90178

Характеристика ДАХК «Артем» та його інноваційної діяльності

Отчет о прохождении практики

Инновационные исследования

Поглиблення і закріплення теоретичних знань з менеджменту організацій, стратегічного управління, управління персоналом, операційного та фінансового менеджменту, маркетингових досліджень та інших дисциплін професійного спрямування; аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних...

Украинкский

2015-05-30

460.92 KB

36 чел.

14

Факультет менеджменту і маркетингу

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

про проходження _______________ практики  

галузі знань 0306 „Менеджмент інноваційної діяльності”

напряму підготовки 030601 „Менеджмент”

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”:

за період з “__”_______20_ по “___”_____20_.

База практики_______________________________________________

                                                                  Виконала студентка 4 курсу,

                                                                   групи__________________

                                                                                __________________________

                                                                                                   (прізвище, імя, по-батькові)

 

                                                          Керівник практики від підприємства

                                                           _______________________________

                                                                                                   (посада, прізвище, імя, по-батькові)

                                                              

                                                               Керівник практики від кафедри

                                                                        _______________________________

                                                                                                    (посада, прізвище, імя, по-батькові)

КИЇВ- 2014 р.

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ         ДАХК «АРТЕМ» 5

1.1. Загальна характеристика ДАХК «Артем» 5

1.2. Планово-економічна діяльність ДАХК «Артем» 8

1.3. Стратегічне управління ДАХК «Артем» 13

1.4. Управління обліково-фінансовою діяльністю ДАХК «Артем» 16

1.5. Управління персоналом ДАХК «Артем» 18

1.6. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю ДАХК «Артем» 24

РОЗДІЛ 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 27

2.1. Характеристика ДАХК «Артем» та його інноваційної діяльності 27

2.2. Діагностика інноваційної конкурентоспроможності підприємства 34

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ У ДАХК «АРТЕМ» 37

РОЗДІЛ 4. ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 41

ВИСНОВКИ 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ВСТУП

Практика студентів є невід'ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів факультету менеджменту та маркетингу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона становить важливу та обов'язкову ланку в підготовці висококваліфікованих спеціалістів до майбутньої діяльності за фахом.

Виробнича і переддипломна практики студентів-бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» здійснюються відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» [1], галузевих стандартів освіти [2] та програм нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра [3]. 

Практика є основним інструментом у закріпленні теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, та набуття, вдосконалення і розширення компетенцій в роботі за обраною спеціальністю. Вона надає студентові первинний досвід професійної діяльності, сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень та розв'язування задач, пов'язаних із управлінням сучасними організаціями в реальних соціально-економічних умовах їх функціонування.

У процесі проходження виробничої практики студент на конкретному підприємстві набуває досвід застосування адміністративних, економічних, соціально-психологічних методів управління підприємством, здійснення аналізу його внутрішнього та зовнішнього середовища, формування управлінських відносин, організаційного проектування, стратегічного та поточного планування, розробки бізнес-проектів.

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних умінь і навичок інформаційно-аналітичної та дослідницької діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, поглиблення та закріплення теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін; набуття досвіду прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; опанування сучасними прийомами та методами праці в галузі майбутньої професії.

Основними завданнями виробничої практики є:

 1.  поглиблення і закріплення теоретичних знань з менеджменту організацій,  стратегічного управління, управління персоналом, операційного та фінансового менеджменту, маркетингових досліджень та інших дисциплін професійного спрямування;
 2.  аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що стосуються процесу управління підприємством, і ознайомлення з практикою їх застосування;
 3.  аналіз і критична оцінка досвіду здійснення господарської діяльності підприємства – бази практики;
 4.  набуття досвіду організаційної та науково-дослідної роботи на одній з відповідних посад, які може обіймати бакалавр з менеджменту;
 5.  розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства за певними напрямками.

РОЗДІЛ 1 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДАХК «АРТЕМ»

1.1. Загальна характеристика ДАХК «Артем»

Cкорочена назва:

ДАХК "АРТЕМ"

ЄДРПОУ:

14307699

Юридична адреса:

04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10

Зареєстрований:

Шевченкiвська районна державна адмiнiстрацiя у м. Києвi, 29.04.1999

КОАТУУ:

8039100000 (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н)

Діяльність:

25.40 Виробництво зброї та боєприпасів

Основний вид діяльності ДАХК «Артем»виробництво зброї та боєприпасів [4].

1. Щодо ракет класу "повітря-повітря".

а) Оцінка технічного стану та складання переліку запчастин, необхідних для відновлення виробів.

б) Відновлення ракет на базі Замовника.

в) Подовження визначеного технічного ресурсу і термінів роботи, зберігання і експлуатації ракет, що експлуатуються Замовником.

2. Щодо позицій підготовки ракет до застосування "Інгул", "Гурт", "Трубіж".

а) Оцінка технічного стану апаратури в умовах експлуатації.

б) Відновлення апаратури на базі Замовника.

в) Подовження технічного ресурсу апаратури (часу напрацювання, терміну роботи, зберігання).

3. Технічне навчання спеціалістів Замовника.

Навчання спеціалістів Замовника за програмами, що дозволяють виявити несправність і відновити працездатність виробу з використанням Комплекту запасних частин.

4. Поставка за заявками Замовника запасних частин до виробів "Інгул",

"Трубіж" "Гурт", а також до ракет Р-23Р, Р-23Т, Р-24Р, Р-24Т, Р-27Р, Р-27Т.

5. Роботи з утилізації ракет.

Виконання спеціальних робіт з оцінкою технічного стану ракет та їх розбиранням на складові частини для наступної утилізації.

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" виготовляє таку продукцію [4]:

 1.  СПЕЦІАЛЬНІ ВИРОБИ:

Авіаційні керовані ракети класу "повітря-повітря"; Апаратура автоматичного контролю та підготовки до використання усіх видів авіаційних керованих засобів ураження; Модернізований комплекс ГУРТ-М; Керовані протитанкові ракети

 1.  ВИРОБИ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ:

Авіаційні пускові пристрої; Балочні утримувачі; Пристрої автоматичні; Замки контейнера гальмівного парашуту; Замки гальмівного парашуту; Електричні механізми: МПФ; УТ; МВР; Електродвигуни; Електромеханічні приводи; Прилади керування; Електромагнітні контактори (ТКД; ТКС; КМ, КП); Універсальні лічильники.

 1.  ЦИВІЛЬНА ПРОДУКЦІЯ;
 2.  ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ.
 3.  ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ:  будівельники підйомники

(вантажні; вантажопасажирські); підйомники для переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (вертикальні та похилі).

 1.  МЕХАНІЗОВАНІ ВИСОТНІ АВТОСТОЯНКИ,
 2.  ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ (Крісла-візки).
 3.  МЕДИЧНА ТЕХНІКА (Камери зональної декомпресії, Стерилізатори);
 4.  ІНСТРУМЕНТИ ТА ОСНАЩЕННЯ;
 5.  ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ;  
 6.  ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Організаційна структура ДАХК «Артем» [4]

ПрАТ «Завод Артемконтакт»

ПАТ «Завод Артемзварювання»

ПрАТ «Завод «Русава»»

ПрАТ «Завод Артемполімер»

ПрАТ «Завод електрохімічних покриттів»

ПАТ «Завод Артеммаш»

ПрАТ «Завод «Універсал-А»»

ПАТ «Інструментальний завод»

Президент Компанії-Голова правління

Правління Компанії

ТОВ «Артем-Банк»

Управління Холдингом

Інженерно-технічні, виробничі, фінансові, маркетингові, економічні, адміністративно-господарчі, постачальні, та соціально-побутові служби

Акціонерні товариства

ПрАТ «Завод Артемполізварювання»

ПрАТ «ПВФ «Макрос»»

ПрАТ «Вишнівський ливарно-ковальський завод»

ПрАТ «ДОЗ «Явір»»

ПрАТ «НТВЦ «Спектр-Т»»

ПрАТ «Виробничо-комерційна фірма «АС»»

ПрАТ «АТП «Артем-Авіа»»

Науково-виробничий центр «Артеммедмаркет»

Рис. 1.1.1. Організаційна структура ДАХК «АРТЕМ»

Стадія життєвого циклу – зрілість

Розміри організації –  Сьогодні Компанія "Артем" – одне з провідних підприємств машинобудівельної галузі України, широко відоме як в Україні, так і в світі. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 2332. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом – 31. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) –1020.

Місія – комплексне задоволення споживчого попиту замовника за рахунок реалізації політики в області якості товарів і послуг, силами кваліфікованого персоналу з використанням сучасної виробничої бази та передових технологій.

1.2. Планово-економічна діяльність ДАХК «Артем»

Завдання та обов’язки планово-економічного відділу:

 1.  Здійснення керівництва роботою з економічного планування на підприємстві, направленого на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності.
 2.  Очолює підготовку проектів перспективних, річних, квартальних і місячних планів підрозділами підприємства з усіх видів діяльності, а також обгрунтувань і розрахунків до них згідно з завданнями, встановленими планами та замовленнями.
 3.  Керування складанням планів підприємства, узгоджує і взаємно пов'язує всі його розділи, бере участь у розробленні комплексного плану соціально-економічного розвитку.
 4.  Забезпечення доведення показників плану до підрозділів підприємства.
  Організація розроблення прогресивних планів техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів постійних, тимчасових, разових цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги), планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.
 5.  Забезпечення проведення робіт з підвищення наукового обгрунтування планів, комплексного економічного аналізу всіх видів діяльності підприємства і своєчасне розроблення заходів щодо ефективного використання капітальних вкладень, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, підвищення рентабельності виробництва, збільшення фондовіддачі та прибутку, усунення збитків і нераціональних витрат.
 6.  Організація контролю за виконанням плану реалізації продукції та плану прибутку, правильністю застосування встановлених цін, участю відділу в розробленні заходів щодо підсилення режиму економії, зниженням збитків та непродуктивних витрат, ліквідацією збиткових окремих видів продукції, удосконаленням ціноутворення.
 7.  Разом з бухгалтерією здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, вдосконалення та розширення сфери внутрішньо-господарського розрахунку.
 8.  Забезпечення розроблення проектів кошторисів витрат фондів економічного стимулювання, методичних матеріалів для цехового техніко-економічного планування, розрахунку економічної ефективності заходів щодо упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

Обсяги та склад основних засобів [5]


Таблиця 1.2.1. Обсяги та склад основних засобів

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби

(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

301345

292891

21

19

301366

292910

будівлі та споруди

48719

46268

18

17

48737

46285

машини та обладнання

56039

50924

3

2

56042

50926

транспортні засоби

1770

1356

0

0

1770

1356

інші

194817

194343

0

0

194817

194343

2. Невиробничого призначення:

24272

23568

0

0

24272

23568

будівлі та споруди

18613

19678

0

0

18613

19678

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

5659

3890

0

0

5659

3890

Усього

325617

316459

21

19

325638

316478

Опис

Основнi засоби всiх груп та iншi необоротнi активи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв Компанiї станом на 31.12.2011 р. складає 450586 тис. грн., сума зносу яких - 124948 тис. грн., залишкова вартiсть становить 325638 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 451875тис. грн., сума зносу яких - 135397 тис. грн., залишкова вартiсть становить 316478 тис. грн. Ступiнь використання (зносу) - 0.30%. Протягом року було нараховано амортизацiю 11817 тис. грн. Обмежень на використання майна немає.


Обсяги і швидкість обороту товарно-матеріальних запасів

Коефіцієнт оборотності запасів (Коб.зап) визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості запасів [6].

При цьому:

Величина запасів =

Величина запасів =  = 597944,5

Коб.зап =  = 0,28

Обсяги виручки від реалізації валового прибутку, джерела їх формування [5]

Таблиця 1.2.2. Обсяги валового прибутку

Валовий прибуток:

За звітний період

За попередній період

50269

118218

Джерела формування валового прибутку ДАХК «Артем»

Валовий прибуток формується за результатами виробничо-господарської, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. У її формуванні  можна виділити дві стадії: створення додаткового продукту протягом виробництва та перетворення його у грошову форму під час реалізації. Тому джерелами інформації для визначення величини прибутку є дані щодо формування валового доходу, собівартості реалізованої продукції (робіт і послуг), позареалізаційних доходів і витрат, а також факторів, що впливають на їх величину.

Основна маса валового прибутку підприємства формується під час реалізації готової продукції (робіт, послуг) у вигляді різниці між виручкою від реалізації проекції в діючих відпускних цінах без урахування ПДВ, акцизів і витратами на її виробництво та реалізацію, які включаються в собівартість продукції.

Обсяги та склад операційних витрат [5]

Таблиця 1.2.3.  Обсяги та склад операційних витрат

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

118992

234721

Витрати на оплату праці

105020

77871

Відрахування на соціальні заходи

39329

29163

Амортизація

11817

12282

Інші операційни витрати

142447

78828

Разом

417605

432865

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Таблиця 1.2.4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування [5]

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

За звітний період

За попередній період

- прибуток

203

497

- збиток

( 0 )

( 0 )

Обсяги чистого прибутку і напрями його використання

Таблиця 1.2.5. Обсяги чистого прибутку [5]

Чистий прибуток

За звітний період

За попередній період

203

348

Напрями використання чистого прибутку ДАХК «Артем»

1. Фонд інвестування підприємства (фінансування витрат на науково-дослідні роботи, розробку й освоєння нових видів продукції і технологій, модернізацію обладнання, реконструкцію і модернізацію виробництва, придбання і створення нематеріальних активів, поповнення обігового капіталу).

Це один з основних напрямів використання чистого прибутку, що забезпечує відтворювальні процеси на підприємстві. Пропорції розподілу чистого прибутку залежать від конкретних обставин, завдань, які ставить перед собою підприємство.

2. Фонд фінансування витрат, пов'язаних із соціальними потребами (витрати на експлуатацію соціально-побутових об'єктів, що є на балансі підприємства), будівництвом об'єктів невиробничого призначення, проведенням оздоровчих та інших заходів.

3. Фонд стимулювання персоналу підприємства (матеріальне заохочення працівників: виплата одноразових премій за виконання важливих виробничих завдань, надання одноразових матеріальних допомог, преміювання за створення, освоєння і впровадження нової техніки тощо).

4. Фінансовий резерв, у який здійснюють відрахування з чистого прибутку. Створений резервний фонд дозволяють приєднувати до акціонерного капіталу. На приєднану суму акціонерам видають безплатні акції за номінальною вартістю. Після приєднання суми резервного фонду до акціонерного капіталу процес нагромадження резерву починається спочатку.

1.3. Стратегічне управління ДАХК «Артем»

Стратегічне управління передбачає: 

 1.  визначення ключових позицій на перспективу в залежності від поставлених цілей;
 2.  виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі;
 3.  створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю;
 4.  оцінку і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегічних цілей.

Стратегічне управління підприємством включає: 

визначення місії, формування стратегічних цілей і задач, порівняльний аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства (SWOT-аналіз) і його конкурентоспроможність;

оцінку існуючих і перспективних напрямків підприємницької діяльності;

вивчення зовнішнього середовища, визначення перспективних напрямів

бізнесу, розробку стратегічних планів і конкретних задач.

Наявні стратегії на ДАХК «Артем»:

 1.  стратегічна основа управління маркетингом, логістикою, виробництвом та іншими процесами господарської діяльності.
 2.  стратегія оптимізації організаційної структури
 3.  забезпечення технічного рівня, що відповідає рівню сучасних розвинутих країн Європи, в основному, за рахунок внутрішнього виробництва конкурентоспроможної машинобудівної продукції.
 4.  компанія «Артем» здійснює активну інноваційну політику, спеціалісти компанії постійно працюють над розробкою та освоєнням серійного виробництва нових виробів.
 5.  стратегія виходу на ринок з принципово новими наукомісткими виробами.
 6.  маркетингова стратегія підприємства, яка спрямована на залучення нових замовників, зростання обсягів продажу товарів та надання послуг та просування продукції підприємства на ринку у відповідності з динамікою зміни платоспроможного попиту в умовах конкуренції з іншими суб’єктами ринку.
 7.  товарно-диференційована стратегія, оскільки підприємство пропонує продукти номенклатури під замовлення, намагаючись задовольнити будь-яки запити споживачів.

SWOT- аналіз ДАХК «Артем»


Таблиця 1.3.1. SWOT- аналіз ДАКХ «Артем»

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Оцінка в балах

Можливості

Оцінка в балах

Загрози

Оцінка в балах

Сильні сторони

1. Відносно стабільний попит на ринку Росії та інших країн СНД

2. Можливість часткового освоєння ринків Азії, Африки та Північної Америки

3. Можливість пожвавлення внутрішнього ринку України

3

2

2

1. Зростання конкуренції на ринках СНД не на користь України

2. Зростання світової фінансової кризи

3. Активна діяльність ключових конкурентів: Європа, Китай, Японія, Індія, Південно-Східна Азія

4. Відсутність стабільного фінансування урядових програм за термінами й обсягами

5. Відсутність або недостатність державних заходів для розвитку машинобудування

6. Зростання цін на продукти

7. Нестабільність курсів світових валют

1

1

3

2

2

1

1

1. Наявність окремих підприємств, які випускають унікальну продукцію, що має попит на зовнішніх ринках

2. Збереглися традиції та досвід виробництва машинобудівної продукції

3. Наявність галузевих НДІ і КБ, що мають в своєму розпорядженні фахівців (хоча значно менше, ніж було)

3

3

2

Слабкі сторони

Поле СіМ

Розробка стратегії диверсифікації направленої на завоювання ще більшої частки ринку завдяки виходу на нові ринки  збуту та на нові ринкові сегменти і виведені нових видів товарів на ринок.

Поле СіЗ

Реактивна стратегія ринкової орієнтації, що орієнтована на боротьбу з конкурентами, методом підвищення якості продукції та встановленням оптимальної ціни на товар. Пошук нових надійних постачальників та дилерів за кордоном.

1. Недостатня конкурентоспроможність продукції

2. Відсутність системи сервісного обслуговування (як правило, сервісне обслуговування передбачає контракти)

3. Експорт переважно в країни СНД

4. Нестача оборотних коштів

5. Відсутність конкурентоспроможності і мала популярність на світових ринках

6. Низька ефективність просування на закордонні ринки

7. Продукція переважно є неконкурентоспроможною з продукцією розвинених країн

8. Недостатня наявність кваліфікованих кадрів, фахівців і робітників

9. Низька продуктивність праці

10. Низька інноваційна активність

11. Високий рівень зношення активної частини основних фондів

12. Низька інвестиційна привабливість

13. Політика власників направлена на здобуття миттєвих вигод, а не на інвестиції в розвиток

14. Не сформовано корпоративну культуру компаній на інноваційний розвиток

15. Відсутність портфеля перспективних розробок продукції машинобудування для запровадження у виробництво

3

1

3

2

3

3

3

1

1

1

2

3

1

2

2

Поле СЛіМ

Експансивна стратегія спрямована на завоювання більшої частки ринку та оновлення основних виробничих фондів виробництва.

Поле СЛіЗ

Активна стратегія, що характеризується наступальністю щодо виходу на нові ринки


1.4. Управління обліково-фінансовою діяльністю ДАХК «Артем»

Таблиця 1.4.1 Взаєморозрахунки з кредиторами [5]

Стаття

За звітний період

За попередній період

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

25

24

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

175

0

Усього за розділом

200

24

 Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

493512

776106

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0

Векселі видані

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

68196

106974

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

0

0

- з бюджетом

1529

5867

- з позабюджетних платежів

0

0

- зі страхування

2630

16967

- з оплати праці

5851

29189

- з учасниками

0

0

- із внутрішніх розрахунків

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

0

0

Інші поточні зобов'язання

6785

84203

Усього за розділом

578503

1019306

Таблиця 1.4.2. Сплати податкових та інших обов'язкових платежів [5]

Стаття

За звітний період

За попередній період

Зобов'язань з податку на додану вартість

0

0

Зобов'язань з податку на прибуток

735

1632

Відрахувань на соціальні заходи

30012

33242

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

16296

16644

Показники оцінки майнового стану підприємства [6]

Сума наявних у підприємства господарських коштів = 994523

Показники ліквідності та платоспроможності [6]

Величина власних оборотних коштів (робочий функціонуючий капітал) =

= 1051469 – 1019306 = 32163

Коефіцієнт абсолютної ліквідності =  = 0,002

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності =  = 0,26

Коефіцієнт проточної (загальної) ліквідності (покриття) =   = 1,03

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів =   =

=   = 0,078

Частка оборотних коштів у активах =  = 0,73

Частка запасів у поточних активах =  = 0,75

Частка власних оборотних коштів у покритті запасів =  = 0,04

Показники структури капіталу та фінансової незалежності [6]

Коефіцієнт незалежності (автономії, власного капіталу) =  = 0,28

Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу =  = 0,72

Коефіцієнт фінансової незалежності =  = 3,56

Коефіцієнт фінансової стабільності =  =  = 0,39

Коефіцієнт заборгованості =  = 2,56

Показник фінансового левериджу =  = 0,00006

Коефіцієнт маневреності власних коштів =  = 0,08

Показники ділової активності підприємства [6]

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів =  =

=  = 0,28

Коефіцієнт оборотності власного капіталу =  =   = 0,54

Коефіцієнт оборотності засобів =  =  = 0,26

Показники прибутковості підприємства [6]

Коефіцієнт рентабельності активів (усього капіталу) =  =

=  = 0,00017

Коефіцієнт рентабельності реалізації 1 =  = 0,23

Коефіцієнт рентабельності реалізації 2 =  = 0,0009

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності =  = 0,3

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу =  = 0,0005

Період окупності власного капіталу =  =  = 1990,9

1.5. Управління персоналом ДАХК «Артем»

Персонал ДАХК "Артем" [4]:

 1.  Управлінський персонал
 2.  Допоміжний персонал
 3.  Слюсарі-інструментальники,  
 4.  Слюсарі механоскладальних робіт,
 5.  Слюсарі-ремонтники,
 6.  Токарі, Фрезерувальники,
 7.  Токарі-револьверники,
 8.  Електромонтери з ремонту та обслуговуванню електроустаткування,
 9.  Пресувальники виробів з пластмас,
 10.  Налагоджувальники машин та автоматичних ліній по виробництву виробів з пластмас,
 11.  Столяри,
 12.  Верстатники деревообробних верстатів,
 13.  Електрогазозварники,
 14.  Шліфувальники,
 15.  Слюсарі-випробовувані,
 16.  Термісти,
 17.  Водії (всіх категорій),
 18.  Слюсарі КВПтаА,
 19.  Регулювальники РЕА,

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рік  – 2332 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 31. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1020. Фонд оплати працi - 98803 тис. грн. Порiвняно з попереднiм перiодом ФОП збiльшився на 25296 тис. грн.

Оцінка кількісного складу персоналу 

Проведемо аналіз динаміки персоналу (табл. 1.5.1).

Таблиця 1.5.1 Аналіз динаміки чисельності працівників на ДАХК «Артем» протягом 2009-2011 років

Показник

2009

2010

2011

Чисельність працівників, тис чол

2,29

3,2

3,84

Абсолютне відхилення

0,74

0,91

0,64

Коефіцієнт росту

1,5

1,4

1,2

Темп приросту, %

47,7

39,7

20

Отже, чисельність працівників у 2010 році порівняно із 2009 роком збільшилась на 910 чол. або у 1,4 рази, а в 2011 році порівняно з 2010 – на 640 чол. або в 1,2 раза.

Створення міцного колективу, здатного вирішувати задачі незалежно від рівня їхньої складності, зацікавленість кожного співробітника підприємства в досягненні загального результату були і залишаються основними принципами кадрової політики ДАХК «Артем».

Таблиця 1.5.2. Структура персоналу ДАХК «Артем» за 2011 рік

Назва розділу (кваліфікаційної групи професій)

Спискова чисельність штатних працівників, осіб

Керівники

384

Професіонали

640

Фахівці

1600

Технічні службовці

320

Найпростіші професії

256

Аналіз якісного складу персоналу

Первинна організація Профспілки авіабудівників України в ДАХК Артем існує з березня 1917 року. В даний час вона об'єднує понад 5000 членів профспілки, які працюють у структурних підрозділах ДАХК "Артем", відкритих акціонерних товариствах, які входять до складу Холдингової компанії, а також пенсіонерів-ветеранів Компанії та учнів професійно-технічного училища.

90 років діяльності профспілки в ДАХК "Артем" були нерозривно пов’язані з непростим становленням сучасного підприємства.

Таблиця 1.5.3. Оцінка якісного складу персоналу за посадами за 2009-2011 роки

Професія

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Директор

1

1

1

Замісник директора

4

5

5

Бухгалтери - фінансисти

73

85

85

Служба маркетингу

80

82

82

Служба забезпечення

120

320

320

Спеціалісти по роботі з клієнтами

57

170

175

Інженерно-технічні працівники

447

566

600

Обслуговуючий персонал

480

460

490

Робітники

1028

1511

2110

Всього

2290

3200

3838

Як результат впровадження молодіжної програми, середній вік персоналу компанії знизився до 48 років, а 25% загальної кількості працівників – це молоді працівники віком до 35 років. Кураторами молодіж-ної програми – є створений в 2006 році відділ з роботи з молоддю та молодіжна комісія профкому. Відділ займається залученням та закріпленням молодих спеціалістів, реалізацією молодіжної політики, здійсненням контролю надання пільг, доплат, покращенням житлових умов та іншими заохочуваннями, створенням і поповненням бази даних молодих працівників, залученням молоді до активної творчої діяльності у ДАХК "Артем".

Найбільша частка припадає на робітників (47,2%) та інженерно-технічні працівників (17,7%).

Оцінимо структуру персоналу за рівнем освіти (таблиця 1.5.4).

Проаналізуємо управлінський персонал.

Таблиця 1.5.4. Оцінка управлінського персоналу за рівнем освіти в 2012 році

Професія

2012 рік

Директор

Вища економічна

Головний інженер

Вища технічна

Замісники директора

Вища економічна

Начальник служби маркетингу

Вища економічна

Начальник відділу забезпечення

Вища економічна

Начальник юридичного відділу

Вища юридична

Всі спеціалісти мають вищу освіту, що свідчить про високу майстерність.

Визначимо віковий склад персоналу.

Таблиця 1.5.5. Вікова структура персоналу протягом 2011 року

Вікові групи

Кількість, чол.

Питома вага, %

Працівники віком 15-25

660

17%

Працівники віком 26-35

1110

29%

Працівники віком 36-45

870

23%

Працівники віком 46-55

678

18%

Працівники віком 60 і більше

520

14%

Всього

3838

100

Отже, максимальна частка припадає на працівників віком 26-35 років, цей факт дає позитивний результат тому, що молоді кадри підвищують потенціал підприємства.

 Система оцінки якості персоналу ДАКХ «Артем»

Персонал є основним ресурсом фірми, успіх будь-якої компанії на ринку – завдяки, перш за все не технологій, а людей, цю істину знає кожний менеджер ДАХК «Артем».

Тому процес знаходження та залучення людей, з яких будуть відібрані кандидати на певні вакантні місця, і в яких постійно вкладаються знання, є ключовим .

На всіх етапах роботи з претендентами необхідно завжди пам'ятати, що кожен є індивідуальністю, у кожного свій рівень здібностей, задатків. Тому індивідуальні відмінності, в тому числі і у здібностях зумовлюють успішність засвоєння конкретної професійної діяльності .

В свою чергу кандидату обов’язково повідомляються всі дані про вакантну посаду – зміст роботи, її місце і значення у виробничому процесі, умови і оплата праці, показується його робоче місце, проводиться екскурсія по фірмі, для поверхового ознайомлення кандидата з діяльністю організації.

Співбесіда і тестування, яке проводиться на цьому рівні, доповнює портрет претендента. І якщо, в результаті, приходить бачення найбільш привабливого кандидата на вакантну посаду, наступає етап прийняття рішення – кандидату пропонують роботу на випробувальний термін, після успішного проходження якого, кандидат стає співробітником фірми .

Більшість щойно прийнятих працівників уявляють свою майбутню діяльність дещо поверхово. Зайнявши робоче місце, в них виникає багато питань і проблем: характер продукції, техніка безпеки , структура фірми і ріст кваліфікації. Відсутність даної інформації з самого початку впливає на поведінку нового працівника. Тому на ДАХК «Артем» достатньо багато уваги приділяється правильній орієнтації, ціль якої зниження невпевненості щойно прийнятого працівника, що в свою чергу заощаджує час як керівника так і співробітників. Введення нових працівників в курс справ зазвичай проводиться в перші дні, в письмовій формі надаються:

 1.  правила або вимоги до виконання роботи;
 2.  пам'ятка про GMP, яка є своєрідною технологічною інструкцією (за допомогою якої співробітник знайомиться з питаннями : що таке GMP , де й коли застосовується, ким застосовуються та ін.;
 3.  програма безпеки праці (правила і норми, вимоги до безпеки роботи працівників);
 4.  діюча на фірмі система оплати праці ( положення про оплату та організацію праці );
 5.  Колективний договір;
 6.  графік роботи ;
 7.  правила поведінки ( кодекс поведінки).

Використовуючи філософію всебічного управління якістю «TQM», ДАХК «Артем» формує кадрову політику в тісній залежності з необхідністю підготовки кваліфікованого персоналу. Оцінивши необхідність підготовки та використання системи безперервного навчання.

На фірмі діє три види навчання.

Внутрішнє навчання, організоване безпосередньо на підприємстві і проводиться силами власних спеціалістів. Воно стосується всіх, без виключення, працівників фірми.

Навчання систематизоване. Існує декілька рівнів навчання, для яких утворені спеціалізовані програми по вивченню вимог GMP, підвищення кваліфікації, програми по гігієні праці і техніці безпеки. Розроблені плани та графіки лекцій.

Зовнішнє навчання – це семінари і тренінги, консультації і конференції, поїздки за кордон. Навчання проходить в системі вищої та середньої освіти. Фірма, посередництвом різного роду стимулів ( допомога в оплаті навчання, просування по службових сходах...) заохочує самонавчання, а в підсумку розвитку працівниками професійної майстерності. З позиції виробничо-технічного призначення фірма проводить:

а) підготовку нових робітників – проводиться на робочому місці, в

залежності від здобуваємої професії, – по затвердженому тематичному плану

та програмі виробничого навчання. В основі навчання лежить: кваліфікаційна характеристика, яка базується на вимогах тарифно – кваліфікаційного довідника. Основам кваліфікаційних знань навчають кваліфікаційні майстри і технологи, здобуття практичних навичок відбувається за допомогою кваліфікованих працівників.

б) перепідготовку та навчання робітників другим (суміжним) профе-сіям – навчання проходить за схемою підготовки нових працівників, з тією лише різницею, що періоди підготовки можуть бути скорочені з урахуванням фактичного рівня професійних знань та вмінь учня. Навчання персоналу другим і суміжним професіям проводиться виходячи з потреб фірми, з розширення професійного профілю персоналу, з метою раціонального використання обладнання і покращення організації праці.

в) підвищення кваліфікації – це можливість реалізувати себе на іншій посаді або на іншій дільниці, керівництво ДАХК «Артем» вважає невід'ємним елементом системи безперервне навчання кадрів.

1.6. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприєм-ства ДАХК «Артем»

ДАХК “Артем” має в своєму складі ЗАТ “Аура”, що займається зовнішньоекономічною діяльністю й збутом та фірму “ЕТА”, яка займається оптовою торгівлею.

Основними споживачами продукції ДАКХ «Артем»  є країни та організації з країн СНД , Азії , Африки , Південної Америки .

Відділ постачання та збуту - здійснює розробку планів постачання та збуту, методичне забезпечення сировиною підприємства та організація збуту, контроль за якістю продукції, станом і цілісністю складських запасів.

Відділ маркетингу розробляє раціональні виробничі програми, досліджує ринок та можливості підприємства, розробляє стратегії і тактику маркетингової діяльності, аналіз діяльності та розроблення коригувальних заходів. Разом з іншими підрозділами розробляє товарну логістику (формування товарного асортименту, підвищення якісних характеристик продукції, забезпечення відповідного рівня якості та конкурентоспроможності), цінову логістику (визначення цілей ціноутворення, вибір цінової стратегії), збутову логістику (має поєднуватись з характеристиками товару, його позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування товару), формування систем маркетингових комунікацій.

Логістичною діяльністю на підприємстві займається відділ постачання та збуту, планово-економічний відділ, відділ маркетингу. Перед ними стоять завдання по плануванню виробничої програми, з детальним розподілом завдань із випуску продукції по цехам підприємства та окремим дільницям координація діяльності виробничих, збутових та постачальницьких підрозділів, управління запасами, переробка вантажів, зберігання, вантажно-розвантажувальні операції, комплектація партії, контроль за якістю праці та продуктів, проектування замовлень на постачання, формування графіку постачань.

Ці відділи координують внутрішньовиробничу логістику, яка виступає центром управління, планування, інтеграції та контролю всіх основних потоків, наявних на промисловому підприємстві: матеріальних, інформаційних та трудових. Відповідно до концепції логістики побудова логістичних систем повинна забезпечувати можливість узгодження і коригування планів і дій виробничих ланок, ланок постачання і збуту.

Логістичну діяльність безпосередньо супроводжує логістичний інформаційний потік, що включає надходження даних про матеріальний потік, їх передачу, обробку та систематизацію з наступною видачею готової інформації.

Завдяки роботі підрозділів по впровадженню логістичних прийомів на підприємстві інтегруються процеси планування виробництва продукції та її збуту, здійснюється оптимізація транспортно-складських та вантажно-розвантажувальних робіт, контролювання матеріального потоку, що надходить на підприємство, обробляється і залишає його, а також інформаційного потоку, що супроводжує його, які пов'язані з логістичною діяльністю.

Концепція  маркетингового розвитку ДАХК «Артем»

Серед існуючих концепцій маркетингового розвитку ДАХК «Артем» дотримується таких положень:

 1.  маркетинг орієнтований на споживача (включає інтереси споживачів);
 2.  інноваційний маркетинг (постійне поліпшення товарів та послуг);
 3.  маркетинг цінностей (постійне підвищення ціннісного значення продукції для споживача ,тобто поряд з з прямим задоволенням конкретної потреби, споживачеві надаються знижки);
 4.  маркетинг з осмисленням своєї місії в суспільстві (підприємство будує свою маркетингову діяльність не у вузьких виробничих межах, а у широкому розумінні);
 5.  соціально-етичний маркетинг.

РОЗДІЛ 2

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

2.1. Характеристика ДАХК «Артем» та його інноваційної діяльності

ДАХК «Артем» є високопродуктивним виробництвом, яке оснащене сучасним обладнанням, технологічними процесами, укомплектована високопрофесійним інженерно-технічним персоналом і працівниками.

Компанія є самостійним господарським суб’єктом і діє за принципом повного  господарського розрахунку та самофінансування .

Головним завданням компанії є задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, та реалізація на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів засновників та робітників компанії .

Компанія є юридичною особою, користується правилами  та виконує обв’язки, пов’язані з його діяльністю, має власний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки ,печатку з власним найменування підприємства, інші необхідні печатки  та штампи, бланки, торгові та фірмові знаки, інші реквізити.

Інноваційнва діяльність

Компанія здійснює активну інноваційну політику, спеціалісти компанії постійно працюють над розробкою та освоєнням серійного виробництва нових виробів. 

Інвалідний візок із електроприводом

Має підвищені споживчі якості. Забезпечує переміщення інвалідів по пересіченій місцевості на дистанцію до 45 км, обладнана колесами із незалежною підвіскою.

Стерилізатори парові

Призначені для стерилізації виробів медичного призначення насиченою водяною парою під надлишковим тиском. Забезпечує напівавтоматичне та автоматичне керування.

Підйомники вертикальні

Призначені для вертикального переміщення інвалідів у візках на висоту до 6 м.

Механізована висотна автомобільна автостоянка МАС

Призначена для довгострокового збереження або тимчасового паркування великої кількості легкових автомобілів (40-800 шт.) на мінімальних площах. Подача автомобілів на місце збереження виконується без участі водія при вимкненому двигуні, що забезпечує екологічно чисте паркування.

Датчики кутових швидкостей та лінійних прискорень

Використовуються у системах, які вирішують задачі орієнтації, управління та реєстрації параметрів руху об’єкта у просторі.

Клапани електромагнітні

Клапани миттєвої дії з низьким енергоспоживанням, мінімальним перегрівом для автоматичного подання або перекриття газу у газо-використовуючому обладнанні (пальники, печі, котли).

Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства ДАХК «Артем»

Інноваційний потенціал – це характеристика підприємства, яка відоб-ражає забезпеченність підприємства науковими кадрами і високо-кваліфікованими спеціалістами, сприйняття інновацій зовні і можливість реалізації нововведень у виробництві або організаційній структурі, ринковий потенціал, що влаштовує власника виробництва [7, c.275]. 

Основними складовими інноваційного потенціалу підприємства вважаються виробничо-технологічні, матеріально-технічні, організаційно-

управлінські, фінансово-економічні ресурси, які в змозі забезпечити досягнення конкурентних переваг підприємства на основі використання інновацій [8, c.139].

Для аналізу інноваційного потенціалу підприємства потрібно розрахувати показники, наведені в табл. 2.1.6, після чого проаналізувати результат та зробити висновки.

Таблиця 2.1.6. Система показників для комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства

Показник

Формула

Розрахунок

Значення

1

2

3

4

Фінансова складова

Доля внутрішніх витрат на НДДКР і придбання технологій в загальних витратах на виробництво

,

де Внддкр – витрати на НДДКР;

Вт – витрати на придбання технологій;

Взаг – загальні витрати

0,47

Наукоємність продукції, що виробляється

,

де Внддкр – витрати на НДДКР;

Vпр. – загальний обсяг вироб-леної продукції

0,67

Забезпеченість інтелектуальною власністю

,

В на – витрати на придбання ОІВ;

В заг – загальні витрати

0,3

Доля витрат на придбання немате-ріальних активів в загальних витратах на дослідження та розробки

,

де Вна – витрати на придбання нематеріальних активів;

Внддкр – витрати на НДДКР

0,5

Доля витрат на підвищення кваліфі-кації виробничих робітників в загаль-ному обсязі витрат на дослідження та розробки

,

де Вок – витрати на підвищення кваліфікації виробничих робітників;

Внддкр – витрати на НДДКР

0,26

Державні джерела фінансування НДДКР

,

де ВД – обсяг державного фінансування інновацій на підприємстві;

Внддкр – витрати на НДДКР

0,89

Кадрова складова

Доля робітників, зайнятих досліджен-нями та розробками в загальній кількості працюючих на ви-робництві

,

де Ч нддкр – кількість працюючих зайнятих дослідженнями та розробками;

Ч заг – загальна чисельність працюючих

0,3

Забезпеченість виробництва кадрами найвищої кваліфікації

,

де Ч вк – чисельність кадрів вищої кваліфікації;

Ч нддкр – кількість працюючих зайнятих дослідженнями та розробками

0,49

Питома вага кількості науково-технічних працівників з науковим ступенем у загальній їх кількості

Ч наук. ступ – чисельність праців-ників з науковим ступенем (доктор наук, кандидат наук), чол.;

– загальна чисельність науково-технічних працівників, чол.

0,3

Рівень заробітної плати науково-технічних робітників

,

Де З/П нтс – обсяг заробітної плати науково-технічних робітників;

З/П заг – обсяг заробітної плати

0,3

Матеріально-технічна складова

Техніко-технологічна база, призначена для НДДКР

,

де О нддкр – вартість техніко-технологічної бази, призначеної для НДДКР;

ОВФ – вартість матеріально-технічної бази підприємства

0,19

Прогресивність обладнання виробничої системи

,

де О пр – вартість прогресив-ного обладнання;

ОВФ – вартість матеріально-технічної бази підприємства

0,76

Модернізація обладнання виробничої системи

,

де Ом – вартість модерні-зованого обладнання;

ОВФ – вартість матеріально-технічної бази підприємства

0,3

Коефіцієнт введення нової техніки

,

де ОВФн – вартість введеної нової техніки;

О з – вартість матеріально-технічної бази підприємства

0,12

Рівень забезпечення інноваційною діяльності науково-дослідним обладнанням

де О нддкр – вартість обладнання для проведення НДДКР, грн..;

Оз – вартість основних виробничих фондів, грн.

0,087

Фізичний знос обладнання для здійснення НДДКР

де Сзн. – сума зносу обладнання для здійснення НДДКР, грн.;

Вп. – первісна вартість обладнання для здійснення НДДКР, грн.

0,245

Моральний знос обладнання для здійснення НДДКР

де ППнов–продуктивність праці нового обладнання для здійснення НДДКР;

ППдіюч – продуктивність праці діючого обладнання для здійснення НДДКР

Питома вага нових технологій, освоє-них у поточному ро-ці в загальній кіль-кості технологічних процесів

де Тнов – нові технологічні процеси, од.;

Т з – загальна кількість технологічних процесів, од.

0,046

Інформаційна складова

Витрати на інформаційне забезпечення НДДКР

де В інф – витрати на інформаційне забезпечення;

В нддкр – витрати на НДДКР

0,27

Персонал, зайнятий інформаційним забезпеченням НДДКР

де Ч інф – чисельність персона-лу, зайнятого інформаційним забезпеченням;

Ч нддкр  – кількість працюючих зайнятих дослідженнями та розробками

0,4

Рівень інформатизації робіт, пов’язаних з НДДКР

Кінф = М інфз

де М інф – кількість робочих місць науково-технічних пра-цівників, оснащених комп’ю-терами, од.;

М з – загальна кількість робо-чих місць науково-технічних працівників, од.;

0,505

Ринкова складова

Доля інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції

де Vін – обсяг інноваційної продукції;

Vпр – загальний обсяг виробленої продукції

0,168

Конкурентоспроможність нової продукції

де Цін – ціна інноваційної продукції;

Цконкур – ціна аналогів у конкурентів

0,89

Рентабельність (прибутковість) реалізованої інновації

де Піннов – прибуток від впровадження інновації, грн.;

Віннов – витрати, пов’язані з її створенням, грн.;


136,51

Рис. 2.1.1. Пелюсткова діаграма інноваційного потенціалу ДАХК «Артем»

Висновки: За результатами запропонованої вище методики оцінки інноваційного потенціалу можна визначити не лише його величину, але й виявити як реальні, так і потенційні можливості суб’єкта підприємницької діяльності, що у свою чергу при подальшому комплексі заходів сприяє активізації інноваційного розвитку, поліпшенню конкурентних позицій господарюючого суб’єкта, збільшенню його доходів тощо.

Інтегральний індикатор фінансової потенціалу = 0,691, що становить максимальний рівень і є позитивним явищем для ДАХК «Артем».

Інтегральний індикатор кадрового потенціалу = 0,49 – середній рівень

Інтегральний індикатор матеріально-технічного потенціалу = 0,219 – низький рівень

Інтегральний індикатор інформаційного потенціалу = 0,379 – середній рівень

Інтегральний індикатор ринкового потенціалу = 2,73 – дуже високий рівень, за рахунок високо показника рентабельності реалізованих інновацій (136,51%).

2.2. Діагностика інноваційної конкурентоспроможності підприємства

Дослідимо інноваційну конкурентоспроможність ДАХК «Артем»

Таблиця 2.2.1. Показники для оцінки інноваційного розвитку та конку-рентоспроможності підприємства [9]

Показники інноваційного розвитку підприємства

Підсистема підприємства

Показники конкурентного розвитку підприємства

Витрати на інформаційну діяльність =     =  = 0,27

Управлінсько-інформаційна

Частка управлінського пер-соналу =  = 0,16

Персонал, зайнятий інформаційною діяльністю = = 0,4

Частка внутрішніх витрат на НДДКР і придбання технологій в загальних витра-тах на виробництво == 0,47

Фінансова

 

 

 

Коефіцієнт автономії (фінан-сової незалежності) =

=  = 0,28

Забезпеченість інтелектуальною власні-стю =  = 0,33

Наукоємність продукції =  = 0,67

Коефіцієнт поточної ліквід-ності =  = 1,03

Частка витрат на придбання нематеріаль-них активів у загальних внутрішніх витратах на НДР = = 0,5

Частка витрат на підвищення кваліфікації і навчання кадрів в загальному обсязі витрат на НДР =  = 0,26

Норма прибутку =  = = 0,0009

Державні джерела фінансування НДДКР =  = 0,89

Частка зайнятих дослідженнями і розробками в загальній чисельності персоналу підприємства =  = 0,3

Кадрова

Рівень заробітної плати =

=  = 1,33

Забезпеченість кадрами вищої кваліфіка-ції =  = 0,49

Частка витрат на навчання =

= = 0,26

Рівень зарплати науково-технічних фахівців  =  = 1,33

Техніко-технологічна база, призначена для НДДКР =   = 0,19

Матеріально-технічна

Коефіцієнт зносу ОВФ

Прогресивність устаткування =  
=  = 0,76

Фондовіддача =  =      = 0,18

Модернізація обладнання =  = 0,3

 Рентабельність продажів =

=  = 0,23

Коефіцієнт освоєння нової техніки =
=  = 0,12

Частка інноваційної продукції в загаль-ному обсязі промислової продукції =            =  = 1,13

Маркетингова підсистема

 

Рентабельність інноваційної продукції = =  * 100 = 136,51

Аналіз і оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства

де ІРО – індекс інноваційного розвитку організації; 

b1, b2, b3, b4, bn  – коефіцієнти вагомості показників;

Y1, Y2, Y3, Y4,Yn  – показники, що характеризують рівень інноваційної діяльності організації.

ІРО =  *

*  = 0,6

Отже, згідно шкали градації показника інноваційного розвитку економічного суб’єкта ДАХК «Артем» має задовільний інноваційний стан, проте потрібно поліпшувати інноваційну діяльність.

Аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності промислового підприємства

де ІКО  – індекс конкурентоспроможності організації,

b1, b2, b3, b4, bn  – коефіцієнти вагомості показників;

Y1, Y2, Y3, Y4,Yn  – показники, що характеризують конкурентоспроможність організації

ІКО =  = 0,17

Отже, згідно шкали градації показника інноваційного розвитку економічного суб’єкта, ДАХК «Артем» має низький рівень конкурентоспроможності.

Формування інтегрального показника рівня інноваційної конкуренто-спроможності підприємства

Інтегральний показник рівня інноваційної конкурентоспроможності підприємства розраховується за формулою:

ІІКО =  =  = 0,32

Для забезпечення ефективного процесу впровадження інновацій потрібно забезпечити здійснення таких завдань:

 1.  оцінювання світових тенденцій науково-технічного розвитку;
 2.  розроблення стратегії інноваційної політики і механізмів її здійснення; формування стратегічних цілей інноваційної діяльності;
 3.  розроблення планів та програм інноваційних проектів;
 4.  розроблення організаційно-виробничої структури управління інноваційною діяльністю;
 5.  планування організації інноваційного процесу;
 6.  спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій інноваційного процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності;
 7.  підготовка відповідного персоналу для здійснення інновацій.

РОЗДІЛ 3

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДАХК «АРТЕМ»

Охорона праці на підприємстві. Основним органічним елементом процесу виробництва можна назвати охорону праці. Тому вона має як організаційно-технічні, так і соціальні аспекти. Одним з найважливіших завдань охорони праці є захист робітників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечення найбільш придатних умов праці, що запобігає марним витратам їх сил, сприяє покращенню продуктивності праці. Функціями охорони праці, що можна назвати основними, є здійснення охорони здоров’я працюючих, забезпечення мов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму.

Для того, щоб впровадити заходи з охорони праці, на ДАХК «Артем» адміністрація уклала колективний договір з трудовим колективом підприємства, згідно якого адміністрація зобов’язується забезпечити всі робочі місця безпечними умовами праці.

Робота по охороні праці на ДАХК «Артем» ведеться згідно до закону «Про охорону праці» та інших нормативних документів.

Кожного року для виконання розробленого на рік плану робіт та перевірки стану охорони праці на об’єктах, складається графік перевірки цехів постійно діючою комісією (ПДК) підприємства. В складі комісії постійно працюють керівники начальники цехів і ведучі фахівці.

Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт.

Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях управління стратегічного маркетингу.

Кожен працюючий в УСМ повинен знати і чітко виконувати вимоги пожежної безпеки, і не допускати дії які б могли призвести до пожежі.

Столи і стелажі повинні бути установлені з проходом між ними не менше 1 метра. Прохід до виходу із приміщення – не менше ширини дверей.

Приміщення УСМ підтримувати в чистоті і порядку.

Таблиця 3.1.1.Перелік інструкцій з охорони праці, що знаходиться в УСМ


п/п

інструкції

Назва інструкції

Кількість

екземплярів

Примітка

1

48

Для підсобних робітників

1

Участь у виставках

2

71

Для працівників ДАХК «Артем», що направляються у відрядження

1

3

78

Для транспортувальників та осіб, супроводжуючих вантаж, при роботі на вантажних автомобілях

1

Участь у виставках

4

79

При роботі на персональному комп’ютері

1

5

100

При обслуговування сосудів працюючих під тиском

1

Стерилізатор

6

190

Проведення інструктажу неелектричному персоналу на 1 групу з електробезпеки

1

7

295

З надання першої медичної допомоги потерпілому від дій електричного току

1

Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані з використання відкритого вогню, допускаються при наявності письмового дозволу, підписаного начальником УСМ та погодженого із начальником пожежної безпеки.

В приміщення УСМ забороняється:

 1.  захаращувати виходи з приміщень і підступи до засобів пожежогасіння ;
 2.  курити в робочих приміщення;
 3.  зберігати та користуватися вибухонебезпечними та горючими речами;
 4.  користуватися несправними розетками, вимикачами, та офісним обладнанням;
 5.  використовувати для господарських цілей засоби пожежогасіння.

Дії працівників у випадку пожежі:

Кожний працівник  у випадку виникнення пожежі зобов’язаний:

 1.  повідомити пожежну безпеку по телефону (01);
 2.  відключити електроприлади;
 3.  приступити до евакуації людей;
 4.  приступити до гасіння пожежі;
 5.  організувати зустріч пожежної охорони;
 6.  повідомити про пожежу керівництво підрозділу.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно – технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці у ДАХК «Артем» охорона праці забезпечується керівником підприємства.

За охорону праці на підприємстві відповідає керівник та інженер з охорони праці, який відповідає за:

 1.  складання звітів про травматизм на підприємстві;
 2.  дотримання всіх вимог працівниками підприємства охорони праці;
 3.  підготовка та періодичне оновлення нормативних документів з питань охорони праці;
 4.  проведення вступного інструктажу з питань охорони праці;
 5.  проведення навчання працівників підприємства з питань охорони праці;
 6.  нагляд за дотриманням працівниками підприємства Загально-об’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки та інші обов’язки передбачені законодавством України та внутрішніми документами ДАХК «Артем».

Відповідно до Положення про систему управління охороною праці на ДАХК «Артем» керівник підприємства:

1. Створює комісію підприємства для перевірки знань посадових осіб  та робітників з питань охорони праці, забезпечує навчання та перевірку знань членів цієї комісії.

2. Визначає порядок і терміни проведення навчання, інструктажу та перевірки знань працівників.

3. Забезпечує виробничі ділянки нормативними актами про охорону праці, попереджувальними плакатами та знаками безпеки.

4. Забезпечує своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування.

5. Комплектує служби, які здійснюють нагляд за експлуатацією та технічним станом будівель та споруд.

6. Забезпечує працівників засобами індивідуального захисту у відповідності до діючих норм та організовує їх віддачу, зберігання та використання.

7. Забезпечує відповідність технічної документації та технологічних процесів вимогам нормативних актів про охорону праці.

8. Забезпечує проведення атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці.

Система планів з ОП має включати: перспективне планування (на період, більший одного року); поточне планування (на рік); оперативне планування (детальні плани, спрямовані на вирішення конкретних питань праце охоронної діяльності на підприємстві в короткостроковому періоді – помісячно, поквартально).

Планування охорони праці повинно включати:

 1.  визначення цілей праце охоронної діяльності та засобів  їх досягнення;
 2.  розрахунок суми вкладень у заходи з охорони праці та розподіл цієї суми за напрямками праце охоронної діяльності на підприємстві;
 3.  забезпечення організації контролю виконання плану (в разі необхідності здійснення коректування планових показників);
 4.  здійснення постійного контролю умов і безпеки праці та оперативне регулювання на відхилення від нормативних актів.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

На Приватному підприємстві ДАХК «Артем» охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало.

РОЗДІЛ 4

ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Поліпшення в системі управління якістю

Керівництво повинне незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних в організації дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів. Поліпшення можуть мати різні масштаби – від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проектів радикальних вдосконалень. Організація має запровадити процес визначення й управління заходами, спрямованими на поліпшення якості. Ці поліпшення можуть призводити до змін у продуктах та процесах чи навіть у системі менеджменту організації.

Пропозиція  про подальше поліпшення системи менеджменту якості.

Дослідження базується за результатами внутрішніх аудитів проведених службою якості та наглядових аудитів проведених «Бюро Веритас» в 2012 -2013 р.р.

Пропоную скоригувати СТП 14307699.063 «Управління витратами на якість».

Для чого доповнити СТП 14307699.063 базовими критеріями, що визначають поточний статус витрат компанії :

 1.  Зростання продуктивності праці;
 2.  Зниження прямих витрат ;
 3.  Зниження непрямих витрат;
 4.  Зменшення складських запасів;
 5.  Зменшення тривалості технологічного циклу виготовлення (у разі застосування нового обладнання);
 6.  Оптимізація маршрутів при виготовленні складальних одиниць ;
 7.  Вивільнення виробничих площ ;
 8.  Зростання середньої заробітної плати працюючих;
 9.  Норми завантаження виробничих робітників;
 10.  Зниження кількості операцій , що не створюють додаткову вартість .

Після коректування зазначеного СТП пропоную опрацювати питання про можливість вирішення завдань спрямованих на мінімізацію витрат за основними напрямками діяльності Компанії:

 1.  Визначення деталізованого переліку статей витрат (критеріїв оцінювання) для кожного підрозділу;
 2.  Створення єдиних методик розрахунку , єдність термінології , в тому числі категорій витрат, існуючих в традиційному бухгалтерському обліку і в чинному СТП 14307699.063;
 3.  Збір даних з метою визначення поточних витрат за основними складовими з певною періодичністю ( створення бази для оцінювання ) ;
 4.  Виходячи з цих даних визначити початковий рівень витрат , моніторити хід виконання планових показників , встановлювати цілі щодо їх зниження .

Всі роботи з вирішення вищевказаних завдань необхідно «прив’язати» до процесів опису системи менеджменту якості Компанії та форма-лізованності для обробки та обліку ВАСУВ .

Пропоную залучити до робіт по поліпшення в системі управління якістю підрозділи: ВЕО, центральну бухгалтерію, ООТиЗ, КТЦ, ВАСУВ, Служба якості, УПМТО, відділ з реконструкції та технічного переозброєння .

Пропоную розглянути питання створення щоденного моніторингу стану контрольних точок (КТ) , що забезпечують цикл створення продукції.

Контрольні точки (кт):

1 кт – інформація про результати вхідного контролю комплектуючих виробів;

2 кт – інформація ЦЗЛ про невідповідність матеріалів вимогам КД при вхідному контролі;

3 кт – інформація ЦЗЛ про невідповідність матеріалів деталей вимогам КД , виявлених при виробництві;

4 кт – інформація про випадки масового браку ( виробничі цехи );

5кт – інформація про ЗВТ не пройшли калібрування (повірку)

використовуються у виробництві;

6 кт – інформація про обладнання не пройшли ППР використовуваному у виробництві;

7 кт – інформація про результати контрольних зборок , інспекції першої деталі , схвалення спеціальних процесів ;

8кт – інформація про невиконані в термін коригувальних дій за результатами аудиту;

9 кт – інформація за результатами контролю технологічної дисципліни;

10кт – інформація про атестацію персоналу , в тому числі , що виконує спеціальні процеси;

11 кт – інформація про культуру виробництва;

12 кт – інформація про відхиленою продукції ОТК;

13 кт – інформація про відхиленою продукції ПЗ;

14 кт – інформація про зрив термінів подачі виробів на випробування        ( періодичних, кваліфікаційних і т.д.);

15 кт – інформація про відмови при проведенні випробувань                        ( періодичних , кваліфікаційних і т.д.);

16 кт –  інформація, про надіслані претензії за якістю від споживачів та вжиті заходи (внутрішніх та зовнішніх);

17 кт – інформація про стан виконання контрактів.

Пропоную залучити до вирішення представленої задачі представників : ВІТ і С, ЦЗЛ, КТЦ, МС, ЕМС, УПМТО, ЄРО, ОК і О, цех № 17.

Цей процес постійного вдосконалення має слугувати інструментом підвищення внутрішньої ефективності та результативності роботи організації, а крім того, має підвищувати задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін.

Домагаючись максимальної користі для організації та зацікавлених сторін, керівництво повинне сприяти як вдосконаленням у вигляді безперервних заходів у зв’язку з процесами, які виконуються, так і можливостям радикальних змін.

ВИСНОВКИ 

Під час виробничої практики на ДАХК «Артем» ми:

Поглибли і закріпили теоретичні знання з менеджменту організацій,  стратегічного управління, управління персоналом, операційного та фінансового менеджменту, маркетингових досліджень та інших дисциплін професійного спрямування;

Провели аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що стосуються процесу управління підприємством, і ознайомлення з практикою їх застосування;

Дослідили досвід здійснення господарської діяльності підприємства;

Набули досвіду організаційної та науково-дослідної роботи на одній з відповідних посад, які може обіймати бакалавр з менеджменту;

Розробили пропозиції щодо удосконалення діяльності підприємства, а саме: запропонували доповнити СТП 14307699.063 «Управління витратами та якість» такими базовими критеріями: Зростання продуктивності праці; Зниження прямих витрат; Зниження непрямих витрат; Зменшення складських запасів; Зменшення тривалості технологічного циклу виготовлення (у разі застосування нового обладнання); Оптимізація маршрутів при виготовленні складальних одиниць; Вивільнення виробничих площ ; Зростання середньої заробітної плати працюючих; Норми завантаження виробничих робітників; Зниження кількості операцій , що не створюють додаткову вартість.

Дослідивши інноваційну конкурентоспроможність ДАХК «Артем» ми побачили, що компанія має низький рівень конкурентоспроможності. Отже, потрібно вживати заходи щодо її підвищення та продовжувати розробляти інноваційну продукцію.

Також ми з’ясували, що на приватному підприємстві ДАХК «Артем» охорона праці, техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства ведеться чітко і досконало.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року N93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93.
 2.  ГСВО МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджменту». – ЦПНМВ КНТЕУ, 2009. – 19 с.
 3.  Програми нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 6.030601 «Менеджмент»: учбово-методичний комплекс / Науково-метод. комісія з менеджменту і адміністрування ; упоряд. А. А. Мазаракі та ін. – К. : КНТЕУ, 2011. - 223 с.
 4.  Офіційний сайт ДАХК «Артем» –  http://www.artem.ua/ 
 5.  Річна фінансова звітність ДАХК «Артем» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/9336/99/templ

 1.  Конспект лекцій: Кармазін В. А. «Фінанси підпрриємства». – Київ / НТУУ «Київський Політехнічний інститут»
 2.  Кривенко Л.В., Лощина Л.В., Мілашенко В.М. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства у контексті інтелектуальної складової // Економічний простір. – 2008. – №18. – ст. 281-286. 
 3.  Вікарчук О.І. Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства // Вісник ХНПІ. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2009. – №8. – с. 136-143. 
 4.  ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИННОВА-ЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.science-education.ru/103-6201

 1.   Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С. О., Куліш А. П. Фінанси підприємств: Підручник. – 6.вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006.   – 552 с. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6531. Планирование семьи. Разработка индивидуальных мероприятий по планированию семьи. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) 83.5 KB
  Тема Планирование семьи. Разработка индивидуальных мероприятий по планированию семьи. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП) Значение изучения темы За демократизацию сексуальных отношений в наш век современная молодежь пла...
6532. Проектирование таблиц с помощью языка SQL проектирование и модификация таблиц с использованием языка SQL 106.5 KB
  Проектирование таблиц с помощью языка SQL проектирование и модификация таблиц с использованием языка SQL Предполагает освоение следующих вопросов: Назначение языка SQL. Классификация команд языка SQL. Язык SQL (Structured Query...
6533. Медицинская профилактика основной популяционной патологии: остеопороза, анемии 156.5 KB
  Тема Медицинская профилактика основной популяционной патологии: остеопороза, анемии. Форма организации учебного процесса - практическое занятие. Значение темы. Профилактическая работа, направленная на предупреждение развития таких знач...
6534. Водное занятие. Понятие о здоровье в целом. Факторы риска основных хронических неинфекционных заболеваний 75.19 KB
  Тема Водное занятие. Понятие о здоровье в целом. Факторы риска основных хронических неинфекционных заболеваний Форма организации учебного процесса - практическое занятие. Значение темы. Здоровье населения и каждого человека в отдельности...
6535. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії 185 KB
  Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії Загальна частина Теоретичний матеріал Поняття і сутність кримінального процесу України. Історичні форми кримінального процесу. Стадії кримінальної процесуальної діяльності. Порядок кри...
6536. Связь ACCESS С WORD И EXCEL. Создание писем, конвертов и наклеек 102.5 KB
  Связь ACCESS С WORD И EXCEL. Создание писем, конвертов и наклеек Предполагаем освоение следующих вопросов: Взаимодействие базы данных Access с текстовым процессором Word: создание писем, почтовых конвертов и наклеек посредством слияния базы да...
6537. Первая помощь при отравлениях АОХВ и синтетическими ядами 352.5 KB
  Первая помощь при отравлениях АОХВ и синтетическими ядами. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: ОТРАВЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТРАВЛЕНИЙ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ. ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПОПАВШИМИ В ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ. ОТРАВЛЕНИЕ...
6538. Предмет і задачі біохімії. Ферменти: хімічна природа, структура і фізико-хімічні властивості 45 KB
  Предмет і задачі біохімії. Ферменти: хімічна природа, структура і фізико-хімічні властивості Актуальність теми: Біологічна хімія - фундаментальна біомедична наука, яка вивчає хімічний склад живих організмів, хімічні перетворення, що лежать в...
6539. Генетика популяций, задачи с решением 405.5 KB
  Генетика популяций Решение типовых задач Задача В южноамериканских джунглях живет популяция аборигенов численностью 127 человек (включая детей). Частота группы крови М составляет здесь 64%. Можно ли вычислить частоты группы крови N и MN в этой по...