MPS для будь-якої зміни в доході повинна завжди дорівнювати одиниці: [5]

MPC + MPS = 1, адже приріст Y = приріст С + приріст S

Y = C + S

В короткостроковій перспективі по мірі росту поточного доходу АРС (середня схильність до споживання) зменшується, АРS (середня схильність до заощадження) зростає, тобто з ростом доходу сім'ї відносно скорочується доля заощаджень. Але, в довгостроковій перспективі середня схильність до споживання стабілізується, так як на величину споживчих видатків не тільки розмір поточного доходу сім’ї, але і розмір загального життєвого достатку, а також величини очікуваного і постійного доходу.

Фактори, визначаючі динаміку споживання і заощаджень:

 •  дохід домашніх господарств;
 •  багатство, накопичене в домашньому господарстві;
 •  рівень цін;
 •  економічне очікування;
 •  величина споживної заборгованості;
 •  рівень оподаткування.


ІІІ. Методи активізації і стимулювання сукупного попиту. Застосування Кейнсіанської теорії на практиці.

За кейнсіанською теорією, не пропозиція створює попит, а навпаки, попит створює власну пропозицію, тому головним об'єктом державного регулювання повинен бути сукупний попит, який у Кейнсу носить назву “ефективного попиту”. Це означає, що збільшуючи сукупний попит, держава може ефективно впливати на рівень виробництва. Спираючись на концепцію “ефективного попиту” кейнсіанці пропонують два методи активізації і стимулювання сукупного попиту: [2, c.301]

 •  за рахунок збільшення державних закупок або зниження податків;
 •  за рахунок зниження процентних ставок за кредит, що підніме “граничну ефективність капіталу” і збільшить інвестиції приватного сектора економіки.

Розглядаючи роль фіскальних і грошово-кредитних інструментів в стимулюванні сукупного попиту, кейнсіанці віддають перевагу першим. Це пояснюється тим, що під час спаду виробництва інвестиції слабо реагують на зниження процентної ставки. Отже, за цих умов грошово-кредитна політика є неефективною. Тому головну увагу слід приділяти не зниженню процентної ставки, а фіскальній політиці на основі збільшення державних інвестицій, надання пільгових кредитів тощо. [4]

Важливу роль в кейнсіанській теорії відіграє мультиплікатор інвестицій. Найбільшу величину він має за умов наявності в економіці невикористаних потужностей і вільної робочої сили. При наявності резервних потужностей досягається “дешеве” нарощування випуску продукції за рахунок незначних додаткових інвестицій. Тому в умовах недостатнього сукупного попиту держава може за рахунок бюджетних витрат забезпечувати значний мультиплікативний ефект.

Кейнсіанської теорії дотримувалися уряди більшості держав після Другої світової війни, що й сприяло виходу їх країн з кризи і розрухи.

Прикладом застосування на практиці кейнсіанської концепції може служити здійснення нового курсу Ф. Рузвельтом у США в результаті прийняття низки законів:

- про введення мінімальної заробітної плати;

- про соціальне забезпечення та виплати з безробіття;

- про державне страхування банківських вкладень та позик;

- про підтримку фермерського господарства і малого бізнесу;

- про регулювання діяльності банків та фондової біржі та інші.

Ця теорія ефективна в складні періоди розвитку економіки: воєн, відбудов, науково-технічних перетворень, формування ринкового середовища.

Кейнсіанська школа вважає, що економіка розвивається не так просто, як це вважали прихильники класичної школи, а заробітня плата, ціни, процентні ставки не настільки гнучкі інструментами, які були б здатні врівноважити попит і пропозицію на макроекономічному рівні. Зарплата на основі офіційного законодавства і договірної системи може не знизитися, а безробіття може зростати. В період депресії падіння сукупного попиту приведе до падіння обсягів виробництва і скорочення попиту на працю.

Згідно з кейнсіанською теорією при державному невтручанні повна зайнятість скоріше випадковість, ніж закономірність. Капіталізм не є саморегулюючою системою, що спроможна до нескінченного процвітання. Причини безробіття та інфляції криються в значній мірі у відсутності синхронності при прийнятті економічних рішень, а особливо по заощадженнях та інвестиціях.

 


ВИСНОВОК

З точки зору представників кейнсіанської теорії був А. Сміт, Д. Рікардо, Д.Хікс, Е. Хансена, Дж. Робінсон, П. Сраффи, концептуальні основи кейнсіанської теорії на відміну від класичної зумовлюють наступні висновки: економіка держави не може самостійно регулюватися та потребує постійного втручання через фіскальні та монетарні важелі, які зможуть тримати макроекономічну рівновагу. Ринковий механізм самостійно не може гарантувати досягнення в економіці повної зайнятості. Повна зайнятість за рахунок лише ринкових регуляторів – це не закономірність, а випадковість.

Кейнсіанська школа вважає, що економіка розвивається не так просто, як це вважали прихильники класичної школи, а заробітня плата, ціни, процентні ставки не настільки гнучкі інструментами, які були б здатні врівноважити попит і пропозицію на макроекономічному рівні. Зарплата на основі офіційного законодавства і договірної системи може не знизитися, а безробіття може зростати. В період депресії падіння сукупного попиту приведе до падіння обсягів виробництва і скорочення попиту на працю.

При визначенні об'єктів державного впливу, кейнсіанці виходять з того, що головною причиною падіння виробництва є недостатність сукупного попиту.

Кейнсіанської теорії дотримувалися уряди більшості держав після Другої світової війни, що й сприяло виходу їх країн з кризи і розрухи. Наприклад, велика світова криза 1929 – 1933, коли була вперше введена кейнсіанська теорія, яка довела, що без втручання держави у її діяльність виникає хаос.


Список використаної літератури

1. К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю – Экономикс 16 – ое издание – 2009. С. 450 – 510.

2. Введение в макроэкономику Т.Ю. Матвеева – 1998. С. 98 – 310.

3. Економічні проблеми ХХІ століття: Міжнародний та український виміри, 2007р.

4. Журнал «Деньги и Кредит.энциклопедия професионального финансиста, 27, 2008р.

5. http://textbooks.net.ua/ - Підручники онлайн: електронна бібліотека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53228. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ, ЩО МІСТЯТЬ МОДУЛЬ 128.5 KB
  Метою профільного навчання, як одного з напрямків модернізації математичної освіти є забезпечення поглибленого вивчання предмета й підготовка учнів до продовження освіти. Основним напрямком модернізації математичної шкільної освіти є відпрацьовування механізмів підсумкової атестації через введення зовнішнього незалежного тестування.