90939

Створення простих проектів у середовищі Delphi

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Украинкский

2015-07-11

481 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІСІТ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 1

«Створення простих проектів у середовищі Delphi»

РОБОТУ ВИКОНАВ

РОБОТУ ПРИЙНЯЛА

студент групи 2

викладач 

Стародуб О.П.

Мета: оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Порядок виконання

Завдання 1. Написати програму Мілі-кілометри, яка перераховує відстань з миль в кілометри (1 миля дорівнює 1 км 609,34 м). Рекомендований вигляд форми наведено на рис.

Текст програми для кнопки

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

var

mile: real; // Відстань в милях

km: real; // Відстань в кілометрах

begin

    // Ввести вихідні дані

    mile: = StrToFloat (Edit1.Text);

// пересчитать

  km := mile * 1.609344; // 1 миля — 1,609344 км

  // вывести результат

  Label2.Caption := FloatToStr(mile) + ' миль — это ' + FloatToStr(km) + ' км.';

end;


Завдання 2.
Розробити програмний проект (з виконуваним файлом *.ехе) для розв’язання завдань відповідно до варіанту. Передбачити безпосереднє введення початкових даних до полів екранної форми. Як елементи керування використовувати командні кнопки:

  1.  для запускання програми розрахунку;
  2.  для очищення текстових полів форми;
  3.  для завершення роботи з програмою.Лабораторна робота №
 

Група 2

5

2

Листів

Лист

Літ.

Утв.

Перев.

Н. контр.

Розроб.

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

3

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

4

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм