91501

Ресурсы и факторы производства: их классификация и характеристики

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Материальные все созданные человеком средства производства; трудовые экономически активное трудоспособное население; информационные данные которые используются для функционирования производства и управления им на основе компьютерных технологий; финансовые все денежные средства которые выделяются обществом на организацию и ведение производства; Свойства ресурсов: ограниченность относительно безграничности потребностей. Бывает абсолютная и относительная; до процесса производства ресурсы разобщены; в процесс производства...

Русский

2015-07-21

50.53 KB

1 чел.

Ресурсы и факторы производства: их классификация и характеристики

Ресурсы – потенциальные возможности производства, которые в его ходе превращаются в факторы производства.

Различают 5 групп ресурсов:

  1.  природные (земля, воздух, полезные ископаемые и т.д.);
  2.  материальные (все созданные человеком средства производства);
  3.  трудовые (экономически активное трудоспособное население);
  4.  информационные (данные, которые используются для функционирования производства и управления им на основе компьютерных технологий);
  5.  финансовые (все денежные средства, которые выделяются обществом на организацию и ведение производства);

Свойства ресурсов:

  1.  ограниченность (относительно безграничности потребностей). Бывает абсолютная и относительная;
  2.  до процесса производства ресурсы разобщены;
  3.  в процесс производства ресурсы попадают через ресурсные рынки.

Факторы производства – вовлечённые в производство ресурсы.

Существует два подхода к классификации факторов производства:

         1.Марксистский. Существует два фактора: вещественный (предмет труда и средство труда) и личный (рабочая сила).

         2.Неоклассический. Четыре фактора: труд, капитал, земля, предпринимательские способности. Можно выделить и пятый фактор – информация.

Относительно факторов производства следует подчеркнуть:

     1.В производство вовлекаются одновременно все факторы производства в определённых пропорциях и сочетаниях, которые определяются технологией производства (технология – способ обработки предметов труда с использованием различных средств труда).

          2.Факторы производства, как и ресурсы, ограничены.

          3.Факторы производства обладают свойством взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

         4.Включение факторов производства в производство порождает факторные доходы (от труда – заработную плату, от капитала – процент, от земли – ренту, от предпринимательских способностей – прибыль).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33082. Позитивізм 14.25 KB
  Його шеститомна праця Курс позитивної філософії зявляється в 18301842 рр. Третя позитивна на якій відкинувши вигадки теології та метафізики мислителі переходять до дослідження світу конкретнонауковими способами завданням філософії стає констатація найбільш загальних законів які відкривають позитивні науки. Конт допускав існування філософії лише у вигляді загальних висновків з природничих та суспільних наук і претендуючи на подолання матеріалізму та ідеалізму відстоював феноменалізм. Отже позитивізм заперечував можливість пізнання...
33083. Феноменологія 13.77 KB
  Феноменологія буквально означає вчення про феномени. Феномен – це філософське поняття, яке означає: 1) явище, яке осягається в чуттєвому досвіді; 2) об'єкт чуттєвого споглядання на відміну від його сутнісної основи.
33084. Релігійна філософія 16.57 KB
  Жільсону належить відкриття оригінальності філософії буття у Томи Аквінського в порівнянні з усією попередньою філософією включаючи Арістотеля. Згідно з Жільсоном ця оригінальність полягає в розрізненні сутності та буття. Свою доктрину вони називають реалістичною на тій підставі що вона визнає зовнішній матеріальний світ як частину більш широкого загального буття Бога. Матеріальний світ залежить не від людської свідомості а від абсолютного буття.
33085. Постмодернізм 12.86 KB
  Цей напрям продукт постіндустріальної епохи епохи розпаду цілісного погляду на світ руйнування систем світогляднофілософських економічних політичних. Постмодерністи завдяки гіркому історичному досвідові переконалися у марноті спроб поліпшити світ втратили ідеологічні ілюзії вважаючи що людина позбавлена змоги не лише змінити світ а й осягнути систематизувати його що подія завжди випереджає теорію.
33086. Поява української філософії 16.81 KB
  На час хрещення Русі християнська думка у Візантії набула вже розвиненого деталізованого та витонченого характеру. Разом із християнством та книжковою премудрістю вони стали елементом духовної культури Київської Русі. Звичайно розглядаючи духовну культуру Київської Русі ми повинні враховувати й традиції попередньої язичницької культури.
33087. Філософія 16-17 століття 13.27 KB
  Проте філософське мислення і пошук відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народові здавна вони пов'язувалися з його світоглядом і релігією ще за дохристиянських часів. Все ж слов'янськоукраїнська основа і підхід мислення менш спекулятивний радше контемплятивний визначили характер філософської думки в Україні та її поширення. Серед українців назагал знаходимо мало чистих філософів зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників мистців істориків суспільних теоретиків. Так само властивою для...
33088. Філософські погляди Г.Сковороди 18.33 KB
  Сковорода 1722-1794. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав найважливішою з усіх наук. Не втративши авторитету проповідника та вчителя Сковорода прагнучи навчити як власним прикладом так і словом закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє – на істинне та тлінне віддаючи перевагу Вічності Богу Сковорода по суті пропонує подвійне співвідношення духовного та тілесного.
33089. Інтерес української філософії до проблем людини, її духовного світу 24.53 KB
  Шевченко 18141861. Шевченко продовжував кращі традиції суспільної думки філософа і поета Г. Головну причину поневірянь народних мас Шевченко вбачав у кріпацтві і гнобленні самодержавства. Шевченко називав їх палачами людоїдами .
33090. Філософія України першої половини ХІХ століття 29.14 KB
  Пануючій у дореформений період релігійноідеалістичній філософії в різних її різновидах і течіях починаючи від відверто містичної масонства і закінчуючи тривіальною метафізикою протистояли матеріалістичні вчення. в Європі набувають поширення і популярності ідеї представників німецької класичної філософії: Канта Фіхте Шеллінга Гегеля які поступово проникають і в Україну. Він активно виступав за розвиток науки і просвіти гостро критикував реакціонерів які заперечували читання лекцій з філософії у вузах. Під впливом Канта професор Лодій...