91513

Понятие совокупного спроса. Его неценовые факторы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Совокупный спрос AD’’ AD Yобъем реального ВВП Все факторы оказывающие влияние на AD можно сгруппировать в две группы: ценовые определяют изменение объема AD и показываются скольжением вдоль графика. Различают следующие группы неценовых факторов: влияющие на изменение потребительских...

Русский

2015-07-21

54.57 KB

0 чел.

Понятие совокупного спроса. Его неценовые факторы

Совокупный спрос – это сумма денежных расходов на конечные товары всех хозяйствующих субъектов, произведенные в национальной экономике.

AD – агрегат, показывающий, какое количество товаров и услуг готовы приобрести основные макросубъекты при данном уровне цен.

Агрегированные макросубъекты: дом, хозяйство, фирма, государство, заграница.

                      AD = C + I + G + Xn,

где C – совокупный спрос домашнего хозяйства на товары и услуги;

      I – спрос на инвестиционные товары со стороны предпринимателей;

      G – спрос со стороны государства;

     Xn – спрос на отечественные товары со стороны других государств

Pур.цен

                                  AD’                                 AD =  C + I + G + Xn

                                                                          AD – совокупный спрос

               AD’’             AD

                                                      Y-объем реального ВВП

Все факторы, оказывающие влияние на AD, можно сгруппировать в две группы:

- ценовые (определяют изменение объема AD и показываются скольжением вдоль графика).

Эффект  процентной ставки

P → обесцен. → ↑ D на деньги → ↑ r

I ↓, C ↓ → AD

Эффект богатства

P → обесцен. кассовых остатков → С ↓ → AD

Эффект импортных покупок

P → ↑ M → ↓ X → ↓ XnAD

-неценовые   (могут вызвать либо его увеличение, либо уменьшение).

Различают следующие группы неценовых факторов:

-влияющие на изменение потребительских расходов (уровень благосостояния домашних хозяйств, ожидания потребителей, задолженность по кредитам, уровень индивидуальных податков),

- изменяющие инвестиционные расходы (уровень процентной ставки, уровень налогообложения, изменение технологий),

- влияющие на государственные расходы (политические решения, изменение внешних условий экономики),

- изменение чистого экспорта (изменение дохода разных стран, выступающих торговыми партнерами, изменение валютных курсов).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24618. Облік доходів та витрат майбутніх періодів 28.5 KB
  Облік доходів та витрат майбутніх періодів Облік доходів майбутніх періодів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о. періодів за Дт – їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. періодів Дт301311373670 Кт69 2списано доходи майб.
24619. Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами 28.5 KB
  Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами Облік розрах. Для обліку таких операцій використовують рахунок 68 €œРозрахунки за іншими операціями€ на якому обліковують розрахунки за операціями що не можна відобразити на рахунках 63 – 67.За кредитом рахунку 68 показують збільшення заборгованості перед іншими кредиторами за дебетом – її погашення списання. 685 €œРозрахунки з іншими кредиторами€.
24620. Облік розрахунків за податками і платежами 31.5 KB
  за податками податок на прибуток ПДВ акцизний збір 642 – розрах. за обов’язковими платежами місцеві податки транспортний податок 643 – податкові зобов’язання облік суми ПДВ на яку збільш. податковий кредит 644 – податковий кредит облік ПДВ на яку підпрво має право зменшити податкове зобов’язання. бюджету перед платником Дт311 Кт641 Кредитове сальдо Дт 641 Кт 311 Законодавче регулювання: ЗУ Про ПДВ ЗУ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби ЗУ про оподатковув.
24621. Предмет і Метод бухгалтерського обліку 27.5 KB
  Предмет і Метод бухгалтерського обліку Предметом бух обліку є господарські факти явища і процеси операції що зумовлюють рух господарських засобів коштів та джерел їх утворення. Предмет бух обліку охоплює процес виробництва розподілу обігу та споживання.обліку – це сукупність прийомів і способів за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
24622. Правове регулювання біх. обліку та фінансової звітності в Україні 26 KB
  обліку та фінансової звітності в Україні Основні нормативні акти які регулюють побудову та організацію на підприємстві. Організація бух обліку на підприємстві регулюється законом україни про бух облік та фін звітність.При організації і ведені б о підприємства керуються положеннями б о які являють собою нормативно правові акти затверджені мін фіном україни що визначають принципи та методи ведення б о і складання фін звітності що не суперечать міжнародним стандартам.Наказом мін фін україни було затверджено план рахунків б о активів капіталу...
24623. Облікова політика підприємства, її суть і значення 27 KB
  У відповідності з законом україни про б о та фін звітність в україні облікова політика – це сукупність принципів методів і процедур що використовуються підприємством для складання та подання фін звітності. Фін результати залежать від способів обліку: 1.оцінки елементів затрат виробництва та їх групування і т д Облікова політика може змінюватися у випадках коли змінюються статутні вимоги і якщо зміни забезпечать реальне відображення операцій у фін звітності підприємства.Обл політика та її зміни відображаються у підтримках до фін звітності.
24624. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок 25 KB
  Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозв’язок. По об’єму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.
24626. Бухгалтерський баланс та його структура 40 KB
  Існує два визначення балансу: економічне згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату і бухгалтерське згідно з яким це двобічна таблиця ліва частина якої актив призначена для відображення засобів підприємства права пасив для відображення джерел їх формування. Зміст форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням стандартом бухгалтерського обліку 2 затвердженим наказом Міністерства...