90743

Оцінювання ділової активності підприємства

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Загальна характеристика ділової активності підприємства Опис підприємства Характеристика фінансових відносин підприємства Чинники впливу на стан фінансів підприємства Аналіз загальних показникиів ділової активності Аналіз коефіцієнтів оборотності Аналіз коефіцієнтів рентабельності...

Украинкский

2015-06-10

609.64 KB

4 чел.

28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут економіки і менеджменту

                                                                                                Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

" Оцінювання ділової активності підприємства "

Виконав:

ст. гр. ФК – 33

Федущак В.Р.

Прийняла:

Дідух О.В.

Львів – 2015

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина………………………………………………….….4

 1.  Загальна характеристика ділової активності підприємства.……………….4
 2. Опис підприємства…………………………………………………………....8
 3. Характеристика фінансових відносин підприємства……………………...10
 4.  Чинники впливу на стан фінансів підприємства…………………………..11

РОЗДІЛ 2. Аналітична частина……………………………………………………13

 1.  Аналіз загальних показникиів ділової активності ……………………..…13
 2.  Аналіз коефіцієнтів оборотності……………………………………………15
 3.  Аналіз коефіцієнтів рентабельності………………………………………..21

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..28

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..29

ВСТУП

Основою фінансової системи держави, кровоносною системою економічного базису країни є фінанси підприємств, оскільки від ефективності їхньої діяльності залежать масштаби формування централізованих фінансових ресурсів.

В сучасних умовах, коли підприємство самостійно ухвалює власні рішення, різко підвищується ресурсний потенціал господарюючого суб’єкта, що відповідно призводить до оптимізації фінансових відносин і підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємстві.

Основне завдання підприємства – забезпечити раціональне і ефективне розміщення і використання грошових засобів для його стійкого розвитку. Фінанси підприємств функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється ВВП, матеріальні і нематеріальні блага, національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів.

Стан фінансів підприємств в умовах ринкової економіки є предметом зацікавленості зі сторони не тільки самого підприємства, але і його постачальників, покупців, акціонерів, податкових органів, банків, інших партнерів та і держави в цілому в єдиному економічному просторі. Від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Метою написання курсової роботи «Оцінювання стану фінансів підприємства», а зокрема, до мого варіанту – “Оцінювання ділової активності підприємства” є -  на основі вивченого теоретичного і практичного матеріалів із дисципліни «Фінанси 2» закріпити знання з питань вивчення сутності, функцій виробничих витрат підприємства, складу цих витрат, їх структури, а також аналіз ефективності цих витрат.

Завдання роботи – це збір та систематизація аналітичних матеріалів, що стосуються ділової активності підприємства.

РОЗДІЛ 1. Теоретична частина.

 1.  Загальна характеристика ділової активності підприємства

Стабільність фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки обумовлена значною мірою його діловою активністю, що залежить від шпроти ринків збуту продукції, його ділової репутації, ступеня виконання плану за основними показниками господарської діяльності, рівня ефективності використання ресурсів і стабільності економічного зростання [1]. 

Ділова активність підприємства виявляється в динаміці його розвитку, досягненні ним цілей, які відображають натуральні та вартісні показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту продукції тощо. Рівні ділової активності конкретної організації відображають етапи її життєдіяльності - зародження, розвиток, підйом, спад, криза, депресія, - показують ступінь адаптації до мінливих ринкових умов, якість управління тощо.

Ділову активність характеризують як мотивований макро- і мікроекономічним рівнем управління, процес стійкої господарської діяльності організації, направлений на забезпечення її позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості та ефективне використання ресурсів з метою досягнення ринкової конкурентоспроможності. Тобто ділова активність виражає ефективність використання матеріальних, трудових, фінансових й інших ресурсів за всіма бізнес-лініями діяльності і характеризує якість управління, можливості економічного зростання і достатність капіталу. У фінансовому аспекті проявляється насамперед в швидкості обороту його коштів, відображає ефективність роботи підприємства відносно величини авансованих ресурсів або відносно величини їх споживання в процесі виробництва

Основними критеріями ділової активності підприємства є:

- широта ринків збуту продукції, включаючи наявність постачань на експорт;

- репутація підприємства;

- відповідність плану основним показникам господарської діяльності підприємства;

- забезпечення заданих темпів росту;

- рівень ефективності використання капіталу;

- стійкість економічного росту тощо [2].

"Золоте правило" економіки підприємства передбачає додержання умови, за якої темпи зростання прибутку підприємства мають перевищувати темпи зростання обсягів продажу, а останні повинні бути вищими за темпи зростання активів (майна).

Це співвідношення можна відобразити формулою:

                                                                     (1.1)

де Тчп, Тор, Так - темпи зміни балансового прибутку, обсягу реалізації і суми активів відповідно

Щодо фінансів "золоте правило" диктує умови підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, вкладених у засоби, фонди й оборотні кошти. Показники оборотності оборотного капіталу в цілому та окремих його елементів, дохідності капіталу, авансованого у виробництво, дають змогу оцінити ділову активність підприємства. Чим вищі показники оборотності капіталу, тим більші обсяги продажу та прибутку досягне підприємство і тим вище його ділова активність [3].   

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основними з яких є :

 1.  Коефіцієнт оборотності активів; 
 2.  Коефіцієнт оборотності оборотних засобів; 
 3.  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; 
 4.  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; 
 5.  Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів; 
 6.  Коефіцієнт оборотності основних засобів; 
 7.  Коефіцієнт оборотності власного капіталу; 

Важливість показників оборотності пояснюється тим, що характеристики обороту багато в чому визначають рівень прибутковості підприємства.

Коефіцієнт оборотності активів – відображає швидкість обороту сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за аналізований період відбувається повний цикл виробництва й обіг, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів:

                                            ,                                                          (1.2)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; Сва – середньорічна вартість активів;

Коефіцієнт оборотності оборотних капіталу характеризує відношення виручки (валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість та акцизного збору до суми оборотного капіталу підприємства. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів.

                                                  ,                                                              (1.3)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; ОК – оборотний капітал;

У процесі господарської діяльності підприємство дає товарний кредит для споживачів своєї продукції, тобто існує розрив у часі між продажем товару й надходженням оплати за нього, у результаті чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки. Він визначається за формулою:

                                        ,                                                          (1.4)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; – середньорічна сума дебіторської заборгованості;

Як правило, чим вище цей показник, тим краще, тому що підприємство швидше одержує оплату по рахунках. З іншого боку, надання покупцям товарного кредиту є одним з інструментів стимулювання збуту, тому важливо знайти оптимальну тривалість кредитного періоду.

Використовуючи цей коефіцієнт, можна розрахувати більш наочний показник - період інкасації, тобто час, протягом якого дебіторська заборгованість перейде в кошти. Для цього необхідно розділити тривалість аналізованого періоду на коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.

Показники оборотності дебіторської заборгованості корисно порівнювати з оборотністю кредиторської заборгованості. Такий підхід дозволяє зіставити умови комерційного кредиту, наданого аналізованим підприємством своїм клієнтам з умовами кредитування, якими воно користується з боку постачальників. Для цього необхідно визначити коефіцієнт оборотності й строк обороту дебіторської й кредиторської заборгованості по товарних операціях.

У ході економічної діагностики доцільно зіставити фактичні строки погашення дебіторської заборгованості із тривалістю наданого покупцям періоду відстрочки платежу, що дозволить оцінити ефективність контролю за станом розрахунків з дебіторами й зробити висновки про рівень їхньої кредитоспроможності.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості – показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зростання коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження – ріст покупок у кредит. Формула розрахунку коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості має вигляд:

                                          ,                                                          (1.5)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; – середньорічна сума кредиторської заборгованості;

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів– відображає число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за аналізований період. Зниження даного показника свідчить про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва або про зниження попиту на готову продукцію. У цілому, чим вище показник оборотності матеріальних запасів, тим менше коштів зав’язано в цій найменш ліквідній статті оборотних активів, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи й тим стійкіше фінансове становище підприємства. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів визначається за формулою:

                                          ,                                                          (1.6)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; З– середньорічна вартість запасів;

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства.

                                          ,                                                          (1.7)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; ОЗ– середньорічна вартість основних засобів;

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства [1]:

                                          ,                                                          (1.8)

де Чвр – чиста виручка від реалізації продукції; ВК– власний капітал

 1.  Опис діяльності ПАТ "Нафтова компанія "ОЙЛ-СІТІ"

«Ойл-Сіті» (Нафтовемісто) – історична нафтовидобувна сверловина в Західній Україні, в місті Бориславі (тепер Дрогобицький район, Львівська область).

Побудована у 1908 р. фірмою «Холендерський нафтовий синдикат» на ділянці Тустанович-Бориславського нафтового родовища. 13 червня свердловина дала нафту з глибини 1016 м. Дебіт свердловини зростав до 3000 т нафти на добу, що було максимальним видобутком на одну свердловину.

Свердловина «Ойл-Сіті» відома також масштабною аварією — викидом нафти і газу і пожежею 1908 року. Пожежа тривала 21 день і спостерігалася на відстані до 50 км [4].

Основне завдання ПАТ "НК "Ойл-Сіті" – це забезпечення транспортування нафти на нафтопереробні заводи України, а також транзит нафти до країн Європи.

Для виконання основного завдання ПАТ "НК "Ойл-Сіті" виконує такі функції:

 1.  приймає нафту від власників, суміжних підприємств, забезпечує її зберігання, якість, транспортування магістральними нафтопроводами і здавання споживачам/підприємствам;
 2.  веде облік кількості нафти, контролює її якісні характеристики в межах наявних договірних умов;
 3.  виконує технічну експлуатацію магістральних нафтопроводів, проводить технічне обслуговування і ремонт об’єктів нафтопровідного транспорту для забезпечення їхньої надійної і безпечної експлуатації;
 4.  проводить обстеження і аналізує технічний стан об’єктів магістральних нафтопроводів;
 5.  розробляє і впроваджує заходи для підвищення надійності нафтопроводів;
 6.  виконує роботи з реконструкції і модернізації об’єктів з впровадженням сучасного обладнання і технологій світового рівня;
 7.  забезпечує експлуатацію об’єктів магістральних нафтопроводів з дотриманням вимог щодо захисту навколишнього природного середовища;
 8.  підтримує аварійно-відновлювальні пункти в постійній готовності до ліквідації можливих аварій і пошкоджень, забезпечує належний рівень їх оснащення технічними засобами;
 9.  розробляє і впроваджує заходи для зменшення споживання електроенергії та інших енергоносіїв;
 10.  розробляє і впроваджує заходи з охорони праці, соціального захисту і оздоровлення працівників;
 11.  проектує власними силами і замовляє проекти для реконструкції і будівництва об’єктів;
 12.  проводить підрядним способом розробку необхідних науково-дослідних робіт [5]. 

3. Характеристика фінансових відносин ПАТ "Нафтова компанія "ОЙЛ-СІТІ"

У фінансових відносинах підприємства виділяють зовнішні і внутрішні відносини.

Зовнішні:

 1. З державою – Сприяння ефективній інтеграції України у Євразійський енергетичний простір шляхом забезпечення надійного функціонування та комплексного розвитку національної нафтотранспортної системи з метою посилення енергетичної безпеки України та інших європейських країн.
 2. З банками, або іншими фінансовими інститутами – відносини, пов’язані з залученням і розміщенням вільних коштів (депозитних внесків, одержанням і погашенням кредитів, позик, страхових платежів і страхових відшкодувань). ПАТ "УНІКОМБАНК" ВІДДІЛЕННЯ №2 ФІЛІЇ "КД" ПАТ "УНІКОМБАНК" обслуховує ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ" за поточним рахунком у національній влюті. Головні партнери: Закрите акціонерне товариство «Фінансова компанія «Актив», Юридична компанія "АЛЬФА", Приватне акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа".
 3.  З органами виробничої інфраструктури – з приводу надання транспортних послуг, щодо транзиту магістральними нафтопроводами великої кількості нафти до споживача. У структурі компанії функціонують 2 стаціонарні атестовані випробувальні лабораторії. Стаціонарні випробувальні лабораторії ПАТ "НК "Ойл-Сіті" надають послуги з проведення аналізу нафтопродуктів (автомобільні бензини, дизпаливо, пічне паливо, масла, мазути, відпрацьовані нафтопродукти та ін) для сторонніх організацій з видачею паспортів якості.
 4.  З об’єднаннями підприємств. ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ" належить до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 5.   З постачальниками. Система магістральних нафтопроводів (МН) України включає 19 нафтопроводів діаметром до 1220 мм включно загальною довжиною 3506,6 км, а в одну нитку – 4767,1 км, нафтоперекачувальні станції (НПС) і морський нафтовий термінал (МНТ) «Південний», резервуарні парки, системи електропостачання, захисту від корозії, телемеханіки, технологічного зв'язку, протипожежні та протиерозійні споруди.
 6.  З споживачами. Всі магістральні нафтопроводи Товариства підтримуються в технічно справному стані, який забезпечує безумовне виконання контрактів з транспортування нафти.

Внутрішні:

 1.  З засновниками (акціонерами) – це відносини, пов’язані з формуванням статутного капіталу товариства, виплатою дивідендів, розподілом чистого прибутку, залученям коштів для збільшення власного капіталу.
 2.  З працівниками - з приводу оплати праці і виплати преміальної винагороди, при утриманні прибуткового податку, єдиного соціального внеску, а також інших утримань і відрахувань.  
 3.  З окремими структурними підрозділами – відносити з приводу внутрішніх розрахунків, виплати премій, формування фонду амортизаційних відрахувань.

Також є такі учасників фондового ринку, як ПАТ "Придніпровська фондова біржа", ТзОВ "Аудиторська фірма" Стандарт - Дніпро", ПАТ"Фінансова компанія "Актив", ТзОВ"ТЦП "Прімас", ПАТ "Національний депозитарій України" послугами яких користується емітент. [5]

 

 1.  Чинники впливу на стан фінансів підприємства

На стан фінансів підприємства впливають різноманітні чинники. Вони діють на макро- і макрорівні.

Зокрема, до чинників, які впливають на макрорівні (екзогенні) відносять:

 1.  Політична стабільність, політична ситуація в країні (враховуючи останні події та політичну нестабільність у країні, такі чинники дуже негативно впливають на діяльність підприємства);
 2. Рівень інфляції;
 3.  Система оподаткування (високі ставки податків також негативно впливають на діяльність підприємства);
 4.  Державні органи влади. Дяльність ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ" регулюється законодавчими актами.
 5. Економічна ситуація в державі.

До чинників, які впливають на макрорівні (ендогенні) відносять:

 1. Споживачі;
 2. Постачальники;
 3.   Конкуренти (основним конкурентом ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ" є " ПАТ "НК "Лукойл"
 4.  Рівень доходу (чим вищим є дохід підприємства, тим вищим є і прибуток);
 5.  Структура капіталу (чим більшою є частка власного капіталу, тим більше підприємство є фінансово незалежним);
 6.  Прибуток (високий рівень прибутку свідчить про високу ефективність діяльності підприємства);

РОЗДІЛ 2. Аналітична частина

 1.  Аналіз загальних показникиів ділової активності ПАТ "Нафтова компанія "ОЙЛ-СІТІ"

Оцінимо співвідношення темпів зростання чистого прибутку, доходу від реалізації продукції і капіталу, вкладеного у ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ", за даними табл. 2.1

Таблиця 2.1

Динаміка загальних показників господарської діяльності приватного акціонерного товариства ПАТ "НК "ОЙЛ-СІТІ" у 2012-2014 роки 

Показник

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Абсолютний приріст

Темп росту, %

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів), тис. грн.

150023

150013

152331

-10

2318

99,993

101,54

Чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн.

294328

1

3

-23328

2

0,0339

300

Чистий прибуток, тис. грн.

1

1

4

0

3

100

400

Джерело: складено за даними smida.gov.ua. [9]

Виходячи з наведених даних у табл. 2.1 співвідношення показників буде виглядати так:

 1.  У 2012-2013роках: Трп(100) > Трв(0,0339) < Тра(99,993) <100%
 2.  у 2013-2014 роках: Трп(400) > Трв(300) >Тра(101,54) >100%

Таким чином за 2012-2013 роки ділова активність підприємства не є оптимальною, оскільки вона не відповідає "золотому правилу економіки".

А за 2013-2014 роки співвідношення темпів зростання основних абсолютних характеристик ділової активності підприємства є оптимальним. 101,54 >100% означає, що економічний потенціал підприємства покращується, масштаби діяльності збільшуються. Нерівність 300 > 101,54, свідчить про те, що темпи зростання чистого доходу вищий за темпи зростання економічного потенціалу, тобто кожну гривню додатково вкладеного капіталу організація отримує більше, ніж одну гривню віддачі. Нерівність 400> 300, вказує на те, що темпи зростання чистого прибутку перевищують темпи зростання чистого доходу та темпи зростання економічного потенціалу.    

Рис2.1 Темп росту показників господарської діяльності приватного акціонерного товариства "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012-2013 роки

Як бачимо з рис. 2.1, протягом 2012-2013 років чистий прибуток зріс на 50%. Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів) становить 49% і чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- зріс всьоголиш на 1%

Рис2.2 Темп росту показників господарської діяльності приватного акціонерного товариства "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2013-2014 роки

Як бачимо з рис. 2.2, протягом 2013-2014 років найбільше зріс чистий прибуток, який становив 50%. 37% складає чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів) – становить лише 13%

2. Аналіз коефіцієнтів оборотності ПАТ "Нафтова компанія "ОЙЛ-СІТІ"

Як відомо, ефективність використання фінансових ресурсів, насамперед, пов’язують з їх оборотністю. Оборотні кошти є найбільш мобільною частиною господарських засобів. Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для стабільності фінансового стану підприємств з таких причин:
– швидкість обороту коштів визначає розмір їх річного обороту;
– прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;
– прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів веде до
прискорення обороту на інших стадіях [6, с. 88].

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основними з яких є :

 1.  Коефіцієнт оборотності активів відповідно до формули 1.2 визначається так: 

Коа(2012) = 294328/((150036+150010)/2) = 1,9618

Коа(2013) = 1/((150010+150016)/2) = 0,00006666

Коа(2014) = 3/((150016+154646)/2) = 0,00003536

 1.  Коефіцієнт оборотності оборотних засобів відповідно до формули 1.3 визначається так:

Кооз(2012) = 294328/((150011+149996+0+0)/2) = 1,9621

Кооз(2013) = 1/((149996+150002+0+0)/2) = 0,00006666

Кооз(2014) = 3/((150002+154635+0+0)/2) = 0,00003536

 1.  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості відпоідно до формули 1.4 визначається так:

Кодз(2012) = 294328/((11+1)/2) = 49054,66

Кодз(2013) = 1/((1+3)/2) = 0,5

Кодз(2014) =  3/((89090+3+18989)/2) = 5,5513

 1.  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості відпоідно до формули 1.5 визначається так:

Кокз(2012) = 294328/(25/2) = 23546,24

Кокз(2013) = 1/((2+2)/2) = 0,5

Кокз(2014) = 3/((1+2+1+2+1)/2) = 0,8571

 1.  Коефіцієнт оборотності основних засобів відпоідно до формули 1.7 визначається так:

Косз(2012) = 294328/((25+25)/2)= 11773,12

Косз(2013)  = 1/((25+25)/2) = 0,04

Косз(2014) = 3/((25+25)/2) = 0,12

 1.  Коефіцієнт оборотності власного капіталу відпоідно до формули 1.8 визначається так:

Ковк(2012) = 294328/((150009+150010)/2) = 1,962

Ковк(2013) = 1/((150010+150014)/2) = 6,66613

Ковк(2014) = 3/((150014+150118)/2) = 1,99912

Таблиця 2.2

Показники ділової активності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012-2014рр

Показники

2012

2013

2014

Абсолютний приріст

2012-2013

2013-2014

1.Коефіціент оборотності активів

1,9618

0,00006666

0,00003536

-1,96173334

-0,0000313 

2.Коефіціент оборотності оборотних засобів

1,9621

0,00006666

0,00003536

-1,96173334

-0,0000313 

3.Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

49054,66

0,5

5,5513

-49054,16

+5,0513

4.Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

23546,24

0,5

0,8571

-23545,74

+0,3571

5.Коефіціент оборотності основних засобів

11773,12

0,04

0,12

-11773,08

+0,08

6.Коефіціент оборотності власного капіталу

1,962

0,00006666

0,00003536

-1,96173334

-0,0000313 

Аналізуючи дані з табл 2.2 можна зробити висновок про те, що динаміка коефіціента оборотності активів є додатньою, це свідчить про те, що підприємство було прибутковим. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів також додатній, це свідчить про прискорення обороту оборотних засобів. На кожну грн. вартості основних засобів припадає 11773,12 доходу в 2012році, 0,04 – в 2013 році і 0,12 - у 2014році.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про уповільнення її погашення, а отже про погіршення стану розрахунків дебіторів з ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ". Підприємство стало пізніше отримувати оплату по рахунках, але з іншого боку це могло забезпечити йому більшу кількість покупців та зростання обсягів реалізації. Також можна спостерігати, що ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" уповільнело строки розрахунків за отриманими комерційними кредитами та ефективніше почало використовувати власний капітал.

Аналіз показників ділової активності показав, що виккористання ресурсів , якісь управління ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" є не ефективним, оскільки відбувається зманшення коефіцієнтів оборотності активів, оборотності основних засобів та власного капіталу.

Рис 2.3 Показники ділової активності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012 рік

Як бачимо з рис. 2.3 протягом 2012 року найбільшу частку (44%) становить коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, 27% складає коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості і 22% - коефіцієнт оборотності основних засобів. Найменшу частку займають: коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності оборотних засобів і коефіцієнт оборотності активів.

Рис 2.4 Показники ділової активності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2013 рік

Як бачимо з рис. 2.4 протягом 2013 року найбільшу частку (46%) становлять коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості та коефіцієнт оборотності оборотних коштів. 4% складають коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості і коефіцієнт оборотності активів. Найменшу частку займають: коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності основних засобів.

Рис 2.5 Показники ділової активності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2014 рік

Як бачимо з рис. 2.5 протягом 2014 року найбільшу частку (44%) становлять коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. 16% складають коефіцієнт оборотності оборотних засобів, коефіцієнт оборотності власного капіталу та коефіцієнт оборотності активів. Найменшу частку займає коефіцієнт оборотності основних засобів – 1%

Як відомо, капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.

Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку. Таким чином, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно намагатися не лише прискорити рух капіталу, але отримувати максимальну його віддачу [7].

Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і продажів продукції) слід збільшувати приріст його майна, тобто активів. У зв’язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони залежать від багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної (рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності [8, ст. 183].

3. Аналіз коефіцієнтів рентабельності ПАТ "Нафтова компанія "ОЙЛ-СІТІ"

На короткострокову ліквідність або платоспроможність підприємства впливає його здатність генерувати прибуток. У цьому зв’язку розглядається такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Це і якісний і кількісний показник ефективності діяльності всякого підприємства. Отже, до основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать [1]:

 1.  Коефіцієнт рентабельності активів:

*100%

Кра(2012)= 1/((150036+150010)/2)= 6,6656

Кра(2013) = 1/((150010+150016)/2)= 6,666'

Кра(2014) = 4/((150016+154646)/2)= 2,625

 1.  Коефіцієнт рентабельності власного капіталу:

*100%

Крвк(2012) =1/((150009+150010)/2)= 6,6662

Крвк(2013) =1/((150010+150014)/2)= 6,6661

Крвк(2014) =4/((150014+150118)/2)= 2,6654

 1.  Коефіцієнт рентабельності діяльності:

*100%

Крд(2012) =1/294328 = 3,397

Крд(2013) =1/1 = 1

Крд(2014) =4/3 = 1,33

 Таблиця 2.3

Показники рентабельності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012-2014рр

Показники

2012

2013

2014

Абсллютний приріст

2012-2013

2013-2014

1.Коефіцієнт рентабельності активів

6,6656

6,666

2,625

+0,0004

-4,041

2.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

6,6662

6,6661

2,6654

-0,0001

-4,0007

3.Коефіцієнт рентабельності діяльності

3,397

1

1,333

-2,397

+0,333

З табл 2.3 видно, що коефіцієнт рентабельності за 2013 рік (6,666%) є більшим ніж за 2012 і 2014 роки. Отже, підприємство за 2013 рік ефективніше використовувало основні та оборотні засоби, тому більшими був прибуток та рентабельність активів, а отже, рентабельність усього капіталу підприємства.

Коефіцієнт рентабильності власного капіталу знизився з 6,6662% у 2012 році до 6,6661% в 2013 році і до 2,6654 у 2014 році, отже, спостерігається зростанням ризику структури капіталу у 2014 році.

Коефіцієнт рентабельності діяльності знизився з 3,397 % у 2012 році до 1% у 2013 році. Зменшення цього показника свідчить про неефективну господарської діяльності підприємства. Попри те, у 2014 році коефіцієнт рентабельності діяльності підприємства зріс порівняно із 2013 роком і становив – 1,333%. Такий зріст характеризується тим, що підприємство почало функціонувати більш ефективно в порівнянні з попереднім роком.

Рис 2.6 Показники рентабельності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012-2014рр

Розглядаючи рис 2.6 можна зробити такий висновок, що підприємство найбільш ефективно функціонувало в 2012 році, це підтверджується всіма показниками рентабельності протягом 2012 року.

Рис 2.7 Зміни рентабельності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2012-2013рр

З рис 2.7 можна зробити висновок, про те, що абсолютний приріст рентабельності активів підприємства становив всьоголиш 0,004од в порівнянні з початком звітного періоду. Показник рентабельності власного капіталу на кінець звітного періоду зменшився на 0,0001од. Коефіцієнт рентабельність діяльності підприємства знизився на 2,397од по відношенню до початку звітного року.

Рис 2.8 Зміни рентабельності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" за 2013-2014рр

З рис 2.8 можна зробити висновок, про те, що абсолютний приріст рентабельності активів підприємства знизився на 4,041од в порівнянні з початком звітного періоду. Показник рентабельності власного капіталу на кінець звітного періоду зменшився на 4,0007од.  Коефіцієнт рентабельність діяльності підприємства зріс на 0,333 по відношенню до початку звітного року.

З усього, що зробилене вище, говоримо, що загалом, аналізоване виробниче підприємство почало працювати менш ефективно в кінці 2014 року ніж на його початку – 2012 року, тому що всі показники рентабельності зменшилися.

ВИСНОВКИ

Під час виконання курсової роботи було проаналізовано ділову активність ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ". Також було проаналізовано показники рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства.

Отже, показники ділової активності - це, перш за все, показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, що автоматично відносить їх до системи показників економічної ефективності.

В цілому аналіз ділової активності підприємства - це системна оцінка ефективності використання суб'єктом господарювання своїх ресурсів задля досягнення позитивних результатів та створення сприятливого інвестиційного клімату, а також підтримання стабільного фінансового стану та забезпечення постійного розширення й росту обсягів виробництва, реалізації.

Під час поточного аналізу в якості критеріїв ділової активності найчастіше використовують такі показники, як обсяг реалізації продукції, товарів, наданих послуг, прибуток, величину капіталу, авансованого в активи підприємства. При цьому, обов'язково враховують, так зване, «золоте правило» економіки підприємства, згідно якого прибуток повинен зростати більш високими темпами, ніж обсяг реалізації продукції та вартість майна підприємства. Це означає, що витрати виробництва повинні знижуватись, а ресурси підприємства використовуватись ефективніше.

Крім цього у даній курсовій роботі були описані фінансові відносини ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ", як зовнішні, так і внутрішні, і макро- і мікрочинники впливу на зміну стану фінансів підприємства.

ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" є історична нафтовидобувна свердловина в Західній Україні. Основне завдання якої є забезпечення транспортування нафти на нафтопереробні заводи України, а також транзит нафти до країн Європи.

За результатами проведеного аналізу ділової активності ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" зроблено наступні висновки, що співвідношення темпів зростання основних абсолютних характеристик ділової активності підприємства є оптимальним. На кожну грн. вартості основних засобів припадає 11773,12 доходу в 2012році, 0,04 – в 2013 році і 0,12 - у 2014році. 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про уповільнення її погашення, а отже про погіршення стану розрахунків дебіторів з ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ". Підприємство стало пізніше отримувати оплату по рахунках, але з іншого боку це могло забезпечити йому більшу кількість покупців та зростання обсягів реалізації. Також можна спостерігати, що ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" уповільнело строки розрахунків за отриманими комерційними кредитами та ефективніше став використовуватись власний капітал.

Щодо проаналізованих показників рентабильності, то ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ" почало працювати менш ефективно в кінці 2014 року ніж на його початку – 2012 року, тому що всі показники рентабельності зменшилися.

Для досягнення високого рівня ділової активності підприємства, необхідно пам’ятати, що основою отримання прибутку є додержання співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була менша, ніж вартість проданих товарів, тобто підприємство може отримати прибуток у тому разі, коли воно добавляє вартість до використовуваних ресурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 1.  [Електронний ресурс]   – Режим доступу : URL : http://fin-admin.com/faqvu.php?id=5. - Назва з екрана.
 2.  Методика аналізу ділової активності підприємства. [Електронний ресурс]  Режим доступу: URL: http://pidruchniki.com/12590605/ekonomika/metodika_analizu_dilovoyi_aktivnosti_pidpriyemstva#521. - Назва з екрана.
 3.  Фінансовий менеджмент (2005). [Електронний ресурс]  Режим доступу: URL: http://library.if.ua/book/52/3823.html . - Назва з екрана.
 4.  Ойл-Сіті. [Електронний ресурс]  Режим доступу: URL: http://uk.wikipedia.org
 5.  ПАТ "HК "ОЙЛ-СІТІ". [Електронний ресурс]  Режим доступу: URL: http://oilcity.dp.ua/
 6.  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посібник / В.О. Мец. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
 7.  Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. Г. Кірейцев. — [3-є вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
 8.  Петренко М.І. Оцінка ділової активності підприємства / М.І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.
 9.  [Електронний ресурс]   – Режим доступу : URL : Smida.gov.ua


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19627. Благоустрій і озеленення території 22.6 KB
  Урок. Благоустрій і озеленення території Мета уроку: Засвоєння знань про роль і місце зелених насаджень у житті людини умови використання у насадженнях різних порід породи декоративних і захисних рослин. Обєкт навчальної праці: проектування зелених насаджень ал
19628. Технологія вирощування кролів. Утримання кролів 217.68 KB
  Урок 32. Технологія вирощування кролів. Утримання кролів 1 год. Мета уроку. Засвоєння знань про тваринництво як галузь сільськогосподарського виробництва способи утримання кролів особливості догляду за приміщеннями для кролів. Розвивати пам'ять. Виховувати інтерес
19629. Годівля кролів 28.91 KB
  2 Урок 33. Годівля кролів 1 год. Мета уроку: Засвоєння знань про годівлю кролів профілактику захворювань кролів; формування вмінь здійснювати догляд за кролями. Розвивати пам'ять спостережливість. Виховувати інтерес до сільськогосподарських тварин. Об...
19630. Сферы применения маркетинга. Принципы маркетинга. Этапы развития маркетинга. Основные стратегии маркетинга 149.5 KB
  Занятие 1. Предмет и задачи курса. Сферы применения маркетинга. Принципы маркетинга. Этапы развития маркетинга. Основные стратегии маркетинга. Внешняя среда предприятия. Виды рынков. Сегмент рынка. Инструментарий маркетинга. Развитие предприятий на основе маркети
19631. Задачи управления маркетинговыми исследованиями и пути их решения 85 KB
  Занятие 2. Задачи управления маркетинговыми исследованиями и пути их решения. Формирование программы исследований. Основные группы методов маркетинговых исследований. Использование результатов маркетингового исследования для принятия маркетинговых решений М...
19632. Товарная политика. Задачи товарной политики и пути их решения. Полезность товара. Цикл жизни товара 64 KB
  Занятие 3. Товарная политика. Задачи товарной политики и пути их решения. Полезность товара. Цикл жизни товара. Качество и ассортимент продукции. Торговая марка и брэнд товара.. Позиционирование товара на рынке. Задачи товарной политики и пути их решения. Маркет...
19633. Ценовая политика. Задачи ценовой политики и пути их решения. Типовые подходы к определению цены товара 48 KB
  Занятие 4. Ценовая политика. Задачи ценовой политики и пути их решения. Типовые подходы к определению цены товара. Система скидок и надбавок как инструмент согласования интересов предприятия и потребителя. Задачи ценовой политики и пути их решения. Цена денежно
19634. Коммуникационная политика. Задачи коммуникационной политики и пути их решения. Реклама и рекламная деятельность 83.5 KB
  Занятие 5. Коммуникационная политика. Задачи коммуникационной политики и пути их решения. Реклама и рекламная деятельность. Работа с общественностью по формированию положительного имиджа. Персональные продажи как эффективный метод продвижения товара. Задачи ко...
19635. Сбытовая политика. Задачи сбытовой политики и пути их решения. Продвижение и распространение продукции 95.5 KB
  Занятие 6. Сбытовая политика. Задачи сбытовой политики и пути их решения. Продвижение и распространение продукции. Основные функции решаемые системой сбыта. Задачи сбытовой политики и пути их решения. Главной задачей сбытовой политики предприятия является продви...