91655

Основания и порядок передачи дела из одного хозяйственного суда в другой

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Хозяйственный суд передает дело на рассмотрение другого суда если: при рассмотрении дела в данном суде выявилось что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности; если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной; ответчик место нахождения или место жительство которого было неизвестно ранее заявил ходатайство о передаче дела в хозяйственный суд по месту его нахождения или места жительства; обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела хозяйственным судом по месту...

Русский

2015-07-21

32.08 KB

0 чел.

Основания и порядок передачи дела из одного хозяйственного суда в другой

Хозяйственное процессуальное законодательство (ст. 53 ХПК) регулирует также вопросы, связанные с передачей дел из одного хозяйственного суда в другой хозяйственный

суд. Дело, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому хозяйственному суду. Хозяйственный суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:

- при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;

- если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде становится невозможной;

- ответчик, место нахождения или место жительство которого было неизвестно ранее, заявил ходатайство о передаче дела в хозяйственный суд по месту его нахождения или места жительства;

- обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела хозяйственным судом по месту нахождения большинства доказательств;

- одной из сторон в споре является этот же хозяйственный суд;

- по иным объективным причинам.

В указанных случаях дела передаются в хозяйственный суд того же уровня.

О передаче дела на рассмотрение другого хозяйственного суда выносится определение.

Дело, направленное из одного хозяйственного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению судом, которому оно направлено.

Споры о подсудности между хозяйственными судами в Республике Беларусь разрешаются Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48217. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 3.94 MB
  Теория государства и права: Курс лекций Под ред. ПРЕДИСЛОВИЕ Литература по общей теории государства и права пока еще не отражает в полной мере тех глубоких перемен которые происходят сегодня в России. Книга рассчитана как на студентов первых курсов только начинающих изучать основы теории государства и права так и на студентоввыпускников уже получивших необходимую подготовку.
48218. Теория массовой коммуникации 388 KB
  Массовая коммуникация - процесс распространения информации с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение и др.) на численно большие, рассредоточенные аудитории
48219. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ 4.42 MB
  Теорія та розрахунок трифазних лінійних кіл На попередніх лекціях ми розглядали кола однофазного змінного струму а саме такі кола в яких кожне джерело енергії створює лише одну синусоїдну ЕРС. Але на практиці основна кількість електричної енергії генерується і споживається в формі трифазного струму. Шестифазні струми використовуються при перетворенні змінного струму в постійний. Позитивний напрям фазних ЕРС приймаємо від кінця обмотки до початку напруги – від початку до кінця а позитивний напрям струму співпадає з позитивним напрямом...
48220. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ 1.61 MB
  Основні категорії статистики З питанням про предмет статистики пов'язані поняття статистичної закономірності та статистичної сукупності. Згідно з цими принципами закони суспільного розвитку виразно виявляються лише в досить численній сукупності подій. 2Закономірності розподілу елементів сукупності. Склад елементів і спосіб їх об'єднання визначають структуру сукупності.
48221. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 667.5 KB
  Системи договірних відносин на оптовому ринку електроенергії. У загальному розумінні поняття енергетичний ринок можна трактувати як місце зустрічі продавця енергії та її покупця. Таким чином енергетичний ринок у широкому розумінні містить таких учасників ринку як підприємства видобувачі паливноенергетичних ресурсів організації що переробляють ці ресурси постачальники кінцевої енергії споживачі енергії а також підприємства що виготовляють товари та надають послуги які забезпечують процес виробництва енергії наприклад основні фонди...
48222. Технічна механіка 8.62 MB
  Технічна механіка є фундаментальною загальнотехнічною дисципліною, невід’ємною складовою системи підготовки інженерно-технічних працівників. Під час вивчення курсу студенти оволодівають знаннями законів рівноваги та руху матеріальних тіл, методів розрахунку елементів конструкцій, машин та споруд на міцність, жорсткість, стійкість, основами проектування деталей, вузлів машин. Знання дисципліни необхідні спеціалістам, які повинні організовувати належну експлуатацію й обслуговування сучасної залізничної техніки, удосконалювати її конструкцію та технології застосування.
48223. ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОД 81.5 KB
  Установки термического обезвреживания минерализованных сточных вод должны соответствовать следующим основным требованиям: I обеспечивать снижение концентрации вредных веществ в очищаемой воде до значений меньших ПДК; 2 иметь незначительную чувствительность к составу стоков; 3 обеспечивать надежность и экономичность в работе; 4. Концентрирование сточных вод Многокорпусные выпарные установки. На практике используют однокорпусные и многокорпусные выпарные установки включающие аппараты с естественной и принудительной циркуляцией. Наибольшее...
48224. Основні підходи до визначення поняття парламентаризму 56 KB
  : Поняття П = відображає з одно боку місце парламенту в мехзмі поділу влади і в цьому значенні наближене до політичного режиму а з іншого – принципи устрою парламенту. влади: У вузькому розумінні: оргція і функціонування органу законодавчої влади що хться верховенством парламенту наявністю в нього виключних прерогатив і повноважень Журавський В. влади з особливою активною 1998 роллю парламенту. влади з вагомою і значною роллю парламенту передбаченими Кцією можливостями його активного впливу на сусп.