91505

Понятие, элементы и уровни экономической системы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экономическая система – сложная упорядоченная совокупность экономических элементов, взаимодействующих и взаимосвязанных между собой.

Русский

2015-07-21

109 KB

0 чел.

Понятие, элементы и уровни экономической системы.  

Экономическая система – сложная упорядоченная совокупность экономических элементов, взаимодействующих и взаимосвязанных между собой.

Экономические системы обладают целым рядом свойств:

  1.  Целостность (обеспечивает относительно самостоятельное обособленное существование системы);
  2.  Наличие структуры (структура – способ взаимосвязи образующих нашу систему элементов, которая может быть и устойчивой, и изменчивой).

В структуре экономических систем выделяются:

1) движущие силы, то есть совокупность факторов, способствующих становлению и развитию экономических систем;

2) потребности;

3) экономические интересы;

4) конкурентный режим хозяйствования и т.д.

  1.  Любая экономическая система взаимодействует с внешней средой, к которой относится все то, что находится вне системы, меняется под ее воздействием, и то, что способно само изменять (например, для индивидуальной экономики внешняя среда – национальная экономика, для национальной – мировая экономика);
  2.  Экономическая система – это открытая система:

  1.  Наличие общей цели. Любая экономическая система имеет цель;
  2.  Экономическая система нуждается в управлении, то есть в координации элементов системы и взаимодействия в направлении достижения цели. В современном обществе управление обособилось в самостоятельный вид деятельности – менеджмент. Менеджмент реализует управленческие функции на двух этапах:

   1-ый этап – разработка программ по достижению поставленной цели,

   2-ой этап – обеспечение выполнения данной программы;

  1.  Историчность экономической системы, то есть развитие экономической системы, прохождение ею различных исторических этапов;

8. Экономическую систему общества можно представить следующим образом (с учетом двух подсистем):

                                              Экономическая система

9. В экономической системе действует множество субъектов хозяйствования, которые могут быть объединены в три группы:

1) предприятие (фирма);

2) домашнее хозяйство (основная потребительская единица экономической системы);

3) государство.

Таким образом, экономическая система – это сложная, упорядоченная совокупность видов хозяйственной деятельности общества на макро- и микроуровнях, реализующаяся с помощью производительных сил и производственных отношений с целью удовлетворения общественных потребностей.


Внешняя среда

                             

     вход                              выход

  ресурсы                           блага,

                                        продукты

ЭС

Отношения в системе «человек-вещь»

Отношения в системе «человек-человек»

личный фактор производства

вещественный фактор производства

социально-экономические отношения

рганизационно-экономические отношения

технико-экономические отношения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68206. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 247 KB
  Майбутні економісти потребують не тільки широкої загальної освіти а й розвинених лідерських якостей оскільки ця професія повязана з роботою у команді прийняттям рішень на основі аналізу ситуації умінням нести відповідальність за наслідки рішень ефективною організацією роботи не лише однієї...
68207. АГРОЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 1.1 MB
  Забруднювачі з ґрунту безпосередньо впливають на хімічний склад суміжних середовищ у тому числі й води підземних джерел. Оскільки ґрунтові води не захищені водотривкими породами а їх живлення відбувається в результаті фільтрації атмосферних опадів через інколи незначний 152 м завтовшки...
68208. ТЕХНОЛОГІЯ СОУСІВ ЯГІДНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНОЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ 975.5 KB
  Слід підкреслити що останнім часом все більшого розповсюдження у ресторанному господарстві набуває креативна кухня яка характеризується додаванням до страв з мяса риби птиці дичини солодких соусів з плодів та ягід асортимент яких обмежується вишневим чорносмородиновим сливовим соусами...
68209. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 290 KB
  Нові: знання методів моделювання та застосування моделей зокрема до процесів обєктів і субєктів навчання і виховання; уміння визначати доцільність застосування методів педагогічного моделювання до розвязування педагогічних задач; здатність до освоєння сучасних в тому числі заснованих на застосуванні...
68210. СЕРЕДНЬОШРИФТОВЕ ЧЕТВЕРОЄВАНГЕЛІЄ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ПАЛЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 176.5 KB
  Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: проаналізувати безвихідні дофедорівські книговидання в контексті проблеми дофедорівського книгодрукування на східнослов’янських землях; окреслити місце середньошрифтового Євангелія серед безвихідних видань...
68211. Оптимізація діагностики і лікування хронічного біліарного панкреатиту у хворих з ожирінням 196 KB
  Мета дослідження: підвищити якість діагностики і ефективність лікування біліарного ХП у хворих із ожирінням. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: Проаналізувати клінічні прояви біліарного ХП у хворих із ожирінням.
68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.