91700

Производство по рассмотрению судебных актов в кассационной инстанции. Кассационные инстанции

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Кассационные инстанции. Лица участвующие в деле вправе подать кассационную жалобу протест на судебное постановление ХС первой инстанции вступившее в законную силу и судебное постановление ХС апелляционной инстанции. ХС кассационной инстанции является Кассационная коллегия ВХС проверяет законность и обоснованность суд.

Русский

2015-07-21

33.12 KB

0 чел.

Производство по рассмотрению судебных актов в кассационной инстанции. Кассационные инстанции. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать кассационную жалобу (протест) на судебное постановление ХС первой инстанции, вступившее в законную силу, и судебное постановление ХС апелляционной инстанции. Кассационную жалобу вправе подать также лица, не привлеченные к участию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу, если хозяйственный суд принял судебное постановление об их правах и обязанностях.ХС кассационной инстанции является Кассационная коллегия ВХС - проверяет законность и обоснованность суд. постановлений, принятых ХС первой и апелляционной инстанций.Исполнение судебного постановления ХС первой и (или) апелляционной инстанции может быть приост-но ХС кассационной инстанции по ходатайству лица, подавшего кассационную жалобу (протест), при условии, если это лицо обосновало невозможность поворота его исполнения или предоставило другой стороне по делу встречное обеспечение возможных убытков путем внесения на соотв-ий счет ХС, рассм-го дело по первой инстанции, денежных средств в размере оспариваемой суммы и если ХС признает необходимым приост-е исполнения судебного постановления.Неявка в судебное заседание ХС кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу (протест), и др. лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте проведения судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.При рассмотрении дела в хозяйственном суде кассационной инстанции хозяйственный суд проверяет правильность применения норм материального и (или) процессуального права хозяйственным судом первой и апелляционной инстанций.ХС кассационной инстанции независимо от доводов, изложенных в кассационной жалобе (протесте), проверяет, не допущены ли ХС первой и (или) апелляционной инстанций нарушения норм проц-го права, являющиеся в любом случае основанием для отмены суд. постановления.Хозяйственный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы хозяйственного суда первой и (или) апелляционной инстанций о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65297. КОМП’ЮТЕРНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРНИХ СИСТЕМ 661 KB
  Визначення моменту інерції тіл обертання з осьовою симетрією відносно центральної осі обертання є задачею на сьогодні і важливою і поширеною в багатьох галузях науки і техніки. Так наприклад інформація про точні значення моменту інерції роторної системи під час її проектування і...
65298. Формування товарознавчих властивостей заморожених пастоподібних напівфабрикатів на основі плодової сировини 505 KB
  Розробити математичну модель складу та якості нових заморожених плодових ПН із використанням пектину; дослідити товарознавчо-технологічні властивості та реологічні характеристики заморожених плодових ПН у процесі виготовлення та зберігання...
65299. Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху 3.75 MB
  Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню електромеханічних та електромагнітних процесів електротехнічного комплексу на базі магнітоелектричного лінійного генератора зворотнопоступального руху з урахуванням режимів електроводоспоживання...
65300. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ГВИНТОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ТЕПЛОВИХ СИСТЕМ 378 KB
  Тому актуальним є питання вдосконалення конструкції гвинтових робочих органів нагрівальних систем підвищеної міцності жорсткості експлуатаційної надійності і технологічного забезпечення їх виготовлення...
65301. Підвищення якості безперервнолитих заготовок за рахунок вдосконалення температурно-швидкісного режиму розливки та умов вторинного охолодження 2.46 MB
  У сучасних умовах коли об'єм металу що розливається на машинах безперервного лиття заготовок постійно збільшується підвищення ефективності процесу розливання як правило пов'язують із підвищенням якості отримуваних заготовок.
65302. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЗА АКТИВАЦІЄЮ РОБОЧИХ СЕРЕДОВИЩ 458.5 KB
  Метою дослідження є підвищення енергетичної ефективності тепловоза за рахунок поліпшення паливної економічності шляхом активації палива і раціонального використання енергії електродинамічного гальмування.
65303. МЕТОД ТА ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ДЕФЕКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 MB
  Дефекти програмного забезпечення в тому числі й дефекти проектування досліджуються багатьма вченими наприклад А. Дефекти об’єктноорієнтованого проектування поділяють на дві групи функціональні та нефункціональні.
65304. Розроблення і синтез інтегрованих інформаційно-керуючих телематичних систем для колісних та гусеничних машин спеціального призначення 2.39 MB
  Оцінюючи вітчизняні КГМ спеціального призначеннязакордонні спеціалісти звертають увагу на слабку бортову інформаційнокеруючу систему ІКС таких машин або на її відсутність взагалі підвищену димність відпрацьованих газів в екстремальних умовах а саме на початку руху...
65305. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЖИРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 7.94 MB
  Однією із актуальних соціальних проблем нашого часу є розроблення нових вітчизняних технологій харчових продуктів функціонального призначення, спрямованих на захист та збереження здоров’я людини.