91661

Источники хозяйственного процессуального права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Законы предусматривающие особенности рассмотрения отдельных категорий дел а также исполнения судебных или иных актов: Закон Об экономической несостоятельности банкротстве О междм арбитражном третейском суде О комитете гос. Декрет О совершенствовании хозяйственного...

Русский

2015-07-21

34.81 KB

1 чел.

Источники хозяйственного процессуального права.

К источникам ХПП относятся: Конституция, ХПП, другие кодексы, законы, декреты и указы Президента, международные договоры, постановления Пленума ВХС. Под источниками хозяйственного процессуального права подразумеваются законод-е акты, регулирующие порядок судопр-ва в хозяйственных судах. К ним относятся:Конституция РБ – явл-ся первым по значимости источником ХПП. В ней ХС отнесены к органам суд. власти, закреплены основные принципы основные принципы судопроизводства, порядок назначения судей ХС и др. основные начала их деятельности.Международные договоры РБ. Установлен приоритет межд. договора РБ перед другими зак-ми актами: если межд. дог-м РБ предусматриваются иные правила , чем те кот. сод-ся, например, в ХПК, то применяются правила межд. дог-ра.;ХПК. В нем подробно освещены принципы судопроизводства ХС, положения о подведомственности и подсудности споров, состав лиц, участвующих в деле, приказное производство, порядок предъявления иска, разрешение споров, обжалования и пересмотра судебных актов и др. вопросы процессуальной деятельности ХС.Закон о ХС. Законы, которые помогают определить подвед-ть споров ХС «Об объектах находящихся только в собств-ти гос-ва», «О хоз. обществах» и т.д. Они регулируют отношения сугубо в сфере экономики, хозяйствования, предприним-ва. Одновр-но в них содержаться нормы, определяющие компетенцию определенных органов управления коммерческих организаций (общего собрания, правления, советов и комитетов). В совокупности с нормами процессуальными нормы данных законов позволяют разграничить компетенцию хоз. и общих судов, др. гос. и иных органов. Законы предусматривающие особенности рассмотрения отдельных категорий дел, а также исполнения судебных или иных актов: Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», «О межд-м арбитражном (третейском) суде», «О комитете гос. контроля РБ» и др. В законах рег-ся и др. процессуальные вопросы, напр., связанные с суд. расходными, - в Законе «О гос. пошлине».Декреты и указы Президента РБ. Декрет «О совершенствовании хозяйственного судопроизводства», указ «О создании Службы судебных исполнителей ХС в РБ»;

Другие законы РБ, постановления Правительства, постановления Пленума ВХС.Т.о. источники ХПП:- предст-т собой систему (включают в себя нормы организ-е, процесс-е и спец-е);- отличаются спецификой, присущей только данной отрасли права (эконом. составляющая в спорах, особенности рег-я отношений, связанных с банкротством юр. лиц и ИП);

- имеют высокую степень развития и перспективность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70230. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка 132 KB
  Національна природа інтелігента визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщини а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету рідного народу і потребам його розвитку спричинених своєрідністю конкретної історичної ситуації.
70231. Соціально-політичні погляди М.Грушевського 49.5 KB
  Політична думка в Україні у XIX—XX ст. формувалася в умовах, коли зникав традиційний сільськогосподарський уклад життя і його змінювало індустріальне суспільство, коли відбувалися процеси національно-культурного й національно-політичного відродження України.
70232. Політична культура як засіб завоювання та здійснення влади 75.5 KB
  Політична психологія має певну структуру. Вона містить політичні потреби, інтереси, почуття, настрої, традиції тощо. Політичні потреби - це ті потреби, задоволення яких пов’язано зі здійсненням влади. Вони можуть лише тим чи іншим чином стосуватися влади, а можуть виявлятися безпосередньо...
70233. Критичний утопічний соціалізм 26.5 KB
  Вихідними пунктами його плану з одного боку стала переконаність у провідній ролі індустріалів у суспільному житті а з іншого його ставлення до організації промисловості як одного з найважливіших чинників досягнення суспільного блага. Мислитель розглядав державну владу як основний засіб...
70234. Розвиток і особливості політичної думки в Росії 51 KB
  Слов’янофільство - вияв приязні, симпатії до слов’янства, зацікавлення ним з боку різних громадсько-політичних та культурних діячів, які, виходячи з етнічної та мовної спорідненості слов’ян, підтримували ідею їхнього тісного єднання. Форми вияву слов’янофільства були найрізноманітнішими...
70235. Діалектико-матеріалістичні погляди К. Маркса, Ф.Енгельса, В.І. Леніна 99.5 KB
  Перший виклад диалектичного матерiалiзму здiйснений 6ув Марксом у групi праць, написаних мiж 1844-м i 1848 роком пiд впливом Фоєр6ахової матерiалiстичної iнтерпретацii Гегеля, i його можна вважати епiзодом у Марксовому зростаннi як революцiйного соцiалiста.
70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль – парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування об’єктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.