91539

Безработица: типы, уровень, экономические издержки, закон Оукена

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Для измерения уровня безработицы в стране используется формула: Безработица = число безработных совокупная рабочая сила 100 Существует две методики определения уровня безработицы: Методика МОТ: уровень безработицы вычисляется на основе выборочного обследования рабочей силы. Это показатель общей безработицы. уровень регистрируемой безработицы. Показатели безработицы могут быть уточнены при помощи: соотношения между всеми безработными и трудоспособным населением страны соотношения между официально зарегистрированными безработными и...

Русский

2015-07-21

53.5 KB

0 чел.

Безработица: типы, уровень, экономические издержки, закон Оукена

Всё население можно разделить на 2 части:

1.Экономически неактивное население  (студенты, пенсионеры, занятые в домашнем хозяйстве).

2. Экономически активное население (занятые в общественном производстве, безработные).

Совокупная рабочая сила страны = занятые в общественном производстве + безработные.

По определению МОТ: безработный – лицо трудоспособного возраста, не имеющее работы, но пригодное к работе в настоящее время и активно ищущее её.

Для измерения уровня безработицы в стране используется формула:

Безработица = (число безработных / совокупная рабочая сила) *100 %

Существует две методики определения уровня безработицы:

 1.  Методика МОТ: уровень безработицы вычисляется на основе выборочного обследования рабочей силы. Это показатель общей безработицы.
 2.  По регистрации в службе занятости, т.е. уровень регистрируемой безработицы.

Различают два подхода по объяснению причин:

 1.  Подход неоклассиков: возможна лишь добровольная безработица, причина которой – несогласие с реально существующими  ставками зарплаты.
 2.  Подход кейнсианцев: возможна вынужденная безработица из-за недостаточности совокупного спроса в экономике.

По продолжительности различают 3 типа:

 1.  фрикционный: от 1 до 3 месяцев, связан с поиском и ожиданием работы;
 2.  структурный: вызывается изменением структуры спроса на рабочую силу из-за технологических изменений;
 3.  цклический: вызван циклическими колебаниями в экономике и возникает при понижательной волне.

Показатели безработицы могут быть уточнены при помощи:

 1.  соотношения между всеми безработными и трудоспособным населением страны,
 2.  соотношения между официально зарегистрированными безработными и экономически активной армией труда,
 3.  продолжительности безработицы,
 4.  удельного веса среди безработных женщин, молодежи и лиц с высшим образованием,
 5.  безработицы в разрезе регионов,
 6.  количества безработных, приходящихся на одно вакантное место.

Фрикционная + структурная = естественная безработица (полная занятость).

Фактический уровень безработицы – уровень естественной безработицы = циклическая.

В 1960 Оукен вывел закон, выражающий взаимосвязь между конъюнктурным снижением  ВВП и уровнем циклической безработицы. Если ВВП снижается на 2– 3%, то безработица растёт на 1 %.

Помимо закона Оукена, безработица в обществе порождает негативный эффект в виде:

 1.  усиления напряжённости в доходной части бюджета страны (сокращение числа налогоплательщиков);
 2.  усиления напряжённости в расходной части бюджета;
 3.  нарастания явлений социальной патологии при долгосрочной безработице (свыше 5 – 6 лет).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64464. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини 343 KB
  В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви.
64465. ІЗОМЕРНИЙ СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ ВМІСТУ РУБЦЯ І МОЛОКА КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВУГЛЕВОДНОГО І ЛІПІДНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ 217.5 KB
  Для збільшення молочної продуктивності корів до складу їх раціонів вводять концентровані корми та жирові добавки, які впливають на жирність молока і його жирнокислотний склад, а відповідно і на харчову цінність молочного жиру.
64466. ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ 1.33 MB
  Разом з тим за рівнем материнської смертності абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США але й країнам Східної Європи...
64467. Індуктивні методи та алгоритми самоорганізації моделей даних на основі карт Кохонена 916.5 KB
  Із розвитком і поширенням обчислювальної техніки в різних галузях діяльності людини об'єми даних які зберігаються у файлах та базах даних збільшуються високими темпами.
64468. ПРОДУКТИВНІСТЬ РОЗЛУСНОЇ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН І МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В ПІВНІЧНІЙ ПІДЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ 516.47 KB
  Мета роботи –встановити оптимальні параметри передзбиральної густоти стояння рослин основного обробітку ґрунту і рівня мінерального живлення для нових гібридів розлусної кукурудзи в умовах північної підзони Степу України.
64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забур’яненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.