90826

Використання INTERNET-технологій для реклами промоційних заходів органів місцевого самоврядування

Курсовая

Маркетинг и реклама

Дослідження сучасних тенденцій використання інтернет-технологій у рекламі та маркетингу Дослідження Інтернет-технологій в туризмі і промоції міст Дослідження, присвячені рекламно-інформаційному супроводу громадських заходів. Дослідження використання PR-технологій та маркетингу для поширення інформації про громадські...

Украинкский

2015-06-12

3.25 MB

0 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра соціальних комунікацій та

інформаційної діяльності

Курсова робота

з курсу: “ INTERNET-технології опрацювання інформаційних ресурсів”

на тему: “Використання INTERNET-технологій для реклами промоційних заходів органів місцевого самоврядування”

Виконала

студентка групи ДЗІс –11

Лукянова Ю.

Оцінка

Підпис

Перевірив

старший викладач 

Марковець О.В.

Львів – 2013

Зміст

[1] Зміст

[2] Вступ

[3] Розділ 1.

[4] Аналіз літературних джерел

[4.1] Дослідження сучасних тенденцій використання інтернет-технологій у рекламі та маркетингу

[4.2] Дослідження Інтернет-технологій в туризмі і промоції міст

[4.3] Дослідження, присвячені рекламно-інформаційному супроводу громадських заходів.

[4.4] Дослідження використання PR-технологій та маркетингу для поширення інформації про громадські заходи органів місцевого самоврядування.

[4.5] Огляд законодавчих і нормативних актів

[5] Розділ 2.

[6] Вибір засобів реалізації поставленого завдання

[6.1] Відео-портали. Використання відео-хостингу youtube.com для реклами промоційних заходів

[6.2] Мережеві презентації. Використання сервісу SlideShare для реклами промоційних заходів

[6.3] Соціальні мережі

[7] Розділ 3.

[8] Використання Інтернет-технологій для реклами промоційного проекту «Ніч у Львові»

[9] Висновок

[10] Список використаних джерел


Вступ

На сьогодні, одним із прогресивних інструментів популяризації бренду міста можна визнати Інтернет-маркетинг, який останнім часом стає все більш ефективним, у порівнянні з іншими каналами розповсюдження інформаційних аргументів, доводів і прикладів розбудови місцевої інфраструктури та удосконалення організаційної системи управління на мікрорівні. Проте, представники міських органів влади українських міст поки що, як правило, недооцінюють значення Інтернет-ресурсів, та за інерцією віддають перевагу друкованим засобам масової інформації або телеканалам (здебільшого, місцевим). Якщо і використовується приведений інструментарій, то, зазвичай, його масштаби обмежуються лише оновленням інформаційної бази даних на офіційному сайті.

В сучасних умовах одним з найефективніших засобів комунікації та реклами стає мережа Інтернет. Мережа дає можливість з мінімальними витратами поінформувати багатомільйонну цільову аудиторію про заходи, які проводяться органами місцевого самоврядування у місті. Крім того, перевагами реклами в Інтернеті є те, що вона дозволяє передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також оцінювати ефективність заходів за рахунок зворотного зв’язку із цільовою аудиторією. 

Питання про можливості використання можливостей Інтернету в рекламній діяльності висвітлені в ряді праць українських та зарубіжних вчених-теоретиків та практиків. Серед них – Є. Ромат, А. Дурович, Г. Багієв, А. Виноградов та інші. 

Метою даної роботи є розгляд Інтернет-технологій, що можуть використовуватись для реклами громадських заходів органів місцевого самоврядування.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 •  проаналізувати основні напрями використання інтернет-технологій при проведенні зовнішньої реклами заходів органів місцевого самоврядування;
 •  практично застосувати ці технології для реклами промоційного проекту «Ніч у Львові» Львівської міської ради.

Об’єкт дослідження: інтернет-технології реклами промоційних заходів органів місцевого самоврядування.

Предмет дослідження: процес застосування інтернет-технологій для реклами промоційних заходів органів місцевого самоврядування.

Структура курсової роботи: курсова робота складається із титульного аркушу, вступу, основної частини – три розділи, висновків та списку використаної літератури. Список використаної літератури включає  21 найменування. Робота викладена на 37 сторінках друкованого тексту.


Розділ 1. 

Аналіз літературних джерел

Комплексних наукових праць, які б повністю висвітлювали  проблему використання інтерент-технологій для інформаційного забезпечення ведення промоційних заходів органів місцевого самоврядування поки нема. Проте дана проблема включає в себе безліч аспектів, які вже мають певне наукове підгрунтя – від вибору інтернет-технологій у рекламі до електронного урядування. Також, дане питання торкається таких сфер як PR-технології, маркетинг. Саме тому, усю цю літературу можна умовно поділити на такі змістовні групи:

 •  Дослідження сучасних тенденцій використання інтернет-технологій у рекламі та маркетингу.
 •  Дослідження Інтернет-технологій в туризмі і промоції міст.
 •  Дослідження, присвячені рекламно-інформаційному супроводу громадських заходів.
 •  Дослідження використання PR-технологій та маркетингу для поширення інформації про громадські заходи органів місцевого самоврядування.
  1.  Дослідження сучасних тенденцій використання інтернет-технологій у рекламі та маркетингу

Сучасні технології в рекламі та маркетингу розглядали такі науковці: Ілляшенко С.М., Іваницький І.Ю. Над проблемами підвищення ефективності Інтернет-реклами працювали багато науковців, зокрема: Дейнекін Т., Зіміна О., Комаров В., Бакалінська А., Селіванов С., Міналєв С., Демченко Д. Дослідженням маркетингу в мережі Інтернет (інтернет-маркетингу) займаються такі вчені: Ф. Котлер, О.К. Ойнер, Е.В. Попов та інші.

У дослідженнях Ілляшенка С.М. [1,2] систематизовані сучасні технології та інструменти інтернет-маркетингу, визначені основні тенденції їх застосування і розвитку. Уточнено категорійну базу й визначено склад основних елементів інтернет-маркетингу. Наведені перспективи його розвитку.

У статтях «Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку» та «Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу» проведено аналіз тенденцій на ринку Інтернет-реклами, проаналізовано види та інструменти даного ринку, висвітлено новітні засоби, які впроваджені в практику, та запропоновано оригінальний інструмент розробки рекламних повідомлень.

Зокрема, автор виділяє такі основні сегменти Інтернет-реклами:

 •  Медійна реклама – розміщення текстово-графічних (банерних) рекламних матеріалів на сайтах-ресурсах, що представляють собою рекламну площу.
 •  Пошукова реклама – розміщення текстово-графічних рекламних матеріалів поруч із результатами пошуку. Найвідомішими компаніями, які надають такі послуги є «Google», «Yahoo!», «Яндекс», «MSN», «Мета» (Україна). До пошукової реклами відносять також контекстну рекламу – вид розміщення інтернет-реклами, в основі якого лежить принцип відповідності змісту рекламного матеріалу контексту (інформації) інтернет-сайту, на якому розміщується даний матеріал. Типовими представниками даного напряму є іноземні «Google AdWords», «Яндекс Директ» та українські «Мета-контекст», «Бігмір-Інтернет».
 •  Реклама з використанням електронної пошти. До цього сегменту відносять розсилку передплатникам та розміщення реклами в розсилках новин.
 •  Електронна дошка оголошень.
 •  Відеореклама (цифрова), яка демонструється, якщо задати певне пошукове питання або при наведенні курсора мишки на певне ключове слово, яке є посиланням. Окрім того, відеореклама може подаватися як невеликі рекламні ролики (до 15 с.) на початку відефайлів, кліпів тощо (приклади див. на «Бігмір-Інтернет»). За прогнозами фахівців відеореклама в Інтернеті в найближчий час складе конкуренцію телевізійній рекламі.
 •  Фонова реклама, яка подається як фон сторінки сайта. Започаткувало таку рекламу американське рекламне агентство AdCamo. Цей вид реклами виник недавно й використовується в основному як іміджева реклама та для подачі анонсів. Вона є малобюджетною і перспективною для умов України.
 •  Rich media – інноваційні баннери, які фактично є інтерактивними рекламними роликами, що виготовлені з використанням технологій Flash та JavaScript.Особливостями Rich media є ефектна анімація, звук, інтерактивні засоби взаємодії з користувачем, тобто зміна зображення, звуку при певних діях користувача, чим привертається його увага; новий і цікавий формат, який створює імідж рекламодавця [2].

Л. Б. Самойленко у статті «Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства» зазначає, що Інтернет-технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від локальних до міжнародних), міняти принципи конкуренції та надавати нові засоби для ведення конкурентної боротьби. Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднала в собі інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації. Мережа Інтернет являє собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації. Відмінною є багатонаправлена комунікаційна модель "багато до багатьох", в якій кожен абонент мережі має можливість звертатися до других абонентів та можливість зворотнього зв'язку. Також, особливість середовища Інтернет пов'язана з активною роллю споживачів (в традиційних засобах масової інформації їх роль є пасивною), обумовленою контролем над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації [3].

У монографії І.В. Литовченко «Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу» систематизовані сучасні теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг.

Досліджено особливості використання Інтернет-простору в економіці, наведено специфіку маркетингових досліджень в Інтернеті, особливості формування товарної політики, у тому числі віртуальних товарів, стратегії і методи ціноутворення, маркетингової комунікативної діяльності.

Розглянуто питання застосування комплексу маркетингу в Інтернет-середовищі. Проаналізовано вимоги щодо ефективного функціонування веб-сайта підприємства. Розглянуто типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей в Україні.

Зокрема, автор визначає такі переваги Інтернет реклами та маркетингу:

 •  Глобалізація
 •  Інформація
 •  Зручність для споживачів
 •  Платоспроможна і соціально активна аудиторія
 •  Швидка адаптація до ринкових умов
 •  Зниження витрат організації
 •  Просування заходів, бренду міста
 •  Інтерактивність [4].

Сіленко, А. в праці «Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства» зазначає, що перваги Інтернету, особливо пов’язані з його використанням у політичному процесі, усвідомили такі важливі сегменти громадянського суспільства, як ЗМІ та громадські організації і рухи. Від розсилання передплатних аркушів ЗМІ досить оперативно перейшли до багатофункціональних інформаційних ресурсів. В Інтернеті з’явилися он-лайнові стрічки новин, що створили конкуренцію оф-лайновим агенціям новин, та версії провідних друкованих видань. Як відзначають фахівці, кількість ЗМІ в Інтернеті величезна, однак прогнозується, що найближчим часом поменшає кількість політичних замовлень (відомо, що Інтернет „завдяки” деяким скандальним сайтам заслужив репутацію „вбивці авторитетів”, „смітника” тощо. Очікується й переорієнтація з висвітлення політичних проблем на культурні та освітні проекти [5].

 1.  Дослідження Інтернет-технологій в туризмі і промоції міст

Використання Інтернет-технологій в туризмі та промоції міст розглядали такі дослідники як: Миронов Ю.Б., Гадецька З.М., Костьян Н.Л., Є. Ромат, А. Дурович, Г. Багієв, А. Виноградов та інші.

У статті Миронова Ю.Б. «Інтернет-технології в туризмі» розглядаються проблеми використання можливостей глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, способи розміщення туристичної реклами в мережі, методи добування маркетингової інформації, обґрунтовуються вигоди від віртуального туризму.

Автор вказує, що у сучасних умовах туристична інформація може поширюватись за допомогою мережі Інтернет чотирма способами: 

1. створити веб-сторінку, на якій розмістити інформацію про фірму та її послуги; 

2. розмістити в Інтернеті рекламу; 

3. брати участь у групах по обміну новинами; 

4. спілкуватися за допомогою електронної пошти (у тому числі здійснювати рекламні розсилки електронною поштою) [6]

Вказуються такі способи розміщення туристичної реклами у мережі:

1. великі служби Інтернету мають спеціальні розділи для реклами, які розбиті по категоріях (серед таких категорій популярними є "Туризм", "Відпочинок", "Подорожі" та подібні); 

2. розміщення рекламних оголошень у визначених комерційних телеконференціях; 

3. подання реклами на дошки оголошень, які несподівано виникають на різних популярних сторінках [7]

Мельниченко С.В.  у статті «Інформаційні технології – ключовий фактор управлінського аналізу в туризмі» поділяє систему управління туризмом на дві субсистеми: об’єкт туризму (туристичний регіон; туристичні підприємства; туристичні організації), суб’єкт туризму (турист). Залежно від призначення тієї чи іншої субсистеми на різних стадіях створення і просування туристичного продукту інформаційні технології мають різний вплив.

Автор вказує, що найбільший вплив інформаційні технології справляють на процес просування туристичного продукту в сфері реклами. Останнім часом більшість туристичних підприємств створюють свої власні сайти в Інтернеті, а також використовують банерну рекламу. Інтернет став рушійною силою рекламного ринку, особливо в Західній Європі, і почав активно розвиватись в Україні [8].

Гадецька З.М. та Костьян Н.Л. в своїй праці «Сучасні інтернет-технології, що застосовуються в туристичній індустрії» визначають, що в сучасних умовах особливий інтерес у підприємств індустрії туризму визивають наступні форми використання Інтернету:

 •  комунікації і зв‘язок;
  •  реклама та просування туристського продукту;
  •  маркетингові дослідження;
  •  електрона презентація фірми та її туристського продукту;
  •  використання можливостей електронних міжнародних туристських виставок та ярмарок;
  •  використання систем бронювання та резервування;
  •  самостійне формування туру;
  •  використання електронних каталогів туристського продукту по країнам та напрямкам;
  •  отримання інформації про країну, оперативного прогнозу погоди у різних країнах, розкладу руху транспорту;
  •  отримання оперативної інформації про тарифи та ціни готелів, ресторанів і перевізників;
  •  використання мережі Інтернет для розрахунків;
  •  віртуальний туризм [9].

Пропонується цікавий напрямок: встановлюючи веб-камери і транслюючи зображення в Інтернеті приваблювати відвідувачів Інтернету, заохочувати їх відвідати визначені туристичні об’єкти чи заходи.

 1.  Дослідження, присвячені рекламно-інформаційному супроводу громадських заходів.

Дослідженнь, присвячених рекламно-інформаційному супроводу громадських заходів є достатньо багато.

Зокрема, у монографії Катернюка А.В. «Современные рекламные технологии: коммерческая реклама» [10] подано інформацію про вибір цільової аудиторії промоцій них та рекламних матеріалів, складання медіа-плану.

У дослідженнях Александрової Н.В. виділяється один жанр - рекламне звернення як елемент рекламної комунікації, яке має конкретну форму (текстову, візуальну, символічну) і надходить до адресата за допомогою конкретного каналу комунікації. Виділяються різні види рекламного звернення залежно від рекламоносія (у друкованій рекламі - модульні і рядкова реклама виставки у друкованих ЗМІ, рекламний буклет, листівка, каталог, у телерекламі-ролик, оплачена замітка, телеінтерв'ю, телерепортаж, в радіореклами-оплачене радіоповідомлення, ролик , джингл, оголошення радіоведучого). [11,12]

У статті Грицюти Н.М. «Рекламна комунікація як етико-естетичний чинник формування національної ідеї України» [13] здійснюється розгляд виникнення і розвитку рекламних комунікацій. Аналізуються промоційні матеріали, розроблені з нагоди проведення Євро-2012. Зокрема, автор наголошує на важливості етнічного забарвлення промоційних продуктів українських міст та держави загалом для формування впізнаваного етнічно колоритного іміджу України.

 1.  Дослідження використання PR-технологій та маркетингу для поширення інформації про громадські заходи органів місцевого самоврядування.

Дослідження використання PR-технологій та маркетингу для поширення інформації про громадські заходи органів місцевого самоврядування.

Основні особливості створення тексітв з урахуванням засобів PR-технологій розглядають у своїх працях: Кривоносов А. Д., Яковлев И. П.,  Алешина И. В.,  Иванова К. А., Мантуло Н. та ін..

Існує багато підходів до визначення поняття “PR-текст” та його класифікацій. У 2002 р. О. Кривоносов зазначав, що в науковому обігу поняття “PR-текст” практично не вживали, фахівці здебільшого послуговувалися аналогом “матеріал для преси”. З урахуванням того, що PR-інформація розповсюджується зазвичай через засоби масової інформації, її справді можна вважати матеріалом для преси.

Згідно класифікації І. Яковлєва визначено три групи текстів: особисті, спеціалізовані і тексти для громадськості.

Є. Блажнов  послуговується такими поняттями, як “PR-звернення”, “PR-лист”. На його думку, до першого можна віднести будь-який текст, котрий виконує функції зв’язків з громадськістю, а до другого – тексти прямого адресного (поштового) розсилання, зважаючи при цьому ще на одну класифікаційну ознаку PR-текстів – спосіб їх доставки до цільового адресата.

Цікавим є підхід до класифікації письмових PR-текстів К. Іванової, за яким усі тексти і документи, які готують фахівці по зв’язках із громадськістю, можна поділити на дві великі категорії – “контрольовані” й “неконтрольовані”.

До контрольованих PR-текстів можна віднести письмові послання, тексти, документи, які доходять до цільової аудиторії в тому вигляді, в якому їх підготувала служба зв'язків з громадськістю самої організації. Керівництво організації зазвичай може зробити певні зауваження до змісту інформації, які обмежуються рамками організації. Контрольованими організацією письмовими матеріалами, що спрямовані на зовнішню аудиторію, є: листи, інформаційні релізи, запрошення, буклети, проспекти, брошури, листівки, заявки та пропозиції, тексти промов і виступів.

Неконтрольованими автор вважає матеріали, що направлені до ЗМІ з метою їх розповсюдження. Вони є інформаційною основою для підготовки у редакціях друкованої продукції або матеріалів для радіо і телепрограм. Такими є: листи до редакції, заяви для ЗМІ, прес-релізи, прес-кіти, бекграундер, біографічна довідка, стаття, факт-лист тощо.

Вітчизняна дослідниця Н.Мантуло пропонує вважати критерієм типологізації текстових форм паблік рілейшнз модальність, яка може бути виражена у ставленні адресата (суб’єкта PR) до повідомлюваного, у його позиції, ціннісній орієнтації. Відповідно такі текстові форми, як біографічна довідка, заява, привітання, кейс-сторі, матимуть іншу модальність, ніж прес-реліз або бекграундер.

М.Хлопкова зазначає, що PR-текст – це текст особливого типу, що функціонує в різних сферах публічних комунікацій і забезпечує процес інформаційного обміну зі значущими для суб’єктів сфер публічних комунікацій сегментами громадськості. Науковець наголошує, що PR-текст як один із різновидів текстів масової комунікації, як інструмент публічних комунікацій функціонує разом із текстовими феноменами суміжних комунікаційних форм – журналістики й реклами, перебуваючи з останніми у відносинах додаткової дистрибуції.

З огляду на означену проблематику цікавою можна вважати думку О. Кривоносова, що PR-текст є різновидом текстів масової комунікації, оскільки ЗМІ, за допомогою яких може розповсюджуватися PR-текст, як і PR- та прес-служби, що “породжують” цей тип текстів, є компонентом масової комунікації. При цьому автор вважає, що PR-текст, як і інші різновиди текстів масової комунікації (журналістський та рекламний), має відповідати критеріям текстів масової комунікації, а саме: доступності, конкретності, лаконічності, зручності сприйняття, естетичності та ін..

У монографії «РR в органах державної влади та місцевого самоврядування» за редакцією В. М. Бебика та С. В. Куніцина  [14] подано наукові повідомлення, матеріали науково-практичних семінарів,проведених РМ АРК і МАУП впродовж 2002-2003 років, у яких аналізується взаємодія органів влади та засобів масової комунікації. Паблік рилейшнз розглядається як складова державного управління та міжнародного і міждержавного спілкування.

А. В. Литвин у статті «Особливості підготовки текстів у процесі PR-діяльності» описує поетапну систему підготовки й написання текстів з урахуванням особливостей PR-діяльності та психологічних законів, що може сприяти поліпшенню професійної діяльності фахівців, які спеціалізуються на зв’язках з громадськістю. Зокрема подано поради до написання інформаційних  релізів, листівок, буклетів, прес-релізів та заяв до ЗМІ.

Автор наголошує, що в процесі підготовки PR-текстів важливо враховувати завдання PR-комунікації: 1) привернення уваги цільової громадськості; 2) стимулювання інтересу до змісту повідомлення; 3) формування потреб і намірів діяти згідно з повідомленням; 4) спрямування дії тих, хто поводить себе відповідно до повідомлення. Під час виконання окреслених завдань обов'язково потрібно використовувати психологічні знання, зокрема, враховувати психічні процеси, стани, індивідуальні й інші особливості представників груп громадськості, з якими ми взаємодіємо.

 1.  Огляд законодавчих і нормативних актів

Промоційні заходи проводяться Львівською міською радою відповідно до міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції, яка визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення та надання послуг щодо промоції міста на міському, загальноукраїнському і міжнародному рівнях.  Відповідно, міська рада здійснює ведення промоційних подій серед львів’ян, українських та іноземних туристів, представників бізнесу і громадських організацій а також, займається виготовленням промоційної продукції.

Основною метою здійснення промоційних заходів є формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном. 

Серед основних завдань промоції міста Львова, згідно програми промоції є:

 •  Популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м. Львова.
  •  Підготовка і координація промоційних подій в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо. 
  •  Супровід, наповнення інформацією та просування промоційних інформаційних ресурсів Львівської міської ради в Інтернеті. 

В законах, що регулюють рекламну діяльність немає чітких окремих меж, що стосуються реклами в Інтернеті. Але зокрема ст. 1 Закону «Про рекламу» визначає поняття реклами як інформацію про особу чи товар, поширювану в будь-якій формі і будь-яким способом, призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо особи чи товару. Таким чином, подібна інформація в Мережі теж вважається рекламою, а тому побічно закон стосується і цього сегмента ринку [16].

Відповідно до ст. 8 Закону «Про рекламу»  встановлює певні обмеження і заборони в рекламній діяльності. Скажімо, не можна поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення яких на територію України заборонено законом. Не можна використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами, наприклад, метод «25 кадр». В Інтернеті, до речі, його використовують досить часто. Також не можна рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або, виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії. Тобто рекламна компанія не має права розміщувати рекламу алкоголю, не зажадавши попередньо ліцензію на його виробництво або обіг у замовника, але таке правило по суті не стосується Інтернету [16].

Закон України “Про телекомунікації” передбачає введення ліцензування передавання даних. Очевидно, що введення такого ліцензування, зокрема Інтернет-послуг, як і оподаткування при здійсненні електронної комерції, гальмуватиме розвиток українського сегменту мережі.

Нормативно-правову базу діяльності прес-служб органів місцевого самоврядування як основної ланки, що здійснює інформаційне забезпечення громадських заходів, які вони проводять складають такі офіційні державні документи:

 •  Закони України «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні  на 2007-2015 роки»,  «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення», «Про захист суспільної моралі», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію»;

Ст. 6. Закону України «Про інформацію» визначає основи державної інформаційної політики як сукупності  основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації [17].

У ст. 9 підкреслюється, що «всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій...». Згідно зі ст. 43, «кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення його прав, свобод і законних інтересів має право на одержання інформації про[17]:

 •  діяльність органів державної влади;
  •  діяльність народних депутатів;
  •  діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування та місцевої адміністрації;
  •  те, що стосується його особисто».

У ст. 10 право на інформацію забезпечується «обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення [17].

В ст. 1 Закону України  «Про доступ до публічної інформації» надано визначення й тлумачення публічної інформації, яка «відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформації,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом» [18].

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» вказує на те, що одним з головних пріоритетів України є  прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними,  щоб надати  можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал,  сприяючи суспільному та особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [19].


Розділ 2. 

Вибір засобів реалізації поставленого завдання

Сучасні інтернет-технології міцно увійшли в повсякденну діяльність органів місцевого самоврядування, даючи їм можливість істотно підвищити оперативність і злагодженість у роботі, оптимізувати відносини з партнерами, проведення маркетингових досліджень, PR-акцій та рекламних кампаній.

Використання мережі Інтернет для реклами промоційних заходів не вимагає вкладення суттєвих засобів, Інтернет дозволяє створити власні або використовувати корпоративні інтернет-ресурси, розроблені з урахуванням особливостей діяльності.

Основними перевагами Інтернет-реклами є:

 •  швидкий зворотний зв'язок з цільовою аудиторією;
 •  значний візуальний канал впливу на людину;
 •  можливість оперативного отримання додаткової інформації про промоційний захід;
 •  вартість кампанії в Інтернеті на порядок дешевше, ніж у традиційних ЗМІ.

До основних можливостей просування промоцій них заходів органів місцевого самоврядування відносимо:

 •  розміщення повідомлень на сайті міської ради;
 •  використання відео-порталів для розміщення промоційного відео;
 •  використання мережевих презентацій;
 •  просування у соціальних мережах.

Головна особливість реклами в інтернеті полягає в дворівневому підході. Верхнім рекламним рівнем є змістовна реклама на власному web-сайті органу місцевого самоврядування. Нижнім рівнем реклами в Інтернеті є зовнішня реклама у вигляді текстових і мультимедійних блоків, банерів, що розміщуються на різних web-сайтах, розсилається по електронній пошті, поширювана за допомогою пошукових систем і каталогів.

Для реалізації реклами промоційного проекту «Ніч у Львові» обрано такі засоби для поширення інформації в Інтернеті:

 •  відео-хостинг youtube.com для поширення промоційного відео;
 •  сервіс мережевих презентацій SlideShare;
 •  соціальні мережі ВКонтакте та Facebook.
  1.  Відео-портали. Використання відео-хостингу youtube.com для реклами промоційних заходів

Youtube.comcоціальний сервіс, призначений для збереження, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.

Користувачі сервісу можуть:

 •  Завантажувати на сервер, відмічати мітками та обмінюватися відеокліпами
 •  Переглядати відеокліпи інших користувачів
 •  Знаходити, створювати та об’єднувати користувачів в тематичні групи
 •  Підписуватися на оновлення відео кліпів, створювати плів-лісти та «відео канали»
 •  Інтегрувати відео кліпи з YouTube на власні веб-сайти.

Підтримуються відео-файли, створені за допомогою цифрової камери, відеокамери та мобільних телефонів в форматах: .WMV, .AVI, .MOV, i .MPG.

Для того, щоб розмістити відео на відео-хостингу youtube.com слід пройти 3 основні кроки:

 1.  Створити обліковий запис Google.

Рис.1. Створення аккаунту облікового запису Google

 1.  Створити власний канал

Канал – це загальнодоступний профіль на YouTube. Тут можна коментувати відео, додавати їх до списків відтворення тощо.

Рис.2. Канал на yotube.com

 1.  Завантажити відео з комп’ютера чи телефону за допомогою програми для Android або YouTube Об’єктива в iOS

Рис.3. Завантаження відео на youtube.com

 1.  Здійснювати аналіз ефективності каналу за допомогою YouTube Analytics.

YouTube Analytics пропонує три види звітів:

 •  звіти про доходи (у тому числі про приблизні прибутки й ефективність оголошень);
 •  звіти про перегляди (у тому числі про перегляди, джерела трафіку й утримання аудиторії);
 •  звіти про зацікавленість (у тому числі про кількість підписок і анотацій).

Звіти YouTube Analytics генеруються на основі тих самих даних, які користувачі зазвичай бачать у Статистиці, і багатьох інших даних. Спосіб відображення цих даних – більш практичний та інтерактивний.

Підсумковий звіт відображає високорівневий підсумок головних звітів YouTube Analytics. Тут можна швидко переглянути деякі показники ефективності свого вмісту на YouTube на верхньому рівні.

Також сервіс youtube.com надає такі додаткові можливості для реклами:

 •  Рекламування відео за допомогою AdWords
 •  Верхній банер на домашній сторінці
 •  Верхній банер на домашній сторінці, який розгортається
 •  Зменшений верхній банер
 •  Банер на головній сторінці
 •  Банер на мобільній головній сторінці
 •  Оголошення у форматі стандартного банера
 •  Мультимедійні оголошення
 •  Відеореклама InStream
 •  Реклама InVideo
 •  Стандартна банерна реклама для мобільних пристроїв
 •  Відеореклама TrueView
  1.  Мережеві презентації. Використання сервісу SlideShare для реклами промоційних заходів

SlideShare - cоціальний сервіс, який дозволяє конвертувати презентації PowerPoint у формат Flash і призначений для зберігання й подальшого особистого, або спільного їхнього використання. Даний сервіс надає користувачеві можливість демонстрації своїх презентацій в онлайн-режимі. Додавання презентації здійснюється шляхом завантаження файлу з вашого комп’ютера (підтримуються формати PowerPoint, OpenOffice, Keynote або PDF). Подальшого редагування не передбачається. Відразу після розміщення матеріали стають доступними для перегляду іншими користувачами.

Рис.4. Сервіс Slideshare

Останнім часом Slideshare здобуває все більшу популярність, зараз цим сервісом користуються сотні тисяч користувачів з різних країн.

Зважаючи на те, що Slideshare створений за аналогією з YouTube1, можливості й оформлення їх досить схожі. Як і його попередник Slideshare має ряд характерних функцій: створення тегів (міток) презентацій, призначення URL для кожного з документів, додавання презентацій на інші веб-сторінки. Оформлення, управління й система коментарів до презентацій, все це створювалося на основі YouTube. Кожен користувач мережі Інтернет може знаходити на сервісі Slideshare презентації, використовуючи для пошуку ключові слова. Презентації можна переглядати у повноекраному режимі. Сайт не імпортує ефекти, не дозволяє відредагувати імпортовану презентацію. Як й у багатьох сервісах, перелік всіх тегів може бути отриманий у вигляді хмари й у вигляді списку. Є можливість створювати групи й збирати в них презентації по темах. Нажаль, на сьогодні для цього сервісу ще не створений україномовний інтерфейс, більшість українських вчителів використовує його, користуючись англійською мовою.

Приймаються наступні формати: PowerPoint (.ppt й .pps файли), PDF, і OpenOffice (.odp файли). Якщо використовується KeyNote, слід просто експортувати у формат "PDF" і завантажити файл. Максимальний розмір завантажуваного файлу - 100 Мб. Презентації доступні всім користувачам. Для роботи зі Slideshare необходним є доступ до Інтернету та будь-який браузер.

 1.  Соціальні мережі

Є багато методів Інтернет реклами та засобів популяризації продукту в мережі, але особливої уваги заслуговує соціальний маркетинг. Соціальні мережі, блоги, форуми – це нове середовище спілкування для сотні мільйонів людей по всьому світу. Такі Інтернет сайти дозволяють не тільки обмінюватися інформацією і заводити нові знайомства, а й надають можливість отримувати вичерпну інформацію практично про кожного користувача. Такі контакти можуть вести до потенційної аудиторії заходів органів місцевого самоврядування.

Для роботи з соціальними мережами слід:

 •  визначити цільову аудиторію;
  •  залишити чіткі завдання і цілі по рекламі;
  •  створити профіль або групу компанії;
  •  почати розповсюдження корисної для потенційних відвідувачів заходу інформації.

Таким чином одною з головних переваг соціального маркетингу у порівнянні з іншими формами реклами (радіо, друкована продукція, телебачення, контекстна та банерна реклама і т. д.) є економічність.

 1.  Контентна реклама в соц.мережах. 

Окрім пошукових систем (Google, Яндекс) багато з соціальних мереж надають можливість контентної реклами на своїх платформах (Вконтакте, Facebook). І ця реклама, незважаючи на свої переваги та недоліки, вважається найбільш ефективною.

 1.  Офіційна сторінка в соц.мережі. 

Деякі соціальні мережа надають можливість компаніям відкрити власну офіційну сторінку в соціальній мережі. Підтримуючи роботу сторінки (в основному постійне цікаве контентне наповнення) ви можете залучати все нових відвідувачів, які є майбутніми клієнтами.

 1.  Прихована реклама в соціальних мережах

Прихована реклама – це неформальне розміщення реклами. Спосіб один, але інструментів багато: це і створення в соц.мережах груп потенційних клієнтів і споживачів, і активна участь в роботі вже створених груп, і створення і розміщення вірусного відео чи фото, і активне безпосереднє спілкування з інтернет-відвідувачами, і розміщення лінків і цитат на блоги чи сайти і т.д.

До найпопулярніших соціальних мереж, які можна ефективно використовувати для реклами промоцій них заходів належать:

 1.  ВКонтакте  найбільша соціальна мережа на теренах СНД. За даними сайту Alexa.com станом на червень 2013, перший за відвідуваністю сайт в Україні та Білорусі, другий в Росії, третій в Казахстані та 19-й у світі. У квітні 2011щоденна аудиторія соціальної мережі перевищувала 25 мільйонів осіб. Проект доступний 200 мовами, у тому числі й мовами нечисленних народів світу.
 2.   Facebook – веб-сайт популярної соціальної мережі, що почав працювати 4 лютого 2004 року. Засновником сервісу є Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Станом на вересень 2012 року сайтом активно користуються понад 1 мільярд користувачів, більше половини з яких користується сервісом через мобільні пристрої. За даними сайту Alexa.com Facebook є 7-им за відвідуваністю сайтом в Україні та 2-им за відвідуваністю сайтом в США. Кількість українських користувачів Facebook на жовтень 2011 сягає 1 730 тисяч.
 3.  Однокласники (рос. Одноклассники)  соціальна мережа та один з найбільш відвідуваних сайтів російськомовного секторуІнтернету. Також вже кілька років існує україномовний інтерфейс цього сайту який знаходиться за адресою Odnoklassniki.ua. Odnoklassniki.ru може вважатися російськомовним аналогом англомовного сервісу Classmates.com, але не є калькою з аналогічних закордонних ресурсів: «Він був зібраний „як пазл“, об'єднавши в собі найкращі якості західних соціальних мереж і яскраві ідеї своїх творців». В перші роки свого існування була найпопулярнішою соціальною мережею в Росії, але згодомВКонтакті випередила її за кількістю користувачів, так само як у свій час Facebook перегнав за популярністю Myspace.
 4.  MySpace – популярний соціально мережевий веб-вузол, що пропонує орієнтовану на користувача мережу друзів, особистих профілів, блогів, груп, фотографій, музики і відео. Він став впливовою частиною сучасної популярної культури, особливо в країнах, що говорять англійською. Сайт мережевих спільнот MySpace.com – одна з перших соціальних мереж у світі, яка була відкрита в 2003 році. Основна аудиторія соціальної мережі My Space – молоді люди 16-34 років. Основна особливість MySpace, що відрізняє її від інших соціальних мереж, це її орієнтованість на інтереси і потреби творчих людей. Твори мистецтва, музика, кіно, живопис, фотографії, дизайн та програмування.

Соціальна мережа MySpace на 25 лютого 2010 року має такі показники:

 •  6 місце за відвідуваністю серед всіх сайтів США.
 •  15 місце за відвідуваністю серед всіх сайтів світу.
 •  Блог-платформу MySpace відвідує понад 50 мільйонів чоловік на місяць.

 1.  

Розділ 3. 

Використання Інтернет-технологій для реклами промоційного проекту «Ніч у Львові»

Процес ведення промоційних заходів органів місцевого самоврядування неможливий без практичного створення інформаційних продуктів та їх розповсюдження з метою поширення знань про ці заходи серед їх цільової аудиторії та ЗМІ.

Одним із найдієвіших способів поширення інформації про промоційні проекти міської ради є використання Інтернет-технологій.

Для реклами проекту «Ніч у Львові» створена його презентація, промоційне відео та інформаційна листівка.

Презентацію проекту розміщено на сайті сервісу мережевих презентацій Slideshare.

Для розміщення презентації на даному ресурсі створено обліковий запис.

Рис.5. Процес реєстрації

В процесі завантаження презентації заповнено додаткову інформацію, яка допоможе полегшити пошук її  потенційною аудиторією. Зокрема, це поля категорія, опис, теги (ключові слова), статус (рис.6).

Рис.6. Процес завантаження презентації

Результат завантаження презентації показано на рис.7.

Рис.7. Презентація проекту «Ніч у Львові» на сайті Slideshare

На сайті є можливість перегляду статистики презентації (рис.8). В полі статистика можна переглянути кількість переглядів, лайків, завантажень та коментарів.

Рис.8. Статистика презентації

Промоційне відео про проект «Ніч у Львові»  промоційне відео було завантажене на сайт відео-хостингу youtube.com.

Рис.9. Вибір файлу для завантаження

В процесі завантаження відео заповнено відомості, які допоможуть полегшити пошук потенційною аудиторією. Зокрема, це поля назва, опис, теги (ключові слова), ескізи, категорія та налаштування конфіденційності (рис.10).

Рис.10. Процес завантаження відео на сайт yotube.com

Рис.11. Додаткові налаштування

Результат завантаження відео показано на рис.12.

Рис.12. Промоційне відео «Ніч у Львові 2013» на сайті youtube.com

З метою інформування населення про промоційну акцію «Ніч у Львові» була проведена кампанія в соціальних мережах Facebook та ВКонтакте.

Зокрема розміщено ряд повідомлень у групах Lviv.Travel, які стосувались програми заходів, дати й локацій проведення, містили фото та відео.

Рис.13. Інформаційнe повідомлення в соціальній мережі Facebook

Рис.14. Інформаційнe повідомлення в соціальній мережі Facebook

Рис.15. Інформаційне повідомлення на сайті vk.com

Рис.16. Інформаційне повідомлення на сайті vk.com

Висновок

Проведення промоційних заходів є невід’ємною частиною діяльності органів місцевого самоврядування. Їх інформаційно-рекламне забезпечення здійснюється прес-службою та відділом промоції, які є основними ланками комунікації органів місцевого самоврядування з громадськістю.

На основі аналізу джерел визначено, що до основних складових взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю з метою донесення інформації про промоційні та інші заходи міської ради є: брифінг, прес-реліз, прес-анонс, пакети для преси або медіа-комплекти, прес-конференція, інтерв’ю, газетні статті, підготовка буклетів і брошур,  опитування громадської думки, веб-сторінки.

Оскільки реалізація промоційних проектів є однією з основних складових інформаційної політики органів місцевого самоврядування, важливим є пошук шляхів їх ефективного проведення, координації та інформаційного забезпечення.

Львівська міська рада проводить ряд громадських заходів, кожен з яких має свої особливості інформаційного та рекламного висвітлення.

Згідно звіту про діяльність управління відділом «Прес-служба» започатковано та втілено ряд проектів, зокрема і промоційних. Проте існує проблема недостатньо комплексного їх висвітлення. Для її розв’язання побудовано інформаційну та формальну модель задачі на основі промоційного проекту «Ніч у Львові».

Для поширення інформації про промоційний проект «Ніч у Львові» було використано три способи реклами в Інтернеті: просування у соціальних мережах, поширення відео через сервіс youtube.com та презентація заходу за допомогою сервісу Slideshare. Кожна з них має ряд особливосте й і переваг. Зокрема, до переваг просування у соціальних мережах належать: низька вартість проведення компанії, можливість детального аналізу та направленість на цільову аудиторію. Перевагами поширення відео через сервіс youtube.com є: велика кількість переглядів та користувачів сервісу, що збільшує потенційну аудиторію, можливість розміщення додаткової інформації в описі, включно з посиланнями на сайт і  т.п., дешевше розмістити відео на youtube, ніж показувати по телебаченню, легко оцінити успіх по кількості переглядів та здійснити аналіз по статистиці. Розміщення презентації заходу за допомогою сервісу Slideshare допомагає зробити презентацію доступною широкій аудиторії. Також до переваг такого виду реклами можна віднести безкоштовність використання сервісу.

Отже, можна стверджувати, що прикладні інструменти і технології Інтернет-реклами та маркетингу мають стати пріоритетними засобами розвитку системи органів місцевого самоврядування у галузі промоції, зокрема, за рахунок просування бренду міста і популяризації його промоційних заходів в Україні та за кордоном.


Список використаних джерел

 1.  Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – Т. ІІ. – С. 64-74.
 2.  Ілляшенко С.М. Аналіз ретроспективного та сучасного стану інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку [Текст] / С.М. Ілляшенко, І.Ю. Іваницький // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2010. — №1. — С.57-66.
 3.  Самойленко Л.Б. Вплив Інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства [Електронний ресурс ] Л.Б. Самойленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №5. – С.56. – Режим доступу до журн.: // http://www.ecommerce.ru/biz_tech/implementation/management/ebusiness.html
 4.  І.Л. Литовченко. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: Монографія. — К.: Наукова думка, 2008. — 196 c.
 5.  Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства / А. Сіленко // Політ. менеджмент — 2004. — № 5. — С. 40-55. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.
 6.  Миронов Ю.Б. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 300 с. – С. 457-464.
 7.  Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі [Текст] / Ю.Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.
  Випуск 194: В 5 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 300 с. – С. 457-464.
 8.  Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №2(6). - С.129–138.
 9.  Гадецька З.М., Костьян Н.Л. Сучасні інтернет-технології, що застосовуються в туристичній індустрії [Електронний ресурс] / З.М.Гадецька, Н.Л.Костьян. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /11_EISN_2010/Informatica/64382.doc.htm
 10.  Катернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама: Монография / Катенюк А.В., Марченко О.Г.; за ред. Александровїой Л.И. – Феникс, 2001. – С. 316
 11.  Александрова Н.В. Особенности рекламно-информационного сопровождения выставочных проектов: автореферт дисертації / Александрова Н.В.; Рос. университет дружбы народов. – Москва, 2004. – С.19
 12.  Александрова Н.В. Современные технологии рекламно-информационного сопровождения выставочных проектов. – М.: РИА ПРОЭКСПО, 1999. – С.64
 13.  Грицюта Н.М. Рекламна комунікація як етико-естетичний чинник формування національної ідеї України (в умовах промоції Євро-2012) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К., 2011. – Т. 45., - С.122-123
 14.  РR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія / Бебик В.М., Куніцин С.В. - Сімферополь: МАУП, 2003. – С. 240
 15.  Ванштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // МЭ и МО. – 2002. – №7. – С.17. 
 16.  Про рекламу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №39. - С. 181
 17.  Про інформацію: Закон України // Голос України. – 1992. – №48. – Ст.27
 18.  Про доступ до публічної інформації: Закон України // Голос України. – 2011. – №24. - С. 15–17
 19.  Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України // Відомості Верховної ради. – 2007. – №12. – С.102
 20.  Ратошнюк І.М. Переваги використання Інтернет-технологій та Інтернет-реклами в маркетинговій діяльності
 21.  Литовченко І.Л., Пилипчук  В.П. Інтернет-маркетинг: навч. посіб./ І.Л.Литовченко, Л.В. Пилипчук - К.: центр учбової літератури, 2008. - 182 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40339. Расстройства речи 41 KB
  Ограничена подвижность органов речи мягкого нёба языка губ вследствие чего затруднена артикуляция. не сопровождается распадом речевой системы: нарушения восприятия речи на слух чтения письма. нередко приводит к нарушению произнесения слов и как следствие к нарушению чтения и письма а иногда к общему недоразвитию речи.
40340. Дисморфомания 30 KB
  Центральное расстройство подозрение со страхом дисморфофобия или убежденность дисморфомания в наличии физического недостатка может развиваться медленно посте пенно или возникнуть внезапно по типу озарения. Необходимо различать дисморфоманию как симптом пограничных состояний затяжные реактивные состояния эндореактивная подростковая дисморфомания особые развития личности и как проявление шизофрении.
40341. ИНФЕКЦИОННЫЕ ПСИХОЗЫ 28 KB
  Психические нарушения при инфекциях зависят от природы инфекционного заболевания особенностей реагирования на болезнь центральной нервной системы а также от локализации болезненного процесса. Психические нарушения при общих инфекциях: в основе лежат психопатологические расстройства относящиеся к экзогенным типам реакции: делирий аменция сумеречное состояние эпилептиформное возбуждение галлюциноз. Затяжных психозов протекающих без нарушения сознания в виде галлюциноза апатического ступора когфабулеза. психические нарушения при...
40342. Ипохондрический синдром 28 KB
  Возможны паранойяльный ипохондрический бред а также состояния в которых ипохондрические расстройства тесно связаны с явлениями психического автоматизма. Ипохондрический бред может проявляться и убежденностью больных в том что организм разрушается вирусами микробами насекомыми которые ввели им преследователи бред одержимости. Ипохондрический бред может подвергаться фантастическому преобразованию а иногда фантастические представления достигают степени громадности. Ипохондрический синдром в сочетании с синдромом навязчивости бывает при...
40343. ПСИХИАТРИЯ Учебник для студентов 3.21 MB
  В разделе частной психиатрии наряду с традиционным освещением основных психических заболевании представлены такие актуальные в настоящее время темы как психические расстройства при СПИДе ожоговой болезни психосоматические заболевания психические нарушения у пострадавших при стихийных бедствиях и катастрофах. Расстройства ощущений восприятий и представлений. Расстройства памяти и интеллекта. Расстройства мышления М.
40344. Эмоционально неустойчивое личностное расстройство, импульсивный тип 77 KB
  Домашний адрес: Рязань Место работы: инвалид II группы ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО На момент курации больная жалоб не предъявляла. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Спустя несколько дней избил отца наступило помрачение рассудка допекли родители по словам больного намахивался ножом на мать. Со слов сестры отца больного.
40345. Алкоголизм. Аддиктивное поведение 57.5 KB
  Концентрации эндогенного алкоголя достаточно низки Наличие эндогенного алкоголя очевидно имеет значение в развитии физической зависимости которая очень индивидуальна. Существуют лица генетически более или менее предрасположенные к развитию физической зависимости от алкоголя. В развитии зависимости имеет значение особенность употребления алкоголя стили употребления способствующие более быстрому формированию зависимости. Имеется в виду употребление уже в начале больших доз алкоголя превышающих его переносимость.
40346. Алкогольный абстинентный синдром 31.5 KB
  Многие нарушения свойственные ААС головная боль головокружение астения чувство разбитости жажда обложенность языка тошнота вздутие живота жидкий стул повышение АД неприятные ощущения или боли в области сердца плохое настроение и др. в структуре ААС перечисленные симптомы тем тяжелее разнообразнее и чаще чем старше человек и чем хуже его исходное соматоневрологическое состояние у больных алкоголизмом оно является также следствием тяжести и давности основного заболевания. Они нозологически неспецифичны хотя и составляют...
40347. Шизофрения, параноидная форма, непрерывный тип течения. Депрессивно-параноидный синдром, попытка суицида) 39 KB
  Соматический статус: без патологических особенностей Неврологический статус: без патологических особенностей Психический статус: Мимика больной обеднена поза и движения скованные. По словам больной ей требуется приложить усилия что бы чтолибо запомнить. По словам больной у нее отсутствуют какиелибо интересы в жизни. Анамнез больной не подтверждает эту гипотезу.