91516

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Излишек потребителя дополнительная полезность или дополнительная выгода получаемая потребителем благодаря тому что цена покупаемого им товара или услуги оказалась ниже того максимума который он готов был заплатить. Совокупный излишек потребителя измеряется как площадь под уровнем цены слева от кривой спроса. Излишек производителя дополнительный доход владельца факторов производства возникающий вследствие того что рыночная цена на продукцию оказалась выше той по которой производитель готов был ее продавать т. Совокупный излишек...

Русский

2015-07-21

43.31 KB

2 чел.

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя

От рыночного обмена выигрывает и покупатель, и продавец, это связано с существованием излишков потребителя и производителя. Это взаимосвязанные величины, отражающие взаимодействие спроса и предложения на конкретном рынке товаров и услуг.

Излишек потребителя – дополнительная полезность или дополнительная выгода, получаемая потребителем благодаря тому, что цена покупаемого им товара или услуги оказалась ниже того максимума, который он готов был заплатить. Совокупный излишек потребителя измеряется как площадь под уровнем цены слева от кривой спроса.

Излишек производителя – дополнительный доход владельца факторов производства, возникающий вследствие того, что рыночная цена на продукцию оказалась выше той, по которой производитель готов был ее продавать (т.е. прямая или косвенная получаемая полезность оказывается больше полезности того, от чего отказываются). Совокупный излишек производителя измеряется как площадь фигуры между уровнем цены и кривой предельных издержек слева от кривой предложения.

Излишек потребителя достигает максимума в условиях совершенной конкуренции, тогда как излишек производителя растет с ростом монополизации рынка. Суммарный излишек является мерой аллокационной эффективности использования ресурсов.

Ключевые понятия

Спрос, предложение, рыночное равновесие, излишек потребителя, излишек производителя.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22925. Поняття базису 25.5 KB
  aik лінійно незалежна; Всі вектори системи a1 a2 am лінійно виражаються через ai1ai2. Базисом простору Rn називається система векторів a1 a2 an є Rn така що система a1 a2 an лінійно незалежна; Кожний вектор простору Rn лінійно виражається через a1 a2 an. Звідси α1= α2==αn=0 лінійна коомбінація тривіальна і система лінійно незалежна. Будьякий вектор простору лінійно виражається через e1e2en .
22926. Властивості базисів 33.5 KB
  Оскільки при m n система з m векторів лінійно залежна то m≤n. Якщо m n то за означенням базису всі вектори простору а тому і вектори системи e1e2en лінійно виражаються через базис a1 a2 am .Тоді за лемою про дві системи вектори e1e2en лінійно залежні. Отже В просторі Rn будьяка лінійно незалежна система з n векторів утворює базис простору.
22927. Поняття рангу 47.5 KB
  В довільній системі векторів a1a2am візьмемо всі лінійно незалежні підсистеми. Число векторів в цій фіксованій підсистемі будемо називати рангом системи векторів a1 a2 am . Таким чином рангом системи векторів називається максимальна кількість лінійно незалежних векторів в системі. Зрозуміло що ранг лінійно незалежної системи дорівнює числу всіх векторів в системі.
22928. Поняття рангу матриці 28 KB
  Ранг системи векторів a1 a2 am називається горизонтальним рангом матриці або рангом матриці за рядками і позначається . Стовпчики матриці A можна розглядати як m вимірні вектори b1 b2bn з дійсними координатами елементи простору Rm. Ранг системи векторів b1 b2bn називається вертикальним рангом матриці A або рангом матриці A за стовпчиками і позначається rbA.
22929. Поняття базисного мінору 15.5 KB
  Припустимо Поняття базисного мінору. Припустимо Δr деякий мінор порядку r матриці A r≤mr≤n. Мінор порядку r1 матриці називається оточуючим для мінора Δr якщо його матриця містить в собі матрицю мінору Δr .
22930. Існування базисного мінора 21 KB
  Для мінора Δ1 складаються всі можливі оточуючі мінори. Для цього послідовно до мінора Δ1 дописуються всі можливі рядки і всі можливі стовпчики. Якщо всі оточуючі мінори дорівнюють нулю то за означенням мінор Δ1 базисний і процес закінчується . Для мінора Δ2 складаються всі можливі оточуючі мінори послідовно дописуючи всі можливі рядки і стовпчики.
22931. Теорема про базисний мінор та її наслідки 87 KB
  Нехай мінор Δr порядку r є базисним мінором ненульової матриці. Тоді рядки матриці на яких будується мінор Δr лінійно незалежі; всі інші рядки матриці лінійно виражаються через них. Не втрачаючи загальності міркувань можна вважати що базисний мінор будується на перетині перших r рядків і r стовпчиків матриці . Можна вважати що a11 інакше для того щоб це виконалось можна переставити перші r рядків матриці A і при цьому умови теореми не змінюються.
22932. Теорема про ранг матриці 21 KB
  Для будь якої матриці її горизонтальний та вертикальний ранги рівні та співпадають з рангом матриці за мінорами . Це означає що порядок базисного мінора матриці дорівнює k . За теоремою про базисний мінор k рядків матриці A на яких будується базисний мінор лінійно незалежні а решта рядків лінійно виражаються через них.
22933. Методи обчислення визначників n порядку 761.5 KB
  Поняття визначника nго порядку. Числа aіj називаються елементами визначника . Добуток 5536 є одним з добутків визначника  оскільки серед його співмножників є по одному і лише по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпчика визначника. Аналітичний запис визначника.