91660

Принципы хозяйственного процессуального права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Основные принципы ХП (гл.2 ХПК): осуществление правосудия только хозяйственным судом – подчеркивает исключительное право ХС на осуществление правосудия по делам, отнесенным к его компетенции; коллегиальное и единоличное рассмотрение дела–в ХС 1 инстанции дела рассматриваются единолично, но учитывая сложность и характер дела

Русский

2015-07-21

34.35 KB

0 чел.

Принципы хозяйственного процессуального права.

Основные принципы ХП (гл.2 ХПК):1)осуществление правосудия только хозяйственным судом – подчеркивает исключительное право ХС на осуществление правосудия по делам, отнесенным к его компетенции;2)коллегиальное и единоличное рассмотрение дела–в ХС 1 инстанции дела рассматриваются единолично, но учитывая сложность и характер дела, председатель ХС либо его заместитель могут принять решение о коллегиальном рассмотрении (апелляционной, кассационной и надзорной инстанции, если дела пересматриваются ранее вынесенные решения);3)независимость судей хозяйственного суда–предполагает как организационную (органы исполнительной и законодательной власти не имеют права вмешиваться в деятельность ХС, влиять на него при вынесении решения по делу), так и функциональную независимость (судьи должны быть независимы в своих убеждениях, никто не имеет права оказывать влияние на судей при принятии решения);4)процессуальная экономия - Хозяйственный суд выполняет задачи судопроизводства в хозяйственном суде в возможно короткие сроки в пределах, установленных законодательными актами;5)законность судопроизводства в хозяйственном суде – нарушение правовых установлений влечет применение различных видов ответственности к участникам хозяйственных правоотношений;6)равенство перед законом и хозяйственным судом – распространяется не только на физических, но и на юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры субъектов хозяйствования обладают равными правами в ходе осуществления правосудия, они могут рассчитывать на равную защиту своих нарушенных либо оспариваемых прав;7)принцип разъяснения процессуальных прав и обязанностей - Хозяйственный суд разъясняет участникам судопроизводства в хозяйственном суде их процессуальные права и процессуальные обязанности, а также процессуальные последствия отказа от реализации таких прав и ненадлежащего исполнения таких обязанностей;8)уважения достоинства личности - Хозяйственный суд, а также все участники судопроизводства в хозяйственном суде обязаны уважать достоинство друг друга;9)равноправие и добросовестность сторон;10)состязательность – лица, участвующие в деле, занимают противоположные позиции и для того чтобы отстоять свою позицию, они должны представлять соответствующие доказательства;11)язык судопроизводства в хозяйственном суде


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14840. ДОМБЫРА ФИЛОСОФИЯСЫ 61 KB
  ДОМБЫРА ФИЛОСОФИЯСЫ Домбыра қазақтың жаны. Ол тар жол тайғақ кешу жолдарын бастан өткерген қазақ тарихын парақтауға негiз бола алады. Ұлтымыздың болмысына куә болған әдетғұрпы мен салтдәстүрлерiне жан бiтiрiп оның құнды қалпын сақтауға негiз болғанын көремiз. Бұл
14841. Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар 63 KB
  Көне түрік жазбаларындағы алғы философиялық ойлар Қазақтың ататегі болып табылатын сақтар ғұндар үйсіндердің түп төркіндеріндегі қарамақайшылықтарға қарамастан көшпенділк әмбебапшылығы басымдылыққа ие болды. Солай бола тұра жер өңдеушілерді
14842. ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫНЫҢ НАНЫМ - СЕНІМДЕРІ МЕН МОРАЛЬДЫҚ ЭТИКАСЫ 50.5 KB
  ҚАЗАҚ БАТЫРЛАРЫНЫҢ НАНЫМ СЕНІМДЕРІ МЕН МОРАЛЬДЫҚ ЭТИКАСЫ С.Г.Есенов Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к. Каримов М.К. Семей қаласы М.О.Әуезов атындағы Семей университеті. Қазақтың этноргафиялық суреттерінде кескінделген адам батыр бейнесі негізінен өте қарапайым түрде...
14843. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ДАНАЛЫҚ ҮРДІС 63.5 KB
  ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ДАНАЛЫҚ ҮРДІС Г.Ә.Өтетілеуова Г.Ә.Мұраталиева Ыбырайым Сүлейменов атындағы № 37 қазақ орта мектебі Тараз қ. Даналық – адамды басыбүтін және үнемі баурайтын соңғы лебіз соңғы дау. Даналық өне бойы өткенге көз тастап тарихқа үңілумен болады...
14844. Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері 48.5 KB
  Қазақ философиясы қалыптасуының тарихи ерекшеліктері Кіріспе бөлімі Әдетте адамдардың барлығы да ізденуші өмірге қажеттінің бәрін өзімен бірге ала келген жоқ. Тарихты адам жасайды адамзат тарихы дегеніміз – дарияның асау тасқыны да толқынға қарсы жүзетін кем...
14845. ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚ-ҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 79.5 KB
  ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ТАРИХЫН ЛОГИКАЛЫҚҚҰРЫЛЫМДЫ КЕСТЕЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ Р.Е. Джуншеев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Философия пәнін оқытуды талдау барысында соңғы кезде академиялық сабақтардың әсіресе практикалық мазмұнында эмп...
14846. Мағжан дүниетанымы 77.5 KB
  Мағжан дүниетанымы Жиырмасыншы ғасырдың басы қазақ философиясының даму тарихы тұрғысынан әлі күнге дейін толық және терең зерттелмеген кезең. Бұл кезеңде әйгілі ақындар мен жазушылардан ғалымдар мен қоғам қайраткерлерінен құралған демократиялық бағыттағы қазақ ...
14847. Махаббат пен ғадауат 71 KB
  Махаббат пен ғадауат Рисала Біздің ұлық Абайымыз айтпаған сөз қалған ба Жасың ұлғайып дүние сырына бұрынғыдан тереңірек үңілген сайын Абайға барып жүгінуің жиілей береді. Жаныңды қинаған сұрақтарға жауап іздейсің. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма Өткір...
14848. «Мұтылған» философиясы 38.5 KB
  Мұтылған философиясы Ғарифолла ЕСІМ академик. Шәкәрім өзінеөзі €œМұтылған€ ұмытылған – Ғ.Е. деп ат қойған. Біздіңше бұл псевдоним. Мәселенің байыбына барсақ ақынның өзіне осылайша ат қоюында мән бар. Оның дәлелін €œМұтылғанның өмірі€ деген толғауөлеңнен ...