90225

Аналіз фінансового-господарської діяльності закритого акціонерного товариства «ОТІС»

Контрольная

Финансы и кредитные отношения

Метою розрахунково-графічної роботи є зрозуміти, виявити та з’ясувати суть фінансового аналізу, вивчити та ознайомитись з його методами, провести фінансовий аналіз на прикладі ВАТ «Дзержинський хлібокомбінат», визначити його головних показників діяльності (зокрема рентабельність, прибутковість) та характеристика цих показників.

Украинкский

2015-06-01

1.04 MB

2 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

Кафедра менеджменту

 

Розрахунково-графічна робота

З дисципліни: „Фінанси підприємств”

на тему: „Аналіз фінансового-господарської діяльності закритого акціонерного товариства „ОТІС”

Виконала:

студентка ІІІ курсу

гр. УВ-81, ФММ

Коваль А. В.

Перевірив:

Карамазін В. А.

 Київ - 2010

ВСТУП

Актуальність теми. За нинішніх умов ринкової економіки підприємства, здійснюючи свою діяльність, перебувають в постійному пошуку розширення і вдосконалення. Тому все актуальнішим стає проведення детального економічного, і зокрема фінансового, аналізу діяльності підприємства. За допомогою показників, отриманих в результаті такого аналізу, можна визначити недоліки діяльності підприємства, знайти методи їх усунення і раціональні способи перетворення цих недоліків в переваги.

Високі показники ефективності є засобом для привернення уваги інвесторів, фінансово-кредитних установ, а також допомагають підприємству сформувати свій сегмент ринку збуту.

Характеристика основних джерел. Для написання цієї роботи я використала вітчизняну та зарубіжну економічну літературу, періодичні джерела та офіційну бухгалтерську звітність ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат” за 2008-2009 роки. Для написання теоретичної частини я використала дані з праць відомих вчених – економістів. Зокрема, таких як Кірейцева, Азаренкова, Слав’юк та інші.

Об’єкт дослідження – фінансовий стан підприємства ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат" за 2008-2009 роки.

Метою розрахунково-графічної роботи є зрозуміти, виявити та з’ясувати  суть фінансового аналізу, вивчити та ознайомитись з його методами, провести фінансовий аналіз на прикладі ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат”, визначити його головних показників діяльності (зокрема рентабельність, прибутковість) та характеристика цих показників.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи аналізу фінансової діяльності підприємства

 1.  Сутність фінансів підприємств та визначення фінансової діяльності підприємства

Фінанси підприємства є система економічних відносин пов’язаних з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням грошових доходів в процесі діяльності підприємства.

В процесі відтворення фінансів підприємства як економічна категорія виконують функції:

 1.  Формування фінансових ресурсів, їх розподіл і формування.
  1.  Контроль за результатами діяльності підприємства.

Фінансова діяльність — це система форм і методів, які використовуються для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

— фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

— пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

— виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

— мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

— контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

— фінансове прогнозування та планування;

— аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

 •  оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

1.2  Методи оцінки фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, яка відображає фінансові відносини підприємства і його здатність фінансувати свою діяльність. Вона характеризує рівень збалансованості окремих структурних елементів активу та капіталу, а також рівень ефективності їх використання.

Оцінка фінансового стану – вивчення кожного показника, розрахованого в результаті фінансового аналізу, порівняння його значення з нормативним, виявлення чинників впливу.

Методи аналізу фінансового стану підприємства:

1. Горизонтальний (трендовий) аналіз  - система фінансового аналізу, яка полягає у вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі. У процесі цього аналізу розраховують темпи зростання (приросту) окремих показників за декілька періодів і визначають загальні тенденції їх зміни (тобто тренд).

2. Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури позицій балансу. Для цього використовуються відносні величини структури, які характеризують склад, структуру бухгалтерського балансу. Ці величини визначаються відношенням розмірів складових бухгалтерського балансу до загального підсумку як по активах, так і пасивах.

3. Трендовий аналіз — порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів і визначення основної тенденції динаміки показника за допомогою побудови трендового рівняння. Трендове рівняння дає можливість визначення значень показника в майбутньому, тобто зробити прогнозний аналіз.

4. Порівняльний аналіз - порівняння фінансових показників підприємства з аналогічними показниками інших підприємств, середніми значеннями цих показників по відповідних галузях, нормативними значеннями.

5. Факторний аналіз - аналіз впливу окремих факторів на результативний показник за допомогою індексного аналізу і методів кореляційно-регресивного аналізу.

6.Аналіз фінансових коефіцієнтів – найпоширеніший. Дозволяє розраховувати співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства.

Оцінити фінансову звітність підприємства допомагають різні фінансові коефіцієнти, що показують різні фінансові пропорції між різними статтями звітності.

Оцінка фінансової діяльності підприємства здійснюється на основі аналізу фінансових звітів:

 •  Форма №1 „Баланс підприємства”
 •  Форма №2 „Звіт про фінансові результати”;
 •  Форма №3 „Звіт про рух грошових коштів”;
 •  Форма №4 „Звіт про власний капітал”.
 •  Форма №5 „примітки до річної фінансової звітності.

В процесі аналізу залучаються також дані статистичної звітності, бірж, оперативна бухгалтерська інформація.

 

1.3 Характеристика діяльності ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат”

Мета діяльності : досягнення спiльними зусиллями умов для найбiльш ефективного господарювання, нарощування випуску продукцiї для бiльш повного забезпечення в нiй потреб споживачів, задоволення потреб споживчого ринку в хлiбi, хлiбобулочних, кондитерських, макаронних виробах та iнших товарах народного споживання.

ВАТ "Дзержинський хлiбокомбiнат" складається з :

 •  з хлiбобулочного цеху;
 •  кондитерського цеху;
 •  цеху по виробництву олії;
 •  цеху по виробництву солоду.

Основною продукцiєю хлiбопекарної промисловостi є хлiб. Структура асортименту хлiбобулочних виробiв представлена наступними групами:

- хлiб iз пшеничного борошна,

- хлiб бiлий iз пшеничного борошна,

- хлiб iз житнього та iз сумiшi житнього та пшеничного борошна,

- булочнi вироби,

- здобнi вироби,

- сухарi панiровочнi та ін.

У компанії працює:

-  чисельнiсть працiвникiв на кiнець року - 200

- середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 167

Пiдприємство отримувало сировину вiд наступних постачальникiв: ТОВ "Укр-Промтекс", ТОВ "Авис", ТОВ "КХП"Айдар-Борошно", ФОП Рибаков О.П., ФОП Кенсицький С.Г.

Головним ринком збуту ВАТ є м.Дзержинськ (приватнi пiдприємства, власна торгiвельна мережа), а також населеннi пункти, що прилягають до мiста. Також продукцiя реалiзується у таких мiстах як Горлiвка, Артемiвськ, Часiв-Яр. Головними споживачами продукцiї хлiбозаводу є мешканцi вищезазначених населених пунктiв. Наведемо перелiк найбiльших оптових покупцiв продукцiї ВАТ: ПП Ганцалєв Д.Ф., ПП Нiкулiна Г.Ф.,ПП Пятченко I.В., ПП Бижан О.В., ПП Панiна I.Г., ПП Чорнобривка Л.Н., ПП Пономаренко К.О.

Головними напрямками в роботi пiдприємства на перспективу є: зростання обсягу реалiзацiї за рахунок пiдвищення конкурентоздатностi виробляємої продукцiї. У перспективнiстi виробництва окремих товарiв є впровадження у виробництво нових гатункiв хлiба з житньо-солодовим екстрактом, впровадження хлiбних виробiв оздоровчого характеру, збагачених молочними, соєвими продуктами, вiтамiнами, а також впровадження дiєтичних хлiбних виробiв.

Юридична адреса ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат :                                Донецька область, м. Дзержинськ вул. Херсонська, 28.

Висновки до розділу 1

Фінанси підприємства - це система економічних відносин пов’язаних з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням грошових доходів в процесі діяльності підприємства. Фінанси підприємства виконують наступні функції : формування фінансових ресурсів, їх розподіл і формування; контроль за результатами діяльності підприємства.

Фінанси підприємств забезпечують кругообіг основного та оборотного капіталу, взаємовідношення з державними органами, податковою системою, бюджетами, банками і іншими кредитними установами, страховими компаніями і так далі.

Для визначення фінансового стану будь-якого підприємства необхідно здійснити фінансовий аналіз, який залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності.

Фiнансовий стан пiдпpиємства — це комплексне поняття, яке хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Фінансовий аналіз здійснюється за допомогою певних методів. Методи фінансового аналізу це комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану – вивчення кожного показника, розрахованого в результаті фінансового аналізу, порівняння його значення з нормативним, виявлення чинників впливу.

Одним із методів оцінки фінансового стану підприємства є аналіз показників його діяльності. Я розглянула показники, що найбільш повно відображають фінансовий стан підприємства , на прикладі ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат.

ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат” – це підприємство, головними напрямками якого є зростання обсягу реалiзацiї за рахунок пiдвищення конкурентоздатностi виробляємої продукцiї.

Підприємство спеціалізується на виробництві хліба та хлібобулочних виробів; на виробництві сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок з тривалим термiном зберiгання

РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану підприємства

В розділі 1 розрахунково-графічної роботи було сказано, що існують різноманітні методи оцінки фінансового стану, які в висновку надають нам  аналіз діяльності. Одним з ефективних та найбільш поширених методів є розрахунок фінансових коефіцієнтів. За допомогою цього методу і визначимо ефективність ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат” . Розрахуємо ці показники за 2008 та 2009 роки по групам.

2.1 Фінансовий аналіз майнового стану

1) Сума наявних коштів (валюта балансу), що підприємство має у розпорядженні :

Валюта балансу за 2009рік = 3691 тис. грн.

Валюта балансу за 2010рік = 3653 тис. грн.

За досліджуваний період сума господарських коштів підприємства зменшилась на 38 тис. грн., що свідчить про зменшення майнового потенціалу підприємства.

2) Коефіцієнт зносу основних засобів - характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості.

  де  - коефіцієнт зносу основних засобів;

   - знос основних засобів;

   - первісна вартість основних засобів

Кзн. = 3363 / 5417 = 0,6 тис.  грн. (2009 р.)

Кзн. =3636 / 5577 = 0, 65 тис. грн.. ( 20010 р.)

Частка зношення підприємства на кінець планового періоду зросла з 0,6тис. грн.. до 0,65 тис. грн (з 60 % до 65%).

3) Коефіцієнт придатності - показує, яка частина основних  засобів

придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Кпр = залишкова вартість / первинну вартість

Кпр = (5417- 3363) / 5417 = 0,38 тис. грн.. (на поч. п. п.)

Кпр = (5577 – 3636) / 5577 = 0,35 тис. грн.. ( на кін. п.п.)

Придатна (залишкова) частина підприємства за 2009 р. зменшилась з 0,38 до 0,35 ( з 38%  до 35%)

4) Коефіцієнт оновлення основних засобів показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби

де  - коефіцієнт оновлення основних засобів;

 - вартість введених в експлуатацію основних засобів;

 - вартість основних засобів на кінець періоду.

= (5577 – 5417)

2.2 Показники оцінки ліквідності і платоспроможності

2.1) Величина власного капіталу:

за 2009 рік: 2264 тис. грн.,

за 2010 рік: 2409 тис. грн.

Збільшення функціонуючого капіталу підприємства на 145 тис. грн. означає позитивну тенденцію підприємства, збільшення його спроможності покриття поточних активів.

2.2) Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в динаміці – позитивна тенденція

,

де   маневреність грошових коштів.

за 2009 рік: = ,

за 2010 рік: =.

Порівнюючи з 2009 роком у 2010 році показник маневреності грошових коштів зменшується.

2.3)  Коефіцієнт покриття (проміжний):

,

де - проміжний коефіцієнт покриття.

за 2009 рік: =  ,

      за 2010 рік: =.

Спадання загального коефіцієнта покриття на 1,3 показує негативну тенденцію.

2.4) Коефіцієнт покриття (загальний). Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. 

,

де   коефіцієнт покриття загальний;

  оборотні активи;

  поточні зобовязання.

за 2009 рік: = ,  за 2010 рік: =.

2.5)  Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника — 0,2.

,

де   коефіцієнт абсолютної ліквідності

за 2009 рік: =,  за 2010 рік: =.

2.6)  Частка власних оборотних коштів в покритті запасів -  вартість запасів, яка покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 0,6.

=,

де - частка власних оборотних коштів в покритті запасів.

за 2009 рік: = ,

за 2010 рік: =.

2.7) Коефіцієнт автономії показує частку власних коштів у вартості всього майна підприємства:

,

де   коефіцієнт автономії.

за 2009 рік: = ,  за 2010 рік: =.

Збільшення  коефіцієнта автономії свідчить про те, що ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат” став менш залежним від зовнішніх джерел фінансування на 4%.

2.8) Співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів: 

,

де   співвідношення нерозподіленого прибутку до всієї суми активів;

  нерозподілений прибуток;

  уся сума активів.

за 2009 рік: = ,

за 2010 рік: =.

Нерозподілений прибуток підприємства збільшився в майні підприємства .Це позитивна тенденція.

2.9) Оборотність матеріальних запасів:

=,

де- оборотність матеріальних запасів

за 2009 рік: =;

за 2010 рік: =.

На підприємстві ТОВ «ЦОДНТІ» зменшилась кількість обертів матеріальних запасів на 0,2 оберта.

2.3 Показники прибутковості

2.1)  Головний показник прибутковості показує прибутковість всього підприємства :

,

де   головний показник прибутковості;

  фінансовий результат від зв. діяльності до оподаткування;

  усього активів;

  нематеріальні активи.

за 2009 рік: =;

за 2010 рік: =.

Загальна прибутковість підприємства зменшилась  на 3,8%.

2.2) Прибутковість активів показує прибутковість активів, зростання цього показника позитивна тенденція.

,

де   прибутковість активів;

  прибуток після оподаткування.

за 2009 рік: = ;

за 2010 рік: =

Прибутковість активів за досліджуваний період ТОВ «ЦОДНТІ» збільшилась на 0,36 %.

2.3) Прибутковість реалізації :

,

де,- прибутковість реалізації;

- чистий прибуток від реалізації;

- обсяг реалізації.

за 2009 рік: =;

за 2010 рік: =.

Ефективність реалізації досліджуваного підприємства за 2009 рік збільшилась на 0.1%.

2.4)  Обертання необоротних активів :

.

за 2009 рік: , за 2010 рік: .

Оборотність необоротних активів збільшилась на 0,3 оберта.

2.4 Показники оцінки рентабельності:

2.1)  Рентабельність надання послуг : показує дохідність реалізації.

,

де   рентабельність продажу;

  прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг);

  виручка від реалізації.

за 2009 рік: = , за 2010 рік: =.

На підприємстві ефективність продажу знизилась на 0,02.

2.2) Рентабельність основної діяльності показує прибуток від понесених затрат на виробництво. 

,

де   рентабельність основної діяльності;

  витрати на виробництво і реалізацію продукції.

за 2009 рік: =,

за 2010 рік: =.

Ефективність основної діяльності підприємства підвищилась.

2.3) Рентабельність власного капіталу - визначає ефективність використання власного майна підприємства.

,

де   рентабельність власного капіталу

за 2009 рік: =,

за 2010 рік: =.

Власний капітал підприємства використовується менш ефективно на 0,4%.

2.4)  Період окупності власного капіталу:

,

де   період окупності власного капіталу.

за 2009 рік: =  

за 2010 рік: =

Період окупності збільшився.

2.5)  Рентабельність усього капіталу підприємства.

=,

де - рентабельність усього капіталу підприємства.

за 2008 рік: =, за 2009 рік: =.

Ефективність використання загального капіталу підприємства знизилась на 0,03%.

2.5 Показники оцінки ділової активності

2.1)  Загальна оборотність капіталу показує кількість обертів, що здійснюють всі кошти за період.

,

де   загальне обертання капіталу.

за 2008 рік:  =, за 2009 рік:  =.

Загальний капітал ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат” збільшив кількість обертів за 2009 рік на 0.49 оберти.

2.2)  Оборотність мобільних кошті  показує кількість обертів, що здійснюють оборотні кошти за період.

,

де   обертання мобільних коштів.

за 2008 рік: =,

за 2009 рік: =.

Відповідно до збільшення кількості обертів капіталу збільшилась кількість обертів оборотних коштів на 0,44 оберта.

2.3)  Оборотність матеріальних оборотних коштів:

,

де   обертання матеріальних оборотних коштів.

за 2008 рік: = , за 2009 рік: =.

2.4)  Оборотність готової продукції:

,

де   обертання готової продукції.

за 2008 рік: =, за 2009 рік: =.

Зменшення оборотності готової продукції на 1149,39 оберта свідчить про не ефективне використання цього виду ресурсу, в порівнянні з іншими.

2.5) Обертання дебіторської заборгованості :

,

де   обертання дебіторської заборгованості.

за 2008 рік: =,за 2009 рік: =.

2.6) Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів виражає ефективність використання засобів праці.

,

де   фондовіддача необоротних активів.

за 2008 рік: =,

за 2009рік: =.

На кінець 2009 року на 1 грн. основних фондів припадає 9 грн. виробленої продукції.

2.7)  Оборотність власного капіталу:

,

де   обертання власного капіталу.

за 2008 рік: = ;

за 2009 рік: =.

Власний капітал підприємства збільшив кількість обертів на 0.3 оберту.

2.6 Показники фінансової стійкості та стабільності: 

2.1) Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, яку частину власного капіталу вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано.

=,

де - коефіцієнт маневреності власних коштів.

за 2008 рік: =, за 2009 рік: =.

Зменшення коефіцієнта маневреності власних коштів на 0.02 показує зменшення використання частини власного капіталу на фінансування поточної діяльності, або кількості капіталу вкладеного в оборотні кошти.

2.2) Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства:

де   коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства;

  вартість основних засобів;

  сума накопиченої амортизації;

  вартість майна підприємства за підсумком балансу.

за 2008 рік: =,

за 2009 рік: =.

Розрахувавши цей показник, можна сказати, що вартість основних засобів зменшилась, тобто вартість основних засобів та зносу збільшились у меншій кількості ніж вартість майна підприємства.

2.3) Коефіцієнт концентрації (незалежності) власного капіталу характеризує частку власності самого підприємстві у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим більший цей коефіцієнт, тим більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів підприємство.

,

де   коефіцієнт концентрації власного капіталу.

за 2008 рік: = , за 2009 рік: =

Збільшення коефіцієнту концентрації власного капіталу показує збільшення частки власності самого підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих в його діяльність. 

2.4) Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього показника. Коли його значення наближається до 1 (100 %), це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

,

де   коефіцієнт фінансової залежності.

за 2008 рік: =, за 2009 рік: =.

2.5) Коефіцієнт концентрації залученого капіталу:

=,

де- коефіцієнт концентрації залученого капіталу.

за 2008 рік: =,

за 2009 рік: =.

Збільшення цього показника показує ще раз показує збільшення в майні підприємства залучених коштів.

РОЗДІЛ 3. Аналіз точки беззбитковості підприємства ВАТ "Дзержинський хлібокомбінат”

Точка беззбитковості – це рівень фізичного обсягу продажу при заданій ціні протягом окремого періоду часу (місяць, квартал, рік), за рахунок якого підприємство покриває витрати. Дохід у підприємства виникає за точкою беззбитковості. Точка беззбитковості показує, за якого обсягу виробництва і реалізації продукції виручка від реалізації дорівнює витратам на виробництво. Тобто, точка беззбитковості – об’єм або рівень операцій, при якому сукупний дохід дорівнює сукупним витратам, тобто це точка нульового прибутку або нульових збитків.

Для підприємства грає велику роль виробляти продукцію, якщо проект дозволить забезпечити виробництво і реалізацію товару в обсязі, що перевищує поріг беззбитковості, тільки тоді проект починає приносити прибуток. За обсягів випуску продукції, що нижчі за поріг беззбитковості, підприємство понесе збитки.

Точка беззбитковості () розраховується за наступною формулою:

Виходячи з цього показника, можна вирахувати запас міцності, безпеки (оцінка додаткового рівня беззбитковості, обсягу продажу). Вона відбиває граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків.

Точка беззбитковості — це інформація про те, за якою ціною та скільки продукції необхідно продати, щоб вийти «в нуль» або отримати хоча б якийсь прибуток. Найзручніше аналіз беззбитковості навести в графічному вигляді. На графіку по осі Х відкладається кількість товару, по осі Y — доходи й витрати в грошовому еквіваленті.

Схема графіку точки беззбитковості розглянута на Рис.1.

 

PAGE  1