91517

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса и ее определение

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Ценовая эластичность спроса и ее определение Эластичность – характер реагирования одной величины на изменение другой. В экономике различают 4 вида эластичности: эластичность спроса по цене; эластичность спроса по доходу; перекрестная эластичность...

Русский

2015-07-21

53.69 KB

2 чел.

Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса и ее определение

Эластичность – характер реагирования одной величины на изменение другой.

В экономике различают 4 вида эластичности:

- эластичность спроса по цене;

- эластичность спроса по доходу;

- перекрестная эластичность;

- эластичность предложения по цене.

Эластичность спроса по цене показывает, как реагирует покупатель на изменение рыночной цены.

●Характер реакции можно определить тремя способами:

1) путем расчета коэффициента эластичности и его сравнения с нормативными значениями;

2) с помощью показателя совокупной выручки (дохода);

3) с учетом факторов ценовой эластичности спроса.

Еpd – эластичность спроса по цене.

Еpd = %ΔQd / %ΔP

●Коэффициент может быть рассчитан двумя методами:

1) коэффициент точечной эластичности

Eточ.эл.= Δ(Q2 Q1) : Q1 / Δ(P2  P1) : P1

2) коэффициент дуговой эластичности

Eдуг.эл.= (Q2 Q1) : (Q2+Q1) / (P2 P1) : (P2+P1)

●Возможны 5 типов реакций покупателя на изменение цены:

1) D1 = 0 → абсолютно неэластичный спрос;

2) D2 = ∞ → абсолютно эластичный спрос;

3) D3 = 1 → единичная эластичность спроса по цене;

4) D4 < 1 → неэластичный спрос;

5) D5 > 1 → эластичный спрос.

  P(цена)

           P20                     D1

               D2

                     D5

            P1                      D4   D3

            Q     Q(кол-во продукта)

●Показатель совокупной выручки (собственно дохода):

TR = PQ, где Р – цена товара, Q – объем реализованного товара

●Три правила определения характера эластичности:

1.Если цена и выручка меняются на рынке в разных направлениях, то спрос будет эластичным:

P ↑, TR ↓ или P ↓, TR ↑  →  E > 1

2.Если цена и выручка меняются на рынке в одинаковых направлениях, то спрос на товар является неэластичным:

P ↑, TR ↑ или P ↓, TR ↓  →  E < 1

3.Если при любых изменениях цены выручка не изменяется, то спрос является единичным по эластичности:

P ↑↓, TR = const  →  E = 1

●Факторы, оказывающие влияние на эластичность спроса по цене:

1.Субституция – чем больше субститутов, тем эластичнее спрос на него, и наоборот.

2.Комплементарность – спрос более эластичен на более значимый комплемент, но неэластичен на менее значимый.

3.Удельный вес расходов на покупку в бюджете покупателя. Спрос эластичен при более высоком удельном весе, и наоборот.

4.Значимость товара для покупателя: на предметы роскоши – спрос эластичен, на предметы первой необходимости – неэластичен.

5.Фактор времени. Спрос эластичен на длительных временных интервалах, менее эластичен – на коротких.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68864. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 201 KB
  Суть науково-технічного прогресу полягає у безперервному процесі одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізації в елементи техніки та впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Такі зміни виявляються насамперед у появі специфічної ланки машин – автоматичного керуючого пристрою який долає...
68865. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 175 KB
  Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.
68866. ФОРМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 110 KB
  Поняття форм і показники рівня концентрації виробництва Процес концентрації виробництва це процес зосередження виробництва на дедалі більших підприємствах який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загальному випуску продукції даної галузі або в її сумарній потужності.
68867. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 250.5 KB
  Значення склад і характеристика виробничої інфраструктури Важливою умовою нормального проходження виробничого процесу є підтримання у робочому стані обладнання живлення агрегатів енергією своєчасне забезпечення робочих місць предметами праці та інструментом тобто чітка організація...
68868. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 156 KB
  Поняття види та принципи оплати праці Розподіл результатів виробництва в умовах ринку регулюється рядом економічних законів таких як: закон розподілу за капіталом дивіденди; закон розподілу за результатами найманої праці заробітна плата; закон розподілу за земельною власністю рента...
68869. СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 108.5 KB
  Поняття види і структура собівартості продукції Переваги ринкової економіки господарювання у тому що вона не вимагає великого обсягу інформації для організації діяльності підприємницьких структур. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.