90025

Криминалистическая техника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Русский

2015-05-16

26.77 KB

0 чел.

«Криминалистическая техника»

1.Общая теория криминалистики, ее понятие, система и значение.

Борьба с преступностью осуществляется в различных формах: в процессуально-правовой, оперативно-розыскной, административно-правовой и др. Все они реализуются в соответствующих видах деятельности правоохранительных органов.

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Подготавливаемые в криминалистике научные работы имеют правовой характер, основаны на законе и ориентируют работников правоохранительных органов на безусловное выполнение закона.

Криминалистика органически связана с другими науками. Наиболее тесны связи криминалистики с науками юридического профиля, в особенности с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками. В криминалистике активно используются многие теории, методы и подходы философской науки (криминалистические исследования предполагают использование таких приемов логики, как индукция и дедукция, анализ и синтез и т.д.), медицины, психологии, науки управления, социологии, физики, химии, судебной статистики и других наук.

Объектами исследования криминалистики являются:

- во-первых, криминальная деятельность преступников (способы совершения всех видов преступлений; формы отражения преступлений во внешней среде; личности совершивших преступления и др.);

- во-вторых, процессуальная и иная деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (передовой опыт использования правоохранительными органами научно-технических средств, тактических приемов и методов в раскрытии и расследовании преступлений; современные достижения естественных, технических и общественных наук и возможности их использования в криминалистике и др.).

Процесс отражения материальных объектов, связанных с преступлением во внешней среде, имеет объективный характер и протекает согласно общим закономерностям отражения объектов материального мира. И чем полнее познаны криминалистические закономерности отражения особенностей совершения преступлений во внешней среде, тем успешнее могут быть обнаружены, изъяты, исследованы и оценены различные свойства личности, ее действия, орудия преступления и способы их применения. В процессе исследования, основанного на уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности, они могут стать криминалистически значимыми доказательствами по уголовному делу.

Криминалистика - наука о закономерностях отражения криминальной деятельности лиц, связанных с преступлением, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69677. ІНСТРУКЦІЯ SWITCH-CASE (КОНСТРУКЦІЯ ВИБОРУ) 52 KB
  Нами залишилася непоміченій дуже важлива конструкція — switch-case. Дана конструкція призначена для вибору дій, залежно від значення вказаного виразу. Конструкція switch-case чимось нагадує оператора if-else, який, по суті, є її аналогом.
69678. ОБРОБКА ПОМИЛОК 24 KB
  Інтерпретатор PHP дозволяє програмістові визначити, які повідомлення про помилки потрібно виводити, а які — ні. Поки ви відладжуєте програму, я рекомендую виводити всі повідомлення про помилки і всі попередження, а потім, коли програма нормально працює, виводити тільки повідомлення про помилки.
69679. ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ 119 KB
  Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і адресної частини (URL). Вказівник - текст (або графічне зображення), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце. URL - вказує адресу, з якої броузер буде завантажувати документ...
69680. ТЕГ TEXTAREA 113 KB
  Ми переходимо до розгляду багаторядкового поля введення. У HTML ця можливість реалізується за допомогою тега TEXTAREA. Поле, що створюється цим тегом, дозволяє вводити і відправляти не один рядок, а відразу декілька.
69681. Графіка Web-сторінок 101.5 KB
  Графіка Web-сторінок може містити як прості зображення, так і складні. Важливим у використанні графіки є не міра її складності, а ефективність у питаннях передавання тієї інформації, яку необхідно надати користувачам.
69682. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОВИ HTML 33.5 KB
  HTML (Hypertext Markup Language — Мова гіпертекстової розмітки) — це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки.
69683. РНР-СЦЕНАРІЇ В ТІЛІ HTML-ДОКУМЕНТІВ 28.5 KB
  Ми тільки що розглянули структуру РНР-програми, і можна було б перейти до розгляду змінних. Проте РНР-сценарії можна записувати і по-іншому. Щоб ви зайвий раз не перегортали книгу, нагадаю текст сценарію first.php:...
69684. КОНСТАНТИ 36 KB
  Константи містять постійні значення. На відміну від змінних, ви не можете змінити значення константи, яке було їй привласнено при її оголошенні. Константи зручно використовувати для зберігання значень, які не повинні змінювати під час роботи програми, наприклад, ім’я розробника програми.
69685. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ HTML-ДОКУМЕНТА 49.5 KB
  Створення HTML-документа відбувається розташуванням тегів (tags) мови HTML всередині звичайного неформатованого тексту. Теги HTML — це послідовності символів, які починаються знаком «менше» і закінчуються знаком «більше». Теги можуть мати атрибути, які, в свою чергу, можуть приймати певні значення.