9038

Идеология и общественная психология

Доклад

Логика и философия

Идеология и общественная психология. Идеология и общественная психология связаны с духовной сферой жизни общества. Вся деятельность общества, социальные и экономические отношения, связаны с духовной деятельностью - функционированием и развитием...

Русский

2013-02-21

14.89 KB

11 чел.

Идеология и общественная психология.

Идеология и общественная психология связаны с духовной сферой жизни общества. Вся деятельность общества, социальные и экономические отношения, связаны с духовной деятельностью – функционированием и развитием общественного сознания. Общественное сознание – характеристика социально значимых теорий и взглядов людей. Общественное сознание отражает бытие людей. Общественное сознание – не сумма индивидуальных сознаний, а нечто типичное, общее, социально значимое. Общественное сознание находится в постоянном взаимодействии с индивидуальным. Общественное сознание разделяется на сознание обыденное, формирующееся у людей на основе опыта их жизни, и теоретическое, как знание об окружающей действительности на уровне сущности. Общественное сознание образует в своей структуре уровни общественной психологии и идеологии.

Общественная психология – сложная сущность. Ее сферу составляют эмоции, чувства, настроения, мнения, обычаи, традиции, причины, побуждения, слухи, мода. Они воздействуют на жизнедеятельность людей, так как, например, плохое настроение может снизить производительность труда и привести к прекращению какой-нибудь деятельности. Все общественно-психологические явления заразительны, неосознанно передаются от одних людей к другим. В общественной психологии отражаются все явления жизни, она реагирует на любые изменения. Общественное мнение является социально-психологическим явлением. Общественное мнение – суждение группы людей, в котором в форме одобрения или порицания выражается их отношение к действительности. Предметом общественного мнения может быть все, что вызывает общественный интерес. Будучи коллективным, оно способно не только отражать действительность, но и влиять на нее через конкретные действия людей, разделяющих данное мнение.

Разные группы и общности имеют свою психологию. Каждый индивид является носителем одновременно разных психологий: семейной, территориальной, профессиональной, национальной и т.д. Общественная психология спаивает людей на основе чувства «мы», которое противоставляется понятию «они», которому приписываются отрицательные черты, что выливается в предубеждения, рознь, ненависть и так далее.

Большое влияние на общественную психологию может оказать идеология, которая сама их этой психологии проистекает, так как вынуждена учитывать ее особенности. Идеология – система теоретических знаний, выработанных для выражения и защиты определенных целей и интересов существования и развития той или иной группы людей. Действительность рассматривается через призму интересов той или иной социальной группы. В отличие от общественного мнения, где такая действительность выражена в форме переживания, здесь она составляет теоретическое знание и самоосознание группой своих интересов. Идеологи должны доказывать принципы своей деятельности, а потому вынуждены обосновывать интересы, которые преследуют. Все общественные явления оцениваются  с точки зрения важности через их значимость для той или иной социальной группы. Идеология истинна, так как представляет реальность положения группы, но и ложна, потому что является искажением всего, что расходится с ее интересами. Идеология выполняет важную общественную функцию объединения людей в определенные общности путем обоснования из интересов, но одновременно и разъединяет их на почве различий интересов различных групп.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.
74115. Алаш қозғалысы 17.71 KB
  Ғасырдың бас кезінде қазақ қоғамында мүлдем жаңа жағдай қалыптасты. Ресейлік әскеримонархиялық басқару жүйесі қазақ жерінің орыс мемлнің меншігі етіп жариялануы осыған орай ішкі Ресейден қоныс аударушылар легінің күрт өсуі қазақ бұқарасының зорлықпен егіншілікке жарамды жерлерден ығыстырылуы дәстүрлі қазақ шаруашылығының терең дағдарысқа ұшырауы сол қалыптасқан жағдайдың нақты көріністері еді. Сол кездегі қазақ қоғамы дамуының күн тәртібінде қазақ халқының ұлт ретінде жоғалуы не өзінөзі сақтауы үшін күреске шығу мәселесі тұрды.
74116. Батыс Түрік қағанаты 17.7 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Батыс Түрік қағанатының негізін Торэмен қаған қалаған деген ғылыми дерек те бар. Батыс Түрік қағанатының қалыптасуы Түрік қағанатының осыншама ұланбайтақ жер енді ғана қалыптаса бастаған мемлекеттіктің шеңберінде ұзақ уақыт қала алмайтын еді.
74118. Аппаратный состав и основные функции АСКУЭ Энергия+ 20.06 KB
  Основные функции Автоматический учет потерь электроэнергии от точки измерений до точки учета. Санкционированное автоматическое или ручное предоставление информации о результатах измерений и состоянии средств и объектов измерений в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом ИАСУ КУ. Предоставление контрольного доступа к результатам измерений данным о состоянии объектов и средств измерений в СВК УСПД ЭСч по запросу со стороны ИАСУ КУ. Автоматическое формирование учетных показателей: сведение баланса учет...
74119. Порядок и основные элементы обработки информации в АСКУЭ Энергия+ 18.09 KB
  Основными источниками данных являются. Устройства сбора данных УСД могут иметь как счётноимпульсные вход так и аналоговые входы разного вида а также сигналы телесигнализации ТС. Переменные ПВ используются для ввода данных оператором с клавиатуры. Это позволяет учесть в расчётах различные редко изменяемые параметры не имеющие автоматического источника данных.
74120. Порядок хранения и получения информации из базы данных АСКУЭ Энергия+ 17.8 KB
  Для хранения информации в КТС Энергия используется SQLсервер. Хранимая в SQL инф подразделяется на две части: проектные данные содержащие описания состава и названий УСД электр счётчиков ед измерений и др параметры кот пользователь вводит при подготовке проектных Д в программе Редактор проекта . Эти Д формируются программой Ядро и при помощи программы Запись в базу помещаются в SQL. Для хранения и обработки указанной инф исп неск независ баз в SQL: проектная база eng6 используемая программой Редактор проекта для хранения всей...
74121. Структура и состав базового программного обеспечения АСКУЭ Энергия+ 21.72 KB
  Клиентская часть обеспечивает отображение пользователю Д, хранимых в серв части. Содержит разные приложения – потребители инф: разл документы, генераторы отчётов и т.п. С одной серв частью могут работать одна или более кл частей. При доступе к Д только через WEB-сервер на кл компе не требуется установка к-л программ – достаточно наличия WEB-браузера.