90025

Криминалистическая техника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Русский

2015-05-16

26.77 KB

0 чел.

«Криминалистическая техника»

1.Общая теория криминалистики, ее понятие, система и значение.

Борьба с преступностью осуществляется в различных формах: в процессуально-правовой, оперативно-розыскной, административно-правовой и др. Все они реализуются в соответствующих видах деятельности правоохранительных органов.

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Подготавливаемые в криминалистике научные работы имеют правовой характер, основаны на законе и ориентируют работников правоохранительных органов на безусловное выполнение закона.

Криминалистика органически связана с другими науками. Наиболее тесны связи криминалистики с науками юридического профиля, в особенности с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками. В криминалистике активно используются многие теории, методы и подходы философской науки (криминалистические исследования предполагают использование таких приемов логики, как индукция и дедукция, анализ и синтез и т.д.), медицины, психологии, науки управления, социологии, физики, химии, судебной статистики и других наук.

Объектами исследования криминалистики являются:

- во-первых, криминальная деятельность преступников (способы совершения всех видов преступлений; формы отражения преступлений во внешней среде; личности совершивших преступления и др.);

- во-вторых, процессуальная и иная деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (передовой опыт использования правоохранительными органами научно-технических средств, тактических приемов и методов в раскрытии и расследовании преступлений; современные достижения естественных, технических и общественных наук и возможности их использования в криминалистике и др.).

Процесс отражения материальных объектов, связанных с преступлением во внешней среде, имеет объективный характер и протекает согласно общим закономерностям отражения объектов материального мира. И чем полнее познаны криминалистические закономерности отражения особенностей совершения преступлений во внешней среде, тем успешнее могут быть обнаружены, изъяты, исследованы и оценены различные свойства личности, ее действия, орудия преступления и способы их применения. В процессе исследования, основанного на уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности, они могут стать криминалистически значимыми доказательствами по уголовному делу.

Криминалистика - наука о закономерностях отражения криминальной деятельности лиц, связанных с преступлением, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм ця традиція прагне не так зрозуміти як пізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних обєктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект обєктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...