91681

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В ПИКоАП содержаться права которые необходимы в спорах вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель который в силу законодательства...

Русский

2015-07-21

33.75 KB

10 чел.

Понятие представительства в хозяйственном процессе

Представительству посвящена Гл.7 ХПК. Представителем может быть дееспособное физ.лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательством. Доверенность выдается сроком не более чем на 3 года, если в доверенности срок действия не указан, значит она действует 1 год, если не указана дата выдачи – то она ничтожна. Ст.79 ХПК – полномочия, представителя (должны указываться в доверенности). В ПИКоАП содержаться права, которые необходимы в спорах, вытекающих из административных отношений Юридические лица ведут свои дела в хозяйственном суде через свои органы, действующие в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также учредительными документами. Представлять интересы юридического лица в хозяйственном суде вправе его представитель, который в силу законодательства или учредительных документов уполномочен выступать от имени этого юридического лица. От имени ликвидируемого юридического лица в хозяйственном суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.Индивидуальный предприниматель и гражданин вправе вести свои дела в хозяйственном суде лично или через представителя. Личное участие в деле индивидуального предпринимателя и гражданина не лишает их права иметь по делу представителя. В хозяйственном суде дела Республики Беларусь и административно-территориальных единиц Республики Беларусь ведут уполномоченные в установленном законодательством порядке представители государственных органов, органов местного управления и самоуправления и граждане.Представителем в хозяйственном суде может быть дееспособное физическое лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела в хозяйственном суде, если иное не предусмотрено законодательными актамиПрава и законные интересы граждан, не обладающих полной дееспособностью на момент рассмотрения дела, защищают в хозяйственном процессе их законные представители, которым это право предоставлено законодательными актами. Законные представители могут поручить ведение дела в хозяйственном суде другому назначенному ими представителю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...
68179. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти 27.99 MB
  Загальна середня освіта протягом останніх років зазнала суттєвих змін як у напрямі законодавчого і нормативного регулювання, так і у створенні й впровадженні в освітню практику нових методичних систем і педагогічних технологій.
68180. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗІОПУНКТУРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ 322 KB
  Підвищити ефективність профілактики ризику виникнення донозологічних та патологічних станів у осіб, що знаходяться під впливом тривалих психофізичних навантажень, шляхом дослідження можливостей застосування неінвазивних методів фізіопунктури...
68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...
68182. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 801.5 KB
  Зважаючи на багатоаспектне теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу та виокремлення різновидів професійних компетентностей у науці не запропоновано цілісного підходу до зясування та формування базових професійних компетентностей у майбутніх...
68183. Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об’єкту регулювання 821 KB
  Керування багатьма технічними обєктами і технологічними процесами здійснюється за допомогою подовжених конструкцій що звязують приводний двигун із робочим органом. При керуванні такими протяжними об’єктами необхідно враховувати власні механічні коливання обумовлені пружними властивостями...
68184. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну 2.04 MB
  Мета дослідити агроекологічні чинники формування родючості і морфологічних ознак техноземів сформованих із різних за літологічним складом розкривних гірських порід і гумусованого шару зонального ґрунту за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах...
68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...