90087

Загальні уявлення про методологію науки

Лекция

Психология и эзотерика

Мета: Ознайомити з основними положеннями та змістом теми дати загальні уявлення про методологію науки. Загальна психологія є базовою для всіх галузей психологічної науки. Вона є важливою частиною ергономіки науки що вирішує проблему створення оптимальних для підвищення продуктивності праці умов виробництва.

Украинкский

2015-05-29

117.5 KB

2 чел.

План заняття № 1-2

Вид заняття________________ л е к ц і я  _________________________________

Тема 1. Загальні уявлення про методологію науки

Мета: Ознайомити з основними положеннями та змістом теми, дати загальні уявлення про методологію науки. Розкрити поняття методу у вузькому і широкому змісті.  Розвивати мислення, пам’ять. Виховувати бажання вдосконалювати та розширювати здобуті знання.

 

Тривалість: аудиторна – 4 години, на самостійну роботу – 8 години.

Методи: словесні, наочні, практичні.

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН: роздатковий матеріал.

 

Література:

Основна:

  1.  Анцыферова Л.И. Методологические проблемы психологии развития // Принцип развития в психологии. – М.: Наука, 1978. – С. 3-20.
  2.  Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. – М.: Смысл, 2002.
  3.  Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. – М.: МГППУ; Смысл, 2003.
  4.  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: 1996. - 336 с.

Додаткова:

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – Спб.: Питер, 2006. – 320 с.

2. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.:Наука, 1984.

3. Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. – 2002. - № №. С. 113-121.

4. ФіліпенкоА.С. Основи наукових досліджень. – К.:«Академвидав», 2005. – 208 с.

ПЛАН

1. Наука психологія в системі наук про світ. Основні функції і розділи психології.

2. Поняття методу у вузькому і широкому змісті.                                                                         

3. Співвідношення понять “наука”,”філософія” і “світогляд”.

4. Структура методологічного знання.

5. Поняття об'єкта і предмета наукового дослідження (пізнавальна ситуація).

Хід заняття

1. Наука психологія в системі наук про світ. Основні функції і розділи психології

Розвиток психології спричиняє появу нових проблем, що вимагають пошуку нових підходів до їх вирішення, створення нового понятійного апарату і розроблення нових методів дослідження. Нагромадження знань є підставою для перетворення цих проблем на предмет аналізу окремих наукових дисциплін — психологія диференціюється. Водночас спостерігається і процес інтеграції наук, коли психологи починають вивчати проблеми, що виникають на межі з іншими науками. При цьому також конституюються нові наукові дисципліни, наприклад психолінгвістика, психофармакологія, психогігієна та ін.

Сучасна психологія є розгалуженою системою наукових дисциплін, які перебувають на різних сходинках формування і пов'язані з різними галузями практики. Деякі з них мають давні традиції, чітко сформульований предмет, проблематику і методи дослідження. Інші тільки починають розвиватися. Є дисципліни, які поки майже не розробляються, але найближчим часом обов'язково стануть об'єктами досліджень.

За даними американської психологічної асоціації, нині налічується більше сотні різних галузей психології. Єдиного підходу до їх класифікації не існує. Не віддаючи переваги жодній із систем класифікації (кожна має певні недоліки), можна, однак, виокремити найважливіші психологічні галузі.

Загальна психологія є базовою для всіх галузей психологічної науки. Вона систематизує і узагальнює результати досліджень інших галузей, розробляє фундаментальні теоретичні проблеми психології, розкриває загальні закономірності, теоретичні принципи, формулює основні наукові поняття.

Психологія праці досліджує психологічні особливості трудової діяльності, психологічні основи наукової організації праці, вивчає професійні можливості людини, закономірності формування спільних для різних професій навичок і вмінь, виявляє вплив виробничого середовища на працездатність робітника тощо.

Інженерна психологія вивчає особливості діяльності оператора в автоматизованих системах управління, розподілу та узгодження функцій між людиною і машиною. Вона є важливою частиною ергономіки — науки, що вирішує проблему створення оптимальних для підвищення продуктивності праці умов виробництва.

Авіаційна психологія досліджує психологічні закономірності діяльності людини в процесі льотного навчання і виконання польотів. Розкриває психологічні вимоги до професійного відбору авіаційних кадрів.

Космічна психологія вивчає психологічні особливості діяльності людини в умовах невагомості та просторової дезорієнтації під час перебування в космосі. ЇЇ предметом є особливі стани, пов'язані з нервово-психічним напруженням, спричиненим необхідністю приймати рішення в умовах дефіциту часу тощо. Вона розробляє рекомендації для відбору кандидатів у космонавти, щодо їх підготовки до польоту, формування екіпажів космічних кораблів, а також форми їх психологічної підтримки на орбіті.

Військова психологія досліджує особливості поведінки людини в умовах бойових дій, підготовки військових кадрів, розробляє методи психологічної пропаганди і контрпропаганди тощо.

Соціальна психологія вивчає психічні явища, що виникають у процесі взаємодії людей у різних соціальних групах. Зокрема, вона досліджує вплив засобів масової комунікації на свідомість людей, закономірності виникнення і поширення масових соціально-психологічних явищ (моди, чуток, паніки тощо).

Медична психологія вивчає психологічні аспекти взаємодії лікаря і хворого. У свою чергу, ця галузь поділяється на нейропсихологію, психофармакологію, психотерапію, психопрофілактику і психогігієну.

Юридична психологія розглядає психологічні аспекти, пов'язані з реалізацією системи права. У ній виділяють судову, кримінальну і виправно-трудову (пенітенціарну) психології.

Економічна психологія вивчає роль людського фактора у виконанні економіко-господарських завдань на макро- та мікроекономічному рівнях.

Екологічна психологія досліджує психологічні аспекти взаємодії між людиною і природою, а також подолання соціально-психологічних наслідків природних та техногенних катастроф.

Етнічна психологія вивчає психологічні особливості етнічних спільнот.

Психологія спорту аналізує психологічні особливості підготовки спортсменів, їх поведінки на спортивних змаганнях та способи психологічної реабілітації після участі в змаганнях.

Психологія торгівлі цікавиться психологічними особливостями спілкування продавця з покупцями і ефективною організацією реклами та продажу товару.

Вікова психологія досліджує виникнення і розвиток психічних якостей особистості на різних вікових етапах.

Педагогічна психологія — наука про психологічні закономірності навчання і виховання підростаючого покоління та особливості педагогічної діяльності викладача і вчителя.

Практична психологія виникла і розвивається як система спеціальних психологічних служб, спрямованих на

організацію і надання безпосередньої практичної допомоги людям у вирішенні їхніх психологічних проблем.

Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. До нього ще можна б додати експериментальну, генетичну, тендерну, порівняльну, диференціальну, історичну, політичну психології, психофізіологію, психолінгвістику, психологію творчості, парапсихологію та багато інших галузей. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.

2. Поняття методу у вузькому і широкому змісті

У словниках і енциклопедіях дається визначення методології як вчення про метод, під яким, у свою чергу, розуміється сукупність прийомів, способів, регулятивних принципів пізнавальної діяльності, що забезпечують їй «вірний шлях до мети», тобто до об'єктивного знання. Відповідність, згідність дії поставленої мети є те вихідне значення методу в широкому змісті — як «шлях до мети», що нерідко вживається розумінням його як характеристику операційної сторони дії (спосіб, прийом і т, п.), Таке більш широке розуміння методу можна знайти, наприклад, у Філософській енциклопедії, де він визначається як «форма практичного і теоретичного освоєння дійсності, вихідного з закономірностей руху досліджуваного об'єкта» [Філософська енциклопедія, 1964, т. 3, с.309],

Метод (у широкому змісті) — шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих загальних знань (принципів),

Методологія - навчання про методи і принципи пізнання.

Можна виділити принаймні два розуміння методології, що розвиваються:

1) як  розуміння методу в теорії пізнання в широкому змісті;

2) як вчення про систему методів (у вузькому змісті), за допомогою яких у межах певної  науки під час теоретичного або теоретико-емпіричного дослідження перевіряється правильність або істинність теорії чи  теоретичної гіпотези.

Таким чином, у методології психології має місце як загальфілософське визначення методу і зв'язок його з принципами пізнання, так і більш детально розроблювальне в методології науки (або в наукознавстві) розуміння методів як системи дослідницьких способів  пізнання дійсності.

Метод (у вузькому змісті слова) являє собою  реалізацію визначеного  способу пізнання освоєння дійсності, що включає організацію дослідження і припускає використання відповідних прийомів і процедур дослідження.

Так, «пасивний» метод спостереження відрізняється від експериментального методу як «активного» тим, що при другому, для перевірки  гіпотез, реалізується за допомогою активного втручання в досліджувані реалії. У психології друге розуміння методології припускає виділення системи методів, спрямованих на досягнення мети пізнання (і реконструкцій) психологічної реальності. Однак повернемося до першого з названих вище понять методу.

У загальній методології науки приймається положення, що метод знаходиться в нерозривній єдності з теорією1: будь-яка система об'єктивного знання може стати методом. Власне кажучи метод — це сама засвідчена практикою теорія, звернена до практики ж дослідження; будь-який закон науки, будучи пізнаним, виступає і як принцип, і як метод пізнання. У цьому змісті правомірно говорити про метод як організацію теоретичного освоєння дійсності.

Оскільки метод пов'язаний з використанням попередніх знань, методологія може підрозділятися на дві частини: навчання про вихідні основи (принципи) пізнання і навчання про способи і прийоми дослідження, що спираються на ці основи.

У вченні про вихідні основи пізнання аналізуються й оцінюються ті філософські увлення і погляди, на які дослідник спирається в процесі пізнання. Отже, ця частина методології безпосередньо зв'язана з філософією, зі світоглядом. У навчанні про способи і прийоми дослідження розглядаються загальні положення окремих методів пізнання, що складають загальну методику дослідження.

У цьому визначенні зняті крайності розуміння методології як винятково философско-світоглядного пізнання або тільки як набору технічних засобів, прийомів, процедур дослідження. Друга з названих точок зору властива вченим і філософам позитивістських орієнтації, що заперечують важливу роль світогляду в пізнанні.

Отже, кажучи про методологію, ми маємо на увазі особливу форму рефлексії, самосвідомості науки (особливий вид знань), що включає в себе аналіз передумов і основ наукового пізнання (насамперед філолофсько-світоглядних), методів, способів організації пізнавальної діяльності; виявлення зовнішніх і внутрішніх особливостей процесу пізнання, його структури; критичну оцінку одержуваних наукою знань, визначення історично конкретних меж наукового пізнання при даному способі його організації.У кожній  конкретній науці методологічний аналіз включає також відповіді на питання про предмет науки, про критерії, що відмежовують її предмет від предмета суміжних з нею наук; про основні методи даної науки, про побудову її концептуального апарату. До методології належать: аналіз використовуваних у науці пояснювальних принципів, зв'язків з іншими науками, критична оцінка одержуваних результатів, загальна оцінка рівня і перспектив розвитку даної науки, і ряд інших питань. Перш ніж розглянути побудову і функції методології в науковому пізнанні, необхідно обговорити співвідношення поняття методології з близькими йому поняттями рефлексії, філософії, світогляду, наукознавства.

3. Співвідношення понять «наука», «філософія» і «світогляд»

Специфіка співвідношення філософії і науки,  широко обговорюються в сучасній філософській літературі. У західній філософії існують дві тенденції у вирішенні цього питання.З одного боку, такі іррациональні концепції, як екзистенціалізм, філософія життя, філософська антропологія, цілком відкидають значення науки для формування філософського світогляду і навіть розглядають її як ворожу людині силу. З іншого боку, неопозитивізм  визнає власне наукове пізнання вищою культурною цінністю, здатною без інших форм суспільної свідомості забезпечити орієнтацію людини у світі. Відповідно до другої точки зору, філософія повинна відкинути світоглядні аспекти і ціннісні підходи, виступаючи при цьому лише у функції логіки і методології науки, И в тому і в іншому випадку заперечується внутрішній взаємозв'язок науки і світогляду .

Фундаментальна особливість, що відрізняє філософське знання від всіх інших видів знаннь, полягає в тому, що «філософія  теоретичними засобами виконує світоглядну функцію(і ця обставина визначає її глибоку спільність з наукою).

З наведених висловлень випливає питання співвідношення філософії і науки,стосовно світоглядних аспектів філософського і конкретнонаукового знання, оскільки останнє також несе високе світоглядне навантаження. Усупереч тенденції, що раніше ототожнювала філософію і світогляд нині усе більш послідовно проводиться розходження філософії і світогляду. Це розходження випливає і з визначення світогляду, даного у Філософській енциклопедії.

Світогляд — узагальнена система поглядів людини на світ у цілому, на своє власне місце в ньому, розуміння й емоційна оцінка людиною змісту її діяльності і долі людства, сукупність наукових, філософських, політичних, правових, моральних, релігійних, эстетичних переконань і ідеалів людей.

Ставлення людини до світу нескінченно різноманітне. Це й обумовлює різні аспекти усвідомлення людиною себе у світі, різні грані єдиного світогляду. Саме ставлення людини до світу складає специфіку світогляду на відміну від інших систем знання, тобто воно містить у собі не просто знання про світ зокрема, і не просто про людину безвідносно до світу. Основне світоглядне питання — це і є питання про те, яке співвідношення людини і об'єктивної реальності та людини до людини.Будь-яке друге питання є світоглядним остільки, оскільки воно є конкретизацією основного питання філософії. У той же час без знання двох світів,  будь-яка розмова про їхнє співвідношення стає беззмістовною.

Зі сказаного випливає , що світоглядний аспект може мати будь-яке знання, у тому числі і конкретно-наукове.

Світоглядне значення можуть мати не тільки епохальні відкриття, але і будь-які факти науки, знання, включаючи повсякденне знання і навіть оманливі знання. Не можна провести кордон між світоглядними знаннями беззмістовного і цінного характеру. Але будь-які знання, у тому числі і факти науки, не стають автоматично фактом світогляду: особистості, групи людей або класу. Для придбання цієї останньої якості потрібна особлива робота, виконувана свідомо або неусвідомлено  носієм світогляду. Суть її полягає в тому, щоб спроектувати отриманий наукою результат на свій внутрішній світ, додати йому не тільки об'єктивне, але й обов'язково суб'єктивне значення.

Різні види знань відрізняються за своєю потенційною здатністю здобувати світоглядний статус. Дані науки завдяки своїй об'єктивності і прямому впливові на спосіб життя людей починають здобувати усе більшу світоглядну силу, незважаючи на виникаючий  інтерес до іррационалістичних концепцій. Тією чи іншою мірою тлумачення світоглядного потенціалу наукового знань здійснюється в межах самої науки, особливо чітко це проглядається у суспільних і гуманітарних науках, але тільки філософія є безпосередньо і власне світоглядною наукою, спеціальною задачею якої є аналіз сукупного змісту світогляду, розкриття його загальної основи і виклад його у вгляді узагальненої логічної системи. Здійснюючи цю задачу, вона тим самим виступає як основа світогляду, як найбільш концентроване й узагальнене, теоретично оформлене вираження світогляду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Філософія утворює серцевину світоглядної системи, є теоретичною формою світогляду, його загальнометодологічним ядром.

Отже, світогляд містить у собі не тільки загальфілософські, але і  положення, які формулюють окремі науки. Більше того, і це особливо важливо підкреслити для психолога, світогляд спирається на всю духовну культуру й усмоктує в себе, синтезує в собі відображення усіх форм і аспектів суспільного буття крізь призму основного світоглядного питання про ставлення людини до світу.

Світогляд і його теоретичне ядро — філософія, виконуючи загальметодологічну функцію в психологічному дослідженні, вносять великий вклад у забезпечення об'єктивності і науковості одержуваних   результатів.

Розглянувши коротко питання про співвідношення світогляду і філософії, визначивши філософію як теоретичну форму світогляду, необхідно відзначити, що філософія розкриває і найбільш загальні закони розвитку природи і суспільства. При цьому філософія спирається не тільки на науку, але і на всю сукупність духовної культури, вона використовує свої специфічні методи, що не зводяться до спеціально-наукових методів дослідження (приклад такого методу як рефлексія).

Принципова відмінність філософії від будь-якої науки зводиться до розходження самих об'єктів окремих наук і філософії. Філософія має своїм специфічним об'єктом не просто дійсність, освоєну в інших формах свідомості, вона зіставляє тип орієнтації, що задається наукою, і всі інші типи орієнтації. Тому філософія і є самосвідомістю культури і ще ширше — епохи в цілому, а не однієї тільки науки. Філософія як теоретично оформлений світогляд спирається на всю сукупність суспільної практики, у якій наука є лише однією з форм кристалізації людського досвіду. Саме асиміляція філософією всього багатства людського досвіду дозволяє їй задавати орієнтири самій науці і навіть часто виконувати змістовно евристичну функцію. Варто згадати, як часто наука «перевідкривала» на конкретному матеріалі ті істини, що були відомі філософії у вигляді більш абстрактних формулювань на сторіччя раніше, яку роль зіграло знання філософії при здійсненні наукових відкриттів в області такої точної науки, як фізика (А. Эйнштейн, Н. Бор).

Розглянемо також співвідношення понять «філософія», «методологія» і «наукознавство». Іноді можна зустрітися з твердженням, що методологія - це і є сукупність філософських питань даної науки. Дійсно, будучи формою рефлексії над науковим знанням, методологія науки тісно зв'язана з філософією. Варто мати на увазі, однак, що крім філософського рівня методологічний аналіз науки містить у собі і ряд інших рівнів.

 Наукознавство — дисципліна, що вивчає організаційну специфіку наукової діяльності і її інститутів, що здійснює комплексний аналіз наукової праці, діяльності по виробництву наукових знань.

До її ведення відносяться питання структурних одиниць науки (дисциплінарна побудова науки, організація міждисциплінарних досліджень); фактори, що впливають на ефективність роботи наукових колективів; способи оцінки цієї ефективності і багато інших питань з області соціології і соціальної психології науки, наукометрії тощо.

Ряд питань, досліджуваних наукознавством, має безумовний методологічний статус, але вони носять характер так званої зовнішньої, неспецифічної рефлексії над наукою,які стосуються в основному соціально-організаційних проблем і не входять у предмет  курсу соціології науки, психології науки, психології вченого етичних проблем наукової діяльності).

Види і форми рефлексії наукового знання

Рефлексія — один із видів і навіть методів пізнання, головною особливістю якого є спрямованість на знання і  на процес отримання цих знань.

Можна сказати, що рефлексія є самопізнанням колективного або індивідуального суб'єкта. У першому випадку рефлексія здійснюється над об’єктивованими формами знань і її умовно можна назвати об'єктивною, а в другому випадку — над знанням, невіддільним від індивідуального суб'єкта, і вона є суб'єктивною за своєю формою. Прикладом рефлексії над об,ективованим знанням є рефлексія над наукою, а прикладом суб'єктивної рефлексії може служити самоспостереження як прийом пізнання індивідом своїх власних психічних процесів.

Рефлексія являє собою єдність відображення і перетворення об'єкта; застосування її в дослідженні приводить до творчої переробки самого досліджуваного предмета. «У результаті рефлексії її об'єктом є система знань, яка не тільки ставиться в нові умови, але добудовується і перебудовується, тобто стає іншою, ніж вона була до процесу рефлексії... Таке незвичайне співвідношення між пізнанням і зміною об'єкта спричинено тим, що ми маємо в даному випадку справу не з таким предметом, що існує незалежно від пізнання і свідомості, а з пізнавальним відтворенням самого пізнання і свідомості, тобто із зверненням пізнання на самого себе.

У питанні самопізнання індивіда ця теза, що бере свій початок у гегелівському розумінні рефлексії, здається очевидною, але у питанні об,ективованих систем знання вона має безумовну евристичну цінність. В останньому випадку має місце не тільки вихід за межі існуючої системи знаннь, але і перетворення її за рахунок включення рефлексованого знання в інший контекст, у нову систему відносин з іншими елементами знань. При цьому найважливішим механізмом розширення знань є перетворення деяких неіснуючих знань (сукупності припущень, відповідно до певних формулювань) у знання явні, прямосформульовані. Такий перехід, зрозуміло, не залишається без наслідків для самих знань, він веде до  уточнення, часто до відхилення  деяких припущень. Те, що раніше здавалося ясним, інтуїтивно зрозумілим і простим, у результаті рефлексії виявляється досить складним і нерідко проблемним, а інколи просто помилковим.

Важливо зрозуміти, що кожного разу, коли розширюються межі неіснуючого нерефлексованого знання, завдяки рефлексії, неминуче виникають нові припущення за певних передумов. Отже, усяка рефлексія одночасно породжує нове  знання, що служить гарною ілюстрацією діалектичного характеру будь-якого акту пізнання. Це нове  знання, у свою чергу, може бути відрефлексовано і т.д. Але при цьому завжди необхідна деяка «змістовна межа», що виконує роль засобу рефлексії, але сама при цьому не рефлексується. Осмислити її можна лише за допомогою іншої змістової межі, що у новому контексті буде залишатися нерефлексованою. Межа такого руху визначається тими пізнавальними або практичними завданнями, якиі необхідно вирішити за допомогою нових знань.

Рефлексія є однієї з найбільш істотних іманентних рис науки як, утім, і всякої розумної дії індивіда. Вона припускає не просте відображення в знанні реальності, але і свідомий контроль за ходом і умовами процесу пізнання.

Саме зародження науки пов'язане з переходом від дорефлективных представлень повсякденної свідомості до наукових понять за допомогою рефлексивних процедур. Виділення емпіричної і теоретичної стадій розвитку науки також містить у собі в якості одного з критеріїв- ступінь відрефлексованості, усвідомлення пізнавальних засобів. Подальший прогрес наукового пізнання полягає в усе більшому подоланні цієї інерції повсякденної нерефлективної свідомості стосовно концептуальних засобів.

Ріст саморефлексивності науково-теоретичного мислення пов'язаний із ускладненням засобів пізнавальної діяльності, ростом кількості ланок посередників між верхніми ступенями теорії і її емпіричним базисом, що приводить до появи принципово нових компонентів у самій системі наукового знання: теоретичної рефлексії над логічною структурою і пізнавальним змістом тих концептуальних систем, що відображають об'єктивну реальність. Саме ці компоненти у своїй розвинутій формі і складають «тіло» методології як особливої галузі людського знання.

Рефлексія як форма теоретичної діяльності суспільно-розвиненої особистості, спрямована на осмислення своїх власних дій і їхніх законів, властива не тільки науковій діяльності. Вона зародилася й одержала найвищий розвиток у філософському знанні. І дотепер, незважаючи на появу рефлексії усередині самої науки, за філософією зберігається прерогатива забезпечення верхніх ступенів самосвідомості наукової діяльності.

Рефлексію над філософським знанням виконує, очевидно, сама філософія, володіючи в цьому змісті «саморефлектуючою властивістю.

4. Структура методологічного знання

Якщо розглядати структуру методології науки «по вертикалі», то можна виділити наступні її рівні:

1) рівень філософської методології;

2) рівень конкретно-наукової методології;

3) рівень загальнонаукових принципів і форм дослідження;

 4) рівень методики і технології  дослідження.

Філософська методологія має форму філософського знання, що добувається за допомогою методів самої філософії, застосованих до аналізу процесу наукового пізнання. Розробка цього рівня методології здійснюється, як правило, професійними філософами і зв'язана з аналізом найбільш загальних принципів пізнання і категоріального змісту науки в цілому. Філософія виконує двояку методологічну роль: здійснює конструктивну критику наукового знання з погляду умови і границь його застосування, адекватності його методологічного фундаменту і загальних тенденцій його розвитку; дає світоглядну інтерпретацію результатів науки (у тому числі і методологічних результатах) з погляду тієї чи іншої картини світу.

Рівень загальнонаукових принципів і форм дослідження одержав широкий розвиток у XX в., і цей факт визначив виділення методологічних досліджень у самостійний розділ сучасного наукового знання. До нього належать:

•  змістовні загальнонаукові концепції типу концепціії ноосфери В. И. Вернадского;

•  універсальні концептуальні системи: тектология А. А. Богданова, загальна теорія систем Л. фон Берталанфи;

•   власне методологічні або логіко-методологічні концепції: структуралізм у мовознавстві етнографії, структурно-функціональний аналіз у соціології, системний аналіз, логічний аналіз і ін.

Вони виконують функцію логічної організації і формалізації спеціально-наукового змісту. До концепцій останнього типу відноситься і ряд розділів математики.

Загальнонауковий характер концепцій цього рівня методологічного аналізу відбиває їхню міждисциплінарну природу, тобто вони  спрямовані на виділення загальних рис процесу наукового пізнання в його розвинутих формах. Саме в цьому складається їхня методологічна функція стосовно конкретно-наукового знання.

Наступний рівень — рівень конкретно-наукової методології — застосовується до обмеженого класу об'єктів і пізнавальних ситуацій, специфічних для даного розділу  знань. Звичайно, виведені рекомендації носять виражений дисциплінарний характер. Розробку цього рівня методологічного аналізу здійснюють як методологи науки, так і теоретики відповідних областей знань (друге, очевидно, зустрічається частіше). Можна сказати, що на цьому рівні (іноді названою  спеціальною методологією) визначається спосіб пізнання адаптується для більш вузької сфери знань. Але ця «адаптація» відбувається аж ніяк не механічно і здійснюється не тільки за рахунок руху «зверху вниз», а і рух  від предмета даної науки..

Рівень методики і техніки дослідження найбільш близько стоїть до дослідницької практики. Він зв'язаний, наприклад, з описом способів, конкретних прийомів одержання відповідної інформації, вимог до процесу збору емпіричних даних, у тому числі проведення експерименту і методів обробки експериментальних даних, обліку похибок. Регламентації і рекомендації цього рівня найбільше тісно пов'язані зі специфікою досліджуваного об'єкта і конкретних завдань дослідження, тобто методологічне знання тут є найбільш спеціалізованим. Воно покликано забезпечити достовірність і вірогідність вихідних даних, які підлягають теоретичному осмисленню та інтерпретації на рівні частково наукових теорій.

Одна з важливих функцій диференціації рівнів методологічного знання полягає в подоланні помилок:

1) переоцінка міри спільності знань більш низьких рівнів; спроба додати їм філософське і світоглядне значення (часто зустрічається філософська інтерпретація методології структуралізму, системного підходу й інших загальнонаукових концепцій);

2) безпосередній перенос положень і закономірностей, сформульованих на більш високому рівні узагальнень без переломлення, конкретизації їх на матеріалі окремих частин знань; наприклад, іноді робиться висновок про конкретні шляхи розвитку того або іншого об'єкта на основі застосування до нього закону заперечення заперечення і т.п.

Крім диференціації методологічного знання по рівнях усе більш вираженим стає процес консолідації його по змістовних підставах навколо домінуючих методологічних принципів і навіть світоглядних установок. Цей процес приводить до формування більш-менш виражених методологічних підходів і навіть методологічних теорій. За ними стоять особливі методологічні орієнтації. Багато з них ґрунтуються на дихотомічному принципі і протистоять один одному (діалектичний і метафізичний, аналітичний і синтетичний, атомістичний і холистичний (цілісний), якісний і кількісний, енергетичний і інформаційний, алгоритмічний і евристичний).

Поняття підходу застосовне до різних рівнів методологічного аналізу, але найчастіше такі підходи охоплюють два верхніх рівні — філософську і загальнонаукову методології. Тому для виконання ними конструктивної функції в спеціальних науках необхідне «переплавляння» цих підходів для того, щоб вони перестали бути зовнішніми стосовно тієї або іншої дисципліни, а були имманентно зв'язані з її предметом і сформованою в ній системою понять. Простий факт прогресивності й очевидної корисності того або іншого підходу не гарантує успішності його застосування. Якщо окрема наука не підготовлена «знизу» для застосування, наприклад, системного підходу, то і не відбувається, образно кажучи, «зчеплення» між матеріалом окремої науки і концептуальним апаратом цього підходу, а просто накладення його «зверху» не забезпечує змістовного просування.

Той чи інший підхід не завжди здійснюється в явній і рефлектуючій формі. Більшість сформульованих у сучасній методології підходів з'явилися врезультаті ретроспективного виділення й усвідомлення постфактумом того принципу, що був реалізований у найбільш успішних конкретно-наукових дослідженнях. Поряд з цим спостерігаються випадки прямого переносу методологічних підходів і наукових категорій з однієї науки в іншу. Наприклад, поняття Поля в гештальтпсихології, у тому числі і теорія поля К. Левина, несе на собі відбиток фізичної теорії поля.

Структурна організація методологічного знання прямопов'язана з тими функціями, що воно виконує в процесі наукового пізнання. Рефлексія над процесом наукового пізнання не є  необхідним його компонентом у вигляді деталізованого, скрупульозно розробленого регламенту. Тому і новий концептуальний каркас може виникнути і дійсно виникає не як результат проведеної кимось  методологічної реформи, а як продукт внутрішніх процесів, що відбуваються в самій науці. Що ж стосується методологічних досліджень у спеціальному змісті цього слова, то вони в кращому випадку можуть виступати каталізаторами цих процесів, інтенсифікуючи самосвідомість науки, але ні в якому разі не підмінюючи його.

Отже, першою може бути виділена функція каталізації, стимулювання процесу пізнання як одна з основних функцій методологічного аналізу. Поряд з нею стоять такі функції, як проблематизація і критичне осмислення функціонуючих у культурі ідей, формування творчої особистості вченого за рахунок розширення його кругозору, виховання культури мислення.

Друга функція методології зв'язана з організацією і структуруванням наукового знання як цілого за рахунок його інтеграції і синтезу, розробки загальнонаукових засобів і форм пізнання — загальнонаукових понять, категорій, методів, підходів, а також за рахунок виділення єдиних философско-світоглядних принципів пізнання. Одним з наслідків рефлексії методів тієї або іншої науки є можливість їхнього трансформування і використання в інших науках, що дозволяє методології за певних умов виконувати і безпосередньо евристичну функцію.

Особливу  роль відіграє методологія у виробленні стратегії розвитку науки, оцінці перспективності того або іншого наукового напрямку, особливо при плануванні комплексних досліджень, обґрунтуванні цільових програм. Можна сказати, що методологія тут виступає в ролі своєрідного «передзнання», що повинне вказати найбільш ймовірний шлях до успіху, передбачаючи результат, що буде отриманий у майбутньому. Головне місце в такому обґрунтуванні займає саме характеристика методів і способів руху до мети, відповідність їх загальним вимогам, що склалися не тільки в науці, але й у суспільстві на сучасний момент.

Важливою функцією методології (її філософського рівня) є світоглядна інтерпретація результатів науки з погляду тієї або іншої картини світу.

Перераховані функції можна віднести до функцій методології переважно дескриптивного типу, тобто  форми ретроспективного опису вже здійснених процесів наукового пізнання. Навіть коли ми здійснюємо вибір і обґрунтування напрямку наукового дослідження, намагаючись передбачити майбутні результати, ми спираємося на рефлексію раніше пройденого шляху до знання в надії вибрати оптимальний шлях подальшого руху. Принципово інший, конструктивний характер має нормативне методологічне знання, що включає в себе позитивні рекомендації і правила здійснення наукової діяльності.

Нормативна методологія — рефлексія формально-організаційної сторони дослідницької діяльності.

Її результатом є побудова розпоряджень і норм, дотримання яких необхідно для забезпечення правильності постановки проблеми як з боку її змісту, так і форми.

Нормативна методологія дає визначені засоби для вирішення вже поставлених завдань (інтелектуальна технологія наукової діяльності), поліпшує організаційну сторону досліджень.

Дескриптивна методологія — рефлексія вихідних основ і передумов наукового пізнання, здійснювана, як правило, постфактумом стосовно знову виникаючих наукових підходів                                                                                                                                                            

5. Поняття об'єкта і предмета наукового дослідження (пізнавальна ситуація)

Для аналізу наукової діяльності у відповідних розділах методології введений і розроблений ряд спеціальних понять. Найбільш загальним з них є поняття пізнавальної ситуації .

Пізнавальна ситуація містить у собі  предмет дослідження, вимоги до продукту, а також способу організації і реалізації наукового дослідження.

Використане тут поняття предмета дослідження припускає його диференціацію від поняття об'єкту  дослідження.

Предмет дослідження є однією з центральних категорій методологічного аналізу. Зародження і розвиток науки пов'язаний з формуванням і зміною предмета науки. Радикальна зміна предмета дослідження веде до революції в самій науці.

Предмет дослідження містить у собі об'єкт вивчення, дослідницьке завдання, систему методологічних засобів і послідовність їхнього застосування.

У більш спрощеній інтерпретації предмет дослідження розглядається як сторона, або аспект, об'єкта, що безпосередньо виокремлюється в ньому крізь призму проблеми.

Предмети дослідження можуть бути різного ступеня спільності, найбільш масштабним є предмет даної науки в цілому, що виконує стосовно предмета окремого дослідження методологічну функцію.

Поняття «об'єкт дослідження» також вимагає роз'яснення — це не просто деяка частина зовнішньої реальності, на яку можна прямо вказати.

Об'єкт дослідження — та частина реальності, що безпосередньо вивчається спостерігається, для якої виявлені стійкі і необхідні зв'язки між окремими її складовими і закріплені в системі наукових абстракцій.

Засіб дослідження — фундаментальні поняття науки, за допомогою яких розчленовується об'єкт дослідження і формулюється проблема, принципи і методи вивчення об'єкта, засобу одержання емпіричних даних, включаючи технічні засоби.

Той самий об'єкт може входити в предмет декількох різних досліджень і навіть різних наук. Зовсім різні предмети при вивченні людини будуються такими науками, як антропологія, соціологія, психологія, фізіологія, ергономіка. Тому Поняттю предмета дослідження протиставляється не об'єкт, а емпірична область — сукупність наукових фактів і описів, на яких грунтується предмет дослідження.

Виходячи з даного розмежування наукового знання можна обрисувати послідовні етапи дослідження, що відкриваються крізь призму нормативно-методологічного аналізу. Виділяються такі етапи : постановка проблеми, й обґрунтування предмета  і об,єкта дослідження, побудова теорії та експерименту і перевірка отриманих результатів.

Важливо відзначити, що постановка проблеми спирається не тільки на виявлення неповноти наявного знання, але і на деяке «перед-знання» про спосіб подолання цієї неповноти. Саме критична рефлексія, що веде до виявлення пробілів у системі знань або хибності його неявних передумов, грає тут провідну роль. Сама робота з формулювання проблеми носить принципово методологічний характер незалежно від того, чи спирається дослідник свідомо на ті або інші методологічні положення або вони визначають хід його думок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65213. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЕМЕНТАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА БУРОЗМІШУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 411.5 KB
  Використовується також поліпшення властивостей ґрунтів з метою штучного збільшення їх міцності. Серед цих методів інєкційна цементація ґрунтів застосовується частіше за інші але вона ефективна лише для тріщинуватих скельних порід щебенів і крупних пісків.
65214. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ У ТЕХНОЛОГІЇ ОЛІЄЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ 514.5 KB
  Враховуючи зазначене вище удосконалення методів контролю показників безпеки в технології олієжирових виробництв розроблення перспективних методик та методів визначення органічних екотоксикантів пестицидів різних груп ПАВ консервантів та антиоксидантів...
65215. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ ІНСЕКТИЦИДІВ НА КОМАХ–ФІТОФАГІВ 204.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виконувались такі завдання: оцінити порівняльну токсичність сучасних інсектицидів для комахфітофагів різних таксономічних груп; вивчити особливості фізіологічної післядії на комахфітофагів сучасних інсектицидів...
65216. Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських територій 173 KB
  Закріплене в Конституції України положення про визнання та підтримку державою місцевого самоврядування як права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення створює сприятливі умови для активізації діяльності його органів щодо забезпечення розвитку сільських територій.
65217. Нерівноважна термодинаміка мартенситних перетворень в сплавах з термічно та магнітоіндукованим ефектами пам’яті форми 1.24 MB
  Окрім бездифузійності та жорстких орієнаційних співвідношень було відмічено ще низку особливостей цього типу фазових перетворень: Пертворення розповсюджується на широку область температур верхня межа якої була названа мартенситною точкою...
65218. Технологія харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику 535.5 KB
  Сучасна технологія видобування соняшникової олії не передбачає отримання поряд з олією харчового шроту з високим вмістом білків що рівноцінні тваринним. Таким чином розробка технології комплексної переробки безлушпинного ядра насіння соняшнику з метою вилучення...
65219. Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки 278.5 KB
  Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.
65220. Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України 228.5 KB
  Однак врожаї цієї важливої культури ще невисокі що обумовлено як правило недосконалістю елементів технології її вирощування і в першу чергу способів основного обробітку ґрунту та рівня мінерального живлення.
65221. Розроблення основ технології оксидаційного знесірчування дизельних фракцій 286.5 KB
  Єдина на сьогодні широковживана промислова технологія очищування нафтової сировини від сполук сірки гідроочищування ГО має низку недоліків головними з яких є: необхідність використання складного обладнання та дорогого чистого водню...