91536

Платежный баланс страны и его структура

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Платежный баланс состоит из трех разделов: Торговый баланс счет текущих операций. Баланс движения капиталов. Активное сальдо баланса движения капиталов = приток капитала оттока приток валюты.

Русский

2015-07-21

56.96 KB

0 чел.

Платежный баланс страны и его структура

Платежный баланс – это соотношение суммы платежей, полученных из-за границы, и суммы платежей, переведенных за границу, за определенный период (год, квартал, месяц).

Платежный баланс состоит из трех разделов:

  1.  Торговый баланс (счет текущих операций).

Он характеризует экспорт-импорт страны.

Если импорт > экспорта, то понижается  курс национальной валюты.

  1.  Баланс движения капиталов.

Характеризует куплю-продажу активов, предоставление-получение займов, кредитов. Приток капитала => поступление иностранной валюты в страну, отток капитала – ее утечка.

Активное сальдо баланса движения капиталов = приток капитала > оттока (приток валюты).

Пассивное сальдо → отток валюты.

  1.  Счет официальных резервов

Сюда включаются операции купли-продажи иностранной валюты, золота и других активов, осуществляемые Центральным Банком и правительством.

Эти операции проводятся не с целью получения прибыли, а с целью урегулирования нестабильности платежного баланса или поддержания курса определенных валют.

За счет официальных резервов покрывается дефицит или пассивное сальдо платежного баланса (счета текущих операций и движения капиталов). Происходит это путем продажи Центральным Банком иностранной валюты, золота и получения государством валютных кредитов в других банках.

Активное сальдо платежного баланса

Итоговый баланс дает по всем позициям «0».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47862. Інформаційні технології. Конспект лекцій 14.48 MB
  Пристрої візуалізації і подання даних. Способи подання атрибутивних даних. Моделі даних. Створення атрибутивної бази даних
47864. Загальні поняття основ ергономіки 300 KB
  Технічний прогрес у промисловості в транспортній галузі в енергетиці та у військовій справі супроводжується вростанням ролі людини у забезпеченні високої ефективності виробництва. Механізація та автоматизація виробничих процесів упровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій докорінно змінюють діяльність людини висуваючи до неї нові більш високі вимоги збільшуючи при цьому економічну та соціальну значущість результатів її діяльності. Одночасно принцип гуманізації...
47865. Інформаційні системи та технології в торгівлі 623.5 KB
  Між керуючою системою і керованою системою здійснюється взаємозв'язок через інформаційну систему під якою розуміють комунікаційну систему із збору передачі переробки інформації про об'єкт яка постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління. Друга відмінність полягає у формі передавання інформації. Для АСУТП основною формою передавання інформації є сигнали в АСОУ документи. Роль та місце АСДС в ієрархії управління визначається тим що вона є основним джерелом статистичної інформації конче потрібної для...
47866. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України. Функції Державного казначейства України 72 KB
  Саме останні дають нам можливість оцінити якість дії Державного казначейства а також його завдання та обовязки які повязані з його діяльністю. Більше того через функції визначається сутність та основна мета діяльності певного об'єкта в нашому випадку Державного казначейства. На Державне казначейство в Україні покладено виконання таких функцій: здійснення касового виконання державного бюджету та бюджетів самоврядування за доходами та видатками; здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів на стадії проведення...
47867. Предмет і метод політичної економіки 1.86 MB
  Сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва розподілу обміну і споживання продукції що утворюють певну економічну систему. Юм Фізіократи 1718 ст питання походження багатства перенесено із сфери обігу в сферу виробництва. Основні риси виробництва Стадії суспільного виробництва Основні елементи процесу виробництва Праця –це свідома доцільна діяльність людини яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.
47868. Проектний аналіз 1.67 MB
  Він дає інформаційну базу у вигляді проекту як спеціально оформленого інвестиційного плану чи результатів проведеної експертизи проекту для ухвалення рішення щодо включення проекту в інвестиційний портфель підприємства початку його інвестування постійного моніторингу реалізації. Аналіз інвестиційних проектів – це комплекс методичних та практичних прийомів розробки обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проекту. Більшість проектів що виявилися збитковими могла бути не допущена до реалізації за умови якісного попереднього аналізу з...
47869. Міжнародна економіка. Конспект лекцій 905.5 KB
  Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій
47870. Многочлени. Властивості многочленів 5.51 MB
  Ділення многочлена на лінійний двочлен. Розклад многочлена за степенями лінійного двочлена. Означення многочлена Вираз виду: Повністю визначається коефіцієнтами. Многочленомполіномомвід однієї змінної над областю цілісності К називається вираз виду 3 де довільне ціле невід’ємне число елементи К а деякі символи; називається степенем змінної або невідомого а м коефіцієнтом многочлена 3 або коефіцієнтом при .