90793

Облік активів бюджетної установи «Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку; перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення; розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань...

Украинкский

2015-06-11

88.73 KB

1 чел.

14

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………4

1. Організаційно-правова характеристика РЦПТО та його вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності…………..……….8

2. Організація та вимоги до первинного обліку……………………….…23

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з активами………………………………………………………………………….31

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку…………...........31

3.2. Облік необоротних активів…………………………………………34

3.2.1. Облік нематеріальних активів………………………………………34

3.2.2. Облік основних засобів……………………………………………...38

3.3. Облік оборотних активів…………………………………………....44

3.3.1. Облік запасів…………………………………………………………44

3.3.2. Облік грошових коштів та їх еквівалентів…………………………49

4. Відображення активів у фінансових звітах РЦПТО.........................54

5. Індивідуальне завдання………………………………………………..60

Висновки…………………………………………………………………...62

Список використаної літератури……………………………………….64

Список додатків……………………………….…………………………..66

Додатки

ВСТУП

Курсова робота з фінансового обліку виконувалася на прикладі бухгалтерської та іншої документації Державної організації «Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».

Темою даної курсової роботи є облік активів бюджетної установи.

Ця тема є досить актуальною, адже кожне підприємство, установа чи організація має активи, які необхідні для господарської діяльності. Саме тому, для того, щоб мати достовірну інформацію про їх надходження, вибуття, стан, ступінь зносу та інші характеристики. З метою усунення недоліків та збільшення ефективності роботи  активів необхідно вести їх облік.

Завдання курсової роботи з фінансового обліку полягає у наступному:

 1.  систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку;
 2.  перевірити вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;
 3.  розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Метою даної курсової роботи є дослідження організації та методики обліку активів на прикладі РЦПТО ДЦЗ.

Об’єктом вивчення курсової роботи виступає бюджетна установа РЦПТО ДЦЗ.

Предметом вивчення є облік активів установи.

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – навчальний заклад, що вже понад двадцять років сприяє професійно-технічній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації дорослих громадян, чия професія стала неактуальною на ринку праці, або тих, хто потребує модернізації професійних навичок та умінь. 

Навчання  тут здійснюється за широким спектром робітничих професій, з урахуванням вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону. Серед них професії деревообробної, металообробної та будівельної галузей, сфери побутового обслуговування населення і торгівлі, сільського господарства,  автомобільного транспорту, туристичної сфери, готельного господарства, ресторанної справи  та інші, які є перспективними на місцевому ринку праці. Чималої уваги приділяється й відродженню професій народних промислів (коваль ручного кування, бондар, виробник художніх виробів з лози, вишивальниця та ін). 

Центр є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

РЦПТО  здійснює свою діяльність на основі і відповідно до законодавства України та Статуту.

Організаційна структура підприємства складається з директора та підпорядкованих йому структурних підрозділів.

Бухгалтерський облік в РЦПТО здійснюється бухгалтерією установи, яку очолює головний бухгалтер. Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику установи на основі Наказу про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику.

Структура бухгалтерії: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідні бухгалтери, бухгалтер по розрахунках з робітниками, спеціалістами і службовцями, бухгалтер по обліку матеріальних цінностей.

Основними завданнями та обов’язками бухгалтерії РЦПТО є:

-забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку з широким використанням обчислювальної техніки згідно з вимогами нормативних документів щодо його ведення і складання звітності;

-своєчасне нарахування податків і внесків до цільових фондів та перерахування цих сум за призначенням;

-складання і подання в установлені терміни фінансової, статистичної та податкової періодичної та річної звітності, що базується на даних бухгалтерського обліку;

нарахування і виплата в строк заробітної плати працівникам, інших належних виплат особовому складу;

-зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів доходів і видатків, розрахунків до них, інших документів, а також здавання їх до архіву в установленому порядку;

-здійснення контролю за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведення операцій, ефективним та економним використання матеріальних засобів і коштів згідно з цільовим призначенням;

-здійснення систематичного контролю за збереженням коштів і матеріальних цінностей.

Бухгалтерський облік в РЦПТО здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку і складається з реєстрів аналітичного і синтетичного обліку. Перевірені та взяті на облік документи систематизуються за датами здійснення операцій та заносяться до  меморіальних ордерів – накопичувальних відомостей. Окремі меморіальні ордери складаються безпосередньо після здійснення операцій або не пізніше наступного після одержання первинного документа дня як за окремими документами, так і на підставі групи однорідних документів.

Для досягнення мети курсової роботи вирішуються наступні завдання:

 1.  ознайомлення із організаційно-правовою характеристикою установи та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 2.  ознайомлення з організацією та вимогами до первинного обліку;
 3.  розглянуто аналітичний та синтетичний облік господарських операцій установи;
 4.  вивчення економічної сутності, складу та структури зобов’язань;
 5.  ознайомлення з обліком активів в РЦПТО;
 6.  розглянуто склад та порядок формування фінансових звітів установи.

Дана курсова робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обгрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено її мету та завдання.

У першому розділі наводиться організаційно-правова характеристика РЦПТО відповідно до статуту та засновницьких документів, дозволів на здійснення певних видів діяльності. Визначається вплив структури установи на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності (форма організації обліку, облікова політика, форма обліку та спосіб обробки інформації).

В другому розділі відображається організація та вимоги до первинного обліку активів в РЦПТО.

У третьому розділі описується організація аналітичного та синтетичного обліку активів. Розглядається облік необоротних активів, оборотних активів, і витрат майбутніх періодів.

У четвертому розділі досліджена методика активів у фінансових звітах РЦПТО.

У п’ятому розділі курсової роботи наведене індивідуальне завдання, яке передбачає складання, на підставі меморіальних ордерів господарських операцій.

У висновках визначаються основні положення організації методики і техніки бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

У списку використаної літератури вказуються використані нормативні документи, методичні рекомендації, підручники, посібники, статті.

У додатках до курсової роботи наводятьсч первинні документи, облікові регістри, фінансова звітність.

 1.  Організаційно – правова характеристика підприємства та її вплив на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Статут РЦПТО ДСЗ містить наступні положення щодо організації діяльності даної установи:

1. Загальні положення

1.1. Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі - Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, підпорядкований Державному центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України через Рівненський обласний центр зайнятості, що здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення, в тому числі робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій та спеціальностей, та діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці.

1.2. Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Основними повноваженнями і напрямами діяльності Центру є:

1) здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій, спеціальностей та обсягів навчання;

2) проведення, в межах ліцензованих професій, спеціальностей та обсягів навчання, на договірних умовах підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб;

3) організація навчально-виробничого процесу та забезпечення належної якості професійного навчання слухачів, обрання форм та методів навчання;

4) навчально-виробнича, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

5) розробка за погодженням з Рівненським обласним центром зайнятості робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

6) укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами - підприємцями для проведення виробничого навчання (практики) слухачів;

7) організація виробничого навчання слухачів на виробництві та у сфері послуг;

8) співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації з метою якісного надання послуг з професійного навчання безробітних;

9) проведення профорієнтаційної, інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців, безробітних та інших верств населення;

10) визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

11) матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу;

12) атестація педагогічних працівників та організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

13) створення належних умов охорони праці слухачів, працівників;

14) участь у розробці регіональної Програми зайнятості населення та визначення обсягів, напрямів професійного навчання безробітних з врахуванням замовлення роботодавців та потреб ринку праці;

15) ведення статистичного обліку професійного навчання безробітних та відповідного бухгалтерського обліку і звітності щодо діяльності Центру;

1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, постановами правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), рішеннями місцевих державних адміністрацій, іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.4. Організаційно-методичне керівництво Центром здійснює Рівненський обласний центр зайнятості.

1.5. Рівненський навчальний центр державної служби зайнятості створений відповідно до розпорядження Державного центру зайнятості від 11.12.1996 р. № ДЦ-05-1923 та перейменований у Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, який є його правонаступником.

1.6. Юридична адреса Центру: 33001, м. Рівне, вул. Пирогова, 8.

1.7. Центр у своєму складі має навчальні відділення та навчально-консультаційні пункти.

1.8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, фірмовий бланк.

1.9. Трудовий розпорядок у Центрі визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, розробленими на основі чинного законодавства України.

1.10. Центр має право утворювати з юридичними особами комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку.

1.11. Створення, реорганізацію чи ліквідацію Центру здійснює Рівненський обласний центр зайнятості у порядку, визначеному чинним законодавством, за погодженням з правлінням Фонду.

2. Організація навчально-виробничого процесу

 1.  Навчально-виробничий процес у Центрі - це система організаційно- педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, колективів підприємств, установ та організацій і може включати загально професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку.

 1.  Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.99 №956, Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 № 53/59, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за № 345/5536, Порядку надання робочих місць для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 №922, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за № 711/12585 та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.
 2.  Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації безробітних здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним класифікатором професій ДК003-2005 та додатків до нього відповідно до отриманих ліцензій на провадження освітньої діяльності.
 3.  Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально- виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби, методи навчання слухачів.
 4.  Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені Центром спільно з підприємствами, організаціями та установами на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій або типових навчальних планів і програм, а також Положенням про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

2.6. Мова навчання у Центрі визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

3. Управління Центром

3.1. Управління Центром здійснює Державний центр зайнятості Міністерства (і та соціальної політики України через Рівненський обласний центр зайнятості.

Центр виконує рішення Міністерства освіти і науки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству Украйни та в межах їх повноважень.

3.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі Державним центром зайнятості за поданням Рівненського обласного центру зайнятості, шляхом укладення з ним контракту, з числа осіб, що мають вищу освіту і досвід педагогічної роботи.

Призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно до законодавства У країни.

3.3. Директор Центру:

1) організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення необхідних умов для професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

2) діє від імені Центру, представляє його у відносинах з органами державної влади, установами, організаціями і підприємствами, відкриває в банках рахунки;

3) в установленому порядку несе відповідальність за результати діяльності Центру та виконання покладених на нього завдань і функцій;

4) здійснює витрати в межах затверджених кошторисів;

5) приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

6) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

7) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Центру та осіб, які навчаються, заохочує працівників, слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

8) розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та визначає чисельність працівників Центру;

9) установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Центру за конкретні результати праці;

10) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

11) щорічно звітує про результати роботи на зборах колективу Центру.

3.4. Заступники директора призначаються на посаду і звільняється з посади наказом директора Рівненського обласного центру зайнятості, за поданням директора Центру з числа осіб, які мають вишу освіту і досвід педагогічної роботи.

Заступники директора є безпосередніми організаторами навчально-виробничої, навчально-методичної і адміністративно-господарської роботи в Центрі. Вони відповідають за якість навчання, виконання навчальних планів і програм, стан навчально-методичної, навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи в Центрі.

3.5. Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Рівненського обласного центру зайнятості за поданням директора Центру з числа осіб, які мають вишу фінансову чи економічну освіту і досвід практичної роботи не менш 3 (трьох) років.

3.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

3.7. Загальні збори уповноважені:

 1.  приймати Статут Центру та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;
 2.  брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку Центру, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;
 3.  вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;
 4.  вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Центру;
 5.  обговорювати правила внутрішнього трудового розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
 6.  обирати комісію з трудових спорів;
 7.  заслуховувати щорічний звіт директора Центру;
 8.  приймати колективну угоду.

4. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

4.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначається законами України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення" "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положенням про надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 13.02.2001 №53/59, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за № 345/5536, іншими законодавчими актами України.

4.2. Джерелами фінансування Центру є:

1) кошти Фонду на організацію та проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних;

2) кошти, одержані за професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ, організацій та приватних осіб відповідно до укладених договорів;

3) доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних майстернях в період навчання;

4) добровільні грошові внески, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

5) інші кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами".

Доходи, одержані від надання цих послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових до чинного законодавства внесків, відрахувань, зборів, платежів.

4.3. Перелік видатків, пов’язаних із професійним навчанням безробітних, у тому числі у навчальних закладах державної служби зайнятості, які фінансуються за рахунок коштів Фонду, визначається правлінням Фонду.

4.4. Фінансування професійного навчання інвалідів, зареєстрованих в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, здійснюється відповідно до Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1836.

4.5. Центр є неприбутковою організацією.

4.6. Кошти Центру, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком  і не оподатковуються.  Від оподаткування звільняються доходи Центру, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язані з їх основною, статутною діяльністю.

4.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

4.8. Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

4.9. Невикористані в поточному році бюджетні кошти (загальні та спеціальні) не можуть бути вилучені з рахунку Центру, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.10. Кошти, що залишаються в Центрі використовується на виконання його статутних завдань.

4.11. Навчально-виробнича база Центру включає споруди, навчально-виробничі та культурно-побутові приміщення, що обладнаються і експлуатуються відповідно до безпечних і здорових умов праці і навчання.

4.12. Функції управління майном, закріпленим за Центром, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

4.13. Центр несе відповідальність перед Міністерством праці та соціальної політики України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

Структура бухгалтерії РЦПТО:

 1.  головний бухгалтер;
 2.  заступник головного бухгалтера;
 3.  провідний бухгалтер;
 4.  бухгалтер по розрахунках з робітниками, спеціалістами і службовцями;
 5.  бухгалтер по обліку матеріальних цінностей.

Обов’язки, завдання, права та відповідальність бухгалтерів закріплюється їхніми посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установленні строки користувачам.

Заступник головного бухгалтера веде облік грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, своєчасно відображає на відповідних бухгалтерських рахунках пов’язаних з цими операціями; здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; проводить комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства і його підрозділів; підготовлює бухгалтерську звітність про господарську фінансову діяльність підприємства.

Бухгалтер по розрахунках з робітниками, спеціалістами і службовцями здійснює нарахування та проведення відрахувань із заробітної плати; нараховує у встановленому порядку обов’язкові платежі до державних цільових фондів; нараховує відпускні та допомоги по тимчасовій непрацездатності; контролює дотримання штатної дисципліни і посадових окладів, правильну витрату фонду заробітної плати, нараховує і видає усі види премій, винагород і допомог.

Бухгалтер по обліку матеріальних цінностей веде облік основних і допоміжних матеріалів, покупних виробів, палива, запасних частин, відображає на рахунках бухгалтерського обліку їхнє надходження, витрату і прямування; веде облік і звірку розрахунків з іншими організаціями по постачаннях і реалізації матеріальних цінностей; здійснює контроль за проведення інвентаризації матеріальних цінностей; здійснює контроль за правильним і своєчасним проведенням і оформленням переоцінки матеріальних цінностей; складає квартальну і місячну статистичну звітність.

В наказі про облікову політику зазначені наступні основні положення:

1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер:

▪ головний бухгалтер підприємства може мати заступника (заступників). Їх кількість визначається штатним розписом підприємства.

▪ кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.

2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими до виконання усіма структурними підрозділами й всіма працівниками підприємства.

3. Відповідальність інших працівників бухгалтерії регулюється посадовими інструкціями, які затверджуються керівником підприємства.

4. Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберігання документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на головного бухгалтера РЦПТО.

5. Видача документації у тимчасове користування посадовим особам підприємства здійснюється за письмовим дозволом головного бухгалтера підприємства.

6. Видача документів стороннім особам здійснюється за письмовим дозволом керівника підприємства.

7. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація майна й фінансових зобов’язань. Відповідно до статті 10 Закону «про бухгалтерський облік» та інших нормативних документів.

8. Інвентаризація активів і зобов’язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів  облікової політики на наступний звітний період, проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства, орієнтовно з 1.10 до 31.12, в обов’язковому порядку. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням керівника.

9. Для проведення раптової інвентаризації каси створюється комісія.

10. Інвентаризація каси підприємства проводиться не рідше одного разу на місяць.

11. Загальна відповідальність за ведення податкового обліку покладається на головного бухгалтера.

12. Виписування податкових накладних та ведення реєстрів продажу та придбання доручається бухгалтерам.

13. Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера установи.

14. Форма обліку: меморіально-ордерна.

16. Встановлено місце зберігання первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації.

РЦПТО діє на основі «Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів», затвердженої Міністерством фінансів України.

Відповідно до цього порядку установа складає:

 1.  Звітність розпорядників бюджетних коштів;
 2.  Фінансову звітність;
 3.  Бюджетну звітність;
 4.  Бюджетну звітність одержувачів бюджетних коштів.

Звітність в РЦПТО складається на основі даних поточного бухгалтерського обліку, згрупованих у меморіальних ордерах і даних аналітичного обліку.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Форми фінансової звітності на РЦПТО:

 1.  «Баланс» (форма 1);
 2.  «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м);
 3.  «Звіт про рух грошових коштів».

РЦПТО складає та подає звітність згідно Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, який розроблено відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно до нього:

 1.  Звітним періодом для складання місячної бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
 2.  Звітним періодом для складання квартальної фінансової та бюджетної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу.
 3.  Звітним періодом для складання річної фінансової та бюджетної звітності є бюджетний період, що становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період у випадках, визначених законодавством.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Щоквартально подаються форма фінансової звітності № 1 та всі форми бюджетної звітності.

Щорічно розпорядниками бюджетних коштів складаються і подаються всі форми фінансової і бюджетної звітності. Крім того, необхідно відмітити, що поряд із названими формами звітності установами обов’язково заповнюються і інші довідки і реєстри, визначені наказом МФУ № 44.

Отже, перелік форм звітності достатньо широкий. За результатами звітного року заповнюється і подається до 9 лютого наступного року 34 форми фінансової і бюджетної звітності, включаючи додатки.

2. Організація та вимоги до первинного обліку

Первинний облік - початкова стадія господарського обліку, на якій відбувається фіксування господарської операції в первинному документі, її зміна і реєстрація.

Первинний документ - основа бухгалтерського, податкового і статистичного обліку, який здійснюється як ручним, так і автоматизованим способами. Первинні документи відображають процеси придбання запасів і засобів праці, процеси виробництва і реалізації, рух ресурсів підприємства, його доходи і витрати.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій в РЦПТО є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Тобто, без наявності первинного документу бухгалтер не має права відображати господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Первинні облікові документи в РЦПТО складаються на паперових або машинних носіях і мають такі обов'язкові реквізити:

● назву документа (форми);

● дату і місце складання;

● назву підприємства, від імені якого складено документ;

● зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

● посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

● особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити:

• ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру,

• номер документа,

• підстава для здійснення операцій,

• дані про документ, що засвідчує особу-одержувача, тощо.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України.

Записи у первинних документах, облікових регістрах здійснюються тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів та запобігли внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому прокреслюванню.

Керівником підприємства, затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Такий перелік оформлено наказом по підприємству.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені графіком документообороту терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству, логічна ув'язка окремих показників.

Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, а при обробці на обчислювальній установці - відтиск штампу оператора, відповідального за їх обробку.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

РЦПТО вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи обліку основних засобів РЦПТО:

Ф. № 03-1 (бюджет) Акт приймання-передачі основних засобів

Ф. № 03-3 (бюджет) Акт на списання основних засобів

Ф. № 03-6 (бюджет) Інвентарна картка обліку основних засобів.

Ф. № 03-9 (бюджет) Інвентарний список основних засобів

Ф. № 03-10 (бюджет) Опис інвентарних карток обліку основних засобів

ф. № 03—1 (бюджет) "Акт прийняття-передачі основних засобів" складається на кожний окремий об'єкт основних засобів, який надходить шляхом придбання або безоплатної передачі від інших організацій. На об'єкт, що раніше був у використанні, робиться запис про суму зносу. Акт складається у двох примірниках (один — для установи, яка здає; другий — для установи, яка приймає засоби) комісією, створеною за наказом керівника установи. Акт затверджує керівник установи. Акт складається, як правило, на кожен об'єкт зокрема, складання загального акта на прийняття декількох об'єктів основних засобів дозволяється лише при обліку господарського інвентарю, інструментів, обладнання та інших однотипних об'єктів, які мають однакову вартість і прийняті одночасно під відповідальність однієї й тієї ж особи.

ф. № 03—3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів" застосовують для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів, предметів основних засобів у разі повної або часткової їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів та вартість матеріальних цінностей, які надійшли від розбирання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показують в акті у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта". Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий — залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, які одержані при ліквідації об'єкта основних засобів.

Форма ОЗ-6 (бюджет) використовується для індивідуального обліку кожного об’єкта основних засобів і для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів. Картка заповнюється в одному примірнику на підставі акта типової форми ОЗ-1, накладних, технічної та іншої супровідної документації. У картці надається коротка індивідуальна характеристика об’єкта основних засобів. При внутрішньому переміщені основних засобів на зворотній стороні картки фіксується це переміщення. На підставі інвентарних карток заповнюються такі реєстри обліку: ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9.

Форма ОЗ-9 (бюджет) використовується в місцях експлуатації основних засобів (цехах, відділах) для обліку кожного об’єкта за матеріально-відповідальними особами. Основні засоби у випадку необхідності переміщують з одного підрозділу підприємства до іншого. При цьому працівник відділу, який здає об’єкт, у двох примірниках виписує накладну. Перший примірник передають до бухгалтерії для запису в інвентарній картці, а другий залишається в особи, яка здає засоби, для відмітки про вибуття відповідного об’єкта в інвентарному списку основних засобів. На об’єкти, які передано з одного підрозділу до іншого, бухгалтерські проводки не складаються.

Форма ОЗ-10 (бюджет) застосовується для реєстрації інвентарних карток, які відкриваються при здійсненні аналітичного обліку основних засобів. Опис складають в одному примірнику в бухгалтерії з метою контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

Документи, які оформляються при надходженні чи реалізації основних засобів: рахунок, накладна, рахунок-фактура, податкова накладна.

В процесі господарської діяльності бюджетних установ відбувається рух запасів, який включає послідовні операції: надходження, передача в межах установи та витрачання (або реалізація). Зазначені операції відображаються в обліку за допомогою первинних документів, оформлених належним чином.

Запаси надходять до бюджетних установ шляхом:

 1.  безпосереднього одержання від постачальників, від підрозділів установи;
 2.  в порядку гуманітарної допомоги;
 3.  в порядку централізованого постачання;
 4.  через підзвітних осіб.

Основними документами щодо надходження запасів виступають:

 1.  рахунки-фактури;
 2.  прибуткові накладні;
 3.  акти приймання матеріалів тощо.

Документальне оформлення касових операцій в РЦПТО здійснюється за допомогою таких документів:

Ф. № КО-1 Прибутковий касовий ордер;

Ф. № КО-2 Видатковий касовий ордер;

Ф.№ КО-3 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів;

Ф. № КО-4 Касова книга.

Надходження готівки до каси підприємства оформляється прибутковими касовими ордерами за формою № КО-1, підписаними головним бухгалтером або вповноваженою на це особою та касиром.

Особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром та завірена печаткою (штампом).

На суму одержаної готівки виписується прибутковий касовий ордер і квитанція до нього. Квитанція додається до виписки банку з поточного рахунка та є підтвердженням повного оприбуткування одержаної з банку готівки.

Видача готівки з каси провадиться за видатковими касовими ордерами типової форми № КО-2.

Видаткові касові ордери підписуються керівником і головним бухгалтером установи або ними вповноваженими особами, що зафіксовано наказом по установі. Якщо є дозвільний напис керівника на документах, що додаються до видаткових касових ордерів (заявках, рахунках та інших), то підпис керівника на самих ордерах не обов’язковий. Гроші з каси завжди видаються під розписку, яка оформлюється тільки власноручно одержувачем. Одержувач пред’являє касиру документ, що засвідчує його особу (паспорт громадянина, службове посвідчення тощо). Цей документ записується в касовому ордері.

При видачі грошей, що проводиться за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями, на загальну суму видачі незалежно від кількості відомостей складається один видатковий касовий ордер, дата та номер якого проставляється на кожній відомості.

Гроші видаються тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Видача грошей іншій особі здійснюється тільки за дорученням, яке оформлюється у встановленому порядку з посиланням на нього у видаткових документах і додається до них.

Прибуткові та видаткові касові ордери до передання їх касирові реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів типової форми № КО-3, де їм надаються порядкові номери з початку звітного року.

Усі факти надходження та вибуття готівки в установі відображаються в касовій книзі типової форми № КО-4.

Отже, в РЦПТО застосовуються різні первинні документи призначені для обліку активів підприємства, а також дотримуються необхідні вимоги до оформлення первинних документів.

Узагальнений перелік форм первинної облікової документації РЦПТО наведено у таблиці 1.

Таблиця 1.

Перелік форм первинної облікової документації РЦПТО

Зміст господарської операції (призначення документа)

Назва документа

Код

Організаційно-розпорядчі документи, які є підставою для оформлення документа

1

2

3

4

Надходження основних засобів

Акт приймання-передачі основних засобів

ОЗ-1

Договір підряду, наказ, рахунок-фактура

Використовується для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів (крім автотранспорту)

Акт на списання основних засобів

ОЗ-3

Наказ керівника установи

Використовується для індивідуального обліку кожного об’єкта основних засобів

Інвентарна картка обліку

ОЗ-6

Акт прийому-передачі основних засобів

Надходження запасів

Прибутковий ордер

Акт про приймання матеріалів

М-4

М-7

Наказ керівника установи

Оформлення надходження готівки до каси

Прибутковий касовий ордер

КО-1

Отримання готівки в банку

Оформлення видачі готівки з каси

Видатковий касовий ордер

КО-2

Наказ керівника установи

Призначений для реєстрації в бухгалтерській службі касових документів

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

КО-3

Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер

Продовження таблиці 1.

3. Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій з активами

3.1. Організація аналітичного і синтетичного обліку

Порядок облікової реєстрації регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства та інструкцією про його застосування.

На РЦПТО діє затверджений план рахунків, який забезпечує:

 1.  одержання інформації як для внутрішніх так і зовнішніх користувачів, а також інформаційних потреб різних рівнів  управління;
 2.  складання фінансової звітності здійснюється за даними бухгалтерського обліку;
 3.  інформація окремих рахунків і субрахунків може використовуватися з метою одержання даних;
 4.  контроль за діяльністю підприємства.

План рахунків бухгалтерського обліку – це  перелік бухгалтерських рахунків і схем реєстрації та групування на рахунках фактів фінансово-господарської діяльності (господарських операцій) способом подвійного запису. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунка, третьою - номер субрахунку.

План рахунків бухгалтерського обліку структурно складається з дев’яти класів. Класи бухгалтерських рахунків мають конкретне призначення і забезпечують облік і накопичення економічної інформації для потреб зовнішніх та внутрішніх користувачів.

В РЦПТО користуються Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, який затверджений Міністерством фінансів України.

Оцінка статей узагальнена в таблиці 2, в якій порівнюються різні види оцінок у обліку та звітах.

Таблиця 2.

Вимоги до оцінки в обліку та звітності в РЦПТО

Вид (клас, група) об’єкта обліку

Оцінка

в обліку

в звітності

1

2

3

Нематеріальні активи

первісна вартість + витрати, які збільшують спочатку очікувані майбутні економічні вигоди

залишкова вартість (ЗВ)

ЗВ = Первісна вартість – Накопичена амортизація

Основні засоби

за первісною вартістю

за залишковою вартістю

Дебіторська заборгованість

за теперішньою вартістю

за теперішньою вартістю

Виробничі запаси

за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації

Грошові кошти

за номінальною вартістю

за номінальною вартістю

Облік на підприємстві ведеться автоматизовано за допомогою програми “Парус”.

Функціональні особливості програми спрямовані на комплексну автоматизацію бюджетних організацій та державних установ і здатні вирішувати завдання: автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетній установі; розрахунку заробітної плати і грошового забезпечення; тарифікації для фахівців у сферах медицини та освіти; планування і розподілу фінансування; матеріального обліку;  управління діловими процесами; управління майном; адміністрування документообігу та канцелярії; управління персоналом; управління конкурсними закупівлями; пенсійного забезпечення; формування і зведення звітів; здачі звітності в форматі xml; інтеграції з системами "Казна", "Мережа"; правової підтримки діяльності організацій за допомогою систем.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах.

Бухгалтерський облік в РЦПТО ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і на кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (від 16.07.1999 р.) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і технології обробки облікових даних.

Господарські операції в РЦПТО відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

РЦПТО вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їхнє належне зберігання протягом встановленого строку.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи та облікові регістри можуть бути вилучені у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучають. Обов’язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством.

3.2. Облік необоротних активів

3.2.1. Облік нематеріальних активів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відділений від підприємства і утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або надання в оренду іншим особам.

Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріальної форми, використання протягом тривалого часу, здатність приносити економічну вигоду підприємству.

Не визнаються активом, а є витратами звітного періоду:

- витрати на дослідження, підготовку і перепідготовку кадрів;

- витрати на створення або реалізацію підприємства;

- витрати на рекламу;

- витрати на створення торгових марок.

Нематеріальні активи класифікуються за об’єктами обліку:

• права користування природними ресурсами;

• права користування майном;

• права на знаки для товарів і послуг. (включаються активи, що найбільше використовуються в маркетингу при просуванні товарів і послуг),

• права на об’єкти промислової власності;

• авторські та суміжні з ними права;

• права на об’єкти промислової власності;

• інші нематеріальні активи.

У РЦПТО є лише інші нематеріальні активи.

Первинні документи по нематеріальних активах:

1) при надходженні  або реалізації нематеріального активу:

- накладні;

- рахунки;

- податкові накладні;

- рахунки-фактури.

2) при введенні в експлуатацію: акт введення об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріального активу (форма А-1);

- при списанні нематеріального активу: акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності (форма А-3).

Аналітичний облік нематеріального активу ведеться в інтелектуальній картці обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (форма А-2).

Інвентарні картки реєструються в інвентарному описі об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріального активу (форма А-4).

Придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Переоцінка нематеріальних активів здійснюється за методикою переоцінки основних засобів.

Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на активному рахунку 12 “Нематеріальні активи”. Рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

За дебетом рахунка 12 «Нематеріальні активи» відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

У РЦПТО використовується лише один субрахунок - 122 «Інші нематеріальні активи», на якому ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

У балансі нематеріальний актив оцінюється за залишковою вартістю (ЗВ=ПВ-Знос).

У РЦПТО нарахування амортизації нематеріального активу здійснюється за методом прямолінійного списання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання (зарахований на баланс), і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання, який встановлюється підприємством під час зарахування активу на баланс.

Ліквідаційна вартість для нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Придбаваючи нематеріальний актив за грошові кошти, підприємство включає до його первісної вартості ціну придбання, сплачену постачальнику, за вирахуванням непрямих податків (ПДВ), що відшкодовуються підприємству, та інші витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням і доведенням до стану його можливого використання за призначенням.

Переоцінка здійснюється із застосуванням коефіцієнта переоцінки, який визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Шляхом множення первинної вартості або зносу об'єкта нематеріальних активів на коефіцієнт переоцінки визначать переоцінену вартість і знос об'єкта.

Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків.

Основним завданням інвентаризації є як виявлення наявності нематеріальних активів, так і перевірка реальності визначення їх вартості з урахуванням зносу та законності оприбуткування, тобто наявності відповідних документів. Нематеріальні активи записуються до інвентаризаційних описів за наявності документів, які є підставою для взяття їх на облік.

Розглянемо кореспонденцію рахунків при відображенні деяких господарських операцій з нематеріальними активами (таблиця 3).

Таблиця 3.

Основні господарські операції з обліку нематеріальних активів в РЦПТО

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Одержано програмне забезпечення ЕОМ:

на купівельну вартість без ПДВ

на суму ПДВ

одночасно другий запис на суму без ПДВ

121

801

801

364

364

401

2. Зараховано на баланс майно придбаного підприємства (з гудвілом): на облікову вартість

на суму зносу необоротних активів на суму гудвілу

одночасно другий запис на облікову вартість необоротних активів (разом з гудвілом)

103,104,105

103,104, 105 

801

364

364

401

3. Нараховане знос нематеріальних активів

401

133

4. Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання:

на суму нарахованого зносу

на залишкову вартість

133

401

121

121

3.2.2. Облік основних засобів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються П(С)БО 7 «Основні засоби».

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує х метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік.

Одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт.

Об’єкт основних засобів – це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями до нього, конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, які мають загальні пристосування, приладдя чи єдиний фундамент.

Об'єкт основних засобів визнається як актив тоді, коли існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням активу, і його вартість може бути достовірно визначена.

Класифікація основних засобів за об’єктами В РЦПТО:

 1.  земельні ділянки;
 2.  будівлі, споруди та передавальні пристрої;
 3.  машини, обладнання (силові, робочі вимірювальні прилади, обчислювальна техніка);
 4.  транспортні засоби;
 5.  інструменти, прилади, інвентар (меблі);
 6.  інші основні засоби.

Документи, які оформляються при надходженні чи реалізації основних засобів:

 1.  рахунок;
 2.  накладна;
 3.  рахунок-фактура;
 4.  податкова накладна.

На РЦПТО до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року або операційного циклу, якщо він довший за рік, первісна вартість яких більша 1000грн.

Основні засоби зараховуються на баланс РЦПТО  за первісною вартістю.

Первісна вартість визначається при надходженні основних засобів.

В балансі основні засоби оцінюються за залишковою вартістю.

Амортизація – це систематичний розподіл вартості активів, яка амортизується протягом строку корисного використання.

Нарахування амортизації за основними засобами на РЦПТО здійснюється згідно затверджених нормативів, враховуючи залишкову вартість та фактичну завантаженість виробничих потужностей на обсяг наданих послуг.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об’єкта, яка встановлюється підприємством при зарахуванні об’єкта на баланс.

Нарахування амортизації проводиться щомісяця, починаючи з місяця наступного за місяцем у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з місяця наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів (переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію).

Для правильної організації обліку основних засобів важливе значення має єдиний принцип їх оцінки. Розрізняють такі види оцінки основних засобів:

• первісна вартість – це історична (фактична) собівартість активів, сплачених (переданих) чи витрачених для придбання (створення) активів.

• залишкова вартість дорівнює первісній вартості за вирахуванням амортизації;

• відновна вартість – це  вартість відтворення (спорудження, виготовлення, придбання) основних засобів в сучасних умовах при сучасному рівні цін, норм і розцінок. Інформація про відновну вартість основних засобів має велике значення для планування подальших капітальних інвестицій.

• ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

РЦПТО рахунок 10 «Основні засоби» використовує такі субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки і споруди»;

104 «Машини й обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному об'єкту окремо.

Надходження основних засобів на підприємство:

▪ придбані, (створені) власними силами основні засоби  зараховується на баланс за первісною вартістю;

▪ придбані за плату: первісна вартість дорівнює собівартості основних засобів;

▪ отримані безоплатно: первісна вартість безкоштовно отриманого об'єкта являє собою справедливу вартість цього об'єкта. Безоплатне одержання об'єкта основних засобів для цілей бухгалтерського обліку розглядається як збільшення додаткового капіталу на суму, рівну вартості безоплатно отриманого об'єкта без обліку інших витрат і платежів.

▪ внесені до статутного капіталу: первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість;

▪ придбаних в результаті обміну на подібний актив: первісна вартість дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта з включенням різниці до витрат звітного періоду. балансовій вартості переданих основних засобів;

▪ придбаних в результаті обміну на неподібний актив: первісна вартість дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Об'єкт основних засобів у РЦПТО виключається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття внаслідок:

- продажу;

- безкоштовної передачі;

- невідповідності критеріям визнання активом.

Первісна (переоцінена) вартість і сума зносу вибулих основних засобів в обов'язковому порядку відображається в примітках до фінансової звітності при розкритті інформації про основні засоби.

Кореспонденція рахунків за рухом основних засобів узагальнена в таблиці 4.

Таблиця 4.

Господарські операції з обліку основних засобів на РЦПТО

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1

2

3

1. Списуються повністю зношені, непридатні ДЛЯ використання основні засоби

131, 132

103—119

2. Списуються основні засоби, ще ие повністю зношені, але непридатні для використання

на суму зносу

на залишкову вартість

131, 132

401

103—119

103—119

3. Оприбутковані матеріали, одержані від розбирання необоротних активів:

на облікову вартість матеріалів

на вартість, що підлягає перерахуванню в доход бюджету

239

711

711, 642

4. Реалізація основних засобів, придбаних за рахунок коштів загального фонду (крім будівель і споруд):

на суму зносу таких засобів

131, 132

104—119

на залишкову вартість

401

104—119

на суму виручки

313,323,364,675

711

5. Реалізація основних засобів (крім будівель і споруд), придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

на суму зносу

131, 132

104—119

на залишкову вартість

401

104—119

на суму виручки (без ПДВ)

313, 323, 364,675

711

на суму ПДВ

313, 323, 364,675

641

6. Реалізація будівель і споруд:

на суму зносу

на залишкову вартість

на суму коштів, отриманих від реалізації

одночасно другий запис

131

401

364, 675

811

103

103

711

642

7. Списання недостач необоротних активів: на суму зносу на залишкову вартість

на суму коштів, що підлягає відшкодуванню винною особою

131, 132

401 363

104—119

104—119, 711

3.3. Облік оборотних активів

3.3.1. Облік запасів

У процесі здійснення своєї діяльності бюджетні організації та установи, як і всі інші підприємства, організації та установи, систематично придбавають та використовують різні матеріальні цінності.

Запаси – це оборотні активи у матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року.

Строк очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання запасу.

Оцінка запасів для оприбуткування. У бухгалтерському обліку РЦПТО запаси, у т.ч. одержані та передані безоплатно у встановленому чинним законодавством порядку, оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на:

 1.  первісну вартість;
 2.  справедливу вартість;
 3.  відновлювальну вартість.

Балансова вартість – це вартість запасів, за якою вони відображаються в балансі.

Первісна вартість – це вартість придбання, одержання, виготовлення запасів.

Справедлива вартість – це первісна вартість запасів, одержаних установою безоплатно.

Відновлювальна вартість – це змінена первісна вартість запасів після проведення їх переоцінки.

Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом установи і не належить до доходів.

Оцінка запасів для відпуску. Відпуск запасів у використання, продаж або інше вибуття здійснюється за:

 1.  балансовою вартістю (тобто первісною, справедливою або відновлювальною);
 2.  середньозваженою собівартістю, яка застосовується у разі наявності в установі значної кількості однотипних запасів, придбаних за різними цінами.

Середньозважена собівартість визначається за кожним видом подібних запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку запасів на початок звітного періоду та вартості одержаних у звітному періоді запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного періоду та одержаних у звітному періоді запасів.

Метод середньозваженої собівартості обчислюється на періодичній основі або при кожній отриманій партії запасів.

При оцінці запасів слід пам’ятати, що:

 1.  транспортні витрати з перевезення запасів не збільшують вартість запасів, а відносяться на видатки установи за відповідними кодами економічної класифікації видатків, що передбачені в кошторисі;
 2.  суми ПДВ, що сплачені на придбання запасів, не збільшують вартість запасів, а відносяться на фактичні видатки установи за відповідними кодами економічної класифікації видатків за кошторисом (відображаються як податковий кредит, якщо установа зареєстрована як платник ПДВ);
 3.  суми, одержані від реалізації непридатних запасів, залишаються у розпорядженні установи (якщо інше не передбачене чинним законодавством України).

Переоцінка запасів. Переоцінка запасів може проводитись у таких випадках:

 1.  за рішенням уряду згідно з відповідними нормативно-правовими актами;
 2.  за рішенням керівника установи, якщо: запаси морально застаріли; тривалий час перебували на збереженні в бюджетній установі; їх первісна вартість значно відрізняється від вартості запасів, придбаних пізніше.

Для проведення переоцінки та встановлення відновлювальної вартості запасів за наказом керівника підприємства створюється комісія у складі:

 1.  заступника керівника установи (як правило, голова комісії);
 2.  головного бухгалтера та його заступника;
 3.  працівників бухгалтерії, які ведуть облік матеріальних цінностей;
 4.  матеріально відповідальних осіб;
 5.  інших посадових осіб (на розсуд керівника).

Відповідальність за організацію роботи комісії покладено на керівника установи, а за об’єктивність визначення реальної вартості запасів – на керівника установи і голову комісії.

Переоцінка та встановлення нової ціни здійснюється за кожною окремою одиницею запасів, а на однотипні предмети встановлюються однакові ціни в межах однієї установи.

Документи, що підтверджують нову ціну, не потрібні.

За результатами переоцінки комісія складає акт довільної форми про зміну вартості запасів. В акті необхідно вказати:

 1.  найменування переоцінених запасів;
 2.  їх кількість;
 3.  вартість за даними обліку;
 4.  нову ціну за одиницю після дооцінки;
 5.  суму різниці, яка має бути відображена в бухгалтерському обліку.

Акт затверджує керівник установи.

Облік запасів сприяє виконанню ряду завдань господарської діяльності РЦПТО. Головними завданнями обліку запасів є:

· правильне і своєчасне документальне оформлення операцій по надходженню, руху та вибуттю запасів;

· контроль за зберіганням та рухом запасів на складі;

· контроль за раціональним використанням запасів та додержанням норм їх використання.

Для відображення в бухгалтерському обліку інформації про оборотні матеріальні активи, що належать установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року, призначений клас 2 “Запаси” плану рахунків. Клас 2 “Запаси” об’єднує такі синтетичні рахунки:

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;

23 “Матеріали та продукти харчування”.

Для обліку запасів, які призначені для виконання науково-дослідних робіт, для використання у виробництві та капітальному будівництві передбачено рахунок 20 “Виробничі запаси”.

При меморіально-ордерній формі облік надходження матеріалів відображається в різних меморіальних ордерах, зокрема № 6, № 8 та ін.

Синтетичний облік витрачання матеріалів на різні потреби відображається в меморіальному ордері № 13. До меморіального ордеру заносяться дані з первинних документів про витрачання матеріалів (накладних (вимог), забірних карток та ін.). записи за дебетом субрахунків, що кореспондують з матеріальними субрахунками, здійснюються в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Аналітичний облік матеріалів за субрахунками 231, 234-239 у бухгалтерії РЦПТО ведеться за найменуваннями, сортами, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами на картках ф. № З-7 (у книзі ф. № З-6).

Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, ведеться за тими самими обліковими реєстрами, але окремо від операцій за рахунок коштів загального фонду.

Облік МШП

Малоцінні та швидкозношувані предмети – це предмети, строк корисної експлуатації яких становить менше одного року.

Малоцінні та швидкозношувані предмети поділяють на дві групи: одна їх частина належить до запасів і відображається у другому розділі активу балансу “Оборотні активи”, а друга – входить до складу “малоцінних необоротних матеріальних активів”, які, в свою чергу, відображаються в першому розділі активу балансу “Необоротні активи”.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, які відносяться до запасів, не нараховується знос, а вартість переданих в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів виключається зі складу активів (списується з балансу на витрати бюджету) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальних осіб протягом терміну фактичного використання цих предметів.

З метою посилення контролю за збереженням малоцінних та швидкозношуваних предметів проводиться їх маркування, яке здійснюють фарбою, клеймуванням, прикріпленням жетонів.

Надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів на склад оформлюється накладною (вимогою), яка складається в двох примірниках, а у випадках виявлення розбіжностей між даними первинних документів і фактичною наявністю цінностей складається акт приймання матеріалів.

У бухгалтерському обліку вартість придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за первісною вартістю.

Таблиця 5.

Господарські операції з обліку виробничих запасів у РЦПТО

Зміст господарської операції

Д

К

1

2

3

4

1.

Надійшли від постачальника виробничі запаси

20

631

2.

ПДВ

641

631

3.

Придбані виробничі запаси за готівку

20

362

4.

Отримані запаси безоплатно

20

683

5.

Реалізовано МШП

411

221,222

3.3.2. Облік грошових коштів

Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України (банкноти, монети)

Грошові кошти – це найбільш ліквідні активи. Вони практично наявні на всіх стадіях діяльності підприємства – від його створення до ліквідації.

До грошових коштів належать: валюта України та іноземна валюта. Для обліку операцій із грошовими коштами призначені рахунки класу 3 “Кошти, рахунки та інші активи”.

У РЦПТО для зберігання готівкових коштів і здійснення операцій з ними створено касу і призначено матеріально відповідальну посадову особу для виконання операцій з готівкою. З касиром укладено договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.

Каса установи – це спеціально обладнане приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів.

Касові операції – операції підприємств між собою і з фізичними особами, зв'язані з прийомом і видачею готівки, при здійсненні розрахунків через касу з відображенням цих операцій у касовій книзі.

На підприємстві також встановлено ліміт залишку готівки, тобто її граничний розмір, що може залишитися в касі підприємства на кінець робочого дня. Ліміт каси встановлюється на весь термін дії договору за розрахунково-касового обслуговування, укладеного підприємством з установою банку.

Видача готівки під звіт здійснюється з кас підприємств за умови повного звіту конкретної підзвітної особи по раніше виданим під звіт сумам. Підзвітна особа зобов'язана надати в бухгалтерію підприємства разом з невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрату отриманих з каси сум у наступний термін:

 1.  По відрядженнях – протягом 3-х робочих днів після повернення.
 2.  На закупівлю сільгосппродукції і продуктам переробки, заготівлі вторинної сировини (крім металобрухту) – протягом 10-ти робочих днів із дня видачі готівки.
 3.  На інші господарські потреби – наступного дня після видачі готівки під звіт  

Синтетичний облік касових операцій, призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства, здійснюється на активному рахунку 30 “Готівка”, по дебету якого відображається надходження готівки, по кредиту – виплата грошових коштів із каси.

Рахунок 30 «Готівка» має такі субрахунки:

301 «Готівка в національній валюті»

302 «Готівка в іноземній валюті»

Перелік господарських касових операцій наведено у таблиці 6.

Таблиця 6.

Облік господарських касових операцій у РЦПТО

Зміст господарських операцій

Д

К

1

2

3

4

1.

Надійшли грошові кошти в касу

301

311

2.

Надійшли грошові кошти в касу від покупців за реалізацію

301

361

3.

Надійшли грошові кошти в касу від підзвітних осіб

301

362

4.

Надійшли грошові кошти в касу від інших дебіторів

301

364

5.

Видано грошові кошти для зарахування на банківський рахунок

311

301

6.

Видана готівка з каси підзвіт на відрядження або господарські потреби

362

301

7.

Сплачена готівка постачальнику

631

301

8.

Видана зарплата, відпускні, допомоги, премії з каси

661

301

У терміни встановлені керівником підприємства проводиться інвентаризація каси з перерахуванням наявних коштів, що зберігаються в касі. Залишок  готівки в касі звіряється з даними обліку по касовій книзі. У випадку виявлення під час інвентаризації нестачі чи надлишку в акті інвентаризації вказується сума нестачі чи надлишку, з'ясовуються обставини їхнього виникнення.

Касові операції оформляються відповідними документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Держкомстатом України та узгоджені з НБУ й Мінфіном України.

Всі вільні грошові кошти підприємство зберігає в банку. Підприємство обслуговується в Приватбанку, в якому відкрито поточний рахунок. При відкритті рахунку з банком було укладено договір.

Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку (за вибором підприємства) для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків у безготівковій формі.

Поточний рахунок відкривається на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій.

Первинні документи для здійснення безготівкових розрахунків:

- платіжне доручення;

- платіжна вимога-доручення;

- розрахунковий чек;

- меморіальний ордер.

Внесення готівки в банк здійснюється за об’явою про внесення готівки, а виплата коштів з банківського рахунку здійснюється за грошовим чеком.

Для відкриття поточних та інших рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

 1.  заяву встановленого зразка про відкриття рахунка. Її підписують керівник головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті відсутня посада головного бухгалтера, то заяву підписує тільки керівник;
 2.  копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, засвідчену нотаріально або органом, який видав таке свідоцтво;
 3.      копію рішення про створення, реорганізацію підприємства;
 4.    копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє;
 5.      копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;
 6.  картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів, засвідчену нотаріально або вищою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;
 7.  копію документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України. Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття останнього. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року такий рахунок закривається.

Основою для запису господарських операцій з наявності й руху грошових коштів на субрахунку 311 є виписка банку. У ній реєструються всі операції з надходження та списання коштів з поточного рахунка та показується їх залишок на початок і кінець дня. До виписки додаються розрахунково-платіжні документи, на підставі яких проведено операції.

Одночасно виписка є й регістром аналітичного обліку. Таким чином, виписка – це другий примірник записів з поточного рахунка підприємства, які здійснює банк.

Перелік господарських операцій на рахунках у банку наведено у таблиці 7.

Таблиця 7.

Облік господарських операцій на рахунках банку у РЦПТО

Зміст господарської операції

Д

К

1

2

3

4

1.

Надійшли грошові кошти на банківський рахунок з каси

311

301

2.

Надійшли грошові кошти на банківський рахунок від покупців за реалізацію товарів, робіт, послуг

311

362

3.

Надійшли грошові кошти на банківський рахунок від інших дебіторів

311

364

4.

Отримано кредит банку

311

50

13.

Повернуто кредит банку з рахунку

50

311

15.

Перераховано постачальникам за товари, роботи, послуги

631

311

16.

Сплачено податки і платежі до бюджету

641

311

17.

Сплачено єдиний страховий внесок

651

311

19.

Виплачена зарплата з банківського рахунку

661

311

20.

Сплачено іншим кредиторам

675

311

4. Відображення активів у фінансових звітах установи

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансову звітність підписують керівник та Головний бухгалтер підприємства.

Форми фінансової звітності у РЦПТО:

• «Баланс» (форма 1);

• «Звіт про результати фінансової діяльності» (форма № 9д, № 9м);

• «Звіт про рух грошових коштів».

Баланс складається за рахунками та операціями, які здійснює установа на протязі звітного періоду. Баланс складається з активів та пасивів.

Особливості складання балансу наступні:

1. У балансі порівнюються дані на початок і кінець звітного періоду.

2. Статті балансу групуються за певною ознакою.

3. Не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.

4. Статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації.

5. Оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів.

Баланс складається з двох частин: активу, де представлені господарські засоби, та пасиву, де згруповані їхні джерела.

Актив балансу складається з трьох розділів:

І. Необоротні активи

ІІ. Оборотні активи

ІІІ. Витрати

Пасив балансу складається з трьох розділів:

І. Власний капітал

ІІ. Зобов’язання

ІІІ. Доходи

Оскільки, в балансі відображаються активи (ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому), зобов’язання (заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, приведе до зменшення ресурсів установи, що втілюють в собі економічні вигоди) та власний капітал (частина в активах установи, що залишається після вирахування його зобов’язань), то підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу, тобто пасиву балансу.

До активу належать статті, які відображають ступінь рухомого майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна установи. Прикладами активних статей є основні засоби, матеріальні запаси, розрахунки з дебіторами тощо.

Техніка заповнення показників фінансової звітності за даними обліку в РЦПТО наведена в таблиці 8.

Таблиця 8.

Техніка заповнення показників фінансової звітності за даними обліку у РЦПТО

Стаття звіту

Код рядка

Підстава для заповнення (дані обліку)

1

2

3

Баланс

І. Необоротні активи

нематеріальні активи:

 1.  залишкова вартість
 2.  первісна вартість
 3.  накопичена амортизація

110

111

112

рядок 110 – рядок 112

Сальдо Дт 12

Сальдо  Кт 133

основні засоби:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

120

121

122

рядок 120 – рядок 122

Сальдо  Дт 10

Сальдо  Кт 131

ІІ. Оборотні активи

Матеріали і продукти харчування

140

232

Дебіторська заборгованість

170

364

Рахунки в банках

210

311+313

Рахунки загального фонду

211

311

Рахунки спеціального фонду

212

313

ІІІ. Витрати

Видатки загального фонду

290

801

Видатки державного бюджету

291

801

Видатки спеціального фонду

300

811

Видатки за коштами отриманими як плата за послуги

301

811

"Звіт про результати фінансової діяльності" (форма № 9д, № 9м) складається розпорядниками бюджетних коштів для відображення результату їх фінансової діяльності за звітний рік. У фінансовій звітності за формою № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" відображаються загальними сумами операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів та/або видатків розпорядників бюджетних коштів. Результат переоцінок може впливати як на збільшення доходів розпорядників бюджетних коштів, так і на збільшення видатків.

Форма № 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" складається з двох частин:

- Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+", дефіцит "-");

- Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+", дефіцит "-")

Джерелами даних складання форми 9д, № 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" РЦПТО є:

 1.  регістри аналітичного обліку: виписки з реєстраційних рахунків про отримані асигнування, картка аналітичного обліку отриманих асигнувань; картка аналітичного обліку фактичних видатків загального та спеціального фонду;
 2.  регістри синтетичного обліку за звітний період (рік);
 3.  книга "Журнал - Головна" ф. № 308 (бюджет).

"Звіт про рух грошових коштів" складається РЦПТО для відображення інформації про рух грошових коштів за операціями, проведеними розпорядниками бюджетних коштів у грошовій формі відповідно до законодавства України.

"Звіт про рух грошових коштів" має наступну структуру:

- показники залишків на початок та кінець звітного року;

- показники отриманого та перерахованого залишку за звітний період;

- показники отриманих надходжень загального і спеціального фондів бюджетною установою за звітний період (рік);

- показники касових видатків за загальним і спеціальним фондами кошторису бюджетної установи за звітний період

Джерелами даних складання форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів" РЦПТО є:

- регістри аналітичного обліку: картка аналітичного обліку отриманих асигнувань; картка аналітичного обліку касових видатків у розрізі джерел їх покриття;

- регістри синтетичного обліку за звітний рік.

Таблиця 9.

Відображення показників Звіту про рух грошових коштів у облікових регістрах

Регістр обліку

Зміст операції

Рядки Звіту про рух грошових коштів

м/о № 2

Відображення інформації про отримані надходження коштів загального і спеціального фондів

гр. 6 р. 100

м/о № 3

гр. 6 р. 200, 300

м/о № 2

Відображення інформації про використання коштів загального і спеціального фондів

гр. 7 р. 100

м/о № 3

гр. 7 р. 200, 300

- книга "Журнал - головна" ф. № 308 (бюджет) за субрахунками синтетичного обліку № 321 "Реєстраційні рахунки", № 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги", № 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", № 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду", № 328 "Інші рахунки в казначействі".

5. Індивідуальне завдання

Документи

Зміст господарської операції

Сума

Д

К

1

2

3

4

5

6

1.

Меморіальний ордер №1

Внесено до каси  заборгованість дебіторів

409,06

301

364/2

2.

Меморіальний ордер 1

Отримано дохід за надання послуг

251,00

301

711

3.

Меморіальний ордер №1

Отримано дохід за надання послуг

701,50

301

711

4.

Меморіальний ордер №1

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

251,00

313

301

5.

Меморіальний ордер №1

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

409,06

313

301

6.

Меморіальний ордер №1

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

701,50

313

301

7.

Меморіальний ордер №2-1

Занесено на реєстраційний рахунок кошти за надані послуги

245,98

321/1

313

8.

Меморіальний ордер №2-1

Перерахована дебіторська заборгованість на реєстраційний рахунок

1062,19

321/1

364/2

9.

Меморіальний ордер №2-1

Знято з реєстраційного рахунку переплата по дебіторській заборгованості

889,75

364

321/1

10.

Меморіальний ордер №5

Перерахована з державного бюджету заробітна плата лекторів

12843,46

801/2

669

11.

Меморіальний ордер №5

Вилучено із заробітної плати лекторів податок в бюджет

1926,55

669

641

12.

Меморіальний ордер №5

Нараховано ЄСВ (ЦПХ 34,7%)

стажувальники

4456,69

801/2

651/3

13.

Меморіальний ордер №5

Утримано ЄСВ

сумісники

333,93

669

651/6

14.

Меморіальний ордер №5

Накладено податок за навчання працівників ОЦЗ

775,68

669/1

641

15.

Меморіальний ордер №5

Нараховано ЄСВ (ЦПХ 34,7%) на заробітну плату за надані послуги

1794,40

811

651/3

16.

Меморіальний ордер №5

Перераховано заробітна плата лекторів, навчання працівників

5171,20

801/3

669/1

17.

Меморіальний ордер №8

Отримано плату за надані послуги безготівкомим розрахунком

60,00

362

664/1

18.

Меморіальний ордер №14

Перераховано плату за отримані послуги

200,00

711

301

19.

Меморіальний ордер №14

Перераховано плату за отримані послуги

117,00

711

301

20.

Меморіальний ордер №14

Перераховано плату за отримані послуги

162,00

711

301

21.

Касова книга

Форма КО-4

Внесено до каси  заборгованість дебіторів

251,00

301

364/1

22.

Касова книга

Форма КО-4

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

251,00

313

301

23.

Касова книга

Форма КО-4

Внесено до каси  заборгованість дебіторів

409,06

301

364/1

24.

Касова книга

Форма КО-4

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

409,06

313

301

25.

Касова книга

Форма КО-4

Внесено до каси  заборгованість дебіторів

701,50

301

364/1

26.

Касова книга

Форма КО-4

Надійшла готівка з каси на поточний рахунок для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

701,50

313

301

27.

Акт списання

Ф. №3-2

Нарахований знос необоротних матеріальних активів

821,00

132

113

28.

Акт списання

Ф. №3-2

Списана первісна вартість активів у фонд

410,00

401

132

ВИСНОВОК

Виконавши курсову роботу на тему “Організація та методика обліку активів підприємства на прикладі установи Рівненського центру професійно-технічної освіти можна зробити наступні висновки:

Дане підприємство є державним, і як і інші підприємства, установи чи організації веде бухгалтерський облік активів (облік оборотних та необоротних активів).

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Закони України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державного агентства резерву України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також Статутом.

РЦПТО є юридичною особою. Основною метою діяльності установи є здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення, в тому числі робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій та спеціальностей, та діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці.

РЦПТО  має затверджений план рахунків, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своєю назвою, товарний знак, та інші реквізити.

У зв’язку з повною автоматизацією ведення бухгалтерського обліку у РЦПТО господарські операції зберігаються в електроних варіантах, а також в папках.

Для обліку активів РЦПТО використовує рахунки 1, 2, 3 класів.

Для контролю за правильністю записів в інвентарних картках, списках та книгах (картках) обліку, які ведуться у фінансово-економічному органі щоквартально складаються оборотні відомості за кожною групою необоротних активів і матеріально відповідальними особами. Підсумки оборотів та залишків кожного субрахунку оборотних відомостей звіряються з підсумками оборотів та залишків даних відповідних синтетичних рахунків книги «Журнал-головна».

Бухгалтерська звітність у РЦПТО складається на підставі даних облікових регістрів про господарські операції.

Найбільш детальніше облік оборотних та необоротних активів відображено у звіті т.ф.№1 "Баланс", в якому відображаються на певну дату активи, у т.ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів» наведено інформацію про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Виконання даної курсової роботи дало нам змогу вивчити: організацію та вимоги до первинного обліку підприємства; рахунки, на яких ведеться облік оборотних та необоротних активів, які використовує РЦПТО»; економічну сутність, класифікацію активів в бухгалтерському обліку, а також відображення у фінансовій звітності основних показників господарської діяльності підприємства.

Отже, облік активів у РЦПТО ведеться згідно норм чинного законодавства України. Проте існують незначні недоліки, на які пропонується звернути увагу та усунути їх.  Слід приділити увагу розробці та затвердженню графіка документообороту підприємства, що дозволить покращити ефективність облікової діяльності РЦПТО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоусько В.С., Беленкова М.І. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. Видання 4-те. В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. / За ред. В.С. Білоуська. / Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2009.-423с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2010.- 536с.

3. Гура Н. Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.-№5.-с.32-35.

4. Левицька С.О. Звітність підприємствв: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2009.-213с.

5. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.-№8.-с.28-34.

6. Жарікова О., Кравченко О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.-№4.-с.17-20.

7. Пархоменко В. Річна фінансова звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.-№1.-с.21-23.

8. Яцишин Н. Особливості формування Звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011.-№12.-с.48-51.

9. Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.-№6.-с.37-39.

10. Позняковська Н.М., Головачова Ю.В. / Фінансовий облік ІІ: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення – Рівне: НУВГП, 2008.- 244с.

11. Краснокутська Л. Оподаткування доходів податком з доходів фізичних осіб // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010.-№3.-с.50-53.

12. В. Рудницький, І. Лазаришина, В Бачинський, В. Поліщук. Організація первинного обліку: - Підручник.-К.-2009.-478с.

13. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено  наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами і доповненнями).

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".  Затверджено  наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2011р. №1204).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".  Затверджено  наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2011р. №1204).

17. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активі, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. № 893/4186.

СПИСОК ДОДАТКІВ

1. Статут

2. Довідка з ЄДРПОУ

3. Посадова інструкція головного бухгалтера

4. Посадові інструкції бухгалтерів

5. Меморіальний ордер №1

6. Касова книга

7. Меморіальний ордер 2-1

8. Платіжне доручення

9. Розрахунково-платіжна відомість

10. Меморіальний ордер №5

11. Прибутковий касовий ордер

12. Видатковий касовий ордер

13. Меморіальний ордер №8

14. Акт списання матеріальних цінностей

15. Акт утилізації списаних меблів

16. Меморіальний ордер №14

17. Інвентарна картка обліку основних засобів

18. Картка аналітичного обліку касових видатків

19. Картка аналітичного обліку фактичних видатків

20. Баланс

21. Звіт про результати фінансової діяльності

22. Звіт про рух необоротних активів

23. Звіт про виконання кошторису установи

24. Звіт за господарськими операціями

25. План рахунків бюджетних установ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73454. Государственное управление защитой населения от катастроф природного и техногенного характера 124 KB
  Целью данной работы как раз и является исследование системы управления защитой населения в чрезвычайных ситуациях с её недостатками и достоинствами дача оценки работе МЧС в конкретных случаях.
73456. Современное состояние автоматизированных банковских систем в России 121.5 KB
  В соответствии с этим очевидна необходимость обладания современной автоматизированной банковской системой (АБС), позволяющей эффективно обрабатывать все возрастающие информационные потоки, а также непосредственно осуществлять операции на каждом этапе создания банковского продукта.
73457. Основные способы передачи звукоподражательной лексики на язык перевода 120 KB
  Звукоподражанием в морфологии принято считать неизменяемые слова воспроизводящие звуки издаваемые живыми существами механизмами или характерные для явлений окружающей среды хаха кваква и т. Систему звукоизобразительной лексики можно условно поделить на три группы...
73458. МЕТОДИКО–ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 116 KB
  Наверно каждый город может похвастаться своими местными культурными мероприятиями которые проходят в рамках одного города или региона. Данный фестиваль проводится в разных городах России и в каждом городе проводится по своему.
73460. Основания для предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов 102.5 KB
  Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки рассрочки инвестиционного налогового кредита. Ни для кого не секрет что рассчитаться по налогам с бюджетом компания должна в установленные сроки. В таких случаях законодатель предусмотрел возможность изменения срока уплаты налога.
73461. Роль монастырей в русской культуре 99.5 KB
  Сохранению национального самосознания, национальной культуры русского народа немало содействовали в тяжелые годы татаро-монгольского ига и западных влияний монастыри. Всего с ХIV до половины ХV века на Руси было основано до 180 новых монашеских обителей.
73462. Категории плательщиков налога и формирование налоговой базы при исчислении НДФЛ 98.5 KB
  Актуальность темы продиктована еще и тем, что в сфере исчисления налога на доходы физических лиц очень часто фиксируются грубые финансовые нарушения, влекущие за собой тяжелые последствия, как для отдельных предприятий и граждан, так и для всей страны в целом.