91513

Понятие совокупного спроса. Его неценовые факторы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Совокупный спрос AD AD Yобъем реального ВВП Все факторы оказывающие влияние на AD можно сгруппировать в две группы: ценовые определяют изменение объема AD и показываются скольжением вдоль графика. Различают следующие группы неценовых факторов: влияющие на изменение потребительских...

Русский

2015-07-21

54.57 KB

0 чел.

Понятие совокупного спроса. Его неценовые факторы

Совокупный спрос – это сумма денежных расходов на конечные товары всех хозяйствующих субъектов, произведенные в национальной экономике.

AD – агрегат, показывающий, какое количество товаров и услуг готовы приобрести основные макросубъекты при данном уровне цен.

Агрегированные макросубъекты: дом, хозяйство, фирма, государство, заграница.

                      AD = C + I + G + Xn,

где C – совокупный спрос домашнего хозяйства на товары и услуги;

      I – спрос на инвестиционные товары со стороны предпринимателей;

      G – спрос со стороны государства;

     Xn – спрос на отечественные товары со стороны других государств

Pур.цен

                                  AD’                                 AD =  C + I + G + Xn

                                                                          AD – совокупный спрос

               AD’’             AD

                                                      Y-объем реального ВВП

Все факторы, оказывающие влияние на AD, можно сгруппировать в две группы:

- ценовые (определяют изменение объема AD и показываются скольжением вдоль графика).

Эффект  процентной ставки

P → обесцен. → ↑ D на деньги → ↑ r

I ↓, C ↓ → AD

Эффект богатства

P → обесцен. кассовых остатков → С ↓ → AD

Эффект импортных покупок

P → ↑ M → ↓ X → ↓ XnAD

-неценовые   (могут вызвать либо его увеличение, либо уменьшение).

Различают следующие группы неценовых факторов:

-влияющие на изменение потребительских расходов (уровень благосостояния домашних хозяйств, ожидания потребителей, задолженность по кредитам, уровень индивидуальных податков),

- изменяющие инвестиционные расходы (уровень процентной ставки, уровень налогообложения, изменение технологий),

- влияющие на государственные расходы (политические решения, изменение внешних условий экономики),

- изменение чистого экспорта (изменение дохода разных стран, выступающих торговыми партнерами, изменение валютных курсов).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23040. Операційні підсилювачі (негативний зворотний зв`язок) 68.5 KB
  Вступ Операційний підсилювач це диференційний підсилювач постійного струму який в ідеалі має нескінченний коефіцієнт підсилення за напругою і нульову вихідну напругу за відсутністю сигналу на вході великий вхідний опір і малий вихідний а також необмежену смугу частот сигналів що підсилюються. Мета роботи ознайомитись із властивостями операційних підсилювачів опанувати способи підсилення електричних сигналів в ОП охопленому негативним зворотним зв`язком та способи виконання математичних операцій за допомогою ОП. Операційні...
23041. Пасивні RC-фільтри 129.5 KB
  Пасивний чотириполюсник не містить у собі джерела енергії; потужність що виділяється в елементі кола підключеного до виходу чотириполюсника менше потужності що споживається від джерела сигналу підключеного до входу чотириполюсника; на виході такого чотириполюсника ніколи не буває гармонік яких би не було у поданому на його вхід сигналі якщо цей чотириполюсника створений на базі лінійних елементів. Функцію перетворення будьякого чотириполюсника можна подати кількома варіантами в залежності від способу впливу...
23042. Напівпровідникові діоди. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) 83.5 KB
  Вольтамперна характеристика ВАХ це залежність величини струму ІД крізь pn перехід діода від величини і полярності напруги UД прикладеної до діода. Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального осцилографа зображення ВАХ діода а також побудову ВАХ шляхом вимірювання деякої кількості величин струму ІД що відповідають певним величинам та полярності напруги UД і представленням результату у вигляді графіка. Залежність струму крізь діод від прикладеної до...
23043. Транзистори 88 KB
  Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ біполярного транзистора це залежність величини струму колектора ІК від напруги між колектором та емітером UКЕ при певному струмі бази ІБ або напруги між базою та емітером UБЕ . Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ польового транзистора це залежність величини струму стока ІС від напруги між стоком та витоком UСВ при певній напрузі між затвором та витоком UЗВ . Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального...
23044. ПІДСИЛЮВАЧІ НА ТРАНЗИСТОРАХ 103 KB
  Він є лише керувальним пристроєм а збільшення потужності сигналу відбувається за рахунок зовнішнього джерела напруги струмом в колі якого й керує транзистор. Характер зміни вхідного сигналу повинен передаватися на вихід без помітних спотворень. Кажуть що має місце інверсія фази сигналу. Як випливає з рівняння ЕберсаМола [1] імпеданс для малого сигналу з боку емітера при фіксованій напрузі на базі дорівнює rе = kT еIк 5 де k стала Больцмана Т абсолютна температура е заряд електрона Iк струм колектора.
23045. Дешифратори та мультиплексори 1.3 MB
  Це здійснюється аналогічно заданню параметрів елементів схеми за допомогою редактора пробних сигналів Stimulus Editor. Це робиться аналогічно заданню мітки вузла схеми причому в описі шини слід перерахувати через кому мітки усіх вузлів що входять у шину Альтернативна можливість полягає у використанні конструкцій типу BUS[1n] де BUS імя шини BUS[1]BUS[n] відповідні мітки вузлів. Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла підєднані лише цифрові входи та виходи. Зазначимо що...
23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім звязком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...
23048. Імпульсні цифрові схеми 2.62 MB
  Формувачі імпульсів. 1 зображено схему формувача імпульсів на логічних елементах ІНЕ. 1 Недоліком цієї схеми є те що для формування імпульсів досить великої тривалості потрібно використати велику кількість логічних елементв. 2 Для формування імпульсів з синусоїдальної напруги часто застосовується тригер Шмітта рис.