9046

Идея общественного прогресса и его критериев

Доклад

Логика и философия

Идея общественного прогресса и его критериев. При осмыслении процесса развития общества неизменно возникает вопрос и о том, какова его направленность, то есть регрессивно или прогрессивно его движение. В философии по этому поводу создавались и разви...

Русский

2013-02-21

15.49 KB

7 чел.

Идея общественного прогресса и его критериев.

При осмыслении процесса развития общества неизменно возникает вопрос и о том, какова его направленность, то есть регрессивно или прогрессивно его движение. В философии по этому поводу создавались и развивались различные идеи. Кто-то признавал общественный прогресс (Гегель, Маркс), кто-то утверждал, что общество регрессирует (Руссо).

Для выяснения направленности истории следует дать ответы на следующие вопросы:

  1.  кто (что) прогрессирует или регрессирует?
  2.  Какова мера прогрессивности или регрессивности (критерии)?
  3.  Как (каким путем) прогрессирует или регрессирует история?

Прогресс – восходящее развитие, связанное с совершенствованием содержания и форм организации общественной жизнедеятельности людей. Регресс же – движение вспять.

Прогресс чаще всего осмысливается как поступательное движение к определенной значимой цели, которая выдвигается людьми на основе существующего положения вещей. О прогрессе следует говорить, если имеют место направленное движение к реализации цели, накопление инноваций, осуществление преемственности, сохраняется устойчивость и необратимость в развитии общества или его отдельных сфер. Если имеет место возврат к изжившим себя формам и структурам, наличествует застой и даже происходит свертывание или вырождение каких-то значимых функций, можно констатировать регресс.

Процесс развития общества многокомпонентен и противоречив. Это значит, что прогресс может проявляться в отдельных сферах общественной жизни в сочетании с отставанием и даже регрессом в других. Это нетрудно определить для конкретного исторического отрезка в соответствии с поставленной обществом целью. Так определяется суммативный критерий прогресса – арифметическая сумма прогрессов в различных сферах общественной жизни. Однако им нельзя определить прогресс общества в целом. Для этого требуется какой-то единый критерий, выражающий неразрывную связь в развитии всех сфер. Такой критерий прогресса называется интегральным. В качестве такого критерия выдвигались реализация свободы, развитие нравственности, достижение счастья и так далее.

Проблема определения критерия связана также с тем, что общество плюралистично, а поэтому для отражения развития различных народов и стран должны существовать не только единые критерии, но и специфические, учитывающие их особенности.

В настоящее время в качестве важнейшего критерия общественного прогресса выдвигается экологическая комфортность жизни человека.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47991. Художнє оформлення видань 4.97 MB
  Її мета – навчити студентів комплексно розуміти друковане видання у взаємозв’язку між змістом і зовнішнім оформленням всіх елементів; розробляти його концепцію і макет; відбирати систематизувати та редагувати авторські матеріали відповідно до тематики і концепції видання; на практиці застосовувати норми та технічні вимоги закони композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій; працювати з автором як редактор. Вивчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях дисциплін: Основи видавничої справи та редагування...
47993. Психологія спілкування 739 KB
  Навчальна дисципліна Психологія спілкування є складовою психологопедагогічного циклу підготовки фахівців з економіки як до викладацької так і до професійноспеціалізованої діяльності. Вивчення студентами дисципліни Психологія спілкування передбачає оволодіння теоретичними положеннями в галузі основ спілкування психології особистості і групи засад навчального і фахового спілкування; спрямоване на підготовку фахівців як для викладацької діяльності так і для керування колективом робітників а також щодо високоякісного виконання іншої...
47994. Кримінальний процес 3.55 MB
  У сфері боротьби зі злочинністю застосовуються різні засоби – економічні, соціально-політичні, правові. Серед останніх особливе місце займають кримінально-правові та кримінально-процесуальні засоби
47995. Конспект лекцій з кримінального процесу 317 KB
  Розрізняють три історичні форми кримінального процесу: 1 Змагальний або обвинувальний коли порушення справи весь її хід визначається діями обвинувача. Відповідно у цій формі процес поділяється на дві частини: розслідування і розгляд справи. Порушення кримінальної справи. Попередній розгляд справи суддею.
47996. ПР-жанри та ПР-технології 617 KB
  І хоча в командах кандидатів багато працювали за гроші або за іншу плату наприклад студенти таким чином намагалися домогтися прихильності викладачів все ж безоплатна допомога своїм кандидатам превалювала. Приклад сформованої практики зв'язків з громадськістю дають виборчі кампанії США які схожі на добре поставлену виставу: численна аудиторія американців абсолютно різного віку та расової приналежності скандує ім'я кандидата піднімаючи над головою прапори та вигукуючи гасла часом супроводжуючи це й піснями. Політична реклама може мати...
47997. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Системи та характеристики сучасного маркетингу 531 KB
  Маркетинг почали трактувати як концепцію управління орієнтовану на умови ринку що змінюються. Основні особливості маркетингу на даному етапі: системний комплексний підхід до вирішення завдань що стоять перед підприємствами; орієнтація на довгостроковий комерційний успіх; глобалізація даної концепції; високі темпи розвитку інфраструктури маркетингу; удосконалення інструментарію маркетингу; зміщення зусиль в маркетингу в сторону м’яких†факторів успіху; вивчення попиту...
47998. Соціологія та соціологічні теорії 219.5 KB
  Тобто людина не існує в одномірному просторі аналізує можливі альтернативи. Тобто будьяка людина є громадянином. Побачивши що всі тварини дбайливо всім забезпечені а людина гола і не взута без ложа і без зброї Прометей краде премудре вміння Гефеста і Афіни. Людина – недостатня істота бо їй бракує надійної системи інстинктів що забезпечує автоматизм поведінкових реакцій як це здійснюється у тварин.
47999. Основи класичної фотографії 269.5 KB
  Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...