91322

Показники безризикового покриття витрат, їх розрахунок і використання в економічному аналізі діяльності банку

Курсовая

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Пасивні операції - це сукупність операцій, спрямованих на формування ресурсів комерційного банку. За допомогою цих операцій акумулюються грошові кошти, які потім використовуються для активних операцій. Пасивна акумуляція коштів банками є платною операцією, за якою банки несуть певні витрати

Украинкский

2015-07-14

1.59 MB

5 чел.

PAGE 21

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Банківська справа»

на тему: "Показники безризикового покриття витрат, їх розрахунок і  використання  в економічному аналізі діяльності банку"

                                                           

                                     м. Дніпропетровськ – 2014 рік


Зміст

Вступ

3

Розділ 1

СУТНІСТЬ ПОКАЗНИКА БЕЗРИЗИКОВОГО ПОКРИТТЯ ВИТРАТ БАНКІВ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ

4

1.1

Сутність та структура доходів і витрат банку

4

1.2

Питома вага комісійних доходів і витрат в сумарних доходах та витратах банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

11

1.3

Методика коефіцієнтного аналізу доходів та витрат банку в економічному аналізі діяльності банку

18

Розділ 2

Аналіз БЕЗРИЗИКОВОГО РІВНЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ В ПАТ КБ «Приватбанк»

21

2.1

Загальна характеристика діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

21

2.2

Аналіз динаміки та структури доходів та витрат в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2014 рр.

28

2.3

Безризикове покриття витрат комісійними доходами в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2014 рр.

36

Розділ 3

оцінка трендів росту/падіння БЕЗРИЗИКОВОГО РІВНЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ в банківській системі україни

42

3.1

Динаміка індивідуальних рівней та середнього показника безризикового покриття витрат комісійними доходами в банківській системі України у 2007-2014 рр.

42

3.2

Вплив наслідків валютно-фінансових криз в банківській системі України на безризиковий рівень покриття витрат банків

47

Висновки  

50

Список використаних джерел

53


ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи полягпє в тому, що в сучасних умо-вах економічної кризи в банківській системі України, коли відбувається зни-ження якості обслуговування кредитів, а загальна макроекономічна ситуація не дозволяє розвивати кредитування, банки намагаються зберегти позитивний фі-нансовий результат за рахунок інших напрямків діяльності. Одним з найменш ризикових напрямків, які мають прийнятний рівень дохідності, є зростання об-сягів посередницьких банківських послуг, що забезпечують комісійний дохід.

Об’єкт дослідження – оцінка джерел зниження поточних ризиків забезпечення прибуткової діяльності банку.

Предметом дослідження курсової роботи є комісійні доходи та витрати банку як джерело безризикового покриття витрат банку.

Метою курсової роботи є рейтингова оцінка ризиків поточної діяльності банків за допомогою двох коефіцієнтами якісного (експертного) характеру:

 •  коефіцієнта співвідношення безризикового комісійного та ризикового відсоткового доходів банку;
 •  коефіцієнта безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат. 

Методами дослідження є історичний, коефіцієнтний, індексний та статистичний аналіз фінансових показників діяльності банків банківської системи України та окремо лідера -ПАТ КБ „Приватбанк” у 2007 – 2014 рр.

Інформаційними джерелами досліджень в курсовій роботі були нормативно-методологічні документи Національного банку України, монографії і учбові посібники з питань аналізу діяльності банків та звітна статистична інформація по результатам діяльності банків банківської системи України у 2007-2014 рр., розташована у вільному доступі на офіційному Інтернет-сайті Національного банку України.


РОЗДІЛ 1

СУТНІСТЬ ПОКАЗНИКА БЕЗРИЗИКОВОГО ПОКРИТТЯ ВИТРАТ БАНКІВ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ

1.1 Сутність та структура доходів і витрат банку

У цілому класифікація операцій і послуг комерційного банку є досить складною. У сучасній теорії банківської справи всі операції банку і послуги, що надаються ним, класифікують таким чином [23, c.31]:

1) пасивні операції - це сукупність операцій, спрямованих на формування ресурсів комерційного банку. За допомогою цих операцій акумулюються грошові кошти, які потім використовуються для активних операцій. Пасивна акумуляція коштів банками є платною операцією, за якою банки несуть певні витрати (сплачені проценти іншим банкам або юридичним/фізичним особам за тимчасову акумуляцію їх коштів з обов’язковим їх поверненням);

2) активні операції - в яких грошові кошти, залучені в ході пасивних операцій, використовуються з метою одержання банківського прибутку; банк на платній основі тимчасово розміщує ресурси грошових і матеріальних активів у кредитних та інвестиційних портфелях;

3) комісійні або посередницькі операції  - це операції, пов'язані з наданням послуг, виконанням доручень клієнтів, посередництвом, за що клієнти мають платити особливу плату – комісійну плату.

Всі операції банку класифікуються по групам – операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність [15].

 У результаті операційної діяльності  в  банку  виникають такі доходи і витрати [15]:

- процентні доходи і витрати;

- комісійні доходи і витрати;

- прибутки (збитки) від торговельних операцій;

- дохід у вигляді дивідендів;


- витрати на формування спеціальних резервів банку;

- доходи від повернення раніше списаних активів;

- інші операційні доходи і витрати;

- загальні адміністративні витрати;

- податок на прибуток.

1. Процентні доходи  і  витрати  -  це операційні  доходи  і  витрати,  отри-мані  (сплачені)  банком за використання  грошових коштів,  їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропор-ційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. До них належать:

- доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків);

- доходи (витрати)  за  кредитами   та   депозитами,   наданими (отримани-ми)  юридичним  та  фізичним   особам,  та  за  іншими фінансовими інструмен-тами, у тому числі за цінними паперами;

- доходи  у  вигляді  амортизації  дисконту  (премії).  
         2. Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) – це операційні доходи і вит-рати  за  наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється   пропор-ційно  сумі  активу  або  зобов'язання  чи  є фіксованою.  Комісії за  наданими  (отриманими) послугами залежно від мети їх  оцінки та основи обліку  пов'яза-ного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії,  що  є  невід'ємною  частиною   доходу   (витрат) фінансового інструменту.  Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і  впливають  на  визначення  сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать такі комісії:

- комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'яза-ні зі створенням або придбанням фінансового  інструменту, що  не  облікову-ється  в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

- комісії, що  отримані (сплачені)  банком  за  зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії)  під  час  ініціювання або придбання кредиту;

- комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'я-зань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і  пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі  з  визнанням  переоцінки через прибутки/збитки, включа-ють:

- комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

- комісії за оцінку гарантій, застав;

- комісії за обговорення умов інструменту;

- комісії за  підготовку,  оброблення  документів та завершення операції тощо.

Комісії, що  отримані  (сплачені)  банком  за  зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії)  під  час  ініціювання або  придбання  кредиту,  визнаються  невід'ємною  частиною доходу (витрат) фінансового інструменту,  якщо  є  ймовірність  того,  що кредитний договір буде укладено.  Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без  надання  кредиту,  то  на  кінець строку   зобов'язання   комісії  визнаються  комісійними  доходами
(витратами).

Якщо фінансовий   інструмент  обліковується  за  справедливою вартістю   із   визнанням   змін   справедливої   вартості   через прибутки/збитки,   то   комісії,   отримані   (сплачені)   банком, визнаються комісійними доходами  (витратами)  під  час  первісного визнання такого фінансового інструменту;

б) комісії,  що отримуються  (сплачуються)  під  час  надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

- комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

- комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

- комісії за резервування кредитної лінії,  які  розраховуються на пропор-ційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

- комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії,  що  отримуються  (сплачуються)  після  виконання певних дій,  визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції.  До  них  нале-жать  комісії  за  розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за  операціями на валютному ринку та ринку бан-ківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговуван-ня клієнтів тощо.

3. Прибутки  (збитки) від торговельних операцій – це результат (прибу-ток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових  інструментів.  У  тому  числі  за операціями з цінними паперами,  за  операціями  з  іноземною  валютою  та  банківськими металами банк визнає прибутки та збитки:

- від реалізації фінансових інвестицій;

- від змін  в  оцінці  (переоцінці)  інвестицій до справедливої вартості;

- від результату  переоцінки  активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів).
4.
Дохід у вигляді  дивідендів  -  це дохід,  який  виникає  в результаті  використання  банком  цінних  паперів  з  нефіксованим прибутком.
5.
Витрати на формування спеціальних резервів  банку  -  це витрати  на  покриття  можливих  збитків  від зменшення корисності активів банку та спи-сання безнадійних активів.

  6. Доходи від повернення раніше списаних активів  -  це кошти, що на-дійшли для погашення заборгованості,  яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

  7. Інші  операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій,  що  не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю,  а  також  ті,  що  не  включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема:

- доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);

- витрати  за  послуги  аудиту;  

 - витрати на інкасацію;

 - неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше.

8. Загальні  адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням  діяльності  банків.  До  них  належать витрати  на  утримання  персоналу  (заробітна  плата,  витрати  на соціальне  забезпечення,  обов'язкові  нарахування,   страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амор-тизація необоротних активів;  витрати на утримання та експлуатацію основних засобів  і нематеріальних активів (ремонт,  страхування), інші експлуатаційні
витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги  (юридичні,  медичні  тощо);  витрати на зв'язок (поштові, телефонні,  факс  тощо);  сплата  податків  та  інших обов'язкових платежів,  крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.
9.
Податок   на   прибуток  -  це операційні  витрати  банку, пов'язані із сплатою податку відповідно до  чинного  законодавства України.

 За результатами інвестиційної діяльності банк визнає:
       - доходи (витрати)  за  операціями  із  збільшення  (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

- доходи (витрати)  за  операціями  із  збільшення  (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

- доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних  засобів та нема-теріальних активів тощо.

За  результатами  операцій,  пов'язаних  із  фінансовою діяльністю, банк визнає:

  -  доходи (витрати)  за  операціями  з цінними паперами власного боргу;

  - доходи (витрати) за субординованим боргом;

   - дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

   - доходи, які   виникають  у  результаті  випуску  інструментів власного капіталу тощо.

Серед проаналізованої класифікації банківських доходів та витрат при аналізі діяльності банку в окрему групу виділяються безризикові доходи від комісійних операцій, оскільки всі інші операції з активами банку (процентні, торгівельні та інш.) мають певні ризики втрати активу або отримання збитків замість прибутків в операції розміщення активів в інших банках або у клієнтів.

Комісійні операції (commission business) – це посередницькі операції, не пов’язані з наданням кредитів чи залученням коштів, які банки виконують за дорученням клієнтів відповідно до укладених договорів комісії за певну плату – комісійну винагороду [11, c.102].

При виконанні комісійних операцій формально банк (комісіонер) стає агентом клієнта (комітентом). До комісійних операцій належать обслугову-вання рахунків, здійснення переказів, приймання платежів, конвертація іноземної валюти, купівля-продаж цінних паперів, операції з готівкою тощо.

За виконання комісійних операцій банки встановлюють комісійну винаго-роду, яка є платою, що стягується банком з клієнта за виконання певних банків-ських операцій за дорученням клієнта. Комісійна винагорода є одним із видів непроцентних доходів банків. Розмір і порядок стягнення комісійної винагороди банки встановлюють самостійно з урахуванням чинного законодавства на основі тарифів, затверджених рішенням правління банку, та відповідно до укладених з клієнтами договорів.

До основних комісійних операцій належать [11, c. 104]:

1. Комісійні розрахунково-касові операції, що пов'язані з веденням рахунків у гривнях чи іноземній валюті, здійсненням розрахунків і платежів клієнта, а також одержанням і зарахуванням перерахованих йому коштів на рахунок у безготівковій формі, з видачею готівки з рахунку, внесенням їх на рахунок, збереженням і перевезенням.

До комісійних операцій при розрахунково-касовому обслуговуванні клієнтів належать: плата за відкриття, закриття поточних рахунків, переоформлення поточних рахунків у зв’язку з перереєстрацією; плата за видачу довідок клієнтам; плата за обслуговування в системі «Клієнт-Банк»; плата за розрахункове обслуговування; плата за видачу дублікатів виписок; плата за відправлення спецзв’язком платіжних документів на інкасо; плата за видачу готівки; плата за оформлення чекових книжок; плата за перерахування на рахунок торговельної виручки клієнтам інших банків; продаж векселів; продаж різної бланкової продукції. До особливої сучасної категорії комісійних операцій відносяться послуги обслуговування (емісія та експлуатація) систем пластикових карткових платежів та послуги обслуговування систем «електронного обслуговування» (банкомати, платіжні термінали, торговельні стаціонарні та мобільні POS-термінали, SMS-платежі, Інтернет-платежі).

Значну частину комісійних розрахункових операцій займають акредитивні операції в національній та іноземній валютах– послуги (відкриття акредитиву, авізування акредитиву, за відмову від акредитива, закриття акредитива, перевірку документів за акредитивом, внесення змін до умов акредитива, місце депонування акредитива (в банку бенефіціара, в банку заявника акредитива);

2. Комісійні послуги кредитного характеру, а саме: видача й одержання гарантій і поручительств, відкриття кредитних ліній, акцептні операції;

3. Комісійні операції з цінними паперами (операції із зберігання цінних паперів клієнтів; купівлю цінних паперів за дорученням клієнтів; продаж цінних паперів за дорученням клієнтів; інкасування векселів; доміциляцію векселів; андерайтинг);

4. Операції зберігання та перевезення цінностей

5. Трастові операції, що можуть бути представлені такими послугами: передача в довірче керування окремих цінних паперів і їхніх портфелів; платіжні функції, пов'язані з обслуговуванням цінних паперів; керування активами пенсійних та інвестиційних фондів та ін.;

 1.  Комісійні операції з іноземною валютою, що, крім традиційних операцій купівлі-продажу іноземної валюти, включають оплату і виставляння грошових акредитивів, купівлю й оплату дорожніх чеків іноземних банків, випуск і обслуговування валютних міжнародних пластикових карток, здійснення міжнародних розрахунків;
 2.  Інформаційні послуги, коли банки за певну плату надають клієнтам інформацію як комерційного, так і некомерційного характеру тощо.


1.2 Питома вага комісійних доходів і витрат в сумарних доходах та витратах банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

Згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» [14] комісійні доходи та комісійні витрати від комісійних операцій банків сгруповані в наступні облікові групи (реєстри), які використовуються в подальшому аналізі діяльності банків:

 1.  61 балансовий рахунок в 6 класі балансу «Комісійні доходи»:

а) Комісійні доходи за операціями з банками:

- комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків;

- комісійні доходи від кредитного обслуговування банків;

- комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків;

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків;

- комісійні доходи від довірчого обслуговування банків;

- комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками;

- інші комісійні доходи за операціями з банками.

б) Комісійні доходи за операціями з клієнтами:

- комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

- комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів;

- комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів;

- комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів;

- комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів;

- комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами;

- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами.

в) Комісійні доходи за операціями з філіями банків.

 1.  71 балансовий рахунок в 7 класі балансу «Комісійні витрати»:

- комісійні витрати від розрахунково-касового обслуговування;

- комісійні витрати від кредитного обслуговування;

- комісійні витрати за операціями з цінними паперами;

- комісійні витрати за операціями на валютному ринку;

- комісійні витрати від довірчого обслуговування;

- комісійні витрати за позабалансовими операціями;

- інші комісійні витрати за операціями;

- комісійні витрати за операціями з філіями банків.

На рис. 1.1-1.2 наведені результати аналізу динаміки обсягів та структури основних статей та сумарних доходів банківської системи України у 2007 – 2014 рр. Як показує аналіз даних, наведених на рис. 1.1 – 1.2:

- при передкризовому різкому зростанні загальних обсягів доходів БС України з рівня 68,1 млрд грн (2007 р.) до рівня 143,0 млрд грн (2009 р.), тобто з середнім темпом росту +22,45 млрд грн /рік, у післякризовому періоді темп зростання різко зменшився з рівня 143,0 млрд грн (2009 р.) до рівня 169,0 млрд грн (2013 р.), тобто до середнього темпу зростання +6,5 млрд.грн;

- при цьому у кризовому та посткризовому періодах (2009 – 2013 рр.) питома вага процентних доходів в сумарних доходах БС України зменшилась з рівня 83,3% (2009 р.) до рівня 76,9% (2013 р.), а питома вага комісійних доходів зросла з рівня 11,3% (2009 р.) до рівня 14,8% (2013 р.).

На рис. 1.3-1.4 наведені результати аналізу динаміки обсягів та структури основних статей та сумарних витрат банківської системи України у 2007 – 2014 рр. Як показує аналіз даних, наведених на рис. 1.3 – 1.4:

- найбільш динамічна стаття в структурі витрат – відрахування в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості, яка різко зростає в „пікові” роки валютно фінансових криз 2008-2009 та 2014 рр. досягаючи рівня питомої ваги у 41,7% (2009 р.) та 31,8% (2014 р.);

- при порівнянні 2007-2008 рр. та 2012 р., коли питома вага відрахувань в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості становила приблизно 16%, структурні частки інших витрат була приблизно рівними;

- при зростанні питомої ваги відрахувань в резерви більше 20% діяльність БС України стає збитковою (див. рис.1.5).

Рис. 1.1 – Динаміка обсягів основних статей та сумарних доходів банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

( побудовано за даними [26])

Рис. 1.2 – Динаміка питомої ваги основних статей в сумарних доходах банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

( побудовано за даними [26])

Рис. 1.3 – Динаміка обсягів основних статей та сумарних витрат банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

( побудовано за даними [26])

Рис. 1.4 – Динаміка питомої ваги основних статей в сумарних витратах банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

( побудовано за даними [26])

Рис. 1.5 – Динаміка обсягів доходів, витрат та чистого прибутку банківської системи України у 2007 – 2014 рр.

( побудовано за даними [26])


1.3 Методика коефіцієнтного аналізу доходів та витрат банку в економічному аналізі діяльності банку

На сучасному етапі розвитку банківської системи України все більшу популярність набирають рейтингові методики оцінки фінансової результатив-ності діяльності банків [21, c.30]. Сутність методик полягає в розрахунку ряду коефіцієнтів, які застосовуються як показники рівня успішності та ризикова-ності діяльності банку відносно вибраного середньостатистичного рівня показника:

 •  середній рівень показника по банківській системі України;
 •  середній рівень показника по групі найближчих банків України;
 •  умовно прийнятий рівень показника, який якісно свідчить про перевищення чи нестачу показника банку.

В таблиці 1.1 наведений перелік основних показників оцінки доходів, витрат та прибутків банків, які застосовуються в рейтингових методиках.  

Таблиця 1.1 Основні показники коефіцієнтов рейтингових оцінок

                            доходів, витрат та прибутків банку [1, c.89]

Найменування показника

Формула розрахунку

Економічний зміст

Примітка

Коефіцієнт співвідно-шення чистих комісійного та відсоткового доходу

Комісійні доходи/ 

Процентні доходи

Оцінює співвідношення безризикового і ризико-вого доходу банку

Умовний норматив:

> 20%

Співвідношення чистого відсоткового доходу і сумарних витрат

Відсоткові доходи /

Сумарні витрати

Оцінює здатність банку покривати витрати ризиковими відсотковими доходами

Чим більше, тим краще

Коефіцієнт безризикового покриття витрат

Комісійні доходи /

Сумарні витрати

Показує, наскільки безризиковий дохід покриває сукупні витрати банку

Умовний норматив:

> 10%

Коефіцієнт ефективності витрат

Сумарні доходи /

Сумарні витрати

Оцінює прибутковість

банку

Чим більше, тим краще

Рентабельність активів по чистому процентному доходу

Відсоткові доходи /

Активи банку

Оцінює рівень трансляції активів в відсоткові доходи

Чим більше, тим краще

Рентабельність активів по чистому комісійному доходу

Комісійні доходи /  Активи банку

Оцінює рівень трансляції активів в комісійні доходи

Чим більше, тим краще


Рис. 1.6 – Динаміка середнього рівня коефіцієнта поточного ризика діяльності в БС України за 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [26])


Ризики поточної діяльності оцінюються двома коефіцієнтами [21, c.30]:

 •  коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів (рекомендоване мінімальне значення 0,1 або 20%);
 •  та коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат (рекомендоване мінімальне значення 0,1 або 10%),

дослідженням яких і присвячена курсова робота.

На рис. 1.6 наведені результати розрахунку середніх (по всій банківській системі) рівней коефіцієнта поточного ризика діяльності в БС України за 2007 – 2014 рр. Як показує аналіз даних наведених на рис. 1.6:

- коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів у роз-глянутому діапазоні має значення від 0,24 до 0,5 (тобто вище умовного рівня 0,2 або 20%), при цьому його мінімімум у 2009 році  відповідає валютно- фінан-совій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат у розглянутому діапазоні має значення від 0,09 до 0,2 (тобто знаходиться як вище, так і нижче умовного рівня 0,1 або 10%), при цьому його мінімімум 8,9% у 2009 році  та 10,2% у 2010 році також відповідає валютно-фінансовій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінан-сової кризи 2008 року.

Отримані рівні коефіцієнтів ризику поточної діяльності в середньому по банківській системі України в курсовій роботі використовуються як опорні рівні при аналізі фінансової результативності діяльності лідера банківської системи України – ПАТ КБ „Приватбанк”.


РОЗДІЛ 2

Аналіз БЕЗРИЗИКОВОГО РІВНЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ В ПАТ КБ «Приватбанк»

2.1 Загальна характеристика діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є міжрегіональним універсальним та систем-ним банком, орієнтований на обслуговування приватних осіб і корпоративних клієнтів усіх форм власності, входить до складу семи системних банків України, має один з найбільших обсягів капіталу і чистих активів. Заснований у 1992 році, комерційний банк ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є лідером банківського ринку України [27].

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, що включає в себе 3 216 відділень по всій Україні, 8 210 банкоматів, 11 926 терміналів самообслуговування і 147 289 POS-терміналів, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. На кінець звітного 2013 року середньооблікова чисельність штатного персоналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» нараховує 27 507 чоловік.

Відповідно до Стратегії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» генеральна мета діяльності банку є наступною: «Бути лідером в Україні з надання населенню та юридичним особам платіжних та інших банківських послуг, з переходом від обслуговування у відділеннях банку до ідеології навчання клієнтів використанню дистанційних інструментаріїв банківського обслуговування».

Найважливіші стратегічні напрямки і задачі банку [27]:

1. Нарощування портфеля платіжних карт «Універсальна» та доведення до більшого охоплення населення.

2. Збільшення кількості карт за зарплатним проектом для бюджетних і комерційних підприємств.

3. Перехід на спрощений продуктовий ряд і універсальну технологію обслуговування депозитів.

4. Утримання на обслуговуванні клієнтської бази «Малого і Середнього бізнесу».

5. Збільшення охоплення VIP-клієнтів активними послугами.

6. Поширення навчальних транзакцій на операції фізичних і юридичних осіб.

7. Утримання параметрів кредитних портфелів відповідно до затверджених стратегічними показниками ризик-апетиту.

8. Зниження частки негативних оцінок клієнтів.

9. Підвищення індексу чистої лояльності співробітників.

В 2013 році відповідно до даних НБУ доля ПриватБанку на ринку пластикових карт склала 51,5%, на ринку банкоматів – 47%, на ринку POS-терміналів в торгових мережах – 56%. На кінець 2013 року кількість випущених пластикових карт ПриватБанку складає 30 984 188 шт., кількість банкоматів – 8 210 шт., кількість терміналів самообслуговування – 11 926 шт., кількість POS-терміналів – 147 289 шт., що є свідоцтвом беззаперечного лідерства за даними показниками.

Головним досягненням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» протягом 2013 року є перехід в обслуговуванні юридичних осіб в режимі 24х7х365, що забезпечує цілодобовий доступ для проведення платежів. Сьогодні кожен п'ятий корпоративний клієнт банку проводить платежі в нічний час, вихідні та свята.

За даними компанії GfK, в 2013 році число користувачів Інтернет-банкінгу збільшилось на 35%. В цілому за банківською системою його використовують 10-15% клієнтів. Беззаперечним лідером тут є ПриватБанк (число користувачів Приват-24 за рік зросло більш ніж на 100%). Орієнтація на сучасні технології дозволила ПриватБанку за 2013 рік подвоїти кількість операцій, які проводяться клієнтами через системи Інтернет-банкінгу, і стати лідером в регіоні за популярністю платіжних сервісів для смартфонів.

На рис. 2.1 – 2.4 наведені результати аналізу показників позиціонування ПАТ КБ «Приватбанк» на банківському ринку України та порівняльні показники прибутковості його діяльності серед перших 35 банків України.

Рис. 2.1 – Структура розподілу активів в банківській системі України станом на 01.01.2014 р.

( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 2.2 – Структура розподілу активів в банківській системі України станом на 01.10.2014 р.

( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 2.3 – Обсяги чистого прибутку/збитку в 1-2 рейтингових групах банківської системи України

станом на 01.01.2014 р. ( побудовано за даними [26])

Рис. 2.4 – Обсяги чистого прибутку/збитку в 1-2 рейтингових групах банківської системи України

станом на 01.10.2014 р. (побудовано за даними [26])


Як показує аналіз результатів розрахунків, наведених  на рис. 2.1-2.4:

1. ПАТ КБ „Приватбанк” із значним відривом займає місце лідера в банківській системі України по обсягу активів балансу  - 16,8% від загального обсягу активів балансу БС України станом на 01.01.2014 року та 15,5% від загального обсягу активів балансу БС України станом на 01.10.2014 року (після втрати інфраструктури та коштів банку в АР Крим та Луганській і Донецькій областях за 9 місяців 2014 року).

На другому-третьому місцях рейтингу по питомій вазі активів (8,7-10,1%) розташувались банки з 100% участі держави в акціонерному капіталі „Ощадбанк України” та „Укрексімбанк”.

2. Чистий прибуток ПАТ КБ „Приватбанк” за 2013 рік склав 1, 873 млрд грн, при цьому банк відрахував з доходів 2,7 млрд грн в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості. Чистий прибуток ПАТ КБ „Приватбанк” за 9 місяців 2014 року склав 0,43 млрд грн, при цьому в форс-мажорних умовах анексії Криму та втрат за рахунок бойових дій у Луганській та Донецькій областях банк відрахував з доходів 3,2 млрд грн в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості, тобто на 0,5 млрд грн більше, ніж за весь 2013 рік.

3. В умовах внутрішньої політичної кризи в 4-му кварталі 2013 року банки значно наростили обсяги відрахувань в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості, що привело до загальної збитковості БС України за 2013 рік. У 2014 році виникли обставини різкого погіршення якості кредитних портфелей банків в БС України та необхідності додаткового нарощування обсягів відрахувань в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості.

При цьому, 2-й в рейтингу ПАТ КБ „Укрексімбанк”, відрахувавши більше 9 млрд грн у 2014 році в резерви знецінення кредитів та дебіторської заборгованості, за результати 9 місяців 2014 року отримав значний збиток діяльності на рівні 4 млрд грн. Враховуючи аналогічний стан в більшості банків, БС України у 2014 році уввійшла в збитковий режим, аналогічно 2009 р.


2.2 Аналіз динаміки та структури доходів та витрат в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2014 рр.

Проведений аналіз динаміки та структури доходів та витрат в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2014 рр. [27], результати якого наведені на графіках рис. 2.5-2.11, показав:

1. Обсяги ризикованих відсоткових доходів, після значного зниження у 2009 (кризовому) році мають тренд постійного зростання, в той час як обсяги безризикових комісійних доходів мають тренд постійного зменшення (див.рис. 2.5);

2. Починаючи з 2010 (післякризового) року динаміка коефіцієнтів трансляції активів банку в основні статті доходів в ПАТ КБ «Приватбанк» має негативний тренд (див. рис. 2.6), тобто значне зростання обсягів активів банку не приводить да відповідного зростання статей його доходів (екстенсивний шлях розвитку);

 1.  В операційній структурі комісійних доходів в ПАТ КБ «Приватбанк»  у 2007 – 2014 рр. питома вага доходів від розрахунково-касових операцій зросла з рівня 53% у 2008 році до рівня 93% у 2013 році (див. рис. 2.8). При цьому питома вага комісійних витрат при здійсненні розрахунково-касових операцій зросла з 90% у 2008 році до 96% у 2013 році (рис. 2.9).

Таким чином, практично комісійні операції в сегменті розрахунково-касових операцій є визначальним сегментом в ПАТ КБ „Приватбанк”, страте-гічні цілі діяльності якого спрямовані на створення „електронного банку” з максимальним рівнем автоматизованого „самообслуговування” клієнтів з використанням пластикових карток, систем Інтернет-банкінгу та відповідним зменшенням обсягів „класичних комісійних операцій”.

4. В розрізі клієнтських сегментів (рис.2.10-2.11) основна питома вага комісійних доходів надходить від операцій з клієнтами – фізичними особами, а основна питома вага комісійних витрат генерується сегментом міжбанківських операцій.

Рис. 2.5 - Динаміка статей доходів банку в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.6 - Динаміка коефіцієнтів трансляції активів банку в основні статті доходів в ПАТ КБ «Приватбанк»

у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.7 - Динаміка обсягів комісійних доходів та комісійних витрат в ПАТ КБ «Приватбанк»

у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.8 - Динаміка обсягів в операційній структурі комісійних доходів в ПАТ КБ «Приватбанк»  у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.9 - Динаміка обсягів в операційній структурі комісійних витрат в ПАТ КБ «Приватбанк»  у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.10 - Динаміка обсягів в посегментній структурі комісійних доходів в ПАТ КБ «Приватбанк»  у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.11 - Динаміка обсягів в посегментній структурі комісійних витрат в ПАТ КБ «Приватбанк»  у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [27])


2.3 Безризикове покриття витрат комісійними доходами в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007-2014 рр.

Проведений графічно-розрахунковий аналіз динаміки обсягів комісійних доходів та покриваємих статей витрат ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр. (рис. 2.12-2.13) показує, що:

 1.  Обсяги комісійних доходів мають 2 „хвилі”:

- перша хвиля нарощування з рівня 2,2 млрд грн (2007 р.) до 5,8 млрд грн  у 2008 році та різкого падіння до рівня 3,1 млрд грн у кризовому 2009 році;

- друга хвиля нарощування з рівня 3,1 млрд грн (2009 р.) до 4,5 млрд грн  у 2011 році та поступового падіння до рівня 3,0 млрд грн у кризовому 2014 році;

2. За даними динаміки базових індексів приросту валюти баланса та генеруємих доходів, витрат і прибутку банку в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр. (рис. 2.13):

- базовий індекс приросту валюти баланса у 3 кварталі 2014 року (відносно рівня 2007 року) становить 259,0%;

- базовий індекс приросту загальних витрат банку(відносно рівня 2007 року) становить   237,7%;

- а базовий індекс приросту комісійних доходів банку (відносно рівня 2007 року) становить  40,2%.

Відповідно, розрахункові рівні коефіцієнтів ризику поточної діяльності банку:

- коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів;

- та коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат у розглянутому діапазоні,

мають негативний тренд, результати розрахунків якого представлені на рис. 2.14 – 2.15.


Рис. 2.12 – Динаміка обсягів комісійних доходів та покриваємих статей витрат ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.13 – Динаміка базових індексів приросту валюти баланса та генеруємих доходів,витрат і прибутку банку в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [27])

Рис. 2.14 – Динаміка показників ефективності комісійних доходів в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [26], [27])

Рис. 2.15 – Динаміка показників ефективності комісійних доходів в ПАТ КБ «Приватбанк» у 2007 – 2014 рр.

( розраховано та  побудовано за даними [26], [27])


Як показує аналіз даних наведених на рис. 2.14:

 •  коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат ПАТ КБ „Приватбанк” у розглянутому діапазоні має значення від 0,41 (2008 рік) до 0,115 у 2014 році (тобто знаходиться як вище умовного мінімаль-ного рівня 0,1 або 10%), при цьому його проміжний мінімімум 0,19 у 2009 році  та 10,2% у 2010 році відповідає валютно-фінансовій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- у 2013 – 2014 рр. рівень коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат ПАТ КБ „Приватбанк” є нижчим, ніж середній рі-вень цього коефіцієнта по БС України та наближується до мінімального норма-тивного рівня 10% (або 0,1), тобто діяльність банка є більш ризиковою, ніж в середньому по банківській системі,.

Як показує аналіз даних наведених на рис. 2.15:

- коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів ПАТ КБ „Приватбанк” у розглянутому діапазоні має значення від 1,34  у 2008 році до 0,26 у 2014 році (тобто вище умовного рівня 0,2 або 20%), при цьому проміж-ний його мінімімум у 2009 році  відповідає валютно- фінансовій кризі в банків-ській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- у 2013 – 2014 рр. рівень коефіцієнта співвідношення комісійного та відсоткового доходів ПАТ КБ „Приватбанк” є нижчим, ніж середній рівень цього коефіцієнта по БС України та наближується до мінімального норматив-ного рівня 20% (або 0,2), тобто діяльність банка є більш ризиковою, ніж в середньому по банківській системі.

Таким чином, проведений порівняльний аналіз динаміки розрахункових рівні коефіцієнтів ризику поточної діяльності ПАТ КБ „Приватбанк” та в середньому банківської системи України свідчить, що лідер банківської системи України використовує стратегію розвитку з підвищеним рівнем ризиків поточної діяльності та екстенсивним трендом використання безризикових комісійних операцій для покриття сумарних витрат банку.


РОЗДІЛ 3

оцінка трендів росту/падіння БЕЗРИЗИКОВОГО РІВНЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ КОМІСІЙНИМИ ДОХОДАМИ в банківській системі україни

3.1 Динаміка індивідуальних рівней та середнього показника безризикового покриття витрат комісійними доходами в банківській системі України у 2007-2014 рр.

В курсовій роботі проведене пошукове дослідження оцінки трендів росту/падіння безризикового рівня покриття витрат комісійними доходами в банках банківської системи України залежно від масштабів діяльності банку, яке оцінюється обсягами його валюти балансу.

На рис. 3.1- 3.2 побудовані діаграми розподілу коефіцієнтів безризикового покриття витрат комісійними доходами в 1-2 рейтинговій групі банків БС України за 2013 рік  (35 банків) та в 3-4 рейтинговій групі банків (36-120), ранжованих за обсягами активів валюти балансу.

Аналіз даних, наведених на рис. 3.1-3.2:

- в 1-2 рейтинговій групі із 35 банків рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами 0,15 (середній рівень по БС України та рівень ПАТ КБ „Приватбанк”) перевищують 8 банків, а у 25 банків рівень цього коефіцієнта є нижчим мінімального нормативного рівня 0,1 (або 10%);

- в 3-4 рейтинговій групі із 75 банків рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами 0,15 (середній рівень по БС України та рівень ПАТ КБ „Приватбанк”) перевищують 28 банків, а у 35 банків рівень цього коефіцієнта є нижчим мінімального нормативного рівня 0,1 (або 10%).

Таким чином, коефіцієнт безризикового покриття витрат комісійними доходами є індивідуальним показником стратегії надання банківських послуг кожним банком та не має явної залежності від масштабу банку (обсягу активів валюти балансу) – див.рис. 3.3 – 3.4.


Рис. 3.1 – Обсяги коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами в 1-2 рейтинговій групі банків БС України за 2013 рік ( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 3.2 – Обсяги коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами в 3-4 рейтинговій групі банків БС України за 2013 рік ( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 3.3 – Регресійна залежність рівня коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами від обсягів активів балансу банку в БС України за 2013 рік ( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 3.4 – Гістограма розподілу рівня коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами по банкам в БС України за 2013 рік ( розраховано та  побудовано за даними [26])


3.2 Вплив наслідків валютно-фінансових криз в банківській системі України на безризиковий рівень покриття витрат банків

В курсовій роботі проведене пошукове дослідження впливу наслідків валютно-фінансових криз в банківській системі України на тренди росту/падіння безризикового рівня покриття витрат комісійними доходами в банках банківської системи України.

Проведений аналіз динаміки показників покриття загальних витрат  (без резервів ризику) банків за рахунок чистих процентних доходів у 2007 – 2014 рр. показав (див.рис. 3.4), що обсягів ризикових відсоткових доходів практично вистачає для покриття загальних витрат  (без резервів ризику).

Проведений аналіз динаміки показників покриття відрахувань в резерви ризиків банків за рахунок чистих комісійних доходів у 2007 – 2014 рр. показав (див.рис. 3.5), що за рахунок впливу наслідків валютно-фінансових криз в банківській системі України  2009-2010 рр. та 2014 р. „піково” зростають обсяги витрат банків на відрахування резервів на знецінення кредитів та дебіторської заборгованості, які неможливо компенсувати безризиковими комісійними доходами банку.

Таким чином, інструмент застосування безризикового покриття сумарних витрат банків за рахунок комісійних доходів в умовах наслідків валютно-фінансових криз в банківській системі  є неефективним.


Рис. 3.4 – Динаміка показників покриття загальних витрат  (без резервів ризику) банків за рахунок чистих процентних доходів у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [26])

Рис. 3.5 – Динаміка показників покриття відрахувань в резерви ризиків банків за рахунок чистих комісійних доходів у 2007 – 2014 рр. ( розраховано та  побудовано за даними [26])


Висновки

 Безризикові комісійні операції (commission business) – це посередницькі операції, не пов’язані з наданням кредитів чи залученням коштів, які банки виконують за дорученням клієнтів відповідно до укладених договорів комісії за певну плату – комісійну винагороду.

Безризиковість комісійних операцій полягає в тому, що при їх виконанні банк не розміщує кошти своїх активів та немає ризиків їх втратити. За виконання комісійних операцій банки встановлюють комісійну винагороду, яка є платою, що стягується банком з клієнта за виконання певних банківських операцій за дорученням клієнта, тобто комісійна винагорода є одним із видів непроцентних доходів банків.

Відносні (рейтингові) ризики поточної діяльності банків оцінюються двома коефіцієнтами, які мають якісний (експертний) характер:

 •  коефіцієнт співвідношення безризикового комісійного та ризикового відсоткового доходів банку (рекомендоване мінімальне значення 0,1 або 20%);
 •  та коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат (рекомендоване мінімальне значення 0,1 або 10%),

Результати розрахунку середніх (по всій банківській системі) рівней кое-фіцієнтів поточного ризика діяльності в БС України за 2007 – 2014 рр. показали, що:

- коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів у роз-глянутому діапазоні має значення від 0,24 до 0,5 (тобто вище умовного рівня 0,2 або 20%), при цьому його мінімімум у 2009 році  відповідає валютно- фінан-совій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат у розглянутому діапазоні має значення від 0,09 до 0,2 (тобто знаходиться як вище, так і нижче умовного рівня 0,1 або 10%), при цьому його мінімімум 8,9% у 2009 році  та 10,2% у 2010 році також відповідає валютно-фінансовій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінан-сової кризи 2008 року.

Отримані рівні коефіцієнтів ризику поточної діяльності в середньому по банківській системі України в курсовій роботі використовуються як опорні рівні при аналізі фінансової результативності діяльності лідера банківської системи України – ПАТ КБ „Приватбанк”.

Як показав аналіз даних розрахунків по ПАТ КБ „Приватбанк” у 2007 -2014 рр.:

 •  коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат ПАТ КБ „Приватбанк” у розглянутому діапазоні має значення від 0,41 (2008 рік) до 0,115 у 2014 році (тобто знаходиться як вище умовного мінімаль-ного рівня 0,1 або 10%), при цьому його проміжний мінімімум 0,19 у 2009 році  та 10,2% у 2010 році відповідає валютно-фінансовій кризі в банківській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- у 2013 – 2014 рр. рівень коефіцієнт безризикового покриття комісійними доходами сумарних витрат ПАТ КБ „Приватбанк” є нижчим, ніж середній рі-вень цього коефіцієнта по БС України та наближується до мінімального норма-тивного рівня 10% (або 0,1), тобто діяльність банка є більш ризиковою, ніж в середньому по банківській системі;

- коефіцієнт співвідношення комісійного та відсоткового доходів ПАТ КБ „Приватбанк” у розглянутому діапазоні має значення від 1,34  у 2008 році до 0,26 у 2014 році (тобто вище умовного рівня 0,2 або 20%), при цьому проміж-ний його мінімімум у 2009 році  відповідає валютно- фінансовій кризі в банків-ській системі України, яка виникла під впливом світової фінансової кризи 2008 року;

- у 2013 – 2014 рр. рівень коефіцієнта співвідношення комісійного та відсоткового доходів ПАТ КБ „Приватбанк” є нижчим, ніж середній рівень цього коефіцієнта по БС України та наближується до мінімального норматив-ного рівня 20% (або 0,2), тобто діяльність банка є більш ризиковою, ніж в середньому по банківській системі.

Таким чином, проведений порівняльний аналіз динаміки розрахункових рівні коефіцієнтів ризику поточної діяльності ПАТ КБ „Приватбанк” та в середньому банківської системи України свідчить, що лідер банківської системи України використовує стратегію розвитку з підвищеним рівнем ризиків поточної діяльності та екстенсивним трендом використання безризикових комісійних операцій для покриття сумарних витрат банку.

Аналіз діаграм розподілу коефіцієнтів безризикового покриття витрат комісійними доходами в 1-2 рейтинговій групі банків БС України за 2013 рік  (35 банків) та в 3-4 рейтинговій групі банків (36-120), ранжованих за обсягами активів валюти балансу показав:

- в 1-2 рейтинговій групі із 35 банків рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами 0,15 (середній рівень по БС України та рівень ПАТ КБ „Приватбанк”) перевищують 8 банків, а у 25 банків рівень цього коефіцієнта є нижчим мінімального нормативного рівня 0,1 (або 10%);

- в 3-4 рейтинговій групі із 75 банків рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами 0,15 (середній рівень по БС України та рівень ПАТ КБ „Приватбанк”) перевищують 28 банків, а у 35 банків рівень цього коефіцієнта є нижчим мінімального нормативного рівня 0,1 (або 10%);

- спільний аналіз гістограми та кумуляти розподілу даних по 179 банкам БС України показав:

а) 47% банків БС України різних рейтингових груп мають рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами нижче умовно - нормативного рівня 0,1;

б) 35% банків БС мають рівень коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами вище, ніж середній рівень по БС України (0,15);

в) гістограма розподілу свідчить про випадковий характер розподілу рівней коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами по банкам України та відсутність кореляційного зв”язку між рівнем коефіцієнта безризикового покриття витрат комісійними доходами та масштабами банку (активами балансу банку).


Список використаних джерел

1. Аналіз банківської діяльності : Підручник / А.М. Герасимович, М.Д.Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко, А.М. Арістова та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. – Київ : КНЕУ, 2003. – 599с. 

2. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: [Навчальний посібник] / О.В. Васюренко, К.О. Волохата – К.: Знання, 2006. – 463 с.

3. Вовчак О.Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560с. 

4. Дзюблик О.В. Банківські операції: [підручник] О.В. Дзюблик, Я.І. Чайковський, Н.Д. Галапуп, І.С. Кравчук, О.Л. Малахова О.С. Пруський. – Т.: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

5. Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535 с.

6. Котковський В.С. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. :

7. Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцов-ська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с. 

8. Крупка М.І. Банківські операції: [навчальний посібник] / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 248 с.

9. Левандівський О.Т. Банківські операції : навчальний посібник / О.Т.Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с.

10. Мороз А.М. Банківські операції: Підручник. — 3-тє вид. / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін..; за заг. ред.. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2008. — 608 с.

11. Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав"янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 797с. 

12. Момот О.М. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспро-можність банківської системи: [монографія] / О.М. Момот, І.Г. Брітченко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 315 с.

13. Облік і аудит у банках: навч. пос. для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.Г. Коренєва, Суми: Університетська книга, 2007. – 493 с.

14. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку станом N 359 від 16.06.2014). – Електронний документ. – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04

15. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Затв. Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку станом N 457  від 08.10.2010). – Електронний документ. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03

16. «Про банки та банківську діяльність» - Закон України від 7.12.2000 р. //(Із змінами, внесеними згідно із Законами України станом N 1588-VII від 04.07.2014).- Електронний документ.- режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

17. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерсь-кого обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» // Міністерство фінансів України, Наказ від 07.02.2013 № 73 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів станом 48 від 08.02.2014). – Електронний документ. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

18. Примостка Л.А. Аналіз банківської діяльності: Монографія / Л.А. Примостка – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., доповн. і переробл. – Київ : КНЕУ, 2012. – 338 с. 

20. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія / [Примостка Л.О. та ін.] ; за ред. Л.О. Примостка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 459 с.

21. Стащук Д. Рейтинг фінансової результативності банку / Д.Стащук // Журнал „Ринок цінних паперів України”, № 11-12, 2010. – С.29-34 – Електронний документ. – режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

22. Управління банківськими ризиками : навчальний посібник для підготовки магістрів / Примостка Л.О. [ та ін.] ; Держ. вищ. навч. заклад Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. Л.О. Примостки. – Київ : КНЕУ, 2007. – 600 с. 

23. Череп А.В. Банківські операції : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Череп А.В., Андросова О.Ф. – Київ : Кондор, 2008. – 410с. 

24. Чмутова І.М. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник [для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Банківська справа"] / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 307 с. 

25. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник / З.І. Щибиволок. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання, 2007. – 311с.

26. http://www.bank.gov.ua – Офіційний Інтернет-сайт Національного банка України, сегмент „Банківський нагляд” – „Фінансові показники діяльності банків”, 2014

27. https://privatbank.ua/ - Офіційний Інтернет-сайт ПАТ КБ „Приватбанк”, 2014

PAGE 4


PAGE 20


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27757. Принцип гуманизма 16.95 KB
  Гуманность человечность идеал различных направлений гуманизма его целью является развитие ценностных способностей чувств и разума человека высшее развитие человеческой культуры и нравственности и соответствующего поведения личности и ее отношения к миру. Понятие гуманизация широко используемое в наше время подразумевает деятельность отдельных людей и человеческих сообществ по реализации гуманизма как системы мировоззрения признание ценности человека как личности его права на свободное развитие и проявление своих способностей...
27758. Принцип индивидуальной обусловленности (индивидуального подхода) 13.72 KB
  Сущность принципа заключается в том что социальнопедагогическая деятельность ориентируется строится и реализуется с учетом индивидуальности объекта его социальной обусловленности и в его интересах. Этому способствует начальная первичная диагностика стремление социального педагога наиболее полно понять индивидуальные особенности объекта. Особое значение имеет личный опыт специалиста его способность при первой встрече максимально оценить своеобразие человека и строить свою деятельность с ним на основе познаваемой индивидуальности;...
27759. Принцип социальной обусловленности 13.81 KB
  Данный фактор имеет место при:организации социально-педагогической деятельности любая деятельность осуществляется на определенном фоне; социально-педагогической экспертизе работы учреждения в каждом государстве воспитание определяется и реализовывается в соответствии с его социально-педагогической политикой;социально-педагогической экспертизе технологии ее соответствия требованиям учреждения;социально-педагогической оценке деятельности специалиста с учетом его должностного назначения в соответствующем учреждении; экспертизе...
27760. СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 20.86 KB
  в книге Теория социализации употребил его в значении близком к современному развитие социальной природы или характера индивида подготовка человеческого материала к социальной жизни. говоря о социализации почти все ученые имели в виду развитие человека в детстве отрочестве и юности. Лишь в последние десятилетия детство перестало быть единственным фокусом интереса исследователей а изучение социализации распространилось на взрослость и даже старость. Анализ многочисленных концепций социализации показывает что все они так или иначе...
27761. Человек как объект социализации 18.04 KB
  Каждый человек особенно в детстве отрочестве и юности является объектом социализации. Об этом свидетельствует то что содержание процесса социализации определяется заинтересованностью общества в том чтобы человек успешно овладел ролями мужчины или женщины полоролевая социализация создал прочную семью семейная социализация мог бы и хотел компетентно участвовать в социальной и экономической жизни профессиональная социализация был законопослушным гражданином политическая социализация и т. Следует иметь в виду что требования к...
27762. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями 19.29 KB
  Структура современной социальнопедагогической помощи лицам с ограниченными возможностями в России имеет многопрофильный характер представленный следующим образом. Основное положение современной системы социальнопедагогической помощи утверждение приоритета личности и семьи по отношению к обществу и государству. Содержание работы социального педагога включает следующие направления: ♦ формирование гуманных отношений в социуме; ♦ содействие саморазвитию личности ребенка; ♦ оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации выпускников; ♦...
27763. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ 21.67 KB
  Изучение учащихся выявление трудных подростков и детей группы риска организация индивидуальной учебно воспитательной работы с ними. На этом этапе работы необходимо выявление трудных учащихся основных достоинств и недостатков их личности склонностей способностей интересов которые могут быть использованы для воспитания или перевоспитания подростков; изучение условий жизни и воспитания их в семье их ближайшего окружения личных связей организация учета трудных учащихся; планирование индивидуальной работы с ними проверка эффективности...
27764. Работа социального педагога в условия учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30.2 KB
  На основании выше перечисленного деятельность социального педагога детского дома строится по следующим направлениям: Защита материальных жилищных и социальных прав воспитанников определение социального статуса воспитанников оно предполагает лишение или ограничение родителей в родительских правах признание их через суд безвестно отсутствующими оформление инвалидности и гражданства воспитанникам; работа с документацией формирование личных дел воспитанников сбор недостающих в личном деле воспитанника документов и сведений о родителях...
27765. Дети улицы 21.39 KB
  Основными причинами формирования таких личностей являются: потеря родителей в результате несчастного случая когда ребенку своевременно не была оказана помощь службами опеки и попечительства; если ребенок брошен родителями; родители лишенные или находящиеся в процессе лишения родительских прав; жестокое обращение с ребенком в семье; агрессивная обстановка в семье создающая для ребенка дискомфорт и побуждающая его искать более благоприятные условия для самовыражения; одиночество ребенка отсутствие внимания к нему когда родители...