91679

Прокурор в хозяйственном процессе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции вправе предъявить в хозяйственный суд иск в целях защиты интересов юр. Прокурор предъявивший иск пользуется процессуальными правами истца за исключением права заключения мирового соглашения. Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции предъявляет в хозяйственный суд иск заявление в целях защиты государственных и общественных интересов в том числе: подает заявление об оспаривании ненормативных правовых актов...

Русский

2015-07-21

33.78 KB

1 чел.

Прокурор в хозяйственном процессе.

 Ст.1 ХПК содержит понятие прокурора. Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции вправе предъявить в хозяйственный суд иск в целях защиты интересов юр.лиц, и.п. и других лиц с их согласия. Прокурор, предъявивший иск пользуется процессуальными правами истца, за исключением права заключения мирового соглашения. Прокурор может не соблюдать досудебный порядок урегулирования споров. Участие прокурора в рассмотрении дела, возбужденного прокурором обязательно (66 ХПК). Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции предъявляет в хозяйственный суд иск (заявление) в целях защиты государственных и общественных интересов, в том числе:

- подает заявление об оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов, органов местного управления и самоуправления, иных органов или должностных лиц, которыми затрагиваются права и законные интересы юридических лиц и граждан в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности; -предъявляет иск о признании недействительными сделок, совершенных государственными органами, органами местного управления и самоуправления, государственными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном фонде которых есть доля государственной собственности.

Прокурор при установлении нарушений законодательства в пределах своей компетенции вправе предъявить в хозяйственный суд иск (заявление) в целях защиты интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц с их согласия.Иск (заявление) направляют:в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь - Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры и их заместители;в другие хозяйственные суды - Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры, прокуроры городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их заместители Прокурор, предъявивший иск (заявление), пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения. Истцом (заявителем) в таком случае является лицо, в целях защиты интересов которого прокурором предъявлен иск (заявление). Если иск (заявление) предъявлен прокурором в целях защиты государственных интересов, то истцом являются Республика Беларусь или административно-территориальные единицы Республики Беларусь в лице соответствующих государственных органов Отказ прокурора от предъявленного им иска (заявления) не лишает истца (заявителя) права требовать рассмотрения дела по существу.Принятый хозяйственным судом отказ истца от иска (заявления), который был предъявлен в целях защиты его интересов прокурором, влечет за собой прекращение производства по делуОтказ истца (заявителя) от иска (заявления), заключение мирового соглашения по иску, предъявленному прокурором в целях защиты государственных и общественных интересов, не влекут за собой прекращения производства по делу.Участие прокурора в рассмотрении дела, возбужденного по его иску (заявлению), обязательно.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових зєднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.
64484. СТРУМИННА ТЕХНІКА В ОПАЛЮВАЛЬНО – ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 369.5 KB
  Подальший науковотехнічний прогрес який спрямований на вирішення найважливіших проблем що поставлені перед промисловістю України в першу чергу паливних енергетичних екологічних галузях є неможливим без підвищення ефективності опалювальновентиляційних систем ОВС.