91590

Способы подключения к сети Интернет

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Коммутруемый доступ к сети, иначе dialup – подключение с помощью модема, устройства которое осуществляет передачу данных по аналоговой телефонной сети. При этом как правило, два модема взаимодействуют по протоколу ppp (point to point protocol), самый современный протокол передачи v.90 или v.92 обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 56 кб/c

Русский

2015-07-21

32.76 KB

1 чел.

Способы подключения к сети Интернет

 На данный момент, существует большое много способов подключения к сети Интернет, перечислим некоторые из них:

  1.  Коммутруемый доступ к сети, иначе dialup – подключение с помощью модема, устройства которое осуществляет передачу данных по аналоговой телефонной сети. При этом как правило, два модема взаимодействуют по протоколу ppp (point to point protocol), самый современный протокол передачи v.90 или v.92 обеспечивают максимальную скорость передачи данных до 56 кб/c
  2.  ISDN (Integrated Services Digital Network) - ISDN предполагает оцифровывание телефонной сети для того, чтобы голос, информация, текст, графические изображения, музыка, видеосигналы и другие материальные источники могли быть переданы коанечныму пользователю по имеющимся телефонным проводам и получены им из одного терминала конечного пользователя. ISDN включает в себя 2B (2*64 кб/с) + D (16 кб/c) канала, причем последний обеспечивает управление данными, таким образом, мы получаем канал в 128 кб/с. Существуют другие модификации ISDN позволяющие добиться более высоких скоростей.
  3.  Радио доступ – подключение по средством радио связи, что обеспечивает хорошее качество связи наряду с относительной дешевизной, в современных реешениях скорость радиоканала варьируется от 9,6 кб/с до 11 мб/c
  4.  Выделенная линия – выделенный канал, прокладываемый каким-либо образом от провайдра к конечному пользователю. В данном случае применяются технологии Ethernet, HomePNA или всевозможные DSL вариации (ADSL, XDSL и тд).
  5.  Спутниковые и оптоволоконные каналы связи, данный способ доступен как правило только провайдерам или огромным компаниям, в данном случае скорость ограничивается лишь финансовыми возможностями покупателя канала

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28475. Обернена матриця 17.08 KB
  Оберненою до даної квадратної матриці А називається така матриця А1 що А1А =АА11=Е. Для кожної невиродженої квадратної матриці існує єдина обернена. Можна довести що А1 = А 1 де А приєднана до А матриця тобто матриця того ж порядку елементами якої є алгебраїчні доповнення відповідних елементів матриці А' транспонованої до А. Визначник дає інформацію про виродженість чи невиродженість тільки квадратної матриці.
28477. Предмет математичного програмування 11.64 KB
  Для будьякої технікоекономічної задачі кожного рівня наприклад керування роботою підприємства характерними є багатоваріантність вибору тих чи інших рішень а також наявність того чи іншого критерію доцільності прийняття чи відкидання рішень наприклад мінімізація собівартості максимізація прибутку то що. При розв'язуванні будьякої задачі економічного змісту із застосуванням методів математичного програмування необхідно: 1 побудувати математичну модель задачі і проаналізувати її адекватність економічній задачі; 2 з допомогою...
28478. Найпростішіоматематичніомоделі математичного програмування 17.03 KB
  Побудова математичної моделі: Позначимо: хі - кількість одиниць продукції виду Пі, заплановано: до випуску (і=1,2); z - сумарний прибуток при реалізації запланованої виробничої програми. Для змінних x1, x2, очевидно, виконуються нерівност
28480. Стандартні форми задач лінійного програмування 27.15 KB
  Існуючі методи розв'язування ЗЛП передбачають певні вимоги на систему основних обмежень в силу чого розрізняють дві стандартні форми ЗЛП: Іа з обмеженнямирівняннями в такому вигляді розв'язуються задачі з допомогою універсальних методів реалізованих на персональних комп'ютерах; ІІа з обмеженняминерівностями використовується в теоретичних дослідженнях і для геометричної ілюстрації; Лема 1. Будьяка задача ЛП може бути приведена до рівносильної задачі ЛП яка записана в 1й стандартній формі. Будьяка ЗЛП може бути зведена до...
28481. Основні властивості розв’язків задач лінійного програмування 19.37 KB
  Основні властивості розвязків задач лінійного програмування. Множина розв'язків нерівності заповнює суцільно одну із півплощин на які ділить площину гранична пряма аі1 x1 ai2 Х2= b Леми 1 та 2 дозволяють сформулювати:Властивість 1. Сукупність допустимих розв'язків задачі ] 2 заповнює опуклий многокутник або є порожньою множиною. Оптимальним розвязком задачі ] 2називається такий її допустимий план на якому цільова функція 1 досягає екстремального найбільшого або найменшого значення.
28482. Алгоритм графічного методу розв’язування задач лінійного програмування 11.86 KB
  Алгоритм графічного методу розвязування задач лінійного програмування. Графічний метод ґрунтується на геометричній інтерпретації ЗЛП і застосовується в основному при розв'язуванні задач в R2 і тільки деяких задач трьохмірного простору оскільки в R3 досить важко побудувати многогранник допустимих розв'язків що утворюється в результаті перетину півпросторів. Якщо ж ЗЛП записана в І стандартній формі система рівнянь якої містить n невідомих і m лінійно незалежних рівнянь то вона також може бути розв'язана графічним методом всякий раз коли...