89700

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГАЗООБМЕНА

Доклад

Биология и генетика

Это обеспечивает относительное постоянство и в альвеолярной газовой смеси. Газообмен между альвеолярной газовой смесью и кровью легочных капилляров происходит на альвеолярнокапиллярной мембране АКМ. Парциальное давление газа такое давление компонента газовой смеси которое он оказал бы на заключающую его оболочку если бы один занимал весь объем предоставленный этой смеси. Под напряжением газа в жидкости понимают такое парциальное давление данного газа которое нужно создать для поддержания равновесия в его содержании между газовой...

Русский

2015-05-13

101.03 KB

0 чел.

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГАЗООБМЕНА.

В легких совершается обмен между организмом и окружающей средой. Благодаря работе дыхательных мышц легочные альвеолы обмениваются этими газами с атмосферой. Это обеспечивает относительное постоянство и в альвеолярной газовой смеси. Газообмен между альвеолярной газовой смесью и кровью легочных капилляров происходит на альвеолярно-капиллярной мембране (АКМ). Схематично АКМ представляется:

Схема альвеолярно-капиллярной мембраны и диффузии газов в легких

1– альвеолярный эпителий, 2 – межклеточная среда, 3 – эндотелий капилляра, 4 – плазма крови, 5 – эритроцитарная мембрана

Газообмен в легких осуществляется под действием только одной силы – концентрационного градиента каждого из газов на АКМ. Массоперенос газов подчиняется уравнению Фика:

Используя уравнение Фика для количественной оценки газопереноса через АКМ целесообразно заменить градиент концентраций на градиент парциальных давлений и напряжений газов.

Парциальное давление газа – такое давление компонента газовой смеси, которое он оказал бы на заключающую его оболочку, если бы один занимал весь объем, предоставленный этой смеси.

Содержание газа в жидкости принято характеризовать напряжением. Под напряжением газа в жидкости понимают такое парциальное давление данного газа, которое нужно создать для поддержания равновесия в его содержании между газовой смесью и жидкостью. То есть для прекращения всякого газообмена между ними. Размерность парциального давления и напряжения – единица давления (Па – мм.рт.ст.).

-парциальное давление со стороны альвеол.

-напряжение в капиллярах (в крови).

Рассмотрим величины парциальных давлений и в альвеолах газовой смеси. С одной стороны и объем в крови легочных капилляров с другой. Это необходимо для оценки сил под действием которых совершается обмен через АКМ. В газовой смеси легочных альвеол мм.рт.ст. или 13,7 кПа. мм.рт.ст. или 5,3 кПа. Расчет парциальных давлений в газовой смеси альвеол обычно производят по формуле:

-парциальное давление газа.

-давление насыщенного газа паров воды в альвеолах при t=36,7 , =47 мм.рт.ст. или 6,3 кПа.

-атмосферное давление.

-концентрация данного газа в газовой смеси в %.

Парциальному давлению и в альвеолах газовой смеси противодействует на АКМ напряжение этих газов в венозной крови легочных капилляров как мм.рт.ст. или 4,9 кПа, мм.рт.ст. или 6,1 кПа . Из сопоставления и каждого из газов следует, что и преодолевают АКМ по концентрационным градиентам, но в противоположных направлениях: из альвеолярной газовой смеси в кровь, а наоборот.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68995. Оператор присвоєння, введення/виведення, розгалуження 51 KB
  Під час вивчення типів даних ми розглянули особливості введення і виведення значень змінних цих типів за допомогою операторів процедур read і write. Близькими до read i write є оператори readln і writeln (read line, write line). Однак вони відрізняються тим, що після введення чи відповідно...
68996. Оператор циклу. Масиви 51.5 KB
  Алгоритм циклічної структури повинен містити такі етапи: 1 підготовку циклу задання початкових значень змінних циклу; 2 тіло циклу дії що виконуються в ньому; 3 модифікацію значень змінних циклу перед кожним новим його повторенням; 4 керування циклом перевірку умови продовження циклу і перехід...
68997. Організація комбінованих типів, оператор приєднання 33 KB
  Описаний вище регулярний тип масив - це структура даних, що містять компоненти однакового типу. Проте часто доводиться зберігати й опрацьовувати сукупності даних різного типу. З цією метою можна було б для кожного типу даних формувати окремий масив і визначати взаємну відповідність...
68998. Організація множин, операції над множинами 34.5 KB
  Множина - це невпорядкований набір різних об’єктів однакового типу. У мові Паскаль використовують тільки скінченні множини, причому всі елементи множини повинні бути однакового типу, визначеного в Паскалі. Тип елементів множини називається базовим.
68999. Процедури та функції 53.5 KB
  У математиці за допомогою функцій задають залежності одних величин від інших які називають аргументами. В алгоритмічних мовах розглядають лише функції для яких можна задати алгоритм визначення їхніх значень. Мова Паскаль допускає тільки такі функції значення яких належать до простих типів.
69000. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ В РЕЖИМІ ПЕРЕМИКАННЯ 89 KB
  Режим перемикання транзисторного ключа (рис.14.1) залежить від значень напруг на вході UЗВ, живлення ЕС і опору RН, які забезпечують два статичних стану транзистора: вмикнуто (режим насичення) і вимкнуто (режим відсічки). Розглянемо фізичні процеси в транзисторі в стані вимкнуто.
69001. ІНДИКАТОРНІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ПРИЛАДИ 93 KB
  Конструкція та принцип роботи В електронно-променевій трубці ЕПТ електричний сигнал перетворює ться в світловий. Конструкція ЕПТ Під час попадання електричного променю на люмінофор з останнього вибиваються вторинні електрони. ЕПТ поділяються на три групи: осцилографічні індикаторні кінескопи.
69002. Шуми електронних приладів. Фізична природа шумів 186.5 KB
  Шуми або флюктуації є випадковими процесами. Виникають з подачею напруги живлення на електроди елементу. Їх можна прослуховувати через динамік на вході радіоприймача і підсилювача або побачити на екрані осцилог-рафа. Шуми накладаються на корисні сигнали та рівні постійних напруг і струмів живлення...
69003. P-n перехід у стані рівноваги. Утворення електронно-діркового переходу 342.5 KB
  Розглянемо напівпровідник н п який має дві прилеглих області: одна з провідністю nтипу друга pтипу. Оскільки концентрація дірок у дірковій області pp напівпровідника вище ніж в електронній pn а концентрація електронів у електронній області nn вище ніж у дірковій np між областями буде існувати...