91668

Понятие и виды подведомственности

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Подведомственность круг споров и других юридических дел отнесенных законодательством к ведению соответствующего юрисдикционного органа суда административного органа и т. Виды подведомственности: исключительная единичная строго рассматривается в одних судах например дела о банкротстве;множественная одно и то же дело в зависимости от определенных обстоятельств может быть подведомственно либо хозяйственному суду либо иному юрисдикционному органу: 1 договорная подведомственность дел третейскому суду ст.28 ХПК по письменному...

Русский

2015-07-21

35.13 KB

0 чел.

Понятие и виды подведомственности. 

Подведомственность– круг споров и других юридических дел, отнесенных законодательством к ведению соответствующего юрисдикционного органа (суда, административного органа и т.д.). Виды подведомственности:исключительная (единичная) – строго рассматривается в одних судах (например, дела о банкротстве);множественная – одно и то же дело в зависимости от определенных обстоятельств может быть подведомственно либо хозяйственному суду, либо иному юрисдикционному органу: 1 договорная (подведомственность дел третейскому суду), ст.28 ХПК – по письменному соглашению сторон подведомственный хозяйственному суду спор, вытекающий из гражданских правоотношений, может быть передан до вынесения судом решения на рассмотрение третейского суда. Ст.4 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» от 9.07.1999 г. – в такой суд могут передаваться споры между любыми субъектами, возникающие при осуществлении внешнеторговых и иных видов международных экономических связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится за границей РБ, а также иные споры экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разрешение международного арбитражного суда и если это не запрещено законодательством РБ; 2 условная – при условии предварительного рассмотрения дела во внесудебном юрисдикционном органе. Ст.14 Закона «О государственной налоговой инспекции», ст.12 Закона «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет РБ» – акт налоговой инспекции может быть оспорен в хозяйственном суде лишь при условии его предварительного обжалования в вышестоящую налоговую инспекцию. Система налоговых органов имеет трехзвенную структуру. Постановление Пленума ВХС от 26.04.1994 г. №3 «О практике разрешения споров с участием ГНИ»; 3 альтернативная – избрание субъектом хозяйствования несудебного способа обжалования не лишает его права на обращение в суд. Конституционный суд – 28.07.1998 г.; 4 смешанная (последние два вида утратили значение).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68161. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 434.5 KB
  Складність рішення даного завдання обумовлюється тим що ІБП завжди розвиваються в умовах жорстких обмежень на витрати ресурсів проекту та тривалість їх виконання. Тому важливим процесом в управлінні ІБП є оптимальний розподіл ресурсів проекту а саме фінанси сировини енергії обладнання трудових ресурсів тощо.
68162. ПРОФІЛАКТИКА КАНДИДО-АСОЦІЙОВАНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 158 KB
  Клінічно на третю добу після екстракції зуба у першій контрольній групі було зареєстровано 17 327 випадків розвитку ускладнень у вигляді постекстракційного альвеоліту у другій 7 14 випадків й в основній 3 53. Так у першій контрольній групі запальні реакції були найбільш тривалими і зберігалися до 14 діб.
68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.
68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Обєктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...
68166. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 246 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти визнається провідна роль педагога в досягненні мети освіти. Різноманітні аспекти професійного розвитку особистості виступили предметом наукових досліджень як вітчизняних Г. Тому при підготовці майбутніх вчителів провідними і приорітетними є завдання...
68167. ОСНОВНІ ХВОРОБИ КУКУРУДЗИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЇХ ШКІДЛИВОСТІ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 237.5 KB
  Спеціалізація вирощування кукурудзи відбувається в сівозмінах з короткою ротацією з насиченням зернових культур понад 50 а це спричиняє акумуляцію інфекційного запасу хвороб в ґрунті. Головними чинниками що дестабілізують виробництво зерна є хвороби які знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи.
68168. ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 206 KB
  Аналіз заходів щодо зниження рівня негативного впливу на економіку, що включають від відверто протекціоністських заходів для захисту власних виробників, девальвації національної валюти до регулювання ринків праці на користь громадян власних країн, прийнятих розвиненими економіками...
68169. МУЗИЧНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 127.5 KB
  Але якщо раніше звучання музики було локалізоване в часі та просторі то у сучасному світі музику можна почути коли і де завгодно. У подібному процесі немає нічого дивного оскільки сама природа музики як мінімум подвійна. Двоїстість музики свідчить про подвійну природу самої людини а значить...