91498

Основные научные школы и современные направления развития экономики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Политическая экономия 15-19 века: разработка проблем терминологии формирование системы экономических категорий ЭТ как самостоятельной науки; к этому периоду относятся учения Т. Кейнс основатель макроэкономики; Кейнс признал существование экономических кризисов и безработицы; концепция эффективного совокупного спроса; институционализм исследование реальных форм человеческой активности институтов междисциплинарных проблем; проблем НТП и НТР; неоконсерватизм представлен неолиберализмом и современными концепциями...

Русский

2015-07-21

53.28 KB

0 чел.

Основные научные школы и современные направления развития экономики

Экономика прошла длительный путь развития:

Экономия

Политическая экономия

Экономикс

1. Экономия (до 15 века):

- античность;

- восток.

В этот период ученые пытались систематизировать экономические взгляды и воззрения, определить границы экономической науки.

2. Политическая экономия (15 – 19 века):

  1.  разработка проблем терминологии,
  2.  формирование системы экономических категорий, ЭТ как самостоятельной науки;
  3.  к этому периоду относятся учения Т. Мэна, У. Петти, П. Буагильбера, Ф. Кенэ, А.Смита, Д. Рикардо, Ж. Сэя, С. Сисмонди и др., включая разработки К.Маркса и Ф.Энгельса.

- меркантилизм

* сфера обращения, торговля, особенно внешняя,

* экономика – объект государственного управления,

* концепции активного денежного и активного торгового балансов;

- физиократия

* с/х производство;

* единственно производительный труд – земледельческий;

* концепции естественного порядка и чистого продукта;

- англ. классическая  политэкономия:

* исследует сферу производства и воспроизводства;

* начало трудовой теории стоимости;

* провела исследования производственных отношений

- пролетарская политэкономия:

* анализ системы производственных отношений индустриального капитализма с позиции пролетариата;

* концепция прибавочной стоимости;

* теория империализма.

3. Экономикс (19 век – настоящее время):

- неоклассицизм 

* теории предельной полезности, процента, частичного равновесия, совершенной конкуренции как модели рынка, общего равновесия);

- кейнсианство 

* Дж. Кейнс - основатель макроэкономики;

* Кейнс признал существование экономических кризисов и безработицы;

* концепция эффективного совокупного спроса;

- институционализм

* исследование реальных форм человеческой активности (институтов), междисциплинарных проблем; проблем НТП и НТР;

- неоконсерватизм (представлен неолиберализмом и современными концепциями неоконсерватизма: монетаризмом, экономикой предложения и рациональных ожиданий)

* исследование проблем денежного обращения и регулирования;

* анализ вопросов эффективного налогообложения;

* разрабатываются модели функционирования ЭС, приступают к поиску вариантов оптимального сочетания рыночных и государственных методов регулирования экономики смешанного типа и т. д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65393. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКУ 970.5 KB
  В процесі технологічної переробки свіжого зеленого горошку мають місце значні втрати розчинних речовин – цукрів амінокислот вітамінів які складають біля 30 від їх вмісту у свіжому зерні. Проведені низкою авторів дослідження показали що на переробку...
65394. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 192.5 KB
  Створення сприятливого інноваційного клімату і привабливості регіону Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Збереження і охорона земель Сталий розвиток суб’єктів господарювання...
65395. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ СПАДЩИНИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 397 KB
  Якість реалізації всіх компонентів навчального процесу їх змістовність характер професійного педагогічного спілкування визначаються рівнем духовного розвитку вчителя тому духовність стає його провідною професійною характеристикою яка посідає визначальне місце в структурі якостей педагога.
65396. АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕТОДОМ ФУНКЦІЙ ВІЛЬНОГО РЕЖИМУ 1.1 MB
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: проаналізовано причини високої трудомісткості існуючих аналітичних та чисельних методів розрахунку та запропоновано шляхи її зменшення за рахунок вдосконалення способу описання процесів на інтервалах між комутаціями...
65397. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛЕЗОВОЇ ОБРОБКИ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНИХ МЕТАЛІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 1.35 MB
  Дослідження особливостей оброблюваності металів із субмікро та нанокристалічною структурою; закономірностей розподілу температурних полів в оброблюваній заготовці; впливу початкового розміру зерна температурного і часового факторів на остаточний розмір зерна структури та визначення...
65398. Діяльності політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету 138 KB
  Внаслідок політики перебудови відбулися кардинальні зміни, що призвели до появи політичних партій та політизованих громадських організацій. Це засвідчувало: в Україні відбувається процес громадянської структуризації суспільства, що є запорукою розбудови України...
65399. КІНЕТИКА ЗМІНИ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРАНСМІСІЙНИХ І МОТОРНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ РЯСНОГО ТА ОБМЕЖЕНОГО МАЩЕННЯ 847 KB
  Гідродинамічна та еластогідродинамічна теорії мащення ЕГД ТМ не враховують при виводі рівнянь товщини мастильного шару гідродинамічні та негідродинамічні шари можливість виникнення турбулентності потоку та високих градієнтів швидкостей зсуву.
65400. СПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ 265.5 KB
  Актуальність вивчення можливостей СКТ та МРТ у дослідженні скроневих кісток обумовлена зростаючими потребами отіатрії та нейрохірургії що пояснюється складністю їхньої анатомічної будови відношенням їх як до органа слуху та рівноваги людини так і до мозкових структур...
65401. МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ 239.5 KB
  За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі – ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...