90374

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Сутність інформаційно-аналітичних ресурсів. Основні складові інформаційно-аналітичних ресурсів. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення Застосування інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету в управлінні підприємством ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». Загальна характеристика досліджуваного підприємства.

Украинкский

2015-06-04

1.28 MB

0 чел.

3

Дипломна робота

з менеджменту на тему:

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти інформаційних та аналітичних ресурсів Інтернету в управлінні підприємством………………………………………..7

1.1. Сутність інформаційно-аналітичних ресурсів…….………………7

1.2. Основні складові інформаційно-аналітичних ресурсів. 17

1.3.Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення .25

РОЗДІЛ 2. Застосування інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету в управлінні підприємством ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». 37

2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства. 37

2.2. Роль інформаційно-аналітичних ресурсів в управлінні підприємством ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». 53

2.3. Інформаційний центр  на підприємстві «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». 67

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення системи використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету у ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». 73

РОЗДІЛ  4. Охорона праці у ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» 86

ВИСНОВКИ 95

РЕЗЮМЕ 98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100

ДОДАТКИ 106

ВСТУП

Інформаційні технології в сучасних умовах стають найважливішим інструментом науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства. Граючи значиму роль у прискоренні процесів отримання, розповсюдження і використання знань, вони докорінно змінюють підходи до ведення бізнесу.

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства залежить не тільки від наявності інформаційних та аналітичних ресурсів, а й від можливостей впровадження інформаційних інновацій, впорядкування інформаційних потоків підприємства, від вирішення проблем його ефективної інформаційної взаємодії з суб’єктами ринку. У сучасному бізнесі широко використовуються Інтернет-технології. Більшість фірм має свій сайт, працює на електронних торгівельних майданчиках, створює електронні та Інтернет-магазини, користується електронними платіжними системами, здає електронну звітність.

Важлива роль Інтернет-ресурсів в менеджменті визначається тим, що в своїй повсякденній виробничо-господарської діяльності, фірми постійно використовують мережу Інтернет для отримання та розміщення різної інформації. Роль Інтернет-ресурсів істотно зростає ще й тому, що українське законодавство вимагає, щоб великі компанії, органи влади і управління, статистики та інші держструктури, розміщували докладну інформацію про свою діяльність в мережі Інтернет.

До теперішнього часу особливостям інформаційного забезпечення діяльності підприємства приділяється недостатня увага як у теоретичному, так і у практичному аспектах. Своєчасною стає необхідність подальшого вдосконалення принципів, форм і методів, розробки нових підходів та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення діяльності підприємства. Це обумовлює актуальність теми дипломної роботи та її практичну значущість для подальшого розвитку досліджуваного  підприємства.

Теоретичні аспекти проблем використання інформаційно-аналітичних ресурсів інтернету  стали об’єктом дослідження в роботах А.Антопольського, А.Бахура, І.Вовчака, Є.Жильцова, П.Згуровського, В.Іноземцева, В.Копилова, В.Кушерця, Н.Макарової, А.П’ятибратова, В.Рубанова, Р.Цвилева, А.Чухна, Я.Шрайберга, А.Яновського та інших.

Мета дипломної роботи – визначити основні напрямки використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету у сучасному менеджменті організації.

Відповідно до поставленої мети було сформовано наступні завдання:

 1. розглянути теоретичні аспекти використання  інформаційно-аналітичних ресурсів  Інтернету у сучасному менеджменті організації;
 2. дослідити значення та суть інформаційного забезпечення в менеджменті організації;
 3. проаналізувати фінансово-економічний стан організації ТОВ «РІД Лоджистік Солюшнз Україна»;
 4. виявити фактори, що впливають на обрання ресурсів в організації;
 5. виявити резерви та оптимізувати модель використання інформаційно-аналітичних ресурсів  Інтернету управління ТОВ «РІД Лоджистік Солюшнз Україна».

Предмет дослідження – застосування інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету в управлінні підприємством логістично-консалтингового  бізнесу.

Об’єкт дослідження – інформаційно-аналітичні ресурси Інтернету в менеджменті логістичної компанії «РІД Лоджистік Солюшнз Україна».

Методологічною основою дипломної роботи є сукупність способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи, методи і прийоми, що використовувалися в процесі проведення дослідження. Теоретичною основою роботи стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників в галузі управління підприємством та інформаційного забезпечення його діяльності.

Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків, викладених на 97 сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містять  таблиці, малюнки та додатки.  


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 1.  Сутність інформаційно-аналітичних ресурсів

На початку третього тисячоліття інформація стає одним із найбільш важливих ресурсів. Зростаюча залежність від наявності інформації, рівня розвитку та ефективності використання засобів її обробки та передачі призвела до виникнення такого принципово нового поняття як інформаційні ресурси, яке є центральним поняттям даної роботи. Тому доцільно призвести ряд трактувань та визначень цього терміну.

За тлумачним словником, слово «ресурси» походить від французького ressourse – допоміжні засоби (грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела прибутків тощо) [36,c.5]. Наявність корисних ресурсів у будь-якій сфері діяльності – це гарантія і застава її стабільності та процвітання.

В ХХ столітті в складі ресурсів виділяли матеріальні, енергетичні, трудові, фінансові, технологічні.

Із кінця 70-х років ХХ ст. у наукове і практичне життя стало широко входити шосте поняття: інформаційні ресурси. Їх не можна розглядати як різновид інших – вони існують самостійно і мають власні унікальні властивості та велике суспільне значення і впливають на всі суспільні процеси.

За своєю значимістю інформаційні ресурси не тільки не поступаються іншим видам стратегічної сировини, але і відносяться до найбільш важливих ресурсів, що визначає насамперед інтелектуальну, а також економічну, політичну і військову міць їхнього власника. Тобто ресурси (матеріальні, енергетичні, інформаційні) є необхідними елементами  людської діяльності.

Згідно законодавства інформаційні ресурси визначаються як «сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо)» [15]. Інформаційні ресурси  науково-технічної інформації – рушійна сила прогресу – законом визначено як «систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях» [31,c.183].

Найбільш прийнятним варіантом термінологічного визначення інформаційного ресурсу  є таке: «Це окремі документи і масиви документів, результати інтелектуальної, творчої та інформаційної діяльності, бази та банки даних, всі види архівів, бібліотеки, музейні фонди та інші, що містять відомості і знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації, є об’єктами права власності всіх суб’єктів України і мають споживчу вартість (політичну, економічну, соціокультурну, оборонну, історичну, ринкову, інформаційну тощо)» [32,с.46].

Отже, інформаційні ресурси являють собою поєднання знань та інформації. А інформація – це відомості про суб’єкти, об’єкти, явища і процеси.

Згідно законодавства України, інформація – це відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб [29,с.10].

Виділяють сім основних особливостей інформаційного ресурсу:

– на відміну від інших видів ресурсів (зокрема матеріальних) ІР практично невичерпний;

– з використанням інформації ресурс не зникає, а зберігається і навіть збільшується;

– інформаційний ресурс не є самостійним і сам по собі має лише потенційне значення. Тільки поєднуючись з іншими ресурсами – досвідом, працею, кваліфікацією, технікою, енергією, сировиною – він є рушійною силою;

– ефективність застосування інформаційних ресурсів пов’язана з ефектом повторного виробництва знань. Інформаційна взаємодія дозволяє одержати нові знання ціною менших витрат, порівняно з витратами праці, енергії, часу на його пряме генерування;

– інформаційний ресурс є формою безпосереднього включення науки до складу виробничих сил. В індустріальному суспільстві наука виступає опосередкованою і безпосередньою продуктивною силою. Посередником при цьому виступають машини, нові матеріали і препарати. Радикально змінюється характер дії інформаційних ресурсів: продуктивність праці підвищується в 10–100 разів. Здійснюється перехід до тематичних виробничих систем, основою функціонування яких служать інформаційні ресурси та інформаційні зв’язки;

– інформаційні ресурси виникають в результаті не просто розумової праці, а її творчої частини;

– перетворення знань в інформаційні ресурси залежить від можливості їхнього кодування [15,с.133].

Інформаційні ресурси можна класифікувати за такими ознаками:

– приналежність ресурсу до певної організаційно-технологічної системи (наприклад, бібліотечної мережі, засоби масової інформації, корпоративної системи);

– спосіб виділення об’єктів обліку (твори, документи, видання, БД, інтернет-сторінки, сайти, тощо);

– призначення ресурсу (масова інформація, освіта, бізнес, спілкування);

– зміст ресурсу (тематичний, об’єктний, функціональний);

– видовий склад ресурсу (види документів);

– джерело інформації (національне або закордонне, офіційне або неофіційне тощо);

– правовий статус ресурсу (публічні документи, об’єкти інтелектуальної власності, спам, таємні документи, тощо);

– структурний тип ресурсу, що включає: можливість виділення даних від програм та представлення, формати, кодування, інше;

– відкритість ресурсу (відкритий або з обмеженим доступом);

– ступінь структурованості інформації;

– спосіб розповсюдження і носій;

– мова ресурсу.

Інформаційні ресурси мають ряд специфічних особливостей: невитратність, невичерпність, що забезпечують можливість багаторазового й багатоцільового їх використання, не відчуження ІР при обміні або продажі; постійний ріст обсягу потоку; мінливість складу інформаційних ресурсів; складність вичленовування активної й пасивної частини ресурсів через різні темпи старіння інформації; відсутність прямої залежності між часом створення інформації, і її корисністю (цінністю); нерозривна єдність елементів, що становлять сукупні інформаційні ресурси суспільства.

Крім того інформаційні ресурси мають ряд характеристик. Основними характеристиками продуктивності є:

– пропускна спроможність;

– час відгуку;

– час затримки.

Не менш важливою характеристикою інформаційного ресурсу є його вартість. При цьому вартість інформаційного ресурсу визначається не тільки (і не стільки) вартістю використаних при його створенні програмних засобів, а і вартістю інформації, яка в нього закладена [15,с.135].

В рамках кожної установи, підприємства чи організації кожен інформаційний ресурс має свій життєвий цикл (рис.1.1.).

 1.  Визначення цілей (особистих, корпоративних, суспільних) і змісту інформації, необхідної для їх досягнення;
 2.  Створення, збір, збереження й пошук інформації; передача інформаційних ресурсів користувачам і їх використання;
 3.  Оновлення в процесі використання, пов'язане з оновленням властивостей, якостей, підвищенням продуктивності, інших ознак;
 4.  Утилізація й ліквідація.

Визначення цілей и інформації, яка необхідна для їх досягнення

Використання інформації

Створення, збір, збереження пошук и перегляд інформації

Рис. 1.1. Життєвий цикл інформаційного ресурсу

Утилізація і ліквідація

Передача

Формування інформаційних ресурсів і їх грамотне системне використання набуває все більше значення, створюючи систему керування інформаційними ресурсами й потоками. Планування й розробка таких систем ґрунтуються на етапах життєвого циклу інформаційного ресурсу

Процес пошуку, збору, переробки та подання інформації, що отримана від різних інформаційних ресурсів  являє собою інформаційно-аналітичний процес, в основі якого лежить інформаційно-аналітична діяльність. Така діяльність полягає в узагальненні одержаної інформації, що добувається в результаті проведення оперативної діяльності, її оцінці, аналітичній обробці первинних інформаційних матеріалів і поданні кінцевої інформаційної продукції відповідним інстанціям-споживачам [41, с. 6].

Інформаційно-аналітична діяльність складається з системи певних інформаційно-аналітичних робіт.

Інформаційно-аналітична робота (ІАР) – це комплекс заходів, які проводяться з метою збору та обробки необхідних відомостей з ряду питань та на підставі проведеної роботи – розробки інформаційних (інформаційно-аналітичних) документів для споживача інформації [5, с. 3].

Головні елементи інформаційно-аналітичної діяльності: збір та пошук інформації (головний, найважливіший визначаючий елемент); попереднє вивчення, інформаційно-аналітична обробка, формулювання висновків, облік;  підготовка інформаційних (інформаційно-аналітичних) документів [5, с. 3].

Насамперед під словом Інтернет розуміється глобальна комп’ютерна мережа або «мережа мереж», як часто говорять про неї. Більш формально це зафіксовано у визначенні Інтернету Федеральною Радою з інформаційних мереж (Federal Networking Council) 24 жовтня 1995 р.: «Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно взаємопов’язані між собою за допомогою унікального адресного простору, заснованого на протоколі Internet Protocol (IP) або його наступних розширеннях, здатна підтримувати зв’язок з використанням комплексу протоколів Transmission Control Protocol/Інтернет Protocol (TCP/IP), їхніх наступних розширень або інших IP –  сумісних протоколів, і яка забезпечує, використовує або робить доступним, привселюдно або приватно, комунікаційний сервіс високого рівня». Іншими словами, Інтернет – це взаємозв’язок комп’ютерних мереж, що базується на єдиному комунікаційному протоколі – TCP/IP [9, c.11].

З погляду користувача, Інтернет – це глобальний засіб обміну інформацією, своєрідна «інформаційна супермагістраль». Вона, з одного боку, дає користувачам можливість спілкуватися між собою, створювати віртуальні співтовариства, а з іншого боку, — використовувати інформацію, що знаходиться в Інтернеті, або представляти її іншим. Сьогодні до цих визначень можна додати нове: Інтернет – могутній і перспективний інструмент бізнесу.

Сучасний етап розвитку Інтернету нараховує більше ніж 30 років і є досить багатогранним. Сьогодні мережа перетворилася в систему, що складається з великої кількості елементів різних рівнів і впливає на багато сторін життя сучасного суспільства. Навіть при найбільш загальному погляді на Інтернет можна виділити чотири основні аспекти:

 1.  технологічний, який насамперед передбачає технологічну еволюцію, що почалася з ранніх досліджень сфери пакетної комутації, мережі ARPANET і суміжних питань;
 2.  інформаційно-інфраструктурний, пов’язаний з питаннями експлуатації і керування глобальною мережевою інфраструктурою, розміри якої за останні кілька років зросли в багато разів;
 3.  соціальний, оскільки невід’ємною складовою частиною Інтернету є співтовариство користувачів, які спільно працюють над створенням і розвитком як технологій, так і самого середовища Інтернету;
 4.  комерціалізації, найбільшою мірою викликаний появою сервісу WWW (World Wide Web – Всесвітня павутина), що виявляється в ефективному використанні інформаційної інфраструктури в комерційній, у тому числі маркетинговій, діяльності сучасних підприємств [9, c.13].

Застосування комп’ютерної мережі Інтернет дозволяє автоматично формувати у базі даних підприємства баз зовнішньої інформації, які можуть містити дані про стан середовища, пов’язаного з підприємством, ринок і його інфраструктуру, попит на товари, поведінку покупців і постачальників, дії конкурентів, чинне законодавство з регулювання ринкових механізмів тощо, а також бази даних спеціального призначення, через які може надаватися статистична та комерційна інформація, дані спеціальних маркетингових досліджень та інше.

Інтернет як всесвітня мережа мереж об’єднує три типи мереж:

 1.  високошвидкісні магістральні мережі, в яких працюють супер комп’ютери дослідних інститутів;
 2.  мережі середнього рівня – це корпоративні мережі університетів та інших організацій;
 3.  локальні мережі – це комп’ютерні мережі невеликих компаній, підприємств або офісів [9, c.14].

Межі Інтернету є досить нечіткими, тому що будь-який комп’ютер, підключений до Інтернету, уже можна вважати її частиною, і тим більше це відноситься до локальної мережі, що має вихід у Інтернет. Комп’ютер, на якому встановлена спеціальна програма доступу до Інтернету, називають сервером мережі, або веб-сервером чи http-сервером. Іншими словами, сервер – це представництво юридичної чи фізичної особи в мережі Інтернет.

Веб-сервери, на яких розташовуються інформаційні ресурси, можуть знаходитися в будь-якій частині Інтернету: у провайдера, у локальній мережі підприємства і т.д., але слід дотримуватися лише головної умови – вони повинні бути підключені до Інтернету, щоб користувачі мережі одержали доступ до його сервісів. Як сервіси можуть виступати електронна пошта, FTP, WWW та інші, які будуть розглянуті пізніше.

Інформаційною складовою сервісів є найбільш різноманітні джерела. Це можуть бути книги, інформація з фінансових ринків, новини, фотографії, фрагменти фільмів і т.д. Сервіси в сукупності з їх інформаційною складовою і є тією головною метою, до якої прагнуть користувачі і якої вони досягають за допомогою підключення до мережі Інтернет.

Основу всесвітньої мережі складають ресурси Інтернет які за своїм функціональним призначенням можна розділити на наступні основні категорії:

 1.  Технології побудови Інтернету, які лежать в основі її функціонування і є основою сервісів високого рівня. До базових технологій належать:  технології побудови мереж на рівні каналів зв’язку, мережевих пристроїв і їхнього програмного забезпечення;  протоколи побудови мереж і, у першу чергу, комплекс протоколів TCP/IP і його розширення;  програмне забезпечення серверів і клієнтських станцій, що підтримують і безпосередньо реалізують сервіси високого рівня [6, c.149].
 2.  Сервіси Інтернет — послуги, що надаються користувачам мережі й базуються на вищезгаданих технологіях. До них належать: електронна пошта, телеконференції, списки розсилання, FTP – передача файлів, IRC, система гіпермедіа WWW, а також інші розробки, які використовують Інтернет як середовище передачі інформації.
 3.  Користувачі (учасники) Інтернету. Через те, що в основі Інтернету лежить технологія клієнт-сервер, ця група складається з кінцевих користувачів мережі, які представлені окремими фізичними особами і організаціями в якості клієнтів мережі, а також з користувачів і фірм, що безпосередньо реалізують середовище Інтернету за допомогою представлення та реалізації його серверної частини – веб-серверів [6, c.149].

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій, комплексна автоматизація галузей економіки, використання можливостей електронної комерції обумовили посилення ролі мережі Інтернет для підприємств з точки зору не тільки збереження, але і розширення їх позицій на ринку. Можна виділити найважливіші причини необхідності використання Інтернету в процесі розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання:

 1.  Нова економічна система. Розвиток Інтернету створив новий вид економіки, темпи зростання якої настільки колосальні, що вона уже встигла змінити саме традиційне поняття ведення бізнесу. Сьогодні економіка — це система, що використовує сучасні технології, а її основу складають підприємства, які активно здійснюють свій бізнес в Інтернеті.
 2.  Інтернет як ідеальне середовище для ведення бізнесу. Навіть якщо фірма має традиційне місце продажу, аудиторія її клієнтів буде обмеженою. В Інтернеті ж потенційними клієнтами є всі користувачі мережі, важливий лише механізм доведення інформації до них.
 3.  Створення і підтримка іміджу компанії. Веб-сайт фірми вже давно не є розкішшю і виконує безліч функцій, серед яких можна виділити такі, як зміцнення позиції і покращення іміджу фірми на ринку; є оперативним інструментом для відділів маркетингу і збуту; створення сприятливого ґрунту для подальшої діяльності й успішної конкуренції.
 4.  Розширення можливостей для клієнта. Забезпечення клієнта необхідною інформацією – один із ключових факторів успішного ведення бізнесу. Завдяки технології Інтернету підтримка клієнтів може бути більш ефективною й оперативною.
 5.  Доступність інформації. Усього кілька років назад компаніям було потрібно як мінімум кілька днів, щоб довести до клієнтів інформацію про випуск нової продукції чи зміну специфікації. Сьогодні, завдяки Інтернету, є можливість донести цю інформацію до всіх зацікавлених за кілька годин, опублікувавши її на вітрині веб-сайту підприємства.
 6.  Мінімізація витрат. Нові технології дозволяють здійснити повний процес угоди, включаючи комерційний запит, закупівельний ордер і виставлення рахунку. Спрощення цих бізнес-процесів дозволяє фірмам значно скоротити витрати.
 7.  Можливість працювати 24 години на добу. Найбільша перевага on-line-бізнесу полягає в тому, що він доступний 24 години на добу з будь-якого місця і для фірми, і для її клієнтів, при чому і продаж здійснюється так само цілодобово.
 8.  Мінімальні первісні вкладення. Для створення веб-сайту немає необхідності у великих фінансових вкладеннях.
 9.  Можливість глобалізації. Завдяки Інтернету можна вивести бізнес на глобальний рівень з мінімальними інвестиційними вкладеннями, оскільки є сотні вертикальних і горизонтальних електронних торговельних площадок, доступних у мережі [5, c.311].

Отже, процес інтенсивного розвитку мережі Інтернет призвів до широкого запровадження глобальної мережі як ефективного інструменту менеджменту в діяльності підприємств. Використовуючи комп’ютерні інформаційні мережі, фахівці можуть обмінюватися інформацією з фірмами, отримувати дані про продавців, покупців і конкурентів, оперативно знаходити у мережевих базах даних необхідну інформацію, приймати зважені управлінські рішення.

Актуальність Інтернету в менеджменті обумовлена потребою засвоєння особливостей застосування сучасних мережевих технологій під час просування товарів і послуг, пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, розширення ринків збуту, забезпечення результативності рекламним кампаніям, для організації ефективної системи зворотного зв’язку із покупцями та споживачами.

1.2. Основні складові інформаційно-аналітичних ресурсів

Деякі вітчизняні та зарубіжні вчені вважають доцільним відносити до складу інформаційних ресурсів  сучасні інформаційні системи, інформаційні технології, а в окремих випадках і персонал, що опрацьовує інформацію.

Інформаційні системи, як і інформація і інформаційні технології, існували з моменту появи суспільства, оскільки на будь-якій стадії його розвитку є потреба в управлінні. А для управління потрібна систематизована, заздалегідь підготовлена інформація.

Таким чином, місія інформаційних систем — це виробництво інформації, що її потребує організація для забезпечення ефективного управління всіма своїми ресурсами, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією.

Автоматизована інформаційна система управління організацією є взаємопов’язаною сукупністю даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, опрацювання, розподілу, зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з діяльності організації [8, с.17].

Таким чином, інформаційну систему (1С) можна визначити з технічної точки зору, як набір взаємопов'язаних компонентів, які збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію, що необхідна для прийняття рішень і управління підприємством. Крім цього, інформаційні системи можуть також допомагати менеджерам проводити аналіз проблеми, дають можливість аналізувати комплексні об'єкти і створювати нові послуги. Інформаційні системи містять інформацію про контрагентів, місця і об'єкти усередині  підприємства або в навколишньому середовищі.

Всі види інформації, що необхідна для управління організацією, складають інформаційну систему. Система управління і система інформації на будь-якому рівні управління взаємопов'язані та взаємозалежні.

Три процеси в інформаційній системі використовуються для збору інформації, якої потребують  підприємства для прийняття рішень, управління, аналізу проблем і виробництва нових товарів та послуг – це введення, обробка і виведення. В процесі введення фіксуються неперевірені відомості всередині  організації або із зовнішнього оточення. В процесі опрацюванні цей сирий матеріал стає структурованим. На стадії виведення опрацьовані дані передаються службам, які безпосередньо ними користуються.

Хоча комп'ютерні інформаційні системи використовують комп'ютерні технології, щоб обробити неперевірені відомості в значущу інформацію, існує відчутна відмінність між комп'ютером і комп'ютерною програмою, з одного боку, та інформаційною системою з іншого. Електронні обчислювальні машини і програми для них – технічна база, інструментальні засоби та матеріали сучасних інформаційних систем. Комп'ютери забезпечують устаткування для зберігання і виготовлення інформації. Комп'ютерні програми, або програмне забезпечення призначені для обробки інформації та управління роботою комп'ютерів. Але комп'ютери є тільки частиною інформаційної системи.

Таким чином, комп'ютери та програми – це лише інструменти та матеріали, які покликані спростити та підвищити ефективність роботи інформаційної системи. Щоб представити інформаційні системи, потрібно зрозуміти проблеми, для яких вони розроблені, визначити їх структуру, процеси, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі організації [2, c. 94].

Місія інформаційної системи складається в підготовці й наданні інформації, необхідної для забезпечення ефективного управління всіма ресурсами підприємства або організації, створення інформаційного й технічного середовища для управління організацією До основних задач ІС відносять:збір інформації з різних джерел; реєстрацію, обробку й видачу інформації, що характеризує стан виробництва й управління; розподіл інформації між керівниками, підрозділами й виконавцями відповідно їх участі в управлінні.

Виконання цих завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, які мають наступні атрибути:

 1.  максимальна доступність – кожна людина може дістати доступ до IT ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця;
 2.  будь-який інформаційний об'єкт повинен бути доступний одночасно багатьом;
 3.  маневреність прикладних програм – необхідний перехід до мережевої архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі ІТ-відділів [16, c. 45].

Розглянемо зміст основних функцій інформаційних систем на підприємстві.

Таблиця 1.1.

Основні функції інформаційних систем та їх зміст

Функція

Зміст

Обчислювальна

своєчасна і якісна обробка інформації у всіх аспектах, які цікавлять систему управління

Відстеження

відстеження й формування необхідної для управління зовнішньої й внутрішньої інформації

Запам'ятовування

забезпечення постійного нагромадження, систематизації, збереження й відновлення всієї необхідної інформації

Комунікаційна

забезпечення передачі необхідної інформації в задані пункти

Інформаційна

реалізація швидкого доступу, пошуку й видачі необхідної інформації

Регулювальна

здійснення інформаційно-управлінського впливу на об'єкт управління і його рівні, у випадку відхилень фактичних значень від заданих

Продовження табл. 1.1.

Оптимізаційна

забезпечення оптимальних розрахунків у міру зміни цілей, критеріїв і умов функціонування об'єкта управління

Прогнозування

визначення основних тенденцій, закономірностей і показників розвитку об'єкта управління

Аналітична

визначення основних техніко-економічних показників діяльності об'єкта управління або його рівня

Документаційна

забезпечення одержання всіх обліково-звітних, планових і інших форм документів

Інформаційні системи допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі завдання: приєднуватися до єдиного інформаційного простору; ширше використовувати математичні методи в економіці; погоджувати економічні процедури з міжнародними вимогами.

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі (АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, систем підготовки прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання – на адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, криміналістичні, військові та інші.

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні системи, з одного боку обумовлюються прагненням збільшити продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з іншого боку бажанням підвищити ефективність управління діяльністю організації за рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських рішень.

Для сучасних умов характерне застосування високоефективних внутрішньо фірмових систем інформації, що ґрунтуються на використанні найновіших інформаційних технологій, зокрема єдиної локальної комп’ютерної мережі. Управлінська внутрішня інформаційна система представляє собою сукупність інформаційних процесів для задоволення потреб в інформації на різних рівнях прийняття рішень. Інформаційна система включає компоненти обробки інформації, внутрішні і зовнішні канали передачі [18].

Сучасна інформаційна система в діяльності організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:

 1.  прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);
 2.  ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;
 3.  ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за рахунок використання більш інформованих та наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;
 4.  виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності;
 5.  використання якісно кращої технології системного аналізу та проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках управління виробництвом [18].

Отже, основне завдання інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям організації. Для цього необхідно скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації таким чином, щоб вони максимально забезпечували виконання поставлених задач в єдиному інформаційному полі. Тільки таким чином інформаційна озброєність організації починає безпосередньо впливати на ефективність її діяльності.

Під технологією мають на увазі сукупність методів обробки, виготовлення, змінення стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних у процесі виробництва продукції. Це — уміння щось робити досконало. Коли ми ведемо мову про інформаційну технологію, як матеріал виступає інформація. Як продукт — також інформація. Але це якісно нова інформація про стан об’єкта, процесу або явища. Технологія представлена методами і способами роботи з інформацією персоналу і технічних пристроїв.

Інформаційна технологія — це система методів і способів збору, передачі, накопичення, опрацювання, зберігання, подання і використання інформації. Інформаційні технології реалізуються в автоматизованому і традиційному (паперовому) видах. Обсяг автоматизації, тип і характер використання технічних засобів залежать від характеру конкретної технології.

Розрізняють наступні види сучасних інформаційних технологій:

 1.  Інформаційна технологія опрацювання даних. Використовується для розв’язання добре структурованих задач, стосовно яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання. Ця технологія застосовується на рівні операційної (виконавчої) діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких постійно повторюваних операцій управлінської праці. Тому впровадження інформаційних технологій і систем на цьому рівні істотно підвищить продуктивність праці персоналу, звільнить його від рутинних операцій, можливо, навіть призведе до необхідності скорочення чисельності працівників. На рівні операційної діяльності вирішуються такі задачі:
 2.  опрацювання даних про операції, які здійснює фірма;
 3.  створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;
 4.  одержання відповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у вигляді паперових документів або звітів [9,c.149 ].
 5.  Інформаційна технологія керування. Її Метою є задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фірми, що мають справу з прийняттям рішень. Вона може бути корисна на будь-якому рівні керування. Ця технологія орієнтована на роботу в середовищі інформаційної системи керування і використовується при більш поганій структурованості розв'язуваних задач, якщо їх порівнювати з задачами, які розв'язуються за допомогою інформаційної технології опрацювання даних. Інформаційна технологія керування ідеально підходять для задоволення подібних інформаційних потреб працівників різноманітних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів керування фірмою. Інформація, що поставляється нею, містить відомості про минуле, дійсне і ймовірне майбутнє фірми. Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальних управлінських звітів 

На цьому етапі розв’язуються такі задачі опрацювання даних:

• оцінка планованого стану об'єкта керування;

• оцінка відхилень від планованого стану;

• виявлення причин відхилень;

• аналіз можливих рішень і дій.

Інформаційна технологія керування спрямована на створення різноманітних видів звітів. Регулярні звіти створюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їхнього створення, наприклад місячний аналіз продажів компанії [9,c.150].

 1.  Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень. Для прийняття рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути подана в агрегованому вигляді, так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини відхилень, що виникли, і можливі варіанти вирішення проблеми. На цьому етапі розв’язуються такі задачі опрацювання даних:

• оцінка планованого стану об'єкта керування;

• оцінка відхилень від планованого стану;

• виявлення причин відхилень;

• аналіз можливих рішень і дій.

 1.  Інформаційна технологія експертних систем. Головна ідея використання технології експертних систем полягає в тому, щоб одержати від експерта його знання і, загрузивши їх у пам'ять комп'ютера, використовувати їх кожного разу, коли в цьому виникає необхідність. Все це надає можливість використовувати технологію експертних систем у якості систем, що дають поради [9,c.151].

Автоматизована інформаційна технологія передбачає існування комплексу відповідних технічних засобів, що забезпечують реалізацію інформаційного процесу, і системи управління цим комплексом технічних засобів (як правило, це програмні засоби й організаційно-методичне забезпечення, що пов’язує дії персоналу і технічних засобів у єдиний технологічний процес). Оскільки істотну частину технічних засобів для реалізації інформаційних технологій становлять засоби комп’ютерної техніки, то часто під інформаційними технологіями, особливо під новими інформаційними технологіями (НІТ), мають на увазі комп’ютерні інформаційні технології (хоча поняття «інформаційна технологія» стосується будь-якого перетворення інформації, в тому числі й на паперовій основі).

Нова інформаційна технологія (комп’ютерна інформаційна технологія) — це інформаційна технологія з «дружнім» інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери і телекомунікаційні засоби. Інструментарієм нової інформаційної технології є один або декілька взаємопов’язаних програмних продуктів для певного типу комп’ютера, технологія роботи в якому дозволяє досягти поставленої користувачем мети [8, с.17].

Стратегічна мета інформаційних технологій – сприяти управлінню підприємством, реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати конкурентні переваги. Таким чином, сучасні технології управління – це комплекс інноваційних та організаційних технологій, що розвиваються, як еволюційно так і революційно, дивлячись на розвиток людства та його світобачення і потреби на даний період часу нашої цивілізації. Та найголовнішим є те, що людина, тобто працівник створює основу організації, тобто її головну рушійну силу.

Керівник повинен добре розуміти, що всі його дії, націлені на змінення виду чи структури організації, стикається з певними умовами, звичками, правилами і процедурами, характерними для працівників даної організації. Тому зруйнувати застарілу структуру важко не тільки технологічно, але, ще більш важко психологічно.

1.3. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення

Кожна сфера людської діяльності потребує специфічної інформації, що зумовлює і специфічні вимоги щодо організації відповідної інформаційної системи (ІС). В такій системі першим кроком стає інформаційне забезпечення – надання, представлення необхідної інформації у відповідному форматі. В свою чергу ця інформація необхідна для здійснення процесу управління різними складними системами: економікою, галуззю, регіоном, підприємством, конкретним процесом. Виходячи з особливостей об’єкту управління та спрямованості діяльності, визначається загальна мета, функції, структура інформаційної системи. В Економічній енциклопедії інформаційні системи визначаються як «системи збирання, зберігання, обробки, перетворення, передавання та оновлення інформації за допомогою сучасної комп’ютерної та іншої техніки для постійного використання в процесі управління» [35, с.86].

В організації інформаційне забезпечення стає необхідним елементом діяльності підприємств. Формування системи інформаційного забезпечення передбачає необхідність налагодження різноманітних інформаційних потоків (як в межах, так і зовні підприємства), які утворюють інформаційні системи різного функціонального призначення чи географічного охоплення. Ці різноманітні інформаційні системи мають органічно доповнювати одна одну та складати певну субординовану, більш складну систему. Отже, система інформаційного забезпечення підприємства (СІЗП) – це сукупність взаємопов’язаних інформаційних систем, що складаються на між суб’єктному рівні відносин для організації та здійснення статутної діяльності.

Побудова ефективної  СІЗП може здійснюватись за допомогою її наповнення наступними елементами: фінанси, виробництво, збут, постачання, облік, людські ресурси тощо. Мета створення СІЗП – надання повної і достовірної інформації потрібним ланкам управління для ефективного здійснення їх основної діяльності. До головних функцій СІЗП належать наступні:

1) описова – забезпечення менеджерів підприємства всією необхідною зовнішньою та внутрішньою інформацією, завдяки якій формується уявлення про економічне середовище, реальні та потенційні можливості досягнення поставлених цілей;  

2) аналітична – забезпечення необхідною аналітичною інформацією для прийняття оперативних і стратегічних господарських рішень;

3) прогностична – формування інформаційної бази прогнозування змін кон'юнктури ринку, розробки відповідної стратегії поведінки господарюючих суб'єктів, визначення напрямків досягнення конкурентоспроможності підприємницької діяльності[35, с.89].

Виконання цих важливих функцій потребує організації та здійснення певної діяльності по виробленню інформаційних продуктів – інформаційних ресурсів. Першою стадією тут буде спостереження і збір даних, які ілюструють ситуацію в певній сфері: ціни на окремих ринках, макроекономічні показники розвитку економіки, динаміка валютного курсу тощо. Діяльність по пошуку та збору цих даних є аналогом стадії видобутку сировини в матеріальному виробництві.

Наявність широкої бази даних є першим етапом у виробництві інформаційних продуктів. Для ефективної підприємницької діяльності важливо не просто володіти первинною інформацією, більш важливо розуміти загальні закономірності та тенденції змін, що відбуваються в ринковому середовищі. Для цього необхідним є наступний етап – систематизація даних, приведення їх у вигляд, зручний для подальшого користування та аналіз первинної інформації. На цій стадії неважливі та випадкові дані відсіюються, а всі інформаційні ресурси стають більш активними, насиченими. За допомогою методів наукового пізнання визначаються закономірності та результатом стають моделі, що описують сутність явищ, динаміку процесів в природі та суспільстві. Результати аналітичної обробки інформації дають можливість суб’єктам економічної діяльності зробити вибір з усіх можливих варіантів, зменшити втрати, підвищити ефективність. Наступним етапом є застосування інформації задля визначення орієнтирів діяльності (фірми, підприємства) в стратегічній перспективі. Розробка стратегії розвитку, складання довгострокових планів можливі тільки на основі детально розроблених прогнозів щодо майбутніх глобальних, національних чи місцевих процесів, структурних зрушень в економіці, тенденцій змін в зайнятості тощо [35, с.87].

Структура системи інформаційного забезпечення суб’єктів економічної діяльності визначається виконанням вищезазначених функцій в різних сегментах діяльності. Ця схема може розглядатися також на різних рівнях управління підприємницькою діяльністю: на мікрорівні – як управління внутрішньою діяльністю підприємства, та на макрорівні – як управління всією сферою підприємницької діяльності. Залежно від ступеня керованості процесу інформаційного забезпечення він може бути:

стихійний – економічні суб’єкти самостійно вирішують всі проблеми пошуку, обробки та аналізу інформації, а всі спроби сформувати більш-менш загальнонаціональні інформаційні системи ґрунтуються на приватній ініціативі або ініціативах окремих державних установ;

Таблиця 1.2.

Система інформації, необхідної для забезпечення діяльності підприємств (установ, організацій)

Інформаційні потоки (системи)

Описова функція

Аналітична функція

Прогностична функція

1. Загальний стан ринку:

 – Пропозиція

підприємства за галузями, регіонами (наявність, їх місцезнаходження, координати);

аналіз: стану в галузі, тенденцій розвитку в часі, процесів концентрації, монополізації, капіталізації;

прогноз розвитку галузі, появи нових конкурентів,

 – Попит

потенційні споживачі, їх доходи

аналіз попиту на продукцію, споживчого ринку, динаміки доходів населення;

прогнозні тенденції зміни платоспроможного попиту;

2. Стан ринку праці

кількість трудових ресурсів, зайнятих і безробітних, за фахом і кваліфікацією, за галузями і регіонами;

аналіз структурних, професійних, регіональних змін на ринку праці;

передбачувані тенденції змін на ринку праці;

3. Стан фінан-сового сектору

фінансові показники діяльності підприємств: обсяги капіталу, обороту, прибутку, інвестицій;

аналіз фінансових показників в часі, за регіонами і галузями;

прогноз фінансового розвитку економіки, галузі, підприємства;

4.Зовнішньо-економічна діяльність

обсяги імпорту та експорту, географія та масштаби ЗЕД;

аналіз галузевої структури зовнішньої торгівлі, регіональних тенденцій, проблем виходу підприємств на зовнішні ринки, проблем митного регулювання, демпінгу тощо;

прогноз основних тенденцій розвитку світових ринків та перспектив виходу на них вітчизняних підприємств;

5.Державне регулювання

нормативно-правові інструкції щодо порядку функціонування підприємств, оподаткування, кредитування, ЗЕД.

аналіз змін державних актів, зміни банківської ставки відсотку, податкових пільг, політики кредитів та субсидій.

прогнозні передбачення змін державної політики відносно підприємництва.

– керований – держава впливає на створення систем інформаційного забезпечення опосередковано, через законодавство, створюючи відповідне економіко-правове середовище;

– регульований – держава активно бере участь в організації системи ефективного інформаційного забезпечення: збору, аналізу, передачі та доступності всієї можливої інформації різноманітним суб’єктам.

На рівні підприємства інформаційне забезпечення окремих елементів здійснюється, наприклад, при складанні табелів робочого часу. Між елементний рівень забезпечується при складанні загальних кошторисів витрат і плануванні прибутку. Системне інформаційне забезпечення має місце при аналітичному дослідженні тих чи інших тенденцій, виявленні негараздів та розробці шляхів їх подолання[21, c.26].

Становлення системи інформаційного забезпечення підприємства певною мірою визначається сутнісними характеристиками самої інформації та потребою в ній. Специфіка інформації для здійснення підприємницької діяльності зумовлюється її функціональним призначенням. Інформація має забезпечити ефективну поведінку підприємців, тобто таку, що забезпечить підприємству досягнення поставлених цілей та виконання його основних функцій за умов високо конкурентного ринкового середовища.

Загалом система інформаційного забезпечення на окремому підприємстві включає в себе дві основні підсистеми:

 1.  система управління внутрішніми інформаційними потоками, тобто потоками між підрозділами підприємства. Її мета – ефективне функціонування підприємства, досягнення внутрішніх цілей і завдань;
 2.  система управління зовнішніми інформаційними потоками та зв’язками. Її метою є ефективна взаємодія із зовнішнім середовищем.

Існують певні відмінності в організації цих двох підсистем. Внутрішня ІС підприємства, як правило, має чітко окреслену структуру, яка визначена його цілями та внутрішньою побудовою. Виходячи із загальної концепції підприємства його інформаційна система технічно побудована на комп’ютеризацію певних виробничих операцій, збір даних за окремими напрямками, організацію зв’язків та комунікацій, допомогу в аналітичному осмисленні ситуації та розробці стратегії.

Сучасні підприємства різних галузей функціонують в умовах високої складності, невизначеності і динамічності навколишнього соціально-економічного середовища. Зростання рівня інформатизації світового ринку, що дозволяє отримати практично миттєвий доступ до будь-якої ринкової інформації, викликає різке зростання конкуренції між виробниками. Це обумовлює необхідність формування єдиного інформаційного простору, адекватного ринковим механізмам і відкриваючого перед суб'єктами ринку широкі можливості для розробки ефективних стратегічних і тактичних рішень по всіх напрямах діяльності. Єдиний інформаційний простір є єдиним інформаційно-технологічним середовищем, що включає обчислювальні, інформаційні, телекомунікаційні засоби, продуктами, послугами, фахівцями, користувачами, документообігом, базами даних[24, c.84].

Господарюючі суб'єкти, надаючи інформацію про свою діяльність і її результати, з одного боку, формують певну область економічного інформаційного простору, з іншою – кожне підприємство в процесі своєї діяльності використовує значні обсяги різної інформації, як із зовнішнього середовища, так і ту, що генерується всередині самого господарюючого суб'єкта.

Інформація, що поступає із зовнішніх джерел, тобто із загального інформаційного простору, необхідна для ефективної організації всього процесу господарської діяльності підприємства. Отже, будь-яке підприємство може сприйматися і як споживач, і як виробник інформації. При цьому всі дані про результати діяльності підприємства, що виходять за його межі, стають фактором, здатним впливати на думки суб'єктів економічних процесів щодо їх подальших дій. Таким чином, інформація про діяльність підприємства певною мірою формує інформаційний простір, і в той же час сама випробовує на собі дію інформаційного простору, що склався.

Як найважливіші, з погляду встановлення місця і значущості інформації в інформаційному просторі, на наш погляд, слід розглядати наступні критерії: ступінь запитаної інформації, що визначається наступними умовами: доступність інформації; знання про можливості, укладені в інформації, і про способи їх реалізації; відсутність альтернативних джерел інформації; вплив на інші складові інформаційного простору, взаємодія з ними, дія на різні області діяльності суспільства і його суб'єктів; ступінь організованості інформації, яка є ефективною системою певних правил, що дозволяє одержувати інформацію з необхідними якісними характеристиками;  прийнятність інформації, що обумовлюється її зрозумілістю, логічністю, обсягом і складом даних; ступінь поширеності інформації; здатність інформації адаптуватися до зовнішніх умов і нових розробок; ступінь корисності. Таким чином, інформації в інформаційному просторі має відповідати певним вимогам, що визначають її значущість для діяльності організації [24, c.86].

У свою чергу з погляду організації ефективного інформаційного функціонування конкретного суб'єкта господарювання виділимо  інформаційний простір підприємства, під яким слід розуміти сукупність інформаційної бази даних і способи її організації, необхідні для прийняття управлінських рішень, аналізу, контролю і регулювання фінансово-господарської діяльності підприємства. Такий інформаційний простір забезпечує прискорення виконуваних управлінських операцій, сприяє вдосконаленню деяких видів управління, тим самим забезпечує конкурентоспроможність підприємства, фінансову стійкість і стабільний розвиток.

Як основні задачі, на рішення яких спрямовано формування і функціонування інформаційного простору підприємства виділимо наступні: створення єдиної інформаційної бази віддаленого один від одного об'єктів і підрозділів підприємства; організація ефективного руху інформаційних потоків; інформаційне забезпечення діяльності всіх підрозділів і об'єктів підприємства; автоматизація всіх технологічних і бізнес-процесів підприємства, оперативний контроль і управління процесами виробництва, транспортування і збуту, управління персоналом і т. д.; обробка і аналіз інформації, яка одержується із зовнішнього середовища; забезпечення необхідного рівня безпеки і захисту інформаційних ресурсів підприємства.

Важливе значення для організації інформаційних потоків з метою прийняття управлінських рішень має спосіб організації та управління підприємством. Інформаційні системи мають бути створені не тільки для передачі тієї чи іншої інформації, а й для зворотного зв’язку між керівництвом та персоналом на різних рівнях. Структура підприємства має бути такою, щоб вона полегшувала процес прийняття рішень, а оскільки рішення залежать від інформації, а ті в свою чергу від комунікацій, то підприємство має будуватися на основі визначення інформаційних потреб та створення комунікаційних мереж[24, c.86].

Інформаційна система управління підприємством спрямована на забезпечення інтегрованої системи звітності, що дає кожному рівню «потрібну» інформацію в «потрібний» час. При цьому рішення ґрунтуються на найкращій наявній інформації у тих межах, в яких забезпечення такою інформацією виправдане економічно.

Діяльність окремих економічних суб'єктів на сьогоднішній день безпосередньо залежить від ступеня їх інформованості і здатності ефективно використовувати наявну інформацію. Перш ніж зробити певні дії необхідно провести велику роботу по збору і аналізу інформації, її переробці і агрегації. Прийняття ефективних управлінських рішень в будь-якій сфері вимагає обробки великих масивів інформації, що неможливе без залучення спеціальних технічних засобів.

Забезпечити необхідний збір, аналіз, обробку і агрегацію отриманих на підприємство інформаційних потоків, що дозволяють приймати ефективні управлінські рішення, є основною метою системи інформаційного забезпечення підприємства. Особливістю даної системи є наявність в ній підсистем аналізу і контролю становища як самої системи управління, так і становища об'єкту управління з метою своєчасного прийняття рішення і реагування на зовнішні дії і зміни. Системи інформаційного забезпечення охоплює всі бізнес-функції і управлінські процеси підприємства за допомогою їх забезпечення швидкодіючими засобами сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій високого науково-технічного рівня.

Не дивлячись на різні потреби в інформації на різних рівнях управління підприємством, системи інформаційного забезпечення дозволяє максимально підвищити ефективність управлінських рішень, що приймаються, за допомогою вироблення більшого обсягу корисної інформації [24, c.86].

Основними задачами функціонування системи інформаційного забезпечення підприємства є збір, обробка і аналіз зовнішньої і внутрішньої по відношенню до суб'єкта господарювання інформації про минуле, теперішнє часове і передбачуване майбутнє. У якості загальної мети системи інформаційного забезпечення підприємства слід виділити забезпечення ефективного виконання функцій планування, контролю виробничої діяльності і процесу управління в цілому.

При цьому важливим аспектом є орієнтація системи інформаційного забезпечення підприємства на конкретного споживача оброблюваної нею інформації. В даному випадку при формуванні системи інформаційного забезпечення підприємства слід враховувати, що інформаційні потреби на різних рівнях управління підприємством різні і залежать від їх рівня ієрархії і функціональних обов'язків суб'єктів управління.

Необхідно враховувати і фактори зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на діяльність конкретного підприємства, зокрема ступінь їх невизначеності і динаміки, визначаючи най адекватніші методи вироблення інформації.

В цілому процес проектування системи інформаційного забезпечення (СІЗ) підприємства можна розділити на п'ять етапів [6, с.150]:

 1.  аналіз системи прийняття рішень – визначення всіх типів рішень, для прийняття яких потрібна інформація. Повинні бути враховані потреби кожного рівня і функціональної сфери;
 2.  аналіз інформаційних вимог – визначається який тип інформації потрібен для прийняття кожного рішення;
 3.  агрегація рішень – рішення, для прийняття яких потрібна одна і та ж або інформація, що значно перекривається, повинні бути згруповані в одну задачу управління. Тобто ІКС повинна бути скоординована і інтегрована з організаційною структурою управління підприємством;
 4.  проектування процесу обробки інформації. На даному етапі розробляється реальна система для збору, зберігання, передачі і модифікації інформації;
 5.  проектування і контроль за системою – створення і втілення системи, що служить для оцінки видаваної ІКС інформації і дозволяє розпізнавати і виправляти помічені помилки. Крім того, необхідно мати нагоду модифікувати ІКС відповідно до змін ситуації, тобто слід проектувати систему так, щоб вона була гнучкою і адаптивною.

З погляду побудови системи інформаційного забезпечення підприємства (СІЗП) будь-яке підприємство є складною системою, оскільки в ньому одночасно можуть протікати виробничі, технологічні, соціальні і інші процеси. Крім того системи можуть знаходитися на різних стадіях розвитку життєвого циклу. При цьому на будь-якій стадії розвитку їх можна досліджувати в різних аспектах, наприклад, технічному, технологічному, організаційному і інших.

Проведені в роботі дослідження принципів функціонування інформаційного простору підприємства і використання методів системного проектування дозволило розробити послідовність формування системи інформаційного забезпечення підприємства, що забезпечує інтеграцію всіх складових інформаційного процесу і процесу управління в єдиний взаємозв’язаний комплекс (рис. 1.2).

Структурна декомпозиція виробничого процесу

Функціональна структуризація процесу управління

Функціональне моделювання процесу управління

Аналіз і удосконалення процесів управління

Функціональне моделювання

Інформаційне   моделювання

Динамічне    моделювання

Моделювання документообігу

Моделювання процесів підтримки прийняття рішень  

Моделювання ERP–систем

Моделювання і тестування баз даних   

Моделювання і тестування баз даних   

Рис. 1.2. Послідовність формування системи інформаційного забезпечення підприємства

Методичний підхід на основі елементної структуризації виробничого процесу в сукупності з комплексом загальних функцій управління дозволив суттєво спростити використання системних моделей не тільки в процесі проектування, але і в процесі спілкування користувача з необхідними йому в роботі моделями обробки інформації.

Представлена послідовність формування системи інформаційного забезпечення підприємства дозволяє побудувати ієрархічну систему доступу до управлінської інформації на основі єдиної класифікації і структуризації елементів як самої системи, так і всієї решти інформаційного комплексу.

Оптимізація процесу управління підприємства за допомогою впровадження системи інформаційного забезпечення підприємства повинна проводитися відповідно до принципів реінжинірингу  [12, c. 31]. В даному випадку задачу реінжинірингу можна розглядати з погляду вирішення задачі синтезу структури, розуміючи при цьому процес направленого вибору варіантів побудови взаємозв'язків елементів структури відповідно до заданих критеріїв ефективності.

Висновки до розділу I

Стрімкий і глобальний розвиток інформаційної сфери, сучасних інформаційних технологій, значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, та інші складові процесу розвитку організацій, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором життєдіяльності підприємства. Створення ефективної та гнучкої системи інформаційного забезпечення дозволить максимально підвищити ефективність управлінських рішень, що приймаються.

Отже, інформаційно-аналітичний ресурс можна розглядати у двох аспектах – як процес поступового розвитку інформаційної сфери, та як продукт, тобто об’єкт інтелектуальної праці людини. Сукупність інформаційно-аналітичних ресурсів, становлять інформаційну систему підприємства, яка включає операційні середовища, системи роботи з даними, засоби створення прикладних програм і комплексних прикладних систем, які забезпечують усебічний розвиток підприємства.

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, застосування комп’ютерної мережі Інтернет дозволяє автоматично формувати у базі даних підприємства баз зовнішньої інформації, які можуть містити дані про стан середовища, пов’язаного з підприємством, ринок і його інфраструктуру, попит на товари, поведінку покупців і постачальників, дії конкурентів, чинне законодавство з регулювання ринкових механізмів.

РОЗДІЛ 2

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ  ТОВ «РІД ЛОДЖИСТІК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»

2.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства

ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» працює на ринку України з 2012 року у сфері логістики, логістичних рішень та консалтингу.  Основним напрямком діяльності компанії є розробка та впровадження рішень, спрямованих на зниження витрат в логістиці. Необхідно зазначити, що компанія Рід Лоджистік Солюшнз була започаткована у Австрії у 2008 році. Після чотирьох років ефективної  роботи, австрійським керівництвом було вирішено вийти на ринок України, а вже у 2012 році в Києві була розпочата робота за напрямком реалізації обладнання для фармацевтичних складів, аптек та амбулаторій та систем радіочастотної ідентифікації. У 2013 році компанія була офіційно представлена широким масам, відкрився перший офіційний офіс у Києві. На сьогодні Рід Лоджистік Солюшнз Україна надає повний спектр послуг щодо управління проектами та консультацій щодо логістичних рішень, також розширився асортимент продукції. Основними товарами, що пропонує компанія є: термоконтейнери, обладнання для фармацевтичних складів, аптек та амбулаторій, системи радіочастотної ідентифікації, системи мобільного зважування, устаткування для транспортування товарів та матеріалів, а також консультування щодо оптимізації логістичних рішень та управління логістичними проектами.

Доцільним буде розглянути детальніше асортимент продукції, що пропонує компанія. Термоконтейнери  – це найменш витратний і найбільш безпечний спосіб доставити до місця призначення товари, що вимагають певного температурного режиму. Такі контейнери є прекрасною альтернативою дорогого рефрижераторного транспорту, оскільки зберігають постійну температуру вантажу навіть під час перевезення в звичайному або ізотермічному фургоні. У багатьох випадках, використовуючи термоконтейнери, при розвезені товарів по місту або району можна взагалі обійтися без рефрижераторів що дозволяє значно скоротити витрати на утримання автопарку.

Однак, для компаній, що працюють з охолодженими вантажами, термоконтейнери  можуть стати ефективним логістичним інструментом не тільки з цієї причини – головне, що вони дають можливість гнучко реагувати на запити клієнтів і доставляти товар у будь-який час в потрібній кількості. Адже продукти в термоконтейнері герметично закриті, і їх абсолютно безпечно з точки зору гігієни, можна перевозити в одному транспортному засобі з іншими товарами – наприклад, продуктами харчування, які не потребують охолодження, або продуктами глибокої заморозки в інших контейнерах. Тобто в одну поставку можна включити практично весь асортимент – «довантажити» термоконтейнери можна в кузов автомобіля, вже заповненому на 70–80%. Це дозволяє компаніям бути гнучкими в плануванні доставки і робить поставки більш економічними.

А «законсервованого» у термоконтейнері холоду достатньо, щоб дістатися до клієнта – він здатний підтримувати постійну температуру вантажу протягом 24 годин. Тобто, ні пробки на дорогах, ні очікування під рампою не приведуть до розриву холодового ланцюга, і якість товару не постраждає. Компанія пропонує такі види контейнерів: контейнери бляшані, контейнери суховантажні, контейнери технологічні, контейнери типу open-top, контейнери транспортувальні, контейнери транспортно-пакувальні, контейнери тритонні, контейнери штабельовані, рефконтейнери, експортна упаковка.

ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» є офіційним дистриб’ютором компанії Pharmashelve, що є постачальником інноваційного обладнання для фармацевтичних складів, аптек та амбулаторій. Асортимент продукції компанії включає повний спектр обладнання для ефективного зберігання та складської обробки лікарських засобів і препаратів, починаючи від стелажних систем і закінчуючи засобами для автоматизації пошуку потрібних ліків, ручного та автоматизованого підбору замовлень. Асортимент продукції  включає: стелажі для фармацевтичної продукції зі стандартними відсіками; стелажі для фармацевтичної продукції з на пів відсіками; двосторонні стелажі «спина до спини»; висувні ящики; робочі станції; карусельні системи підбору замовлень; столи підготовки замовлень; монітори; системи освітлення; системи для зберігання підвищеного рівня безпеки; роздільники; аксесуари.

Компанія, також пропонує технології RFID, тобто системи радіочастотної ідентифікації (Radio Frequency Identification, RFID), що  в останні роки широко використовуються в самих різних сферах. Вони можуть застосовуватися для автоматичної безконтактної ідентифікації людей, тварин, товарів та інших об'єктів. Дані про такі об'єкти записуються на спеціальних мікрочіпах – RFID-мітках або транспондерах, які наносяться безпосередньо на об'єкт, а зчитуються за допомогою спеціальних пристроїв, які називають рідерами, при чому штриховий код при цьому в більшості випадків непотрібен. Радіомітка не займає багато місця, не має власного джерела енергії і не потребує технічного обслуговування. Вартість її дещо вища, ніж звичайного штрих-коду, проте вона може вміщувати значно більший об'єм інформації, яку, до того ж, при необхідності можна змінювати або доповнювати (штрих-код, як відомо, з цієї точки зору непрактичний). Але головна відмінність технології RFID від штрих кодування в іншому. Відомо, що для зчитування інформації з штрих-коду необхідний прямий візуальний контакт, тобто потрібно прицілитися терміналом або наблизити до нього об'єкт.  Якщо етикетка зім'ята або затерлася, доводиться прикладати додаткові зусилля, а якщо вони не увінчалися успіхом, вводити код вручну. І всі ці дії слід зробити відносно кожного окремого об'єкту – всі ми можемо спостерігати за цим процесом на касі в супермаркеті. Передача даних за допомогою електромагнітних хвиль набагато зручніша. Вона не вимагає якої-небудь спеціальної дії – інформація зчитується автоматично, коли радіомітка опиняється в радіусі дії антени зчитувача. Причому, що важливо, якщо об'єктів декілька, дані знімаються зі всіх міток одночасно. Наприклад, потрібно відвантажити або прийняти палету з 100 унікальними коробами і врахувати інформацію про кожного з них. Якщо при цьому використовується технологія штрих кодування, доводиться прочитувати штрих-код кожної коробки індивідуально, тобто треба виконати цю процедуру 100 разів! Якщо ж використовувати технологію RFID, жодних додаткових дій робити не потрібно – під час переміщення палети через рамку RFID-антени, яка обладнана в зоні входу або виходу з приміщення, інформація зі всіх міток «зливається» в систему одночасно. На сьогодні доступні два види RFID-технології:

 1.  пасивні радіомітки, які не мають власного джерела енергії, – вони отримують енергію прямо від магнітного поля зчитувача. Але відстань зчитування при цьому залежить від частоти, розміру транспондера і антени;
 2.  активні радіомітки, що мають внутрішню батарею для підвищення відстані зчитування. Вони набагато комплексніші пасивних, але термін їх служби обмежений терміном служби батареї, а виробництво дещо дорожче, що є причиною вищої вартості активних систем в порівнянні з пасивними.

Ще одним з видів продукції що пропонує ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» це системи мобільного зважування. Системи мобільного зважування – це ваги, інтегровані в вантажно-транспортне устаткування – навантажувачі, штабелери, комісіонери, річтраки або ручні візки. З їх допомогою зважування вантажу відбувається безпосередньо під час його транспортування, що дозволяє економити час, простір і робочу силу. Отже, мобільні системи зважування, які дають можливість визначати вагу товарів і матеріалів не  на фіксованому місці, а в процесі переміщення (скажімо, на борту автомобіля, вилах навантажувача або гідравлічному візку), широко застосовуються на промислових підприємствах і складах. А для автоматичного фіксування і передачі в інформаційну систему даних на кожному окремому пристрої мобільного зважування використовується спеціальне програмне забезпечення – найчастіше UniWin з додатками UniMobile для терміналу збору даних (доступно для декількох операційних систем) або UniWin / UniScreen для ПК. Також, компанія пропонує так звані P@P-системи для зберігання і підбору дрібних деталей. Особливість цих систем в тому, що вони призначені для обробки дуже дрібних одиниць, таких як, наприклад, ювелірні вироби, годинники, фармакологічні препарати в дистрибуції, запчастини в автосервісі, інструменти та деталі у виробничому процесі. Вони не тільки дозволяють мінімізувати площі, зайняті під зберігання і обробку товару, але і значно полегшують процес підбору замовлень.

ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» також працює з компанією SpanTech. Компанія Span Tech (Глазго, Кентуккі, США) є постачальником передового устаткування для транспортування товарів та матеріалів – так званих гусеничних конвеєрів, в котрих несуча поверхня складається з безлічі елементів оригінальної конструкції. Такі конвеєри є оптимальним варіантом для транспортування штучних і упакованих товарів і можуть забезпечити їх послідовне переміщення на всіх етапах виробництва або складської обробки в повній відповідності з індивідуальними потребами кожного підприємства.

Потрібно зазначити, придбання обладнання та автоматизація складських процесів  це лише один з кроків на шляху оптимізації логістики компанії. Але пошук кращого, з точки зору інвестицій та ефективності, рішення найчастіше пов'язаний зі значними труднощами і обмежений багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами. Тому фахівці Рід Лоджистік Солюшнз стають сполучною ланкою в ланцюжку планування логістики компанії клієнта. Вони допомагають оцінити ефективність поточних логістичних процесів і знайти оптимальні, з точки зору вартості та майбутньої продуктивності, варіанти рішень що стоять перед складом і компанією в цілому. Основні послуги при консультації, що надає компанія: проектування логістичних систем підприємств, логістичний аудит, логістичний та інвестиційний консалтинг, реінжиніринг складської логістики, будівництво, реконструкція, обладнання та модернізація складів. Також компанія надає послуги з управління проектами в логістиці. З метою оптимізації логістичних процесів багато компаній ініціюють проекти реорганізації або будівництва складських  або логістичних комплексів. Але при виконанні таких проектів, як правило, їм доводиться зіштовхуватися з різного роду труднощами, починаючи з неузгоджень у самому проекті і закінчуючи комунікаційними проблемами, коли підрядники неправильно розуміють свої завдання, не виконують обумовлені обсяги робіт до потрібного терміну і порушують інші договірні зобов'язання. Все це призводить у результаті до зриву термінів реалізації проекту та значного зростання витрат.

Оскільки нові проекти зазвичай реалізуються паралельно з поточною діяльністю компанії, непросто визначитися, хто саме із співробітників повинен координувати взаємодію внутрішніх служб з підрядниками і контролювати своєчасність і якість виконання завдань на кожному етапі. Управління проектами – порівняно нова для України галузь професійних знань, і далеко не кожна українська компанія має в штаті відповідних фахівців, що володіють необхідним досвідом та рівнем кваліфікації. У Рід Лоджистік Солюшнз використовуються  стандарти управління проектами, що дозволяють ефективно реалізувати всі їх послідовні етапи. Володіючи сучасними технологіями та методами управління проектами, адаптованими до умов сучасного українського ринку, компанія пропонує:

 1.  системний підхід до оцінки та організації будь-яких проектів – як щодо запуску окремих бізнес-напрямків з нуля, так і з розвитку існуючих логістичних підрозділів компанії;
 2.  управління строками, вартістю, якістю проектів;
 3.  єдині схеми взаємодії між проектною командою і зовнішніми організаціями, що дозволяють оптимально вирішувати поставлені завдання;
 4.  західні підходи до незалежного оцінювання та визначення найкращих підрядників (тендерна процедура);
 5.  управління ризиками, прогнозування та управління кризовими ситуаціями в інвестиційних проектах;
 6.  моніторинг в online-режимі ключових показників ефективності проектів. 

Участь у проекті керуючої компанії дозволяє якісно підготувати завдання на проектування, щоб уникнути безлічі питань і подальших переробок, що також допоможе заощадити чимало часу. Крім того, замовникові гарантований професійний вибір генпроектувальника та генпідрядника: фахівці Рід Лоджистік Солюшнз готують всю тендерну документацію, завдання на проектування і графіки виконання робіт і організують тендер, спираючись на свої знання і досвід і максимально враховуючи вимоги замовника.

Для того щоб більш детально охарактеризувати загальногосподарську діяльність компанії, необхідно розглянути динаміку основних показників підприємства, це дозволить зробити висновки щодо ефективності діяльності підприємства. Оскільки, дані по щодо результатів роботи компанії є лише за 2012 рік, то розглянути фінансові показники у 2013 році доцільним буде,  на основі прогнозу балансу та фінансових показників.(Додаток Б)

Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» [88]

Показники

2012 рік тис. грн.

2013 рік тис. грн.

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2012/2011

2012/2011

(3–2)

(4/2)*100

1

2

3

4

5

Доход (виручка) від реалізації продукції

260,2

280,3

20,1

7,7

Продовження табл. 2.1

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

43,4

46,7

3,3

8,0

Чистий дохід від реалізації

216,8

233,6

16,8

7,8

Інші операційні доходи

0,6

0,8

0,2

3,3

Собівартість реалізованої продукції

139,5

159,9

20,4

14,6

Інші витрати

8,3

– 8,3

Фінансовий результат до оподаткування

11,1

11,6

0,5

4,5

Податок на прибуток

2,2

2,5

0,3

13,6

Чистий прибуток

8,9

9,1

0,2

2,2

        

Отже, з таблиці 2.1 можемо зробити висновок, що за досліджуваний період спостерігається тенденція до збільшення обсягів реалізації продукції. Видно, що за прогнозами усі економічні показники діяльності компанії у 2013 році зростуть. Так, дохід від реалізації продукції у 2013 зростає на 7,7% або на 20,1 тис.грн. і становив 280,3 тис.грн порівняно з 260,2 тис.грн. у 2011 році. Також, збільшиться у 2013 році показник собівартості продукції на 14,6% і становитиме на кінець 2013 році 159,9 тис.грн, а у 2012 році становив139,5 тис. грн відповідно. Ріст собівартості продукції пояснюється збільшенням об’ємів реалізації продукції. Однак, разом зі збільшенням прибутку, витрати підприємства також збільшуються, через це збільшення чистого прибутку у періоді збільшуватиметься не досить швидко. Загалом, аналіз динаміки основних економічних показників, свідчить про достатньо ефективну та прибуткову загальногосподарську діяльності підприємства, та спостерігається прогноз збільшення усіх основних показників. Можемо сказати, що підприємство стабільно працює на ринку України та обрало стратегію розширення асортименту продукції та послуг.

Обов’язково і доцільно представити показники рентабельності підприємства. Рентабельність – це відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності підприємства [38, c. 102].

Рентабельність характеризується такими показниками як:

1. Рентабельність активів, розрахунок показника проводиться за формулою:

            (  2.1.)  

Цей показник відображає скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів.

2. Рентабельність власного капіталу, що відображає скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу та розраховується за формулою:

                      ( 2.2.)

3. Рентабельність реалізованої продукції за  прибутком від реалізації

           Рпр=ЧП/ЧВ,                                                                               (2.3.)

де,  ЧП – чистий прибуток, а ЧВ – чиста виручка від реалізації

Цей показник показує скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки. Збільшення цього показника для підприємства означає безпосереднє отримання виграшу від діяльності.

4.  Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності                      

          Род = Под/В,                                                                                 (2.4.)

Де,  Под – прибуток від операційної діяльності , а В– виручка , або

Задача цього показника, показати скільки припадає прибутку від операційної діяльності на одиницю виручки

5. Рентабельність діяльності підприємства

                            (2.5.)

Таблиця 2.2

Показники рентабельності  ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Показники

2012 рік тис. грн.

2013 рік тис. грн.

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

2011/ 2012

2011/ 2012

(3–2)

(4/2)*100

1

2

3

4

5

Рентабельність активів

3,9

4,1

0,2

5,1

Рентабельність власного капіталу

17,3

20,1

2,8

16,1

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

7,09

8,94

1,85

26,0

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

2,8

3,5

0,7

25,0

Рентабельність діяльності

3,0

3,4

0,4

13,3

Проаналізувавши данні таблиці 2.2, можна зробити важливі висновки

Показник рентабельності активів за прогнозами, збільшиться у 2013 році на 5,1% у порівнянні з 2012, що буде позитивною тенденцією і  свідчить про прибутковість діяльності підприємства. Це відбувається у зв’язку з переважанням необоротних активів над оборотними. Рентабельність власного капіталу у 2013 році збільшиться на 16,1% і становить 20,1 у порівнянні з 2012 роком – 17,3%. Ріст цього показника зумовлюється збільшенням грошових сум у пасиві балансу по статтям власного капіталу.

Щодо рентабельності реалізованої продукції за  прибутком від реалізації, то  з таблиці видно що за період 2012 –2013років, цей показник матиме тенденцію до  збільшення. Так, у 2012 році показник становив 7,09, а у 2013 році прогнозоване значення показника –8,94, тобто показник зріс на 26%. Така позитивна зміна цього показника свідчить про збільшення прибутку від реалізації продукції. Показник  рентабельності реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності   також зросте  у 2013 році на 25%  і становитиме 3,5 у порівнянні з 2012 роком –2,8.         

Отже, загалом  усі показники рентабельності,за прогнозами, мають тенденцію до зростання, що свідчить про прибутковість та ефективну діяльність підприємства.

Далі, розглянемо показники ліквідності підприємства. Отже, ліквідність – це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. Підприємство, оборотний капітал якого складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідним, порівняно з підприємством, оборотний капітал якого складається переважно з запасів [7, c. 49].

До основних показників ліквідності відносять: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності [38, c. 276].

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності, розраховується за наступною формулою:

      К ал = Гр. кошти/Короткострокові зобов.                                  (2.6)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Аналізують цей показник в динаміці та порівнюють з рекомендованим значенням. Коефіцієнт абсолютної ліквідності вважається достатнім, якщо він більше 0,2. Однак, зважити на те, що на величину цього показника значною мірою впливають випадкові фактори, пов’язані з рухом грошових коштів, для більш достовірної оцінки коефіцієнта абсолютної ліквідності його слід аналізувати не рідше 1 разу на місяць.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності,  розраховується за наступною формулою:

  К пл = (ГК+Кор.фін.вкл.+ДЗ)/ Короткостр. зобов.                     ( 2.7)

Рекомендоване значення цього показника – більше 0,8.

Коефіцієнт поточної ліквідності  показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов’язань.

3. Коефіцієнт  швидкої  ліквідності розраховується за формулою: 

               Кплат=Оборотні активи/Короткострокові зобов.                  (2.8.)

Цей коефіцієнт повинен бути більше 1, щоб підприємство після повернення всіх боргів мало в своєму розпорядженні кошти для продовження поточної діяльності. Коефіцієнт швидкої ліквідності – показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Розглянемо показники ліквідності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна».

Таблиця 2.3

Показники ліквідності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Показник

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

2012/ 2011
(3–2)

1

2

3

4

Коефіцієнт поточної ліквідності    ф1 р.260 / ф1 р.620

1,16

1,18

0,02

Коефіцієнт швидкої ліквідності    ф1(р.260 – р.100 – р.110 – р.120 – р.130 – р.140) / ф1 р. 620       

1,2

1,4

0,02

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф1(р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р.620

0,25

0,27

0,2

Згідно з даними що наведені в таблиці 2.3 можна зробити наступні висновки: протягом 2012–2013 року, за прогнозами, показник поточної ліквідності  не знижуватиметься до критичної відмітки і матиме середнє значення 1,17, що свідчить про можливість підприємства  ліквідувати борги вчасно.

Коефіцієнт швидкої ліквідності протягом проаналізованих років  відповідає прийнятому нормативу, також очікується тенденція до підвищення коефіцієнта швидкої ліквідності, так у 2012 році він становив – 1,2, а у 2013 році заплановане значення – 1,4. Відповідно до цього, підприємство поступово підвищує ефективність своєї діяльності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  в 2012 році склав 0,25, тобто показник перевищує критичне значення, а це означає, що підприємство має змогу погасити свої короткострокові борги. У 2013 році планується що цей показник дещо збільшиться, і становитиме 0,27. Загалом, коефіцієнти ліквідності знаходяться у межах норми, отже підприємство  здатне досить швидко (протягом порівняно короткого часу, який відповідає терміну погашення фінансових зобов`язань)  розраховуватися за своїми поточними фінансовими зобов’язаннями шляхом перетворення активів на гроші.

Для того щоб надати характеристику  фінансового стану підприємства важливо визначити його готовність постійно виконувати свої фінансові зобов`язання з платежів, строк сплати яких настав, тобто проаналізувати платоспроможність підприємства. Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних засобів або активів, які можуть негайно бути перетворені у платіжні засоби.

Таблиця 2.4

Показники платоспроможності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Показник

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

2011/ 2012

(3–2)

1

2

3

4

Коефіцієнт фінансової стабільності ф1 р.380 / (ф1 р.480+ф1р.620)

0,3

0,33

0,03

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) ф1 р.380 / ф1 р.640

0,23

0,24

0,01

Коефіцієнт фінансової залежності(ф1 р.480+ф1р.620) / ф1 р.640

0,76

0,75

0,01

Коефіцієнт фінансування ф1(р.430 + р.480 + р.620 +р.630) / ф1 р.380

3,2

3,3

0,1

Коефіцієнт фінансового ризику        (ф1 р.480+ф1р.620) / ф1 р.380

3,0

3,2

0,2

Коефіцієнт загальної заборгованості ф1(р.460 + р.620) / ф1 р.280

0,89

0,91

0,02

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу ф1(р.640 – р.380 + р.430 + р.630) / ф1 р.640

0,8

0,92

0,12

Аналізуючи платоспроможність, можна сказати, що у підприємства стабільне фінансове положення. За прогнозами, коефіцієнт фінансової стабільності у 2013 році збільшиться до 0,33 у порівнянні з 2012 роком – 0,3. При цьому, коефіцієнт загальної заборгованості і коефіцієнт концентрації залученого капіталу становитимуть менше одиниці, що свідчить про позитивний момент у діяльності підприємства.  А щодо коефіцієнту фінансової незалежності, то у 2012 році він склав 0,23, а у 2013 році збільшиться до 0,24, тобто протягом проаналізованого періоду  показник буде триматися норми – 0,5, це свідчить про зменшення  залучення інших додаткових коштів у діяльність підприємства. Це є позитивним моментом, оскільки значить, що підприємство має стабільне фінансове положення, є незалежним і має мінімальні ризики.

Доцільним також є розглянути основні показники ділової активності підприємства. Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. Ділова активність проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо. Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства. Мета аналізу ділової активності – одержання ключових показників обґрунтованої оцінки стану об’єкта і перспектив його розвитку [38, c. 125]. До показників ділової активності належать:

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення.

              (2.9.)

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості й показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

               (2.10.)

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

            (2.11.)

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.

                 (2.12.)

Коефіцієнт оборотності майна розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої вартості майна. Він показує кількість оборотів, що здійснює майно. ефективність використання основних засобів підприємства.

                (2.13.)

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

           (2.14.)

                          

Таблиця 2.5

Показники ділової активності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Показник

2012 рік

2013 рік

Абсолютне відхилення

2011/ 2012
(3–2)

1

2

3

4

Оборотність оборотних засобів (Ко), оборотів  ф2 р.035 / ф1 р.260

11,0

10,3

– 0,7

Продовження табл. 2.5

Оборотність оборотних засобів, дні  , 360/Ко   

32,7

34,9

2,2

Оборотність основних засобів (Коз), оборотів   ф2 р.035 / ф1 р.031  

8,56

6,63

– 1,93

Оборотність основних засобів, дні    360/Коз

42

54,5

12,5

Оборотність виробничих запасів(Квз), оборотів      ф2 р.040 / ф1 р.100–140

15,4

13,7

– 1,7

Оборотність виробничих запасів, дні 360/Квз

23,3

27,6

4,3

Коефіцієнт оборотності власного капіталу   ф2 р.035 /ф1 р.380

2,32

2,41

0,09

Аналізуючи коефіцієнт оборотних засобів, основних засобів,  коштів у розрахунках, можна сказати, що їхня оборотність є середньою, і матиме тенденцію до збільшення. Такі показники свідчать про стабільний період в діяльності підприємства не зважаючи на розширення своєї діяльності, створення нових мереж збуту. Тенденція до зростання показників за досліджуваний період, прогнозує  покращення у майбутньому періоді  фінансового стану підприємства. Планується, що майже всі показники, що характеризують ефективність та прибутковість діяльності організації збільшаться у 2013 році порівняно з 2012 роком.  Отже, за результатами більшості наведених показників, можна сказати, що загальногосподарська діяльність підприємства у 2012 році досить ефективна, а фінансовий стан підприємства у 2013 році покращиться.

2.2. Роль інформаційно-аналітичних ресурсів в управлінні підприємством ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Підприємство, яке працює в мережі Інтернет, має широкі можливості для одержання різноманітної економічної, соціальної, наукової, технологічної та широкого спектру поточної інформації. Інтернет надає доступ до великої кількості джерел електронної інформації. Електронні каталоги, бази даних, архіви технічної і програмної документації, бібліотеки програм, науково-технічні довідники, електронні газети і журнали, бюлетені новин і багато інших інформаційних матеріалів, що можна використати сучасному підприємству можна одержати по каналах Інтернет [30, c. 112].

Для компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», з виходом  в Інтернет-простір з’явилися додаткові можливості. В першу чергу це збільшення цільової аудиторії, покращення комунікацій з цільовою аудиторією, швидкий обмін інформацією та інше. Все це, відповідно робить компанію більш конкурентноспроможнішою, покращує імідж компанії, одним словом сприяє успішному розвитку компанії.

Компанія ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» використовує Інтернет у наступних напрямках:

 1.  Мережевий зв'язок.
 2.  Інформація про ринок на якому працює, а також про можливих клієнтів, конкурентів, постачальників.
 3.  Покупка і продаж товарів через Інтернет, тобто використовує веб-сайт  для своєї діяльності.
 4.  Реклама своїх товарів та послуг у мережі.
 5.  Обмін інформацією у компанії – локальна мережа.
 6.  Інтернет-банкінг.

Розглянемо, групи інтернет-ресурсів, та які завдання в компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» вони вирішують [5, c.86].

Таблиця 2.6.

Завдання які виконують Інтернет-ресурси

Засоби

Маркетингові

дослідження

Інформування

Реклама

Зворотний

зв’язок

Інформаційна

підтримка

Комерційні

операції

Електронна пошта

+

+

+

+

+

Інтернет-сторінка

+

+

+

Сайт (прогноз)

+

+

+

+

Банерна реклама

+

+

Пошукові системи

+

Продовження табл. 2.6.

Листи розсилки

+

+

+

Дискусійні групи

+

+

+

+

Інтернет-сервер

+

+

+

+

+

У сучасних умовах розвитку діяльності компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» вкрай важливий ефективний зв’язок із фактичними та потенційними покупцями, постачальниками, агентами й дистриб’юторами. Саме Інтернет надає різні засоби для поліпшення або забезпечення зв’язку з партнерами в мережі фірми, включаючи електронну пошту (e-mail); електронні дошки оголошень, упорядковані за групами новин мережі (UseNet); поштові реєстри в електронній пошті (групи listserv); ретрансляцію бесіди в Інтернеті (IRCInternet Relay Chat); багато користувальницький діалог (MUDSmulti-user dialog service); проведення відео конференцій (Video conferencing); мовну пошту, що діє в системі електронної пошти (Voice-mail).

Електронна пошта (e-mail) — найперший і найпоширеніший сервіс Інтернету. Це сервіс відкладеного читання (off-line). На механізмі електронної пошти базується багато популярних засобів оповіщення в цій мережі, серед яких — списки розсилання, дискусійні аркуші й індивідуальні поштові повідомлення [5, c. 88].

Користувач посилає повідомлення й адресат одержує його на свій комп’ютер через деякий проміжок часу. Електронний лист складається із заголовків, що містять службову інформацію (про автора листа, одержувача, шляхи проходження через мережу), і тексту листа. Електронний лист можна доповнити цифровим підписом і зашифрувати. Швидкість пересилання складає, в середньому, кілька хвилин. При цьому вартість електронної пошти мінімальна і не залежить від відстані. Основними перевагами електронної пошти є простота, дешевизна й універсальність. Електронна пошта, як один з інтернет-інструментів, має ряд переваг порівняно з традиційною «паперовою» поштою:

 1.  листи йдуть значно швидше;
 2.  можливе автоматичне одержання повідомлення про вручення;
 3.  листи не губляться i доставляються цілодобово;
 4.  адреса прив’язана не до географічної точки, а до конкретної людини.

До недоліків почти можна віднести:

 1.  неінтерактивність;
 2.  не гарантований час пересилання;
 3.  можливість доступу третіх осіб під час пересилання;
 4.  можливість злому електронної скриньки.

Телеконференції UseNetдругий за поширенням сервіс Інтернету, що належить до відкладених сервісів. Якщо електронна пошта передає повідомлення за принципом «від одного до одного», то мережеві новини передають повідомлення «від одного до багатьох». Кожний вузол мережі, що одержав нове повідомлення, передає його усім вузлам, з якими він обмінюється новинами. В обговоренні теми телеконференції може брати участь безліч людей, незалежно від того, де вони знаходяться фізично. Оскільки, компанія ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» має партнерів по всій Україні, а також по за її межами, такий сервіс інтернету допомагає бути завжди на зв’язку, та вирішувати важливі питання бізнесу негайно.

Списки розсилання (mail lists) — сервіс, що працює винятково через електронну пошту. Ідея роботи списку розсилання полягає в об’єднанні під однією адресою електронної пошти адрес багатьох людей — учасників списку розсилання. Коли лист посилається на цю адресу, повідомлення одержують усі учасники цього списку розсилання. Кількості учасників такого списку компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» дуже великий, так як сюди входять усі замовники, партнери, дистриб’ютори, що з’явились у компанії за декілька років роботи. Тому,  такий список розсилання обслуговується на сервері програмами, що  забезпечують повну функціональність, а саме: автоматичне ведення клієнтів і прийом їхнього відмовлення від розсилки, перевірку коректності електронних адрес, ведення архіву повідомлень, обробку поштових помилок, підтримку роботи в режимі дайджесту (коли передплатник одержує не кожне повідомлення окремим листом, а періодично всі повідомлення за якийсь термін часу в одному листі), перевірку повідомлень адміністратором списку перед розсиланням. За допомогою цього сервісу, усі контрагенти з якими працює компанія завжди в курсі змін асортименту товарів та послуг, цінової політики, спеціальних пропозицій, та інформації щодо участі компанії у виставках та інших важливих новин компанії.

Сервіс IRC (Internet Relay Chat) — система розмовних кімнат Інтернету. Це інтерактивний сервіс, який сприяє спілкуванню людей через мережу. Необхідні працівники компанії  можуть приєднуватися до розмови і брати в ній участь. Від традиційної форми розмови він відрізняється тим, що ведеться за допомогою тексту, який набирається на клавіатурі.  IRC дозволяє людям, які знаходяться за тисячі кiлометрiв один від одного, вести діалог або цілу конференцію в режимі реального часу.

WWW (World Wide Web) — сервіс прямого доступу, що вимагає підключення до Інтернету і дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленим на веб-серверах змістом. Це найсучасніший, зручний і перспективний сервіс мережі Інтернет, який ґрунтується на принципі гіпертексту і здатний представляти інформацію, використовуючи всі можливі мультимедійні ресурси — відео, аудіо, графіку, текст [6, c. 215].

Файлові системи FTP і Gopher. Дана служба мереж інтернету представляє користувачам можливості:

– переглянути каталоги програм з інший ЕОМ;

– копіювати на свою ЕОМ файли з текстовими і графічними документами, різними програмами й ін. з інших ЕОМ;

– передавати свої файли на інші ЕОМ [13, c. 65].

Купівля або отримання науково-дослідних звітів про ринки — дороге задоволення для будь якої компанії. Для скорочення витрат, а в багатьох випадках і безкоштовно, багато чого з тої ж самої інформації  отримується з Інтернету.

Використання мережі для збору інформації про ринок є одним із найважливіших способів, за допомогою якого підприємство ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» розробляє плани виходу зі своєю продукцією на міжнародні й внутрішні ринки.

Необхідно відмітити, що ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» постійно слідкує за інформацією про галузь, у якій  конкурує, що є дуже корисним під час оцінки результатів її діяльності. При дослідженні своєї конкурентної позиції фірмі необхідно зібрати дані щодо розміру ринку галузі логістики, найбільших виробників продукції, яку компанія планує реалізувати і відповідних їм ринкових часток, тенденцій і перспектив розвитку цієї галузі.

Більша частина інформації, що належить до галузевого аналізу платна. Однак короткі огляди специфічних галузей і деякі дані щодо тенденцій і перспектив їхнього розвитку доступні на www.

Сервіси пошуку інформації складають окрему групу сервісів інтернету, які  мають глобальний  характер функцій пошуку інформації [13, c.65]. Проблеми пошуку інформації, що корисна компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» обумовлені такими причинами:

 1.  багаточисленністю джерел інформації;
 2.  фрагментарністю інформаційних джерел;
 3.  різними способами збереження даних;
 4.  дефіцитом часу на пошук, відбір й обробку інформації;
 5.  вартістю одержання інформації;
 6.  ненадійністю отриманих даних;
 7.  труднощами функціональних засобів роботи з даними;
 8.  постійним відновленням і додаванням інформації.

Основними інструментами пошуку інформації в мережі Інтернет, які значною мірою долають вищезгадані труднощі, сьогодні є пошукові системи і каталоги.

Пошукові системи або пошукові машини (spiders, crawlers) — їх основна функція стосується дослідження Інтернету з метою збору даних про існуючі в мережі веб-сторінки і видачі на запит користувача інформації про веб-сторінки, які найбільш повно задовольняють запит. Користувачі всього світу користуються послугами пошукових систем безкоштовно.  ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» використовує для збору інформації такі пошукові системи як Google, Яndex, Rambler, Yahoo!, та інші.

В окрему групу сервісів Інтернету можна виділити сервіси, які використовує ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», що не мають такого поширення, як вищезгадані. У їхній основі також лежить використання мережі як середовища передачі інформації. До цієї групи можна віднести:

 1.  засоби передачі голосу через канали зв’язку Інтернету, що надають послуги телефонії та факс-служби;
 2.  програмні засоби для проведення відео-й аудіо конференцій;
 3.  системи широкомовної передачі мультимедійної інформації в глобальній мережі;
 4.  push-технології, що надають користувачам послугу доставки інформації на їхні комп’ютери.

Окрім звичайного сайту, тобто сторінки в інтернеті, що надає інформацію про компанію, товари і послуги компанії, ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» планує запустити свій інтернет-магазин. Це веб-сервер, що забезпечує продаж за допомогою Інтернету з використанням електронного каталогу. Тут  замовники  зможуть замовляють товари або послуги через заповнення форми та  процедуру реєстрації. Оскільки компанія пропонує спеціалізовані меблі та консультаційні послуги, такий магазин буде  функціонувати для постійних клієнтів компанії, які вже багато разів замовляли послуги та продукцію компанії, таким чином економлячи власний час. Тут необхідно відмітити, що інтернет-магазин є додатком до основного бізнесу. Якщо донедавна вважалося, що для підтримки іміджу фірмі досить мати власний веб-сайт, то тепер вже необхідним є свій інтернет-магазин [13, c. 67]. Компанія планує створити  кілька електронних сторінок, на яких будуть розміщені фотографії товарів, вказані їх ціни, а також запропоновані умови їх купівлі-продажу. Розглянемо загальний вид інтерфейсу сторінки компанії в мережі інтернет.

Рис.2.1. Інтерфейс сайту ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Відкриття власного інтерактивного магазину, підприємству ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» надасть змогу вирішити наступні задачі: збільшити обсяг продажу; розширити ринок збуту; зменшити реалізаційні витрати; випередити конкурентів; торгувати з іншими країнами; працювати цілодобово; мати декілька не пов’язаних між собою проектів;  перевірити свій бізнес задум без особливих витрат;  поліпшити зв’язки з громадськістю; забезпечити вищий рівень сервісу для покупців;  забезпечити єдиний банк даних для свого персоналу.

Інтернет магазин виконує три головні функції:

 1.  надання клієнту інформації про товар або послугу;  
 2.  одержання від клієнта замовлення;
 3.  одержання коштів [5, c. 189].

Розглянемо основні переваги, що надасть інтернет магазин для компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна». По-перше, магазин може працювати цілодобово. Завдяки тому, що магазин розміщається  на сервері, що має підключення до високошвидкісного каналу зв’язку, він легко буде доступний з будь-якої точки світу 24 години на добу. Час роботи прямо впливає на обсяг продажів в інтернет-магазині, тому компанія планує  збільшити обсяг продаж на 30%, а відтак і дохід. По-друге відсутність звичайних витрат. Відсутність звичайних витрат, що виникають при роботі звичайного магазину, а саме: на водопостачання, електроенергію, торгові площі, продавців, касирів, обслуговуючий персонал, інкасацію та інші постійні витрати. І не важливо, працює інтернет-магазин 12 чи 24 години на день, витрати на його утримання однакові.

По-третє, магазин доступний з будь-якої точки світу. Завдяки тому, що Інтернет є глобальною інформаційною мережею планети, інформація, розміщена в одному місці, моментально стає доступною усім. Тобто, партнери компанії, що знаходяться у інших країнах зможуть легко та зручно дістатися до інформації щодо ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» та продукції. Також, важливою перевагою стане зручність. Замовникам, які використовують інтернет-магазин компанії не потрібно нікуди їхати, вони економлять свій час.  Завдяки автоматичній системі пошуку необхідних товарів і послуг інтернет-магазин сам оперативно запропонує необхідну продукцію або послугу.  Наступною перевагою інтерактивного магазину є докладне викладення інформації про товари та  послуги. Продукція може бути проілюстрована фотографією і текстом.  В інтерактивний каталог нарівні з текстом і фотографіями  входять відеоролики, елементи звукового оформлення. На практиці такий каталог є більш дієвим засобом реклами, ніж традиційні методи. Таким чином  клієнт  одержує принципово нові можливості щодо ознайомлення із товаром чи послугою, оцінки його якості та можливостей. На інтернет сторінці є можливість представити весь асортимент товару. Сучасні комп’ютерні технології надають можливість збереження великих обсягів інформації. Так, наприклад, замість того, щоб клієнт проглядав весь каталог у пошуках обладнання для складів або спеціалізованих меблів для аптек, що задовольняє бажані параметри (ціна,виробник, наявність на складі), він може задати ці параметри в системі пошуку товару в інтернет-магазині й одержати список продукції, що задовольняє ці вимоги. Обсяг інтерактивного каталогу теж має немаловажне значення. Частково замінивши друк поліграфічної продукції інтернет-каталогом компанія значно зменшить свої витрати. Ще одною перевагою інтернет-магазину є значна  економія часу. Витрати часу на  поїздки і перебування в магазинах, години, проведені в пошуках необхідного товару, значно скорочуються з витратами часу в’язаним з пошуком, вибором і покупкою товару в інтернет-магазині [13, c.221].

За українським законодавством, замовлення через Інтернет можна розглядати тільки за умови укладення договору. Реальна угода фіксується й оцінюється в момент передачі права власності.

Юридичні особи найчастіше розраховуються за допомогою банківської системи електронних платежів.

Але компанія ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» пропонує інші шляхи оплати при купівлі товарів або замовленні послуг :

 1.  оплата готівкою кур’єру під час доставки товару або під час візиту покупця в офіс;
 2.  оплата банківським переказом, тобто перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок (для іноземних громадян валютний рахунок) електронного магазину (1–3% за послугу);

Таким чином інтернет-магазин для компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» стане одним із додаткових джерел просування товарів.  Інтернет магазин надасть можливість для компанії:

 1.  організувати цілодобовий канал збуту і реклами своєї продукції;
 2.  організувати якісно новий сервіс для постійних і майбутніх партнерів;
 3.  одержати додаткове місце торгівлі без оренди площ;
 4.  збільшити число клієнтів, у тому числі за рахунок інших регіонів.

Також необхідно розглянути можливості для реклами продукції і компанії загалом, що їх надає ресурси інтернету на сьогодні.

Основними методами рекламування в Інтернеті, що використовує ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» є: реєстрація сайту на пошукових машинах; розміщення безкоштовних посилань на сайт у веб-каталогах; розміщення посилань на сайт компанії  у «жовтих сторінках»; розміщення посилань на інших сайтах; розміщення платних рекламних оголошень на сайтах, що добре відвідуються; публікація на інших сайтах матеріалів, що містять посилання на власний сайт; періодичне розсилання електронною поштою повідомлень про сайт зацікавленим особам;використання списків розсилання; використання імені сайту у всіх видах рекламної продукції фірми та використання традиційних видів реклами.

Тут необхідно виділити особливо, як спосіб рекламування банерну рекламу в мережі. Банерна реклама сьогодні є найбільш популярним і ефективним способом залучення відвідувачів на веб-сторінки або веб-сервер, а також могутнім інструментом імідж-реклами. Як правило, банер — це прямокутне графічне зображення у форматі GIF або JPG, хоча трапляються банери, створені за допомогою JAVA, Shock Wave та інших технологій. Банер зазвичай міститься на веб-сторінці видавця і має гіперпосилання на веб-сервер рекламодавця. Банерна реклама вважається найпопулярнішим і найефективнішим способом нарощування трафіка веб-вузла. Крім того, доведено, що банери є могутнім інструментом брендінгу, тобто іміджевої реклами.

Основні цілі банерної рекламної кампанії:

 1.  залучення відвідувачів на веб-сайт;
 2.  створення і просування позитивного іміджу фірми та її товарів.

По-справжньому ефективний банер повинен бути добре виконаний художньо і технічно; оригінальним і добре запам’ятовуватися; інтригуючим і таким, що викликає в користувачів цікавість, але при цьому одночасно дає уявлення про характер рекламованого продукту, послуги і створює їхній позитивний імідж.

Компанія планує використовує такі  основні методи банерної реклами:

1) обмін показами банерів за договором із власником іншого веб-сервера або веб-сторінки, що мають подібну тематику. Цей спосіб заснований на договірному механізмі і не є системним;

2) використання спеціальних служб обміну банерів (Banner Exchange Services);

3) використання банерних систем, пошукових серверів, каталогів або популярних серверів для показу банерів на їхніх веб-сторінках за визначену плату.

Реклама в інтернеті направлена на досягнення таких цілей, як:

 1.  Стимулювання збуту. Електронний магазин стає більш відомим, дозволяє залучити більше відвідувачів і, відповідно, збільшити число покупців.
 2.  Формування іміджу підприємства. Тобто, формування привабливого образу фірми в очах громадськості, що досягається різними шляхами: рекламою, благодійними акціями, спонсорством, випуском прес-релізів та інформаційних матеріалів про діяльність фірми, замовленими статтями, випуском звітів, проведенням прес-конференцій і презентацій. 

Ефективне використання інтернет ресурсів вимагає від підприємства бут готовим до таких аспектів, як:

 1.  «стиснення» бізнес-процесів і збільшення швидкості реакції на запити клієнтів;
 2.  спільної роботі з великою кількістю партнерів;
 3.  переходу до індивідуального обслуговування;
 4.  наявності гнучкості в підході до ведення бізнесу [10, c.120].

Важливим для підприємства ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» є також використання такого сервісу як інтернет-банкінг. Інтернет-банкінг являє собою систему дистанційного банківського обслуговування в режимі on-line. Впровадження такої системи надає підприємству такі можливості як:

 1.  здійснювати моніторинг коштів на поточному рахунку, тобто уповноважений працівник може, не відвідуючи банку, контролювати рух коштів на поточному рахунку, з’ясовувати особу платника та призначення платежу. Завдяки цьому можна, оперативно відвантажувати продукцію споживачам за фактом їх сплати;
 2.  отримувати виписки з поточного рахунка;
 3.  отримувати від банку щоденні офіційні курси іноземних валют, які використовуються при бухгалтерському обліку операцій;
 4.  вести довідник своїх контрагентів за платежами та довідник призначення платежу. Ці довідники дозволяють значно швидше формувати платіжні документи, оскільки відпадає потреба заново заносити інформацію до кожного документа – готовий шаблон переноситься до платіжного документа з довідників;
 5.  отримувати від обслуговуючого банку повідомлення про нові банківські послуги, поточні відсоткові ставки за кредитами, іншу інформацію, яку банк вважає за потрібне оперативно доводити до клієнтів.

Проаналізувавши напрямки використання інтернет-ресурсів на підприємстві ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» можна визначити вплив  таких ресурсів на загальну діяльність підприємства (рис. 2.2).

Дослідження ринку

Дослідження конкурентів

Вивчення споживачів

Розробка нових товарів і послуг

Маркетингові дослідження

Товарна політика

Інтернет ресурси

Реалізація товарів через інтернет

Здійснення оплати через мережу

Побудова гнучкої системи ціноутворення

Комунікаційна політика

Політика розподілу

Цінова політика

Формування системи інтернет комунікацій

Проведення рекламних компаній

Створення і просування інтернет – брендів

  Застосування методів стимулювання збуту

  Організація зворотного зв’язку

Рис.2.2. Вплив ресурсів Інтернет на діяльність компанії

Отже, у сучасних умовах господарювання, ефективне ведення бізнесу вимагає залежить від поінформованості компанії щодо змін її зовнішнього середовища: постачальників, споживачів, конкурентів. Також, для успішної комерційної діяльності, компаніях необхідно поінформувати про себе як найбільш зацікавлених осіб. З проведеного аналізу діяльності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», можна зробити висновки, що фірма вдало користується усіма можливими інформаційними ресурсами, що надає Інтернет, внаслідок чого зростає популярність компанії, обсяги збуту, з’являються нові партнери, а також компанія за допомогою аналітики отриманої інформації планує виходи на нові ринки. Основним недоліком використання ресурсів Інтернет виявлено відсутність інтернет-сайту, який в сучасних умовах господарювання, необхідний кожній компанії, яка бажає більш ефективно та якісно працювати на ринку.

 1.  Інформаційний центр  на підприємстві «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»

Інформаційній центр – це відокремлений структурний підрозділ підприємства, ядром якого є інформаційна комп'ютерна система та інформаційно-аналітичні ресурси, що  орієнтована на досягнення наступних цілей: відстеження зовнішнього та внутрішнього середовища компанії і слідкування за динамікою змін у зовнішньому середовищі, що можуть вплинути на діяльність компанії;оперативний аналіз;  виявлення, ідентифікацію та оцінку несприятливих  чинників впливу на компанію (поява нових конкурентів на ринку); підтримку прийняття оперативних і стратегічних рішень для управління підприємством з повним врахуванням змінних умов і факторів його стану; комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у що випускається продукції; забезпечення стійкої реалізації продукції; ринкова орієнтація  – у продаж запускається тільки та продукція, що продається; формування і реалізація товарної, цінової і збутової політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту; маркетингові дослідження,  прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів; розробка пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби: створення переконливих, насичених емоціями рекламних текстів і оголошень; організація реклами в засобах масової інформації;плануванням заходів по  становленню іміджу підприємства.

На підприємстві ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» таким підрозділом є відділ маркетингу. Таким чином, завдання побудови системи забезпечення інформацією на підприємстві, покладено саме на цей відділ. Розглянемо загальну структуру управління, що діє на підприємстві (рис 2.3)

ДИРЕКТОР

РІД Лоджистік Солюшнз Австрія

Офіс–менеджер

IT відділ

Відділ збуту

Відділ проектування

Головний бухгалтер

Маркетолог

Рис. 2.3. Організаційна структура ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна».

Діяльність інформаційного центру спрямована на підвищення ефективності управління  підприємства і включає наступні напрямки: сприяння управлінню складським господарством, товарно-матеріальними ресурсами, кадрами, організація і впровадження інформаційних систем у різних службах і підрозділах підприємства, шляхом збору та обробки важливої інформації для вироблення оперативних і стратегічних рішень, допомога бухгалтерії в проведенні моніторингу і контролю руху фоліо-рахунків клієнтів, обробка даних, інформації, формування необхідних форм звітів і передача даних. Також робота інформаційного центру спрямована на комплексне управління  інформаційними потоками у сфері інформаційної підтримки  всіх структурних підрозділів компанії.

Отже, відділ маркетингу забезпечує абсолютно всі підрозділи компанії, та керівника необхідною інформацією.

Діяльність  підприємства ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» на сьогоднішній день безпосередньо залежить від ступеня їх інформованості і здатності ефективно використовувати наявну інформацію. Перш ніж зробити певні дії  на підприємстві проводиться велика робота по збору і аналізу інформації, її переробці і адаптації. Прийняття ефективних управлінських рішень вимагає обробки великих масивів інформації, що неможливе без залучення спеціалістів що знаються на даній галузі.

Забезпечити необхідний збір, аналіз, обробку і адаптацію отриманих на підприємство інформаційних потоків, що дозволяють приймати ефективні управлінські рішення, є основною метою системи інформаційного забезпечення підприємства [6, c. 152].

Особливістю даної системи є наявність в ній підсистем аналізу і контролю становища як самої системи управління, так і становища об'єкту управління з метою своєчасного прийняття рішення і реагування на зовнішні дії і зміни. Система інформаційного забезпечення на підприємстві охоплює всі бізнес-функції і управлінські процеси підприємства за допомогою їх забезпечення швидкодіючими засобами сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій високого науково-технічного рівня.

Не дивлячись на різні потреби в інформації у різних структурних підрозділах підприємством (табл. 2.7), системи інформаційного забезпечення дозволяє максимально підвищити ефективність управлінських рішень, що приймаються, за допомогою вироблення більшого обсягу корисної інформації .

Основними задачами функціонування системи інформаційного забезпечення підприємства є збір, обробка і аналіз зовнішньої і внутрішньої по відношенню до підприємства інформації про минуле, теперішнє і передбачуване майбутнє. У якості загальної мети системи інформаційного забезпечення підприємства слід виділити забезпечення ефективного виконання функцій планування, контролю виробничої діяльності і процесу управління в цілому.

При цьому важливим аспектом є орієнтація системи інформаційного забезпечення підприємства на конкретного споживача оброблюваної нею інформації. В даному випадку при формуванні системи інформаційного забезпечення підприємства слід враховувати, що інформаційні потреби на різних рівнях управління підприємством різні і залежать від їх рівня ієрархії і функціональних обов'язків суб'єктів управління.

Таблиця 2.7

Відповідність потреб працівників можливостям системи інформаційного забезпечення підприємства

Відділ

Управлінська відповідальність

Інформація необхідна (СІЗП)

Напрями використання інформації (СІЗП)

Вище керівництво

Збільшення продуктивності, зростання, накопичення і використання ресурсів

Дані про середовище, тенденції і прогнози, зведені звіти про операції, повідомлення про виняткові проблеми

Встановлення організаційних цілей, політики, обмежень, прийняття рішень, що стосуються стратегічних планів і управління всім підприємством

Відділ збуту

Розміщення ресурсів відповідно до розподілених завдань, розробка оперативних планів, контроль операції

Звіти про результати операцій  і повідомлення про виняткові ситуації, дії і рішення інших керівників середньої ланки

Розробка оперативних планів і політики, контроль процедур, складання повідомлень про виняткові ситуації, складання оперативних звітів по розподілу ресурсів, про дії і рішення для інших керівників середньої ланки

Відділ проектування

Виробництво товарів або послуг в межах бюджетів, встановлення потреби в ресурсах, перевезенні і зберіганні матеріалів

Вільні звіти про взаємодії, докладні звіти по проблемах, оперативні плани і політики, процедури контролю, дії і рішення зв'язаних між собою керівників

Складання повідомлень про виняткові ситуації і повідомлень про стан роботи, визначення потреби в ресурсах, складання робочих календарних планів

Також необхідно враховувати і фактори зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на діяльність конкретного підприємства, зокрема ступінь їх невизначеності і динаміки, визначаючи най адекватніші методи вироблення інформації. Для того щоб вся система інформаційного забезпечення на підприємстві функціонувала без перебоїв, на фірмі існує підрозділ технічної підтримки.

Інформаційний центр  на підприємстві ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» входить до структури управління підприємством і підпорядковується директору. А відділ технічної підтримки, підпорядковується технічному директору, що ускладнює роботу даного відділу. Взагалі, він складається з двох технічних співробітників, що забезпечують цілодобову підтримку та інформаційне забезпечення різних служб і відділів підприємства. До їхніх обов'язків входить: обслуговування і технічна підтримка автоматизованої інформаційної системи; ремонт, диспетчеризація, контроль за вхідною інформацією; забезпечення он-лайнового зв'язку, програмне забезпечення, контроль і забезпечення безпеки підприємства; контроль фінансовими зловживаннями, попередження різноманітних загроз; реєстрація і управління інформаційними та матеріальними потоками підприємства; обслуговування і підтримка сервера, електронної пошти та забезпечення зв'язку з Інтернетом; обслуговування і підтримка в робочому стані комп'ютерної техніки, встановлення та її настроювання; обслуговування і супроводження придбаних програмних продуктів;  підтримка і ведення бази необхідних даних; виявлення задач у сферах діяльності різних відділів  підприємства та адміністрації для подальшої їхньої автоматизації, проектування подальших шляхів розвитку інформаційної системи; розробка і поновлення офіційного web-сайту підприємства за узгодження з відділом маркетингу та керівником організації; впровадження інформаційних технологій у виконавську практику, створення і поновлення баз даних; консультативна допомога співробітникам з питань використання інформаційних технологій у їхній роботі; програмно-технічне обслуговування мережі; передання інформації, здійснення поточного спостереження, аналіз інформації і представлення результатів керівнику відділу;управління та обслуговування автоматизованих систем на підприємстві.

Інформаційна система для автоматизації управління служб  на підприємстві ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»  будується на архітектурі «клієнт-сервер». На сервері знаходиться база даних, у якій міститься вся поточна та архівна інформація підприємства, необхідна для роботи його структурних підрозділів. Вона має модульну структуру, що дозволяє конфігурувати та нарощувати систему на кожному робочому місці  у кожному підрозділі, відповідно до їх функціональної спрямованості. Усі робочі місця взаємодіють із базою даних через локальну мережу компанії. Автоматизована інформаційна система концентрує в собі всі результати роботи системи моніторингу і попередження подій і представляє на засобах відображення узагальнені, а також деталізовані по багатьох рівнях і аспектах дані та інформацію для ефективного управління підприємством.

Висновки до Розділу 2

Отже, ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»  є  новим підприємством, що працює на ринку України з 2012 року у сфері логістики, логістичних рішень та консалтингу. Аналіз показників ефективності діяльності підприємства за 2012рік та аналіз прогнозів цих показників на 2013 рік, свідчить, що на сьогодні підприємство є рентабельним та прибутковим, а його діяльність результативною. За прогнозами на 2013 рік, усі показники діяльності підприємства мають підвищитись, в основному за рахунок росту об’ємів реалізації товарів та послуг.

Дослідження ефективності використання аналітично-інформаційних ресурсів у ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», надає можливість зробити висновок, що підприємство досить ефективно використовує зазначені ресурси для формування іміджу підприємства, рекламування та швидкого обміну інформацією як між співробітниками так і з постачальниками, партнерами, клієнтами. Однак, зважаючи на те, що використання інтернет можливостей може збільшити прибутки підприємства на 30% з порівняно не великими витратами, необхідним для компанії є відкриття інтерактивного магазину та застосування банерної реклами у мережі Інтернет.


РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ ІНТЕРНЕТ У ТОВ «РІД ЛОДЖИСТІК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»

Всесвітня мережа Інтернет все активніше використовується в бізнесі, сприяючи підвищенню його ефективності і сьогодні дуже багато підприємств застосовують Інтернет для рішення різних маркетингових задач. У той же час стрімкий розвиток нових технологій постійно відкриває нові можливості їхнього використання, що повинно враховуватися підприємствами, якщо вони не хочуть втратити свої конкурентні позиції. 

При аналізі використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернет на досліджуваному підприємстві було виявлено основним недоліком відсутність власного інтернет магазину.

Отже, доцільність використання інтернет-магазину для ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» викликано декількома умовами: по-перше, інтернет-магазин буде виконувати роль інформаційного сайту, що дозволить популяризувати компанію та її послуги серед користувачів Інтернету. Друга умова — інтернет-магазин дозволить скоротити час на оформлення замовлення, що зменшить строк його виконання.  По-третє, інтернет-магазин дозволить розширити коло потенційних замовників продукції компанії (особливо на товари, які є в наявності). Четверта умова – це можливість використання інтернет-реклами для ефективного просування своїх послуг та донесення інформації до кінцевого споживача.

Основна ідея створення інтернет-магазину – запуск веб-сайту, на якому можливо в режимі он-лайн замовити будь-яку продукцію або послугу, що пропонує компанія. На створення програмної частини та дизайну сторінок інтернет-магазину з врахуванням фірмового стилю підприємства необхідно близько 40 робочих днів. Загальна вартість робіт по розробці сайту становить 14 тисяч гривень, в тому числі: створення унікального дизайну (термін 10 календарних днів) – 4 тис. грн., розробка програмної частини (термін 20 календарних днів) – 8 тис. грн., заливка інформаційних блоків, робота з першочерговим контентом та тестування (термін 10 календарних днів) – 2 тис. грн. [54, с.86]

Головні параметри інтернет-магазину сформульовано наступним чином [13, c.311]:

 1.  сайт буде створений на базі системи управління змістом сайту (CMS);
 2.  сайт матиме україномовну, російськомовну та англомовну версії для зручного користування різними користувачами;
 3.  для інтернет-магазину буде розроблений власний дизайн з врахуванням фірмових стилю, логотипу та кольорів;
 4.  програмна частина включатиме розробку декількох форм он-лайн-замовлення та зворотного зв’язку для оформлення он-лайн-замовлення та зв’язку з консультантами-менеджерами;
 5.  буде створений електронний каталог усієї продукції, яку пропонує підприємство, а також деякі види послуг;
 6.  буде використана спеціальна програма формування електронного  рахунку з сумою замовлення для здійснення інтернет-оплати;
 7.  інформаційні сторінки дозволять надати повну інформацію про фірму, її діяльність, товари, їх характеристики та можливості співробітництва.

Для того щоб потенційні споживачі користувалися цим он-лайн-сервісом, необхідно використовувати інтернет-рекламу. Потенційні покупці можуть приходити на сайт Інтернет-магазину з пошукових систем (Яндекс, Google та інших), з інших сайтів, або ж використовуючи прямий набір користувачем адреси сайту в адресному рядку браузера. Залежно від обраного способу просування магазина, збільшується частка того чи іншого шляху. Так, пошукова оптимізація сайту призводить до збільшення кількості користувачів, які приходять на сайт з пошукових систем. Контекстна та банерна реклама сайту, а також реклама в соціальних мережах ведуть до збільшення кількості переходів на сайт з інших сайтів. А використання традиційних форм реклами (радіо, телебачення, преса, зовнішня реклама) збільшують кількість користувачів Інтернет, які приходять на сайт завдяки прямому введенню його адреси в адресному рядку браузера. [85, c. 66] Для Інтернет-проектів з обмеженим фінансуванням перевага може віддаватися одному із шляхів залучення відвідувачів. Які саме засоби виявляться найбільш ефективними в тому чи іншому випадку залежить від багатьох факторів, в тому числі – від компетентності персоналу, який залучається для організації рекламної компанії. Досвід практичного використання засобів отримання трафіку для сайтів комерційної діяльності спрямованості широко обговорюється на таких спеціалізованих Інтернет-форумах, як [www.mastertalk.ru], [www.searchengines.ru] та інших.

Розглянемо основні етапи створення власного інтернет магазину. Першим етапом створення електронного магазину є розробка функціонального завдання. На підставі функціонального завдання розробляється технічне завдання на створення інтернет-магазину, в якому поєднуються програмні, дизайнерські й користувальницькі інтереси. Структура інтернет-магазину – формування безпосередньо структури сайту, так званого «дерева інтернет-магазину», побудова ієрархії розділів інтернет-магазину, підрозділів, рубрик інтернет-магазина з урахуванням зручності наповнення, адміністрування, пошуку інформації в інтернет-магазині. [46, c. 23]. Оптимізація навігації інтернет-магазину являє собою  побудову навігації по інтернет-магазину з урахуванням комфортності серфінгу інтернет-магазину користувачем, розробка систем меню і підменю з урахуванням зручності користувачів – «юзабіліті». Важливим елементом також є формування контенту інтернет-магазину – текстове наповнення сайту формується виходячи з найбільш сприятливих умов для подальшого просування сайту у всесвітній мережі, статті оптимізуються під потрібні пошукові слова.

Другий етап розробки інтернет-магазину – розробка і узгодження дизайну

1. Дизайн-концепція інтернет-магазину (креативний дизайн)

У даному етапі розробки сайту створюється основна графічна концепція дизайну сайту і показується на прикладі головної сторінки. Здійснюється інтеграція елементів фірмового стилю компанії для сайту. Не зайвий раз буде сказати про те, що для будь-якого продукту важлива візуальна складова. Адже саме за зовнішнім виглядом складається перше враження про компанію, про її продукт. Важлива не лише хороша креативна ідея, але і адекватна професійна реалізація цієї ідеї. На цьому етапі розробляється і затверджується остаточне технічне завдання, в ньому чітко повинні прописуватися вимоги до дизайну і до технічної частини проекту. Після чого розробляється структура сайту (карти сайту) [46, c. 36].

Для зручності користування необхідно «уніфікувати» сторінки сайту. У нашому випадку, ліва частина сторінок буде містити локальні навігаційні елементи (пошукова форма), верхня і нижня частина – загальне навігаційне меню сайту (розділи інтернет-магазину), а центральна зона сторінки – головна інформаційна зона, в якій відображається специфічна для даної сторінки інформація. Основне меню інтернет-магазину буде містити опції швидкого переходу по сторінках сайту.

Короткий список основних сторінок сайту

 1.  початкова сторінка (default.asp);
 2.  реєстраційна форма (regForm.asp);
 3.  сторінка результатів пошуку товарів (search.asp);
 4.  сторінка з поточним замовленням (order.asp);
 5.  список замовлень (orderList.asp).

Додаткові сторінки :

 1.  список користувачів (userList.asp);
 2.  картка товару (wareCard.asp).

Буде зроблена проста і гранично зручна навігація, з тим щоб користувач оперативно отримував відповіді, на будь-які питання з тематики сайту. Не знайшовши потрібної інформації, відвідувач може просто піти, так і не отримавши чіткого уявлення про потрібну продукцію. Колірна гамма буде орієнтована на світлі сіро-сині тони, які вдало гармоніюють з чорним кольором тексту.

2.Щодо  технічного дизайну, то на цьому етапі  створюються графічні шаблони типових сторінок інтернет-магазину на основі затвердженої концепції дизайну і фірмового стилю.

Наступним етапом розробки інтернет-магазину  вважається верстка. Після розробки інтернет-магазину в графічному вигляді проводиться верстка html-сторінок інтернет-магазину на основі затвердженого дизайну типових сторінок. Функціональні модулі виконуються сервером і реалізуються у вигляді текстових файлів з ​​розширенням ASP (ASP-файли або ASP-сторінки). ASP-файл може містити команди підключення інших файлів, текст програми, HTML-коди. Текст програми може бути написаний з використанням таких скриптових мов, як: JavaScript, VBScript, Perl.

Четвертим етап розробки інтернет-магазину є забезпечення програмної частини проекту, яка містить декілька стадій:

1. Інтеграція інтернет-магазина з системою управління

Жоден сучасний сайт вже не обходиться без системи управління сайтом, так як важлива не тільки гарна зовнішня оболонка сайту, але і можливість зручної роботи з ним. Це особливо важливо для тих сайтів, де розгалужена структура і великий обсяг даних. У цей етап розробки сайту входить: інтеграція з системою управління сайтом, програмна частина, налаштування сервера та забезпечення безпеки проекту,а також контроль працездатності програмних модулів.

2. Програмування, запуск проекту. На цій  стадії допрацьовується функціональні модулі інтернет-магазину, які не були включені в стандартний склад системи управління сайтом.

П’ятий етап розробки сайту – інформаційне наповнення інтернет-магазину На цьому етапі розробки інтернет-магазину проходить інформаційне наповнення інтернет-магазину необхідними фотографіями, оригінальними статтями (контентом) та іншими матеріалами. Важливо відповідально підійти до цього етапу, заздалегідь підготувавши всю необхідну інформацію для інтернет-магазину.

На шостому етапі розробки інтернет-магазину відбувається тестування інтернет-магазину в Інтернеті. Тобто, інтернет-магазин тестується на наявність помилок, також відбувається тестування html-сторінок на коректність роботи в різних браузерах (Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari, Internet Explorer).

Сьомий етап розробки інтернет-магазину – здача сайту в експлуатацію. На цьому етапі відбувається організація робіт по розміщенню інтернет  проекту організації в мережі та фінальне тестування проекту. Також, важливим є здійснення  навчання персоналу організації та окремо виділеного посадової особи роботи з системою управління інтернет-магазину.

Восьмий етап розробки інтернет-магазину – це оптимізація для пошукових систем і просування інтернет-магазину. На даний час, вже мало розробити якісний інтернет-магазин з зручною структурою та навігацією. Важливо забезпечити цьому інтернет-магазину високу відвідуваність. На даному етапі необхідно забезпечити легкий пошук ресурсу магазина в пошукових системах, для цього необхідно щоб інтернет-магазин займав верхні позиції за результатами пошуку.

Серед факторів ризику при впровадженні технологій електронного бізнесу можна відзначити наступні:

 1.  неготовність персоналу;
 2.  проблеми безпеки при передачі даних;
 3.  недосконалість законодавства по електронній торгівлі;
 4.  наявність комерційних даних, які не можуть бути загальнодоступними;
 5.  неготовність контрагентів.

Беручи до уваги ті дані, що щоденно сторінки інтернет-магазинів в Україні відвідують до 20 тисяч людей, з яких до 2% людей стають покупцями товарів чи замовниками послуг, можливо розробити певний план очікуваних доходів на основі відвідуваності інтернет-магазину. Для інтернет-сайту ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» можливо встановити рівень покупців, з загальної кількості відвідувачів ресурсу, на рівні до 5%. За перші шість місяців роботи інтернет-магазину може бути отримано до 6300 грн. (дивись табл.3.1).

Таблиця 3.1

Прогнозований дохід та витрати на інтернет-магазин

№ п.п

Місяць

Кількість покупців

Очікуваний дохід (грн.)

Витрати на інтернет-рекламу (грн.)

1

Липень 2013

1

1000–1500

800

2

Серпень 2013

1–2

1000–3000

800

3

Вересень 2013

2–4

2000–6000

800

4

Жовтень 2013

5–7

5000–10500

1000

5

Листопад 2013

6–11

6000–16500

1000

6

Грудень 2013

11–17

11000–25500

1200

Всього

Максимально 42

26000–63000

5600

Таким чином, через 12 місяців функціонування цього інтернет-магазину щомісячний дохід становитиме в середньому 3000 грн., при відвідуваності 200 осіб в день.

На основі наведених даних, розглянемо ефективність прийняття стратегічного рішення ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», щодо впровадження у діяльність організації інтернет магазину з метою збільшення об’ємів реалізації продукції та послу,  покращення надання своїх послуг для споживачів.

Таблиця 3.2

Вихідні данні для розрахунку доцільності організації інтернет-магазину

Показник

Одиниця виміру

Значення

1

Витрати на реалізацію проекту

тис.грн.

19600

2

Запланований строк окупності

міс.

10

3

Запланований прибуток

тис.грн

30000

5

Податок на прибуток

тис.грн

19%

Проведемо оцінку ефективності реалізації запропонованого проекту для ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» виходячи із строків його окупності.

Визначмо строк окупності інвестицій за формулою:

                                                                                    (3.1)

Де, Т– строк окупності інвестиційного проекту, роки;

К – витрати на реалізацію даного інвестиційного проекту, тис.грн;

Чп – чистий  прибуток впровадження даного проекту, тис. грн;

Чистий прибуток визначаємо за формулою:

                                                                    (3.2)
        де, П – щорічний прибуток, що отримується від реалізації  інвестиційного проекту, тис.грн.;

      Н– 19%, ставка податку на прибуток згідно чинного законодавства.

Тоді чистий прибуток у даному разі буде дорівнювати:

Тв.в – економічно виправданий строк окупності проекту інвестицій, який вирішується до прийняття керівництвом ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»:

Отже, з розрахунку окупності інвестиційного проекту з впровадження інтернет магазину у діяльність компанії, видно, що строк окупності менший економічно виправданого строку окупності, отже реалізація даного проекту є економічно вигідним рішенням.

Одним з найбільш використовуваних засобів залучення відвідувачів на сайт Інтернет-магазину сьогодні є контекстна реклама. Оскільки цей вид реклами дозволяє почати показ рекламних оголошень безпосередньо після налаштування рекламного аккаунта, рекламна компанія з використанням контекстної реклами відрізняється надзвичайно швидким стартом. З огляду на це, доцільно використовувати контекстну рекламу в початковий період після запуску сайту, коли його позиції в пошуковій видачі пошукових систем ще низькі. Короткий період організації рекламної кампанії також сприяє ефективному використанню контекстної реклами у випадку організації продажу сезонних товарів. Найбільш популярними провайдерами контекстної реклами сьогодні є Google AdSense [www.google.com/adsense], рекламна мережа Яндекса [www.partner.yandex.ru] і Бігун [www.begun.ru]. Рекламні блоки контекстної реклами з'являються на сторінках сайтів пошукових систем, порталів або каталогів, що містять певні тематичні словосполучення. Завдяки тому, що контекстна реклама оплачується залежно від кількості переходів на сайт, рекламодавець отримує тільки цільових відвідувачів. Вартість одного переходжу на сайт рекламодавця може становити приблизно 0,03 – 1 дол., в залежності від конкурентності тематики і від кваліфікації персоналу, який займається налаштуванням параметрів рекламної кампанії. Кількість рекламних місць в рекламних блоках зазвичай обмежена, тому в конкурентних тематиках будуть з'являтися оголошення тих рекламодавців, хто призначить більшу ціну за клік (перехід). В разі браку досвіду в налаштування параметрів контекстної реклами, доцільно зробити декілька пробних мало бюджетних рекламних кампаній, для більш оптимальної настройки. Або довірити цю роботу агентствам, що спеціалізуються на Інтернет-рекламі. Досить поширеною є практика, коли на початку роботи Інтернет-магазину основна кількість відвідувачів залучають на сайт через контекстну рекламу. А після того, як піднімаються позиції сайту Інтернет-магазину в пошукових системах, витрати на контекстну рекламу зменшують.

Таким чином, з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що одним з найефективніших засобів збільшення кількості відвідувачів інтернет-магазину, а відтак збільшення продажів товару та послуг компанії, а також формування позитивного іміджу у компанії, можна назвати рекламну компанію в інтернеті.

Розрахуємо ефективність рекламної компанії в Інтернеті для ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», як засіб активного рекламування інтернет-магазину компанії та збільшення клієнтів. При цьому необхідно, розмістити банер 100 000 показів протягом тижня, при цьому цільова аудиторія – користувачі з достатком середнім та вище середнього у м. Києві.

Основним  завданням рекламної компанії визначаємо як збільшення обсягів  продажу через веб-сайт та збір інформації про роботу веб-сайту. Серед інших завдань  можна виділити наступні: залучення покупців до Інтернет-магазину та отримання зауважень і пропозицій від користувачів по функціональності поточної версії магазину. Бюджет рекламної кампанії становить  3000 грн., та розрахований на тиждень. Вартість тисячі показів на головній сторінці становить 30 грн. Планується використовувати  банер 468х60 пікселів, розташований приблизно на 600 пікселів нижче початку сторінки. Банер буде містити логотип компанії, інформація у вигляді новини про відкриття Інтернет-магазину ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»  та про переваги розміщення замовлення саме в мережі. Пропонуємо придбати 100 000 показів за 3 000 грн. та реалізувати їх за 7 днів. За рекомендацією веб-видавця припустимо, що за тиждень сервер відвідає близько 33 000 унікальних користувачів, кількість кліків на банер складе 1200, відповідно CTR банера 1,2% (1200 кліків / 100000 показів). Вихідними даними, перш за все, є кількість завантажень банера рекламодавця браузерами відвідувачів. Саме за ці запити рекламодавець розплачується з веб-видавцем за ціною 30 грн. за тисячу запитів.

Запити користувачів мають деякі особливості:

1. Якщо браузер користувача запросив і завантажив собі банер, не обов'язково користувач його побачить. Наприклад, якщо у нього в браузері встановлено дозвіл нижче, ніж 1024х768 пікселів, він не зможе побачити рекламу без додаткової прокрутки вікна. Частина користувачів може покинути сайт або піти у глиб його, так і не побачивши банера, хоча система  покаже «показ банера». Саме це і відрізняє завантаження реклами від показу реклами. Завантаження реклами можна порахувати, а про те, скільки при цьому буде реальних показів, можна тільки здогадуватися, виходячи, наприклад, з таких даних, як розташування банера.

Припустимо, що в нашому випадку різниця між завантаженням і показами складе 40%. З іншого боку, припустимо, що ми маємо додатково 10% показів, які не були підраховані при завантаженні. Обчислення реально переглянуто завантажень визначається за формулою:

            Пп = З–НПРз + Нез                                                                (3.3)

де:

Пп – кількість переглянутих завантажень;

З – загальне завантаження банера;

НПРз – кількість не переглянутих завантажень;

Нез – незареєстроване завантаження.

Пп = 100% – 40% +10% = 70%, що означає 70000 переглядів  з 100000 завантажень. При взаємній компенсації виходить, що різниця складе 30%, тобто на 100 000 завантажень банера, реально було здійснено 70 000 показів.

2. Виходячи з даних веб-видавця ми припускаємо, що в середньому за тиждень користувач відвідає сервер 3 рази (100 000 відвідувань головної сторінки, 33 000 унікальних користувачів по всій головній сторінці). Отже, рекламу компанії користувач у середньому побачить 3 рази. Обчислення кількості унікальних користувачів, що побачать рекламу підприємства розраховується за формулою:

                       Уун = Пз / А                                                           (3.4)

де:

Уун – кількість унікальних користувачів, яким була показана реклама;

Пп – кількість переглянутих завантажень;

А – кількість випадкових переглядів реклами.

Уун = 70 000 / 3 = 23 000

Отримуємо, що  кількість унікальних користувачів, які побачать рекламу складатиме 23 000 користувачів.

3. Оскільки, в середньому, користувач бачить рекламу 3 рази, припустимо, що її запам’ятають 65% унікальних користувачів. Кількість користувачів, обізнаних про новий Інтернет-магазин обчислюється за формулою:

                      ОБкор = Уун • 0,65                                                         (3.5)

де:

ОБкор–кількість обізнаних користувачів;

Уун – кількість унікальних користувачів.

ОБ кор  = 23 000 • 0,65 = 15 000

Тобто ми отримуємо 15 000 користувачів, обізнаних про новий Інтернет-магазин.

4. З різних причин не всі користувачі, які «клікнувши» на банер потраплять на сайт і вони  автоматично стають відвідувачами. Втрати складатимуть приблизно 17%, тому що логи сервера зафіксують лише тисячу відвідувань (сесій на сайті).

Отже, прогнозуємо, що з 500 відвідувачів магазину 25 зареєструються  й сформують у ньому замовлення.

Підводячи підсумки щодо ефективності даного рекламного напрямку, можна відзначити наступне: на вкладені 3000 грн. ,планується отримати 3000 грн. прибутку, при цьому не враховується: 20 залучених клієнтів, які, швидше за все, не обмежаться першим замовленням, а залишаться клієнтами ТОВ «» на тривалий час, забезпечивши додатковий прибуток; навіть якщо частина відвідувачів сайту не розмістять замовлення on-line, то через мережу дізнаються і докладно ознайомляться з діяльністю підприємства  та можуть зробити замовлення за традиційними каналами. Запропоновану програму маркетингу  пропонується використати через півроку після запуску роботи Інтернет-магазину, коли аудиторія магазину розшириться.

Отже,  використання підприємством власного інтернет-магазину з метою інтенсифікації продажу власної  продукції та проведення рекламної кампанії для просування цієї продукції допоможе підприємству не тільки отримати додатковий прибуток, але й розширити сферу діяльності, сегменти збуту і кількість клієнтів.

Висновки до Розділу 3

Основним напрямком покращення використання інформаційно-аналітичних ресурсів мережі Інтернет для ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» запропоновано розробку, впровадження та використання усіх можливостей, які може надати інтернет магазин. Такий напрям інформатизації дозволить оптимізувати процеси управління, забезпечити ефективне використання людських ресурсів, надати споживачеві якісні товари та послуги. Основна ідея створення інтернет-магазину це запуск веб-сайту, на якому можливо в режимі он-лайн замовити будь-яку продукцію або послугу, що пропонує компанія. Також,  метою збільшення кількості відвідувачів інтернет-магазину, запропоновано провести рекламну компанію в інтернеті.

Отже, реалізація запропонованих напрямків використання інформаційних ресурсів Інтернету сприятиме збільшення продажів товару та послуг компанії, формування позитивного іміджу про компанію у споживачів.


РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ У ТОВ «РІД ЛОДЖИСТІК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»

Основним нормативно-правовим актом, який встановлює єдиний порядок організації охорони праці на підприємствах незалежно від форми власності і виду діяльності є Закон України «Про охорону праці».  Існують ще Кодекс законів про працю  і чимала кількість інших спеціальних нормативно-правових актів по охороні  праці, в кожному з яких містяться окремі вимоги до організації охорони праці суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону праці», охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Метою охорони праці  є  забезпечення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань, основними з яких є:

– проектування підприємств, технологічних процесів і конструювання обладнання з обов'язковим виконанням вимог охорони праці;

– знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами виробничого середовища, що дозволяє забезпечити мінімум несприятливого впливу їх на здоров'я працівників;

– встановлення, законодавче оформлення визначених норм кожного з несприятливих або небезпечних факторів, систематичний король за їх застосуванням;

– розробка конкретних заходів щодо покращення умов праці та забезпечення її безпеки на основі застосування у виробництві новітніх досягнень науки та техніки;

– застосування раціональних засобів захисту працівників від впливу несприятливих факторів виробничого середовища, а також втілення організаційних заходів, які нейтралізують або послаблюють ступінь їх впливу на організм людини;

– розробка та застосування методів і засобів оцінки ефективності заходів з охорони праці, що плануються і здійснюються.

Взагалі, охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Також, під поняттям охорони праці, слід розуміти не тільки забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових обов'язків, насправді воно охоплює різні заходи [36, c. 97].

До основних обов’язків  служби охорони праці відносяться наступні: забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд; забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту; забезпечення професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці; вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працівників.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

 1.  опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;
 2.  проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;
 3.  складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнуті);
 4.  забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;
 5.  облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;
 6.  підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;
 7.  забезпечує розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 8.  готує пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;
 9.  підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

Служба охорони праці також виконує такі загальні завдання, як: сприяє впровадженню у роботу організації досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища; розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці; надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробці заходів з питань охорони праці; готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства; розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

Служба охорони праці на підприємстві має контролювати:

 1.  дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;
 2.  відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти аварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях

Оскільки, досліджувана організація є малим підприємством, то управлінням охороною праці на підприємстві ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», згідно з діючою організаційною структурою, займається генеральний директор. Тобто, на даний момент на підприємстві немає необхідності у створені відокремленого підрозділу, який би займався питаннями охорони праці працівників. Але потрібно відмітити, що з розвитком та ростом компанії, необхідно буде створення такого підрозділу функціональними обов’язками якого було б здійснення діяльності у сфері застосування законодавства щодо охорони праці. Взагалі,  умови праці – це сукупність різних взаємозв'язаних факторів конкретної праці, обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність людини.

До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться: стан повітря, рівень шуму, ступінь вібрації обладнання, освітленість робочих приміщень, температура повітря, чистота, кольоровий фон, забезпеченість каналізацією, опаленням, вентиляцією, водою, побутовими приміщеннями, медпунктами. В групу фізіологічних умов праці входять різного виду навантаження на організм, що виникають у процесі виконання як фізичної, так і розумової праці, та які визначають її важкість, монотонність. До психологічних умов праці відносять моральний клімат в організації, в колективі, характер взаємовідносин серед його членів, а до естетичних – інтер’єри робочих приміщень, предметне середовище. Звичайно ж у сукупності такі умови досить відчутно впливають на працездатність людини, її функціональний стан та ставлення до виконуваної роботи.  

Розглянемо умови праці,  яких дотримуються на підприємстві, та які встановлені чинним законодавством, щодо охорони праці.

Для зниження стомлення і напруги рук менеджера в процесі роботи виконуються наступні вимоги по плануванню робочого місця:

 1.  клавіатура розташовується так, щоб руки менеджера були спрямовані вниз, тобто рівень клавіатури має бути нижче рівня ліктьового суглоба;
 2.  на кріслі передбачаються підлокітники, щоб створити опору для ліктьових суглобів;
 3.  комп'ютерна миша розташовується на одному рівні з клавіатурою, щоб руки в процесі роботи перебували на одному рівні, що позбавить від втоми в плечах;
 4.  у клавіатури передбачаються спеціальні упори для підтримки кистей рук.

Відповідно до санітарних норм на одне робоче місце, оснащене комп'ютером, передбачається не менше 6 м2 площі і кубатура не менше 19,5 м3. Умови праці менеджера при роботі на комп'ютері характеризується можливістю впливу на нього наступних виробничих факторів: шуму, тепловиділень, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, специфічних умов зорової роботи.

Мікроклімат на робочому місці має великий вплив на стан здоров'я і продуктивність праці менеджера. З огляду на те, що відео термінали є джерелом тепловиділень, це може привести до підвищення температури і зниження відносної вологості повітря на робочих місцях, що сприяє подразнення шкіри.

У приміщенні, де використовуються персональні комп'ютери, відбувається утворення електростатичного поля та деіонизація повітря, порушення повітряного балансу. Тому, в офісі компанії дотримуються певні параметри мікроклімату у відповідності з нормами. Офіс компанії розташований у приміщенні I категорії (виконуються легкі фізичні роботи), тому дотримуються такі вимоги щодо мікроклімату: одне робоче місце займає не менше 6м2, температура повітря 22–25, відносна вологість повітря 40–60%,швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с. Для підтримки нормальної температури і відносної вологості приміщення регулярно провітрюється, передбачена вентиляція, кондиціонування та опалення в холодну пору року. Наявність хорошої вентиляції важливо для охолодження різних частин комп'ютера, які виділяють тепло в процесі роботи, крім того, приплив свіжого повітря в достатній мірі забезпечує організм киснем.

Система вентиляції офісу має важливе значення для підприємства. Адже, офіс – це місце, де співробітники знаходяться протягом робочого дня. Продуктивність праці, здоров'я і настрій працівників залежить від клімату всередині приміщення. Для нормального теплового самопочуття людина повинна зберігати постійну температуру тіла, що забезпечується безперервним відведенням утворюється в процесі життєдіяльності організму і сприйманої їм теплоти в навколишнє середовище. Теплообмін і теплове самопочуття людини обумовлюються спільним впливом температури повітря і навколишніх предметів, вологості повітря та швидкості його руху біля тіла.

Основним завданням вентиляції є підтримка стану повітряного середовища, сприятливого для перебування в приміщенні людини і виконання технологічних процесів. Вентиляція може бути природною (аерація) та механічної залежно від способу переміщення повітря. В залежності від обсягу вентильованого приміщення розрізняють загально обмінну та місцеву вентиляцію. Загально обмінна вентиляція забезпечує видалення повітря зі всього об'єму приміщення. Місцева вентиляція забезпечує заміну повітря в місці його забруднення. За способом дії розрізняють вентиляцію припливну, витяжну і припливно-витяжну, а також аварійну. Аварійна призначена для усунення загазованості приміщення в аварійних ситуаціях. У ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» використовується приточно-витяжна вентиляція та природна вентиляція.

На робочому місці в світлий час доби передбачається природне одностороннє бічне освітлення (КЕО = 1,2%). Екран дисплея розгорнуто боком до вікна. Штучне освітлення має створювати хорошу видимість інформації на екрані відео терміналу та робочих матеріалів на столі. Для освітлення робочого місця менеджера застосовується комбіноване освітлення (загальне + місцеве). Для освітлення робочого місця менеджера застосовується комбіноване освітлення, освітленість робочих поверхонь при комбінованому штучному освітленні складає 500 лк.

Рівень шуму на робочому місці менеджера при роботі на комп'ютері не перевищує 65 дБА, при роботі на принтері він перевищує норми на 2–3 дБА.

Вентиляційна система – одна з найважливіших систем в сучасному офісі. Якщо вона діє спільно з системами опалення та кондиціювання повітря, то протягом усього року в приміщеннях підтримується найбільш сприятливий та комфортний мікроклімат. Влітку для переважної більшості людей оптимальною є  температура 22–24°С, відносна вологість 30–60%, рухливість повітряної маси не більше 0,2 м / с. Взимку ці показники дорівнюють відповідно 20–22 ° С, 30–45% і 0,1–0,15 м / с.

Якщо ж система кондиціонування відсутня, то системи вентиляції та опалення гарантують допустимі, тобто лише необхідні параметри повітря. Наприклад, в холодну пору року температура повинна бути в межах 18–24 ° С, допустима відносна вологість не опускатися нижче 30%, а швидкість руху повітряних мас обмежена значенням 0,2 м / с.

Будь-яка схема вентиляції повинна передбачати приплив зовнішнього повітря та витяжку, забезпечуючи цим баланс повітря в приміщеннях. Якщо немає припливу зовнішнього повітря, то в приміщенні, де знаходяться люди, зменшується вміст кисню в повітрі, збільшується вологість і запиленість. Якщо в приміщенні немає витяжки, то з нього не видаляються шкідливі речовини, запахи, волога. Слід також додати, що приплив і витяжка окремо один від одного не працюють. Організувати витяжку із замкнутої судини неможливо тому, що немає компенсації вивільненому повітрю.

Системи  кондиціонування та вентиляція незалежні. Поверхові системи вентиляції та центральне кондиціонування забезпечують індивідуальну настройку температури та клімату в офісних приміщеннях. Опалення приміщення – центральне водяне від міських теплових мереж. Можливо, використання електричного обігрівача середньої потужності на особливо холодний період часу і під час демісезонного відключення опалення.

Всі співробітники ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» ознайомлені з вимогами до організації охорони праці та протипожежної безпеки.  Що стосується протипожежної безпеки, то кожен працівник повинен дотримуватися таких вимог:

 1.  не можна підключати не справні прилади в мережу;
 2.  залишати без нагляду або після відходу з робочого місця включені електроприлади;
 3.  дотримуватися чистоти на робочому місці і стежити за справністю своєї оргтехніки;
 4.  користуватися не справними електроприладами (з розбитими корпусами, з надійно незакріпленими нагрітими або такими, що іскрять в місці контакту проводами, світильники без ковпаків).

Працівники  ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»  дотримуються інструкції про охорону праці. У зв'язку з тим, що менеджери організації займаються діяльністю безпосередньо пов'язаної з роботою за комп'ютером, то вони повинні: перед роботою оглянути і привести в порядок своє робоче місце; відрегулювати освітлення на робочому місці; перевірити правильність підключення обладнання до мережі. Кожен співробітник проінформований про дії при виникненні пожежі, і знає куди звернутися і які дії зробити.

Безпосередньо під час своєї роботи менеджер повинен дотримуватись порядку на своєму робочому місці і справність всього обладнання, яким він користується під час своєї роботи. Керівник  зі свого боку, перевіряє відповідність вимогам чистоти на робочому місці, режим праці та відпочинку працівників, проведення та проходження працівниками медичного огляду, проводить інструктаж з охорони праці. Сам керівник теж повинен проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, стажування на робочому місці і перевірку знань з охорони праці.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично під час роботи, проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

Важливим у забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на даному підприємстві є такі фактори особистого характеру – знання керівником робіт, особистості кожного працівника, їх психіки і особливостей характеру, медичних показників і їх відповідності параметрам роботи, ставлення до праці, дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, його ставлення до інших робітників і всього колективу. Саме у формуванні у працівників правильних працеохоронних стосунків, поглядів, переконань та психологічних установок, у руйнуванні помилкових стереотипів поведінки шляхом впливу на якості особистості закладено резерв зниження рівня травматизму.

Загалом на підприємстві діє досить ефективна система охорони праці, яка забезпечує дотримання усіх необхідних норм та нормативів для комфортних та безпечних умов праці на підприємстві.

Висновки до Розділу 4

Отже, дослідивши стан системи охорони праці у ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», маємо зробити висновок, що умови праці, відпочинку на підприємстві відповідають нормам чинного законодавства.

Необхідно зазначити, що правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким чином, завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою чергу позитивно впливає на стабільність усього підприємства.

ВИСНОВКИ

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства залежить не тільки від наявності інформаційних та аналітичних ресурсів, а й від можливостей впровадження інформаційних інновацій, впорядкування інформаційних потоків підприємства, від вирішення проблем його ефективної інформаційної взаємодії з суб’єктами ринку. У сучасному бізнесі широко використовуються Інтернет-технології.

Мережа Інтернет являє собою глобальну інформаційна система, частини якої логічно взаємопов’язані між собою за допомогою унікального адресного простору.

Використання комп’ютерної мережі Інтернет дозволяє автоматично формувати у базі даних підприємства баз зовнішньої інформації, які можуть містити дані про стан середовища, пов’язаного з підприємством, ринок і його інфраструктуру, попит на товари, поведінку покупців і постачальників, дії конкурентів, чинне законодавство з регулювання ринкових механізмів.

Актуальність Інтернету в менеджменті обумовлена потребою застосування сучасних мережевих технологій під час просування товарів і послуг, пошуку корисної інформації, потенційних клієнтів і ділових партнерів, розширення ринків збуту, забезпечення результативності рекламним кампаніям, для організації ефективної системи зворотного зв’язку із покупцями та споживачами.

На підприємстві інформаційне забезпечення стає необхідним елементом діяльності підприємств. Система інформаційного забезпечення підприємства являє собою сукупність взаємопов’язаних інформаційних систем, що складаються на між суб’єктному рівні відносин для організації та здійснення статутної діяльності. Основними задачами функціонування системи інформаційного забезпечення підприємства є збір, обробка і аналіз зовнішньої і внутрішньої по відношенню до суб'єкта господарювання інформації про минуле, теперішнє часове і передбачуване майбутнє. У якості загальної мети системи інформаційного забезпечення підприємства слід виділити забезпечення ефективного виконання функцій планування, контролю виробничої діяльності і процесу управління в цілому.

ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» працює на ринку України у сфері логістики, логістичних рішень та консалтингу. Основним напрямком діяльності компанії є розробка та впровадження рішень, спрямованих на зниження витрат в логістиці.

Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства свідчить про стабільний період для компанії не зважаючи на розширення своєї діяльності та створення нових мереж збуту. Також, на основі прогнозу фінансових результатів на 2013 рік можна сказати, що очікується збільшення показників, що характеризують ефективність та прибутковість діяльності підприємства. Таким чином, за результатами фінансового аналізу підприємства, можна сказати, що загальногосподарська діяльність підприємства у 2012 році досить ефективна, а фінансовий стан підприємства у 2013 році покращиться.

Підприємство, яке працює в мережі Інтернет, має широкі можливості для одержання різноманітної економічної, соціальної, наукової, технологічної та широкого спектру поточної інформації. Інтернет надає доступ до великої кількості джерел електронної інформації. Для компанії ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», з виходом  в Інтернет-простір з’явилися додаткові можливості. В першу чергу це збільшення цільової аудиторії, покращення комунікацій з цільовою аудиторією, швидкий обмін інформацією та інше. Все це, відповідно робить компанію більш конкурентоспроможнішою, покращує імідж компанії, одним словом сприяє успішному розвитку компанії.

Серед основних інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернет, що використовує компанія ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна»,можна виділити наступні: мережевий зв'язок, інформація про ринок на якому працює, а також про можливих клієнтів, конкурентів, постачальників; покупка товарів через Інтернет; реклама своїх товарів та послуг у мережі; Інтернет-банкінг. Використання на підприємстві саме цих ресурсів Інтернет зумовлені наступними факторами: обрана галузь діяльності, складні умови функціонування підприємства в умовах сучасної конкуренції на ринку антологічних послуг; необхідність спрощення комунікацій з партнерами та клієнтами компанії; необхідність формування іміджу компанії; необхідність якісного інформаційного забезпечення підприємства.

Основним напрямком поглиблення використання мережі Інтернет для ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна» є відкриття інтернет-магазину, що стане одним із додаткових джерел просування товарів. Інтернет магазин надасть можливість для компанії: організувати цілодобовий канал збуту і реклами своєї продукції; організувати якісно новий сервіс для постійних і майбутніх партнерів; одержати додаткове місце торгівлі без оренди площ; збільшити число клієнтів, у тому числі за рахунок інших регіонів. Використання підприємством власного інтернет-магазину з метою інтенсифікації продажу власної  продукції та проведення рекламної кампанії для просування цієї продукції допоможе підприємству не тільки отримати додатковий прибуток, але й розширити сферу діяльності, сегменти збуту і кількість клієнтів.

Таким чином, можна зробити висновок, що всі завдання, які були поставлені на початку дипломної роботи було виконано, а отже, мета дослідження досягнута.


РЕЗЮМЕ

Дипломна робота на тему «Використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету в сучасному менеджменті організації» загальним обсягом 110 сторінки, містить: 6 рисунків, 10 таблиць і 2 додатки.

Мета дипломної роботи – визначити основні напрямки інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету у сучасному менеджменті організації.

Предмет дослідження – застосування інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернет в управлінні підприємством.

Об’єкт дослідження – інформаційно-аналітичні ресурси Інтернету в менеджменті ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна».

Експериментальною базою дослідження є ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна».

У першому розділі дипломної роботи розглядаються основні теоретичні аспекти інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету в управлінні підприємством, а саме досліджується сутність та складові інформаційно-аналітичних ресурсів та значення інформаційного забезпечення на підприємстві.

У другому розділі дипломної роботи надано загальну характеристику діяльності ТОВ «Рід Лоджистік Солюшнз Україна», визначено роль інформаційно-аналітичних ресурсів в управлінні підприємством та охарактеризовано інформаційний центр на підприємстві.

У третьому розділі дипломної роботи запропоновані заходи вдосконалення системи використання інформаційно-аналітичних ресурсів Інтернету на підприємстві.

У четвертому розділі дипломної роботи проаналізовано систему охорони праці на підприємстві.

Практичне значення дослідження полягає у виробленні практичних рекомендацій для впровадження в діяльність підприємства інтернет-магазину.

RESUME

This diploma work theme is ‘The use of information and analytical resources of the Internet in the modern management of organization’ . It contains 110 pages, 6 pictures, 10 tables and 2 attachments.

Diploma work purpose is to identify the main areas of information and analytical resources of the Internet in today's management of organization.

Subject of the study is the use of information and analytical resources of Internet in business management.

Object of study is information and analytical resources of the Internet in the management of  LLC RID Logistic Solutions Ukraine.

Experimental research object is LLC RID Logistic Solutions Ukraine.

The first chapter of the diploma work reviews the main theoretical aspects of information and analytic Internet resources in management of organization and examines the nature and components of the informational-analytical resources with its importance for the company.

The second chapter covers contains an overview of activities of LLC RID Logistic Solutions Ukraine, the role of information and analytical resources in this companies management and describes the company’s information center.

The third chapter of diploma work proposes variants how to improve the use of information and analysis of Internet resources in the company.

The fourth chapter of diploma work analyzes the occupational safety and health in presented company.

The practical significance of this work is in developing practical guidelines for the implementation of the online store in the company.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.  Арский Ю.М. Информационные ресурсы для устойчивого развития общества / Ю.М. Арский // Междунар. форум по информ. – 2000. – №1. – С. 3–9.
 2. Багриновский К.А., Бусыгин В.П. Математика плановых решений. – М.: Наука, 2007. – 224 с.
 3. Байлик С. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие/ Станислав Байлик,. – К.: Альтерпрес: ВИРА–Р, 2001. – 207 с.
 4. Баранников А. Ф. Теория организации: учебник / А.Ф. Баранников. – М., 2006. – 250 с.
 5.  Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.
 6.  Бондарчук Л.В., Попеляр А.В. Сучасні технології управління // Наукові конференції. – 2011. –с.149–155
 7. Велесько Е.И., Быков А.А., Дражек З. «Стратегический менеджмент», Минск «Технология», 2007 г.
 8. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА–М, 2005. – 282с.
 9.  Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті / І.С. Вовчак. – Тернопіль: Карт–бланш, 2001.
 10. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. М.: ОМЕГА–Л, 2006. – 464с.
 11. Гейгер Г. Экономика предприятия: Ускоренный курс. М.: Дело и Сервис, 2005–208с.
 12.  Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : навч.–метод, посіб. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. – 2–ге вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ, 2003. – 259 с.
 13.  Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В.М. Гужва. – К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.
 14.  Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. – М.: ИнфоАрт, 1991. – 331 с.
 15.  Демідов П.Г. Комп’ютерні тренінгові системи в економіці : навч. метод, посіб. / П.Г. Демідов. – К. : КНТУ, 2005. – 240 с.
 16. Джурабаев К.Т. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. М.: КНОРУС, 2005. – 406с. 
 17. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА–М, 2008. – 281с.
 18.  Жадько К.С. Загальна характеристика переваг і недоліків системи електронного опрацювання даних. Наукове видання: Ринкова трансформація економіки АПК. Т – 3., За ред. П.Т.Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – Київ.: ІАЕ, 2002. – С.394–396.
 19.  Жадько К.С. Оціночна модель вибору програмного забезпечення бухгалтерського обліку // Экономика Крыма. – 2003. – №7. – С. 12–17.
 20.  Жадько К.С. Сучасні інформаційні системи підприємств // Вісник Сумського ДАУ. Серія “Фінанси і кредит”. – 2010. – №2. – С. 252–253.
 21.  Іванова Т. В., Баранов В. В. Сучасний стан розвитку інформаційних систем//Вісник Кіровоградського НТУ.–2010.
 22. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие для вузов. Минск: Новое издание, 2005. – 655с.
 23. Інформаційне законодавство України [Текст]: науково–практичний коментар / За ред. Бондаренко С.В.– К.: Юридична думка, 2009.– 241с.
 24.  Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. – М.: Юнити, 2002.
 25.  Качир К. Информационная система промышленного предприятия. – М.: Прогресс, 2009. – 204 с.
 26. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления: Учебник.  М.: Флинта, 2005. – 315с.
 27.  Козак М.І. Інтеграція видів обліку в умовах його автоматизації //Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 71–75.
 28.  Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. «Производственный и операционный менеджмент», С–Петербург, 2008г.
 29.  Комплексная автоматизация управления. Решеня корпорации Парус.–К.: СП «Парус–Украина», 2007. – 100 с.
 30.   Корюшкова А.А. Информационный рынок: продукция, услуги, цены и ценообразование. – М.: Коринф, 2012.
 31.  Лизун А. Актуальные вопросы автоматизаци (круглый стол руководителей) // Управление предприятием. – 2002. – № 2. – С. 9–11.
 32. Лукичева Л.И. Управление персоналом: Учебное пособие для вузов. М.: Омега–Л, 2008. – 263с.
 33. Льюис Ричард  Д.   Деловые  культуры  в  международном  бизнесе.  Отстолкновения к взаимопониманию: Пер. с англ.– 2–е изд.– М.:  Дело,  2007.  – 448 с.
 34. Мастяниця Й.І. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання [Текст]: монографія / Й.І.Мастяниця.– К.: НІСД, 2006.–141с.
 35. Мейган М. Работа с персоналом: введение в должность / Пер. с анг. – СПб.: Питер, 2006. – 206 с.
 36.   Мелюхин И.С. Об управлении информационными ресурсами // НТИ. Сер. 1. – 2012.  №10–11. – С. 56–58.
 37.  Мескон М. Х., Альберт М., Хеудори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ– М.: «Дело», 2007 – 702 с..
 38.  Н.–Г.Ольве, Ж.Рой, М.Веттер. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированой системы показателей: Пер. с англ. – М.: Издат. дом Вильямс, 2004.
 39. Нестеренко О.В. Єдина державна система електронних інформаційних ресурсів [Текст] / О.В.Нестеренко // Науково–технічна інформація.– 2006.– №4.– С.3–9.
 40. Огарков А.А. Управление организацией: Учебник / А.А. Огарков. — М.: Эксмо, 2006. – 285с.
 41.  Орехов А.М. Информатизация общества – информационное общество (методологические проблемы) // Социальная информатика – 93. М., 1993. – с. 33.
 42.  Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації [Текст] / З.В.Партико.– Львів: Афіша, 2008.– 290с.
 43.  Пархоменко В.Д. Наукові і організаційні проблеми управління інформаційними ресурсами [Текст] / В.Д.Пархоменко // Науково–технічна інформація.– 2013.– №3.– С.31–36.
 44.  Петренко С.Н. Контроллинг: Учеб/ пособие. – К.: Ника–Центр, Эльга, 2004
 45.  Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч,– метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галу– зинський, Н.С. Орленко. – К. : КНЕУ, 2001. – 296 с.
 46.  Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи : підруч. для студ. екон. спец. / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. – К. : Книга, 2004. – 520 с.
 47.  Подлесных В. И. Теория организации: Учебник / В. И. Подлесных. – СПб.: Питер, 2006. – 402с.
 48.   Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология – миллионные прибыли. – М.: Экономика, 2008.– 238 с.
 49.   Прихотный Д.Г. Социально–экономическая природа информационного продукта и информационного ресурса. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 174 с.
 50.   Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу // Компьютерная революция и информационное общество. – М., 2008. – С.6.
 51.   Рогожин С. В. Теория организации: учебник / С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. — СПб.: Питер, 2004. – 267с.
 52.  Ріппа С.П. Прийняття рішень в економіці на основі комп’ютерних баз знань. –Львів: Каменяр, 2005. – 268с.
 53.   Родионов И.И. Информационные ресурсы для предпринимателей. –М.: Электронные знания,2009.–173 с.
 54.   Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций: Пер. с англ.: – М.: Сов. Радио, 2009. – 304 с.
 55.  Сілкова Г.В. Інформаційно–аналітична діяльність як напрям інформаційної діяльності/ Г.В. Сілкова// Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 3. – С. 6–9.
 56.  Сілкова Г.В. Інформаційно–аналітичні дослідження в структурі інформаційних ресурсів/ Г.В. Сілкова// Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 14–15.
 57.  Скиба М.Є. Інформаційно–аналітична діяльність в міжнародних відносинах/ М.Є. Скиба. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 102 с.
 58.  Сляднева Н.А. Информационно–аналитическая деятельность: проблемы и перспективы/ Н.А. Сляднева// Информационные ресурсы России. – 2001. – №2. – С. 14–21.
 59.  Статут ТОВ «РІД Лоджистік Солюшнз»
 60.   Стеттнер М. Карьера начинающего менеджера. – М.: Гранд–Фаир, 2007. – 212с.
 61. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 2007.
 62. Уткин Э.А. Управление фирмой. – М.: «Акалис», 2006
 63.  Фінансова звітність ТОВ «РІД Лоджистік Солюшнз»
 64.  Черняк Ю.И. Информация и управление. – М.: Наука, 1971 г.
 65.  Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2011
 66.  Эрроу К. Информация и экономическое поведение // Вопросы экономики, 2010. – № 5.
 67.  Яковец Ю. Перспективные информационные технологии // Экономист. – 2009. – №5. – С. 73–78.
 68.  Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 69.   Ясин Е.Г. Экономическая информация. – М.: Статистика, 2000.– 80 с.
 70.  Ястреб М.П. Комплексна система автоматизованого бухгалтерського обліку. – // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №4. – C. 15–16.


Додатки


ДОДАТОК А

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Суб’єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство

ТОВ «РІД ЛОДЖИСТІК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»

за ЄДРПОУ

38103628

Територія

Україна

за КОАТУУ

 

Організаційно–правова
форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

за КВЕД

 

Середня кількість працівників

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

м. Київ, 01021, пров. Виноградний, 6, нежилі приміщення з №1 по №13, №І, №ІІ, (групи приміщень №68) (у літ. А)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

Форма N 1–м

Код за ДКУД

1801006

на 31  грудня 2012 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

  залишкова вартість

030

20,5

22,9

  первісна вартість

031

25,3

28,8

  знос

032

–4,8

–5,9

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

20,5

22,9

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

20,1

10,8

Поточні біологічні активи

110

 

 

Готова продукція

130

159,3

101,2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

  чиста реалізаційна вартість

160

 

 

  первісна вартість

161

 

 

  резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

Продовження Додатку А

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

  в національній валюті

230

25,3

44,8

  у тому числі в касі

231

 

 

  в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

225,2

179,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

245,7

202,6

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15

15

Додатковий капітал

320

 

 

Резервний капітал

340

4

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

20,3

29,2

Неоплачений капітал

360

Усього за розділом I

380

39,3

48,2

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

176,1

128,5

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

  з бюджетом

550

12,2

3,9

  зі страхування

570

5,3

6,8

  з оплати праці*

580

12,8

15,2

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

206,4

154,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

245,7

202,6

Продовження Додатку А

2. Звіт про фінансові результати

 

Форма N 2–м

Код за ДКУД  

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

260,2

258,3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

–43,4

–43

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

216,8

215,3

Інші операційні доходи

040

0,6

0,2

Інші доходи

050

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

217,4

215,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

–139,5

–134,7

Інші операційні витрати

090

–58,5

–52,2

  у тому числі:

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

–8,3

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

–206,3

–186,9

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

11,1

28,6

Податок на прибуток

140

–2,2

–8,3

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150

8,9

20,3

Забезпечення матеріального заохочення

160

 

 

Керівник

 

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

ДОДАТОК Б

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

2013

12

31

Підприємство

ТОВ «РІД ЛОДЖИСТІК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА»

за ЄДРПОУ

38103628

Територія

Україна

за КОАТУУ

 

Організаційно–правова
форма господарювання

ТОВ

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

за КВЕД

 

Середня кількість працівників

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

м. Київ, 01021, пров. Виноградний, 6, нежилі приміщення з №1 по №13, №І, №ІІ, (групи приміщень №68) (у літ. А)

1. Баланс (ПРОГНОЗ)

Форма N 1–м

Код за ДКУД

1801006

на 31  грудня 2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

 

 

Основні засоби:

 

 

 

  залишкова вартість

030

22,9

29,3

  первісна вартість

031

28,8

35,2

  знос

032

–5,9

–5,9

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

справедлива (залишкова) вартість

035

 

 

первісна вартість

036

 

 

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції

040

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом I

080

22,9

29,3

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

10,8

15,9

Поточні біологічні активи

110

 

 

Готова продукція

130

101,2

132,1

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

  чиста реалізаційна вартість

160

 

 

  первісна вартість

161

 

 

  резерв сумнівних боргів

162

Продовження Додатку Б

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

  в національній валюті

230

44,8

25,3

  у тому числі в касі

231

 

 

  в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

179,7

202,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

Баланс

280

202,6

231,9

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

15

15

Додатковий капітал

320

 

 

Резервний капітал

340

4

4,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

29,2

38,3

Неоплачений капітал

360

Усього за розділом I

380

48,2

57,8

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

480

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

128,5

105,3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

  з бюджетом

550

3,9

28,3

  зі страхування

570

6,8

15,2

  з оплати праці*

580

15,2

25,3

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

Усього за розділом IV

620

154,4

174,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

202,6

231,9

Продовження Додатку Б

2. Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

280,3

260,2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

–46,7

–43,4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

233,6

216,8

Інші операційні доходи

040

0,8

0,6

Інші доходи

050

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

234,4

217,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

–159,9

–139,5

Інші операційні витрати

090

–62,9

–58,5

  у тому числі:

091

 

 

 

092

 

 

Інші витрати

100

 

–8,3

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

–222,8

–206,3

Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)

130

11,6

11,1

Податок на прибуток

140

–2,5

–2,2

Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)

150

9,1

8,9

Забезпечення матеріального заохочення

160

 

 

Керівник

 

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

(підпис)

(ініціали, прізвище)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62445. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 18.57 KB
  Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей применительно к конкретным условиям их жизнедеятельности. превосходства; 3 моральные обеспечиваются авторитетом общественного мнения; 4 корпоративные нормы или нормы общественных объединении...
62446. Ангобирование 1017.39 KB
  Цветными ангобами расписывают изделия имеющие самое разнообразное назначение: посуду подсвечники броши кулоны бусы и многое другое. Нанесение ангоба Цветные ангобы наносят на поверхность изделия кистью рожком воронкой резиновой грушей пластмассовым пузырьком и пипеткой.
62448. Present Continuous Tense. Future Simple Tense. Оборот to be going to + глагол 37.07 KB
  Употребление настоящего продолженного времени (Present Continuous Tense) для обозначения действия в будущем Оборот to be going to + глагол Будущее простое время (Future Simple Tense) Количественные слова a lot (of), many, much, little, a little, few, a few...
62449. Внутреннее строение листа 19.04 KB
  Цель урока: Продолжить изучение листа в связи с выполняемыми функциями и приспособленностью растений и родным условием среды. Образовательная задача: Познакомить учащихся с особенностями клеточного строения листа в связи с его функциями обеспечить закрепление биологических понятий...
62450. Социальные институты и их функции 26.11 KB
  Вопросы: Социальные институты как элемент социальной структуры общества. Характерные и существенные признаки социальных институтов. Типологизация социальных институтов.
62451. Глазури. Виды глазурей 39.31 KB
  Глазури применяются в технологии керамики с целью придания изделию гигиеничности прочности водонепроницаемости красивого вида. Глазури легкоплавкие стекла обладающие всеми свойствами аморфного вещества.