90017

Понятие и естественно-научные основы габитологии

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Габитология отождествление человека по внешним и внутренним признакам. Криминалистическое учение о внешнем облике человека габитоскопия рассматривает закономерности и основанные на них средства и методы собирания изучения и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений. Многочисленные и разнообразные признаки внешнего облика человека делятся на две основные группы: 1 собственные; 2 сопутствующие. По ним судят о поле возрасте походке осанке привычках и ориентировочно о социальном...

Русский

2015-05-16

24.35 KB

2 чел.

Понятие и естественно-научные основы габитологии.

Габитология - отождествление человека по внешним и внутренним признакам.

Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитоскопия) рассматривает закономерности и основанные на них средства и методы собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений.

Многочисленные и разнообразные признаки внешнего облика человека делятся на две основные группы:

1) собственные;

2) сопутствующие.

Собственные признаки внешности неотъемлемо принадлежат конкретному человеку, а сопутствующие только дополнительно характеризуют его внешний облик. По ним судят о поле, возрасте, походке, осанке, привычках и ориентировочно о социальном положении человека.

Собственные признаки внешности человека, в свою очередь, подразделяются:

- на общефизические (возраст, рост);

- демографические и антропологические (пол, раса, национальность, народность, этническая группа);

- анатомические (морфологические) признаки наружного строения тела человека и его частей;

- функциональные, обусловленные спецификой проявления жизненно важных функций человеческого организма (осанка, походка, артикуляция, жестикуляция, мимика, голос, речь, привычки).

Сопутствующие признаки характеризуют части внешнего оформления личности. Они выражаются в одежде, обуви, головном уборе, предметах личного обихода и украшениях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22649. Електромагнітні потенціали. Рівняння для електромагнітних потенціалів, їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Запізнювальні та випереджуючі потенціали 82.5 KB
  Рівняння для електромагнітних потенціалів їх розв’язок у вигляді запізнювального потенціалу. Розв’яжемо хвильові рівняння ; для потенціалів за допомогою функції Гріна. Шукаємо розв`язки у вигляді ; Рівняння для G: ; тоді ; . Домножимо рівняння на та .
22650. Випромінення електромагнітних хвиль. Електричне дипольне випромінення 156 KB
  З останньої формули випливає що найбільша енергія випромінюється в площині перпендикулярній до напрямку коливань диполя . У напрямку коливань диполя електричні хвилі не випромін. Інтенсивність випромінювання пропорційна частоті коливань диполя в четвертому степені і квадрату амплітуди коливань.
22651. Розсіяння електромагнітних хвиль. Формула Томсона 102 KB
  поле хвилі в частинці створює коливання зарядів частота яких збігається з частотою коливань ел. хвилі які поширюються в усі сторони. При наявності на шляху променя деякого тіла з’являються хвилі напрям поширення яких не збігається з напрямом поширення променя – це явище називається розсіянням . Позначимо: і – для падаючої хвилі і – для розсіяної.
22652. Рівняння Максвела в чотиривимірній формі 144.5 KB
  Рівняння електродинаміки повинні бути однаковими в усіх інерціальних системах відліку і тому їх можна записати через 4вектори. Запишемо рівняння Максвела: ; ; ; . Скористаємося також рівнянням неперервності: ; де – чотири вектор координати; – 4вектор густини струму. Рівняння Максвела перетворюються на рівняння для потенціалів за умови калібровки Лоренца: .
22653. Фотони, квантування електромагнітного поля. Фотони 114.5 KB
  Якщо розглядати поля в обмеженому об`ємі то можна розкласти в ряд Фур`є накладаючи умови періодичності на біжучі плоскі хвилі з урахуванням того що дійсне : і хвильове рівняння перетвориться на рівняння для гармонічного осцилятора: Повна енергія електромагнітного поля в об`ємі : Якщо перейти від комплексних до дійсних т.; То вираз для енергії набуває вигляду Оскільки а отже то можна розкласти ці вектори на два компоненти в площині перпендикулярній: це система гармонічних осциляторів нормальні координати....
22654. Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсія і поглинання 121.5 KB
  Поширення світла в діелектричних середовищах. Дисперсією світла називається залежність абсолютного показника заломлення від частоти падаючого на дану речовину світла Елм хвилі З означення швидкості світла слідує що також залежить від частоти Дисперсія світла виникає в результаті вимушених коливань заряджених частинок – електронів і іонів – під дією змінного поля елм хвилі. В класичній теорії дисперсії оптичний електрон розглядається як затухаючий гармонічний осцилятор: где частота власних коливань радіус вектор электрона...
22655. Когерентність хвиль. Явище інтерференції. Інтереферометри 2.34 MB
  Інтереферометри Якщо при складанні двох коливань різніця фаз коливань хаотично змінюється за час спостереження то коливання називаються некогерентними. Тоді середня енергія результуючого коливання дорівнює сумі середніх енергій початкових коливань. амплітуди початкових коливань. Якщо при складанні двох коливань різніця фаз коливань зберігається за час спостереження то коливання називаються когерентними.
22656. Явище дифракції світла. Дифракція Фраунгофера. Дифракція Френеля 1.35 MB
  Дифракція Фраунгофера. Дифракція Френеля. Дифракція світла – явище огинання світлом контурів тіл і відповідно проникнення світла в область геометричної тіні. Дифракція є проявом хвильових властивостей світла.
22657. Роздільна здатність оптичних приладів 70 KB
  Характеризує здатність давати зображення двох близько розташованих одна від одної точок об’єкта рознесених в просторі. Найменша лінійна кутова відстань між двома точками починаючи з якої їх зображення зливаються і не розрізняються наз. Релей ввів критерій згідно до якого: зображення двох точок можна розрізнити якщо дифр. Предмет знаходиться на а зображення утворюється в фокальній площині об`єктива телескопа з фокусною відстанню f .