91669

Общие правила подведосмтвенности хозяйственных споров хоз суду

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

ХС подведомственны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением предпр-ой и иной хозяйственной (экономической) деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности законодательными актами.ХС разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, ИП, а в случаях, зак-ми актами, с участием РБ, АТЕ РБ, гос. органов, органов местного управления и самоуправления

Русский

2015-07-21

34.55 KB

0 чел.

Общие правила подведосмтвенности хозяйственных споров хоз суду

ХС подведомственны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением предпр-ой и иной хозяйственной (экономической) деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности законодательными актами.ХС разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, ИП, а в случаях, зак-ми актами, с участием РБ, АТЕ РБ, гос. органов, органов местного управления и самоуправления, организаций, не являющихся юр. лицами, д. лиц и граждан.Заявление, принятое ХС к своему производству с соблюдением правил подвед-ти, д.б. рассмотрено им по существу, в т.ч. и в случае, если к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самост-х требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не являющийся ИП.ХС рассм-т также подведомственные ему дела с участием юр. лиц, организаций, не являющихся юр. лицами, ИП и граждан РБ, а также иностранных организаций, межд. организаций, организаций с иностранными инвестициями, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, осуществляющих предпр-ую деятельность, если иное не предусмотрено межд. договором РБ.Виды подведомственности:исключительная (единичная) – строго рассм-ся в одних судах (напр., дела о банкротстве);множественная – одно и то же дело в зависимости от определенных обстоятельств может быть подведомственно либо хозяйственному суду, либо иному юрисдикционному органу:

договорная (подведомственность дел третейскому суду), по письменному соглашению сторон подведомственный ХС спор, вытекающий из гражданских правоотношений, может быть передан до вынесения судом решения на рассмотрение третейского суда. В такой суд могут передаваться споры между любыми субъектами, возникающие при осущ-ии внешнеторговых и иных видов межд. эконом. связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одного из них находится за границей РБ, а также иные споры эконом-го характера, если соглашением сторон предусмотрена передача спора на разрешение межд. арбитражного суда и если это не запрещено зак-м РБ;

условная – при условии предв-го рассм-я дела во внесудебном юрисдикционном органе – акт налоговой инспекции может быть оспорен в ХС лишь при условии его предв-го обжалования в вышестоящую налоговую инспекцию. Система налоговых органов имеет трехзвенную структуру.

альтернативная – избрание субъектом хозяйствования несудебного способа обжалования не лишает его права на обращение в суд;

смешанная (последние два вида утратили значение).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25243. Співвідношення понять метафізики та діалектики 28 KB
  Співвідношення понять метафізики та діалектики. Предмет метафізики – надемпіричний. Кантівська критика метафізики: €œстара мф – це наука про надчуттєви принципи буття €œнова€ – умоглядна картина світу. Помилка старої метафізики – некритичне розповсюдження діяльності розсудку за межі можливого досвіду.
25244. Сучасна лінгвістична філософія 33 KB
  Ніцше: оманливість мови та критика незмінності і однаковості подвійного суб’єкта. Платон €œКратил€: Проблема називання об’єктів позначає початок витоків людської мови. Задля опису функціонування мови Сосюр розрізнив поняття мови загальної системи правил і мовлення конкретного застосування мови. Хомський: пристосовує картезіанську метафізику до структури мови.
25246. Поняття трансцендентальної єдності аперцепції у Канта 25.5 KB
  Зв’язок багатоманітного не міститься в чистій формі чуттєвого споглядання це дія виключно розсуду. – вищий принцип всякого застосування розсуду і об’єктивна умова всякого пізнання – це те завдяки чому все дане в спогляданні багатоманітне об’єднується в понятті про об’єкт.Ап застосування категорій розсуду до чуттєвого споглядання призводить до конструювання для люд. – другий вид синтезу чуттєвого матеріалу поруч з категоріями який є властивим розсуду.
25247. Поняття трансцендентальної єдності апперцепцій у філософії Канта 21.5 KB
  – є трансцендентальна єдність самосвідомості тобто така що передує досвіду і утв можливість апріорногодо досвідного пізнання. Кант поєднує в нову структуру суть якої – коли б свідомість була не єдиною а мозаїчною то окремі властивості об’єкта потрапляли б у різні її незалежні частини і синтез їх став би неможливим а саме в ньому і полягає пізнання. Синтетична єдність свідомості є об’єктивною умовою будьякого пізнання.
25248. Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора 27.5 KB
  Принципи і основні положення екзистенційної діалектики Кіркегора. Субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. ЕД виявляється у Кіркегора способом зберегти особистісне відношення людини і Бога на шляху до якого людина проходить три стадії: естетичну етичну та релігійну.
25249. Філософія та світогляд 24 KB
  Філософія – форма теоретичного розвитку світогляду. Три типи світогляду: Буденний формується умовами життя та передається з покоління в покоління за допомогою досвіду. Отже філософія певний тип світогляду хоча всі люди мають світогляд але не кожна людина виходить на філософських рівень у світоглядних орієнтуваннях. Звідси випливає що філософія постає як теоретична форма світогляду.
25250. Філософія неокантіанства: основні течії 28 KB
  Основна його мета – розвиток і перетворення трансцендентальної філософії Канта. Розпочався близько 1860х років ініціаторами були представники академічних кіл зокрема: Герман Гольмгольц фізіолог та фізик Куно Фішер історик філософії Отто Літман професор філософії та ін. Зокрема Віндельюандт ґрунтуючись на філософії Канта зазначає що критична філософія – це наука про необхідні та загально значимі визначення цінностей. Вона запитує: чи існує наука якій із загальною значимістю притаманна цінність істини Чи існує мораль якій із...
25251. Основні форми теорії та принципи її побудови 28 KB
  Основні форми теорії та принципи її побудови. У більш вузькому розумінні – вища найрозвинутіша форма організації наукового знання що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві звязки певної області дійсності – предмету даної теорії. Інші форми наукового знання – закони класифікації типології первинні пояснювальні схеми – можуть передувати та складати базу теорії. Сукупність певних тверджень та понять аксіом та методологічних принципів їх взаємодії складають певний базис теорії.