89787

Работа со строками в С++

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Для работы со строками в С++ можно использовать объекты класса string и функции по работе ними (подключите библиотеку string.h) или воспользоваться стандартным типом char.

Русский

2015-05-13

63.73 KB

10 чел.

Работа со строками в С++

Для работы со строками в С++ можно использовать объекты класса string и функции по работе ними (подключите библиотеку string.h) или воспользоваться стандартным типом char.

Класс string

string a;//описание строки а

   cin >>a; //ввод слова до пробела

   int i, l=a.size();//размер строки

cout<<"длина строки: "<<a<<"\n равна "<<l<< " или "<<a.length()<<endl;

//вывод всех символов строки

for (i=0;i<l;i++) cout<<a[i]<<endl;

Ввод строки с пробелом, используя string

//ввод и вывод всей строки вместе с пробелами до нажатия Enter

string line;

getline (cin, line);

cout << line << endl;

//внимание! перевод строки не считывается.

Ввод строки с пробелом, используя char

char c[100]; int i=0;

cin>>noskipws;//отключаем пропуск пробелов

do{

   std::cin>>c[i];

}while(c[i++]!=10); // ввод до нажатия клавиши Enter

/* }while(c[i++]!=‘.’); // ввод до точки */

c[i]='\0';

cout<<i-1<<'\n';//количество символов в строке

cout<<c;

//восстановить настройки «пропуск пробелов»

cin>>skipws;

cin>>c;//обычный ввод строки

cout<<c;//и вывод строки

Посимвольный ввод/вывод, используя потоковый ввод/вывод

int d;

while((d=cin.get())!=EOF) //подключите stdio.h для EOF

//до символа конца файла (ctrl+Z, Enter)

   cout.put(d);

int b;

while((b=cin.get())!=10)

//до символа конца строки

   cout.put(b);

Ввод только чисел, используя string

#include <sstream>

string mystr; float price=0; int quantity=0;

cout << "Enter price: "; getline (cin,mystr);

stringstream(mystr) >> price;

cout << "Enter quantity: "; getline (cin,mystr);

stringstream(mystr) >> quantity;

cout << "Total price: " << price*quantity << endl;

Перевод из строки в число, используя char и stdlib.h

char * szString = new char[17];  int i; szString = “0123456789";

i = atoi(szString);//alfa to integer

cout<<i<<‘\n’; delete szString;

char a[10]="12.34“; float f;

f=atof(a);//alfa to float

cout<<'\n'<<f;

long int k; k=atol(a);

cout<<'\n'<<k;

Перевод из строки в число, используя string и sstream.h

template <typename T> string toString(T val)

   {  ostringstream oss;

       oss<<val;  return oss.str(); }

string str;

int i;     cin>>i;  str = toString(i); cout<<str;

float f;   cin >>f; str = toString(f);cout<<str;

ostringstream oss; oss<<i; s=oss.str();

Перевод из числа в строку, используя char и stdlib.h

char * szString = new char[17];

int i = 1234567890;

itoa(i,szString,10);  //int to alfa

cout<<szString;

delete szString;

char a[10]; long int k;

cin>>i>>k;

itoa(i*10,a,10); cout<<'\n'<<a;

ltoa(k/4,a,10); cout<<'\n'<<a;

//перевод из float в char функции нет!

Перевод чисел в строку, используя string и sstream.h

template <typename T> string toString(T val)

   {  ostringstream oss;

       oss<<val;  return oss.str(); }

string str;

int i;     cin>>i;  str = toString(i); cout<<str;

float f;   cin >>f; str = toString(f);cout<<str;

ostringstream oss; oss<<i; s=oss.str();

Ввод времени и даты, используя char

char c; int mm, hh, ss, d, m, y;

cout<<“введите время по формату час:мин:сек -> ”;

cin >>hh>>c>>mm>>c>>ss;

cout<<hh<<‘-’<<mm<<‘-’<<ss<<endl;

cout<<“введите дату по формату день/месяц/год:”;

cin >>d>>c>>m>>c>>y;

cout<<d<<‘-’<<m<<‘-’<<y<<endl;

Вставка подстроки

//вставка подстроки с позиции 0

string a=“variable”;    

  a.insert(0,"const");

   cout<<a<<endl;

Слияние строк

//конкатенация (слияние) двух строк

   string a, b("moroz");

   a="oy, "+b+", "+b+"!";

   cout<<a<<endl;

Замена подстроки

//замена 2 символа на подстроку, начиная с 0 позиции

string a=“marka”;     

a.replace(0,2,"oh");

   cout<<a<<endl;

Копирование подстроки

//выделение подстроки из строки а, 

//начиная с 4 символа длиной 5

string a=“informatika”;    

cout<<a.substr(4,5)<<endl;

Удаление символа "o"

string a=“moloko”;    

int n;

   while((n=a.find("o"))!=-1){

     a.erase(n,1);

     cout<<n<<a<<endl;

   }

Обмен строк

string a=“mama, b=“papa”;

a.swap(b);

   cout<<"a="<<a<<endl;

   cout<<"b="<<b<<endl;

Образование новой строки

string a, s=“”;//пустая строка

cin >>a;

for (int i=0;i<a.size(); i++)

{

 if (a[i]<=‘9and a[i]>=‘0’) s=s+a[i];

}

s=s+’\0’;//добавим конец строки

cout<<s;//вывод только цифр

Вывод строк в файл 

#include <fstream.h>

string lines;

ofstream myfile ("example.txt");

if (myfile.is_open()) {

myfile << "This is a line.\n";

myfile << "This is another line.\n";

myfile.close(); }

else 

cout << "Unable to open file";

Ввод строк из файла 

#include <fstream.h>

ifstream myfile ("example.txt");

if (myfile.is_open()) {

while ( myfile.good() ) {

getline (myfile,lines);

cout << lines << endl; }

myfile.close(); }

else

cout << "Unable to open file";


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58802. Електронні таблиці 280.5 KB
  Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття електронна таблиця. Ознайомити учнів з програмами опрацювання ЕТ, правилами введення та редагування інформації в ЕТ, способами форматування ЕТ.
58803. Системи управління базами даних (СУБД) 156.5 KB
  Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель бази даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД.
58804. Прикладні програми навчального призначення 57.5 KB
  Програмні засоби навчального призначення. Програмні засоби для підтримки навчання іноземної мови, інформатики, біології.
58806. Інформаційна модель. Алгоритми 137 KB
  Навчальна. Дати загальне поняття про тему. Ознайомити з основними етапами розв’язування задач на ЕОМ. Ввести поняття інформаційної моделі. Навчити учнів створювати моделі задачі.
58807. Програма. Мова програмування 182.5 KB
  Основні елементи однієї з мов програмування – алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції; типи даних у мові програмування, набір функцій та операцій, допустимих для кожного з типів даних...